Vytvořte si trestní oznámení pro neplacení výživného na míru

Vzor pro vás připravil(a): Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrukce

Tento vzor se vztahuje na situace, kdy osoba povinná k výživě neplní svou vyživovací povinnost k nezletilému dítěti.

Právní úprava je obsažena v ustanovení § 196 a následující trestního zákoníku.

K naplnění skutkové podstaty je třeba, aby povinná osoba neplnila vyživovací povinnost po dobu delší než čtyři měsíce. 

 

Pokud by bylo potřeba upravit výši výživného, můžete použít tento vzor:

https://www.legito.cz/navrh-na-snizeni-zvyseni-vyzivneho

 

 

Návrh podává
název orgánu činného v trestním řízení
ulice
město
V město, dne
Dítě je v péči (děti jsou v péči)
Nezletilý:
Pohlaví
jméno dítěte, datum narození , bytem adresa;
Matka / Oznamovatelka
Jméno matky, nar.
bytem adresa
(dále jako „Matka“)
Otec
Jméno otce, nar.
bytem adresa
(dále jako „Otec“)
Věc: Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin zanedbání povinné výživy
_________________________________________________________________
Přílohy:
Kopie soudního rozhodnutí o stanovení výživného.
I.
Úprava výživného
Proběhlo odvolací řízení?
.
Rozsudkem název soudu ze dne , č. j. číslo jednací, bylo rozhodnuto, že nezletilý byl svěřen do výlučné péče matky. Rozsudek nabyl právní moci dne .
Otci bylo uloženo přispívat na výživu nezletilého částkou ve výši + slovy měsíčně.
Bylo stanoveno dlužné výživné k doplacení?
Označené rozhodnutí je připojeno k tomuto návrhu.
II.
Dluh na výživném
Podle § 196 trestního zákoníku ten, kdo neplní, byť i z nedbalosti, svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok. Kdo se úmyslně vyhýbá plnění své zákonné povinnosti vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, vydá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 oprávněnou osobu nebezpečí nouze.
Otec řádně neplní svou vyživovací povinnost na nezletilého, kterým je _____, protože je v prodlení se zaplacením těchto plateb výživného:
-
za měsíc roku rok otec neuhradil + slovy.
-
za měsíc roku rok otec neuhradil + slovy.
-
za měsíc roku rok otec neuhradil + slovy.
-
za měsíc roku rok otec neuhradil + slovy.
Je povinná osoba zaměstnána?
Otec je zaměstnán u zaměstnavatele označení zaměstnavatele.
Vydala osoba povinná vyživovanou osobu v nebezpečí nouze?
Matka chce navíc uvést, že pokud jde o poměry nezletilého, tak _____ má tyto potřeby a životní náklady, které je naplňovat bez řádného plnění vyživovací povinnosti otcem:
-
nezletilý začal od chodit školské zařízení.
-
zdravotní stav nezletilého , zdravotní stav je zdravotní stav dítěte. Měsíční náklady na zabezpečení léků či zdravotních potřeb činí + slovy.
-
změnil se okruh zájmových kroužků, kdy v současné době nezletilý navštěvuje tyto zájmové aktivity: zájmové aktivity. Měsíční náklady na tyto zájmové aktivity činí + slovy.
III.
Návrh
Matka se proto obrací tímto na orgán činný v trestním řízení s tímto oznámením, protože otec neplní svoji zákonnou vyživovací povinnost po dobu delší než 4 měsíce. Je proto na místě závěr, že se dopouští trestného činu zanedbání povinné výživy.
Matka žádá, aby byla informována o výsledku prověřování tohoto trestního oznámení a o všech přijatých opatřeních.
________________________
_____
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.