Vytvořte si Darovací smlouvu na míru

51452

Uživatelů nám důvěřuje

Co o nás říkají uživatelé?

Připraveno specialistou
JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., advokát
Garance  Aktuální
1

Nastavení

2

Shrnutí

3

Získání dokumentu

Jazyk hlavního dokumentu

Dvojjazyčné zobrazení smlouvy

Skrýt needitovatelné části smlouvy

Darovací smlouva

TATO DAROVACÍ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Jméno:
Datum narození:
DD.MM.RRRR
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „ Dárce “)
a
Jméno:
Datum narození:
DD.MM.RRRR
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „ Obdarovaný “)
(Dárce a Obdarovaný dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
1. Definice
1.1. V této Smlouvě „Dar“ znamená
číslo o výměře m2, nacházející se v podlaží budovy (dále jako „Budova“) umístěné na pozemku – parcele č. (dále jako „Pozemek“)
a spoluvlastnický podíl na společných částech Budovy o velikosti
a spoluvlastnický podíl na Pozemku o velikosti přidat parcelu
, přičemž uvedené nemovitosti leží v katastrálním území , obec .
1.2. Dar je zapsán na listu vlastnictví č. , v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro , Katastrální pracoviště .
2. Prohlášení
2.1. Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Daru.
+
3. Předmět a účel Smlouvy
3.1. Dárce tímto bezplatně převádí vlastnické právo k Daru na Obdarovaného a Obdarovaný Dar přijímá do svého výlučného vlastnictví.
3.2. Dárce daruje Dar Obdarovanému .
+
4. Zřízení služebnosti
4.1. Obdarovaný tímto zřizuje osobní služebnost užívacího práva k Daru ve prospěch Dárce (dále též jako „Služebnost“) a Dárce Služebnost přijímá.
4.2. Služebnost se zřizuje .
4.3. Obdarovaný právo užívat Dar obtížený Služebností.
4.4. Smluvní strany jsou si vědomy, že Služebnost vzniká až jejím zápisem do katastru nemovitostí, proto Smluvní strany ujednávají, že příslušný návrh na vklad Služebnosti do katastru nemovitostí bude podán spolu s návrhem podle článku 6. této Smlouvy.
+
5. Přechod nebezpečí škody
5.1. Nebezpečí škody na Daru přechází z Dárce na Obdarovaného momentem .
+
6. Katastr nemovitostí
6.1. Smluvní strany si jsou vědomy skutečnosti, že vlastnické právo k Nemovitosti vzniká až vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí, s právními účinky ke dni podání návrhu na vklad.
6.2. Návrh na vklad vlastnického práva k Nemovitosti ve prospěch Obdarovaného podá u příslušného katastrálního úřadu neprodleně po uzavření této Smlouvy a Obdarovaný je povinen k tomuto účelu poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména podepsat návrh na vklad.
6.3. V případě, že příslušný katastrální úřad zamítne předmětný návrh na vklad, Smluvní strany se zavazují znovu uzavřít tuto Smlouvu nebo její dodatek či jakýkoliv jiný dokument tak, aby podmínky či požadavky katastrálního úřadu byly k zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí splněny.
+
7. Daně a poplatky
7.1. Smluvní strany tímto výslovně ujednávají, že poplatníkem daně z převodu Daru je .
7.2. Správní poplatek katastrálního úřadu v souvislosti s převodem Daru je povinen zaplatit .
+
8. Odstoupení od Smlouvy
8.1. Obdarovaný má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že se kterékoliv prohlášení Dárce uvedené v článku 2. této Smlouvy ukáže jako nepravdivé.
8.2. Odstoupení od této Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
+
9. Rozhodné právo
9.1. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
+
10. Závěrečná ustanovení
10.1. V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
10.2. Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
10.3. Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
10.4. Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
10.5. Tato Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy a 1 stejnopis této Smlouvy je určen pro příslušný katastr nemovitostí.
10.6. Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
10.7. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
10.8. Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
+
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
V , dne
DD.MM.RRRR
_____________________________________
_____
V , dne
DD.MM.RRRR
_____________________________________
_____
Pokud si objednáte kontrolu právního dokumentu, advokátní kancelář Vám poskytne také tyto služby:
 • Poskytneme Vám konzultaci s advokátem pro zhodnocení rizik a dalšího postupu. Dále připravíme návrh na vklad vlastnictví do katastru nemovitostí.
Zabezpečíme a zaplatíme:

Porada s právníkem s danou specializací


Návrhy kroků a postupů k řešení sporu


Zastupování právním zástupcem


Výlohy za právníka či advokáta


Soudní poplatky


Znalecké posudky


Zabezpečíme:

Poradu s právníkem


Návrhy kroků a postupů k řešení sporu


Zastupování právním zástupcem

Uhradíme:

Výlohy za právníka či advokáta


Soudní poplatky


Znalecké posudky


Zajistíme řešení těmito způsoby:
Mimosoudní řízení – civilní spor Soudní řízení 1. instance – civilní spor Soudní řízení 2. instance – civilní spor Trestní, správní, přestupkové řízení
Základní informace o právech a povinnostech pojištěného Základní informace o procesních možnostech pojištěného Zajištění právního zastoupení pojištěného při uplatnění opravného prostředku Základní informace o právech a povinnostech pojištěného
Analýza podkladů ke sporu pojištěného Zahájení soudního řízení prostřednictvím právního zástupce Podání opravného prostředku u příslušného soudu Připojení se k trestnímu řízení s nárokem na náhradu škody
Vyhotovení návrhu na řešení sporu, konzultace s pojištěným Úhrada správních a soudních poplatků Posouzení soudního rozhodnutí 2. instance Posouzení rozhodnutí v rámci přestupkového nebo správního řízení
Mediace – pokus sblížení postojů stran sporu Posouzení soudního rozhodnutí – 1. instance Informace o dalších opravných prostředcích
Informace o průběhu řešení sporu, návrh na další postup Informace o opravných prostředcích
Vyhotovení znaleckého posudku
Řešení sporu – zajištění právního zastoupení pojištěného
Návrh na smír – poslední jednání s protistranou
Limit pojištění: 50 000 Kč
Platnost ochrany: 1 rok nebo do pojistné události / prvního sporu
Pojistné podmínky
Pojištění se vztahuje na spor, týkající se smlouvy:
 • jejíž koncept si pojištěný stáhl z webových stránek Legito;
 • kterou po sjednání pojištění uzavřel s třetí osobou;
 • obsahující jasně specifikovaný předmět smlouvy;
 • v níž jsou jasně uvedeny smluvní strany, které smlouvu uzavírají;
 • uzavřené v českém jazyce a podle českého práva.
Pokud je splněno uvedené, lze pojistit:
 • pracovní smlouvu;
 • smlouvu o dílo;
 • kupní smlouvu;
 • smlouvu o zápůjčce;
 • nájemní smlouvu;
 • darovací smlouvu.
Pojistitelem se rozumí INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A., člen skupiny AXA, se sídlem Avenue Louise 166, 1050, Brusel, Belgie, zapsaná v obchodním registru vedeném Greffe de Tribunal de commerce de Bruxelles pod registračním číslem 0415591055, jednající prostřednictvím INTER PARTNER ASSISTANCE, organizační složky, se sídlem Hvězdova 1689/2a, 140 62 Praha 4, Česká republika, IČ 28225619, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou oddíl A, vložka 59647, nad jejíž činností vykonává dohled Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

Prohlašuji, že údaje předané pojistníkovi za účelem vstupu do pojištění jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti. Dále prohlašuji, že jsem se seznámil/a se zněním všeobecných pojistných podmínek, ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

Uložení dokumentu (PDF + Word)

Můžete si vygenerovat tuto smlouvu jen za 199 CZK nebo si za stejnou cenu aktivovat měsíční členství. V něm máte 5 smluv zdarma s možností je jakkoliv upravovat.

Uplatnit kupón

Toto je premiová služba. Dostupná pouze pro premium uživatele. Vytvořte si premiový účet.

Darovací smlouva

THIS DONATION AGREEMENT (hereinafter referred to as the "Agreement") IS MADE ON THE DAY, MONTH AND YEAR SPECIFIED BELOW, BY AND BETWEEN THE FOLLOWING PARTIES
Name:
Date of birth:
DD-MM-YYYY
Birth ID no.:
Residing at:
Phone:
E-mail:
(hereinafter referred to as " Donor “)
and
Name:
Date of birth:
DD-MM-YYYY
Birth ID no.:
Residing at:
Phone:
E-mail:
(hereinafter referred to as the " Donee “)
(Donor and Donee hereinafter jointly referred to as the "Parties" and individually as the "Party")
NOW THEREFORE, THE PARTIES HAVE AGREED AS FOLLOWS:
1. Definition
1.1. In this Agreement, "Thing" means
number , total area square meters, placed on the floor number of a building number (hereinafter referred to as the "Building"), placed on the land lot - allotment number (hereinafter reffered to as "Land")
and a co-ownership share in common parts of the Building in the amount of
and a co-ownership share in the Land in the amount of
, above mentioned properties are registered in the cadastral area , municipality .
1.2. The Thing is registered at the Title Deed (list vlastnictví) number , in the cadastral register kept by the Cadastral Office for , Cadastral Branch Office (pracoviště) .
2. Representations
2.1. The Donor represents that the Donor is the exclusive owner of the Thing.
3. Subject-matter of the Agreement
3.1. The Donor hereby transfers free of charge to the Donee the ownership title to the Thing and the Donee hereby accepts the Thing as a gift into his exclusive ownership.
3.2. .
4. Creation of Servitude
4.1. The Donee hereby creates a personal servitude of right of use to the Thing in a favour of a Donor (hereinafter referred to as the "Servitude") and the Donor hereby accepts the Servitude.
4.2. The Servitude is created as for .
4.3. The Donee the right to use the Thing burdened by a Servitude.
4.4. Contracting Parties acknowledge that a Servitude is created only when it is registered in the Land Register. Now, therefore, the Contracting Parties have agreed that the relevant application for registration of the Servitude in the Land Register shall be filed together with the application under paragraph 6. of this Agreement.
5. Risk of Damage
5.1. The Risk of damage to the Thing shall pass from the Donor to the Donee at the moment .
6. Land Register
6.1. Contracting Parties acknowledge that the ownership title to the property is created only when it is registered in the Land Register, coming into effect as of the day when the application for registration has been filed.
6.2. The application for a registration of ownership title under this Agreement in favour of the Donee shall be submitted to the competent Cadastral Office by without a delay after the conclusion of this Agreement and the Donee is obliged to provide any assistance necessary therefor, including without a limitation, to sign the application for registration.
6.3. In case that a competent Cadastral Office rejects the objective application for registration,the Contracting Parties undertake to conclude this Agreement again or an amendement hereto, or any other document, in order to ensure that the conditions or requirements of the Cadastral Office are met as of the date when the ownership title has been registered in the Land Register.
7. Taxes and Charges
7.1. Contracting Parties hereby expressly agree that the tax on the transfer of the Thing shall be paid by .
7.2. The administrative fee of the Cadastral Office related to the transfer of Thing shall be paid by .
8. Withdrawal
8.1. The Donee has the right to withdraw from this Agreement if any of the representations of the Donor set out in paragraph 2. of this Agreement proves to be untrue.
8.2. Withdrawal from this Agreement takes effect upon delivery of the notice of withdrawal to the other Contracting Party.
9. Governing Law
9.1. This Agreement shall be governed by and interpreted in accordance with the laws of the Czech Republic, including without limitation, by the provision of Article 2055 et seq. of Act No. 89/2012 Coll., Civil Code, as amended.
10. Final provisions
10.1. In this Agreement, unless the context clearly indicates otherwise,words in singular mean and include the plural and vice versa, words in masculine mean and include the femine and vice versa. Headings are inserted for the convenience of the parties only and are not to be considered when interpreting this Agreement.
10.2. Invalidity or unenforceability of any provision of this Agreement shall not affect the validity or enforceability of the remaining provisions of this Agreement unless from the nature or content of this provision arises that it cannot be separated from other content of the Agreement.
10.3. This Agreement constitutes the entire agreement between the parties related to the subject matter contained herein and supersedes all prior agreements related to the subject matter of this Agreement.
10.4. This Agreement may be modified only by a written amendment signed by all parties.
10.5. This Agreement is executed in 3 counterparts. Each of the parties shall receive 1 counterpart of this Agreement and 1 counterpart receive the Cadaster Office.
10.6. Each of the parties hereto shall bear its own costs incurred in connection with entering into this Agreement.
10.7. This Agreement becomes valid and effective when signed by all parties.
10.8. The parties have read this Agreement, agreed to its content, and declare that it has been agreed on the basis of their free will.
IN WITNESS WHEREOF, THE PARTIES HAVE DULY AFFIXED THEIR SIGNATURES BELOW
In , on
DD-MM-YYYY
_____________________________________
_____
In , on
DD-MM-YYYY
_____________________________________
_____

Tento právní dokument vytvořil

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.
JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., advokát

„Ve své praxi se zaměřuji zejména na oblast pracovního práva, práva nemovitostí a práva autorského.“

Tip od právníka

 • Pokud darujete vozidlo, dům, byt, pozemek nebo jakoukoli jinou věc s nebo bez zřízení služebnosti (věcného břemene).
 • Pokud Vám nestačí nastavení věcného břemene, které je součástí této darovací smlouvy, můžete použít samostatnou Smlouvu o zřízení služebnosti (věcného břemene).
 • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.
Nemáte na vytvoření smlouvy čas?

Dokument Darovací smlouva uložíme a pošleme Vám odkaz na tuto smlouvu. Budete se k ní tak moci kdykoliv vrátit. Stačí zadat Váš email.

Váš názor pro nás hodně znamená. Děkujeme, že věnujete čas naší zpětné vazbě!

Tato internetová stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko "Souhlasím", souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací