Vytvořte si Darovací smlouvu na míru

Vzor pro vás připravil(a): JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., advokát

Instrukce

  • Pokud darujete vozidlo, dům, byt, pozemek nebo jakoukoli jinou věc s nebo bez zřízení služebnosti (věcného břemene).
  • Pokud Vám nestačí nastavení věcného břemene, které je součástí této darovací smlouvy, můžete použít samostatnou Smlouvu o zřízení služebnosti (věcného břemene).
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Darovací smlouva

Chci převést
Chci převést
Dárcem je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
Obdarovaným je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
Chci převést
1 Definice
1.1 V této Smlouvě „Dar“ znamená
číslo o výměře m2, nacházející se v podlaží budovy (dále jako „Budova“) umístěné na pozemku – parcele č. (dále jako „Pozemek“)
a ideální spoluvlastnický podíl na společných částech Budovy o velikosti
a ideální spoluvlastnický podíl na Pozemku o velikosti přidat parcelu
, přičemž uvedené nemovitosti leží v katastrálním území , obec .
1.2 Dar je zapsán na listu vlastnictví č. , v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro , Katastrální pracoviště .
2 Prohlášení
3 Předmět a účel Smlouvy
3.2 Dárce daruje Dar Obdarovanému
4 Zřízení služebnosti
4.2 Služebnost se zřizuje .
4.3 Obdarovaný právo užívat Dar obtížený Služebností.
5 Přechod nebezpečí škody
5.1 Nebezpečí škody na Daru přechází z Dárce na Obdarovaného momentem .
6 Katastr nemovitostí
6.2 Návrh na vklad vlastnického práva k Nemovitosti ve prospěch Obdarovaného podá u příslušného katastrálního úřadu neprodleně po uzavření této Smlouvy a Obdarovaný je povinen k tomuto účelu poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména podepsat návrh na vklad.
7 Daně a poplatky
7.2 Správní poplatek katastrálního úřadu v souvislosti s převodem Daru je povinen zaplatit .
8 Odstoupení od Smlouvy
9 Rozhodné právo
10 Závěrečná ustanovení
V , dne
V , dne
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., advokát
3 000 Kč
  • Poskytneme Vám konzultaci s advokátem pro zhodnocení rizik a dalšího postupu. Dále připravíme návrh na vklad vlastnictví do katastru nemovitostí.
  • Specialisté najdou to nejlepší možné řešení vaší situace
  • Revizi dokumentu obdržíte do druhého pracovního dne
  • Advokátní kancelář odpovídá za právní bezchybnost dokumentu
  • Advokátní kancelář má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu
  • Platba advokátní kanceláři proběhne až po úspěšném vyřízení případu

Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě
zdarma

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč

nebo

Aktivujte si za stejnou cenu měsíční předplatné – další 4 dokumenty zdarma, neomezené úpravy a možnost uložení nastavení

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.