Vytvořte si Darovací smlouvu na míru

Vzor je vhodný pro vozidlo, dům, byt, pozemek nebo jakoukoli jinou věc

Poslední právní revizi dne 7. 9. 2016 provedl JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D. Garance kvality

1

Nastavení

2

Shrnutí

3

Získání dokumentu

Jazyk právního dokumentu

Darovací smlouva

TATO DAROVACÍ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „ Dárce “)
a
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „ Obdarovaný “)
(Dárce a Obdarovaný dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
1 Definice
1.1 V této Smlouvě „Dar“ znamená
číslo o výměře m2, nacházející se v podlaží budovy č.p. (dále jako „Budova“) umístěné na pozemku – parcele č. (dále jako „Pozemek“).
a spoluvlastnický podíl na společných částech Budovy o velikosti .
a spoluvlastnický podíl na Pozemku o velikosti
, přičemž uvedené nemovitosti leží v katastrálním území , obec .
1.2 Dar je zapsán na listu vlastnictví č. , v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro , Katastrální pracoviště .
2 Prohlášení
2.1 Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Daru.
3 Předmět Smlouvy
3.1 Dárce tímto bezplatně převádí vlastnické právo k Daru na Obdarovaného a Obdarovaný Dar přijímá do svého výlučného vlastnictví.
4 Zřízení služebnosti
4.1 Obdarovaný tímto zřizuje osobní služebnost užívacího práva k Daru ve prospěch Dárce (dále též jako „Služebnost“) a Dárce Služebnost přijímá.
4.2 Služebnost se zřizuje .
4.3 Obdarovaný právo užívat Dar obtížený Služebností.
4.4 Smluvní strany jsou si vědomy, že Služebnost vzniká až jejím zápisem do katastru nemovitostí, proto Smluvní strany ujednávají, že příslušný návrh na vklad Služebnosti do katastru nemovitostí bude podán spolu s návrhem podle článku 6 této Smlouvy.
5 Přechod nebezpečí škody
5.1 Nebezpečí škody na Daru přechází z Dárce na Obdarovaného momentem .
6 Katastr nemovitostí
6.1 Smluvní strany si jsou vědomy skutečnosti, že vlastnické právo k Nemovitosti vzniká až vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí, s právními účinky ke dni podání návrhu na vklad.
6.2 Návrh na vklad vlastnického práva k Nemovitosti ve prospěch Obdarovaného podá u příslušného katastrálního úřadu neprodleně po uzavření této Smlouvy a Obdarovaný je povinen k tomuto účelu poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména podepsat návrh na vklad.
6.3 V případě, že příslušný katastrální úřad zamítne předmětný návrh na vklad, Smluvní strany se zavazují znovu uzavřít tuto Smlouvu nebo její dodatek či jakýkoliv jiný dokument tak, aby podmínky či požadavky katastrálního úřadu byly k zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí splněny.
7 Daně a poplatky
7.1 Smluvní strany tímto výslovně ujednávají, že poplatníkem daně z převodu Daru je .
7.2 Správní poplatek katastrálního úřadu v souvislosti s převodem Daru je povinen zaplatit .
8 Odstoupení od Smlouvy
8.1 Obdarovaný má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že se kterékoliv prohlášení Dárce uvedené v článku 2 této Smlouvy ukáže jako nepravdivé.
8.2 Odstoupení od této Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
9 Rozhodné právo
9.1 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
10 Závěrečná ustanovení
10.1 V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
10.2 Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
10.3 Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
10.4 Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
10.5 Tato Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy a 1 stejnopis této Smlouvy je určen pro příslušný katastr nemovitostí.
10.6 Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
10.7 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
10.8 Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
V , dne
_____________________________________
V , dne
_____________________________________
Pokud si objednáte kontrolu právního dokumentu, advokátní kancelář Vám poskytne také tyto služby:
  • Poskytneme konzultaci s advokátem pro zhodnocení rizik a dalšího postupu. Připravíme návrh na vklad vlastnictví do katastru nemovitostí.

Uložení dokumentu (PDF + Word)

Tato smlouva stojí pouze 199 CZK. Cena zahrnuje všechny budoucí změny jejího nastavení. Kromě toho si můžete vytvořit jakékoliv čtyři dokumenty zdarma. Platí po dobu jednoho měsíce.

Uplatnit kupón

Toto je premiová služba. Dostupná pouze pro premium uživatele. Vytvořte si premiový účet.

Tento právní dokument vytvořil

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.
JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., advokát

„Ve své praxi se zaměřuji zejména na oblast pracovního práva, práva nemovitostí a práva autorského.“

Tip od právníka

  • Pokud darujete vozidlo, dům, byt, pozemek nebo jakoukoli jinou věc s nebo bez zřízení služebnosti (věcného břemene).
  • Pokud Vám nestačí nastavení věcného břemene, které je součástí této darovací smlouvy, můžete použít samostatnou Smlouvu o zřízení služebnosti (věcného břemene).
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Podobné dokumenty

Nemáte na vytvoření smlouvy čas?

Dokument Darovací smlouva uložíme a pošleme Vám odkaz na tuto smlouvu. Budete se k ní tak moci kdykoliv vrátit. Stačí zadat Váš email.

Váš názor pro nás hodně znamená. Děkujeme, že věnujete čas naší zpětné vazbě!

Tato internetová stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko "Souhlasím", souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací