Vytvořte si Kúpnu zmluvu na mieru

Vzor pro vás připravil(a): JUDr. Igor Demčák, JUDr. Igor Demčák, advokát

Instrukce

  • Použite, ak predávate alebo kupujete vozidlo, nehnuteľnosť alebo akúkoľvek inú vec (konkrétne nastavenie je v zmluve).
  • V prípade, že "kupujete" software, použite Licenčnú zmluvu.
  • Ak si nechávate vytvoriť nejakú vec „na zákazku“, použite Zmluvu o dielo.
  • Spolu so zmluvou sa Vám automaticky vygeneruje aj Odovzdávací protokol.
  • Zákonnú úpravu týkajúcu sa tejto zmluvy nájdete tu

Kúpna zmluva na byt

Chcem previesť
Přidat komentář
Zrušit
Chcem previesť
Přidat komentář
Zrušit
TÁTO KÚPNA ZMLUVA (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKA MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Přidat komentář
Zrušit
Typ zmluvnej strany:
Přidat komentář
Zrušit
Meno a priezvisko:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné priezvisko:
Přidat komentář
Zrušit
Dátum narodenia:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalý pobyt:
Přidat komentář
Zrušit
Štátna príslušnosť:
Přidat komentář
Zrušit
Telefón:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(ďalej ako „Predávajúci“)
Přidat komentář
Zrušit
a
Přidat komentář
Zrušit
Typ zmluvnej strany:
Přidat komentář
Zrušit
Meno a priezvisko:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné priezvisko:
Přidat komentář
Zrušit
Dátum narodenia:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydlisko:
Přidat komentář
Zrušit
Štátna príslušnosť:
Přidat komentář
Zrušit
Telefón:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(ďalej ako „Kupujúci“)
Přidat komentář
Zrušit
(Predávajúci a Kupujúci ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Přidat komentář
Zrušit
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Přidat komentář
Zrušit
Definícia
Přidat komentář
Zrušit
Chcem previesť
V tejto Zmluve „Vec“ znamená:
Přidat komentář
Zrušit
číslo
, vo vchode číslo
, na ulici
, nachádzajúci sa na
stavby so súpisným číslom
, zapísanej na liste vlastníctva číslo
, pre katastrálne územie
(ďalej ako „Stavba“ alebo „Dom“), postavenej na pozemku - parcela registra
, parcelné číslo
, o výmere
m2, druh pozemku
, zapísaný na liste vlastníctva číslo
, pre katastrálne územie
(ďalej ako „Pozemok“)
Přidat komentář
Zrušit
a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu o veľkosti
Přidat komentář
Zrušit
a spoluvlastnícky podiel na Pozemku o veľkosti
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Predávajúci je výlučným vlastníkom Veci, čo znamená, že je vlastníkom bytu v podiele
a spoluvlastníkom podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu o veľkosti _____ a spoluvlastníkom podielu na Pozemku o veľkosti _____
Přidat komentář
Zrušit
Predmet Zmluvy
Přidat komentář
Zrušit
Predávajúci týmto predáva Kupujúcemu Vec v podieloch podľa článku 1 Zmluvy vrátane všetkých súčastí a príslušenstva a Kupujúci prijíma Vec do svojho vlastníctva a zaväzuje sa zaplatiť Predávajúcemu za Vec Kúpnu cenu.
Přidat komentář
Zrušit
Vyhlásenia
Přidat komentář
Zrušit
Predávajúci vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom Veci.
Přidat komentář
Zrušit
Predávajúci vyhlasuje, že Vec nie je zaťažená žiadnymi právami tretích osôb, najmä na Veci neviazne žiadne záložné právo s výnimkou zákonného záložného práva podľa § 15 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.
Přidat komentář
Zrušit
Kupujúci vyhlasuje, že si Vec riadne prezrel a oboznámil sa so stavom Veci pred uzavretím tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Popis a rozloha
Přidat komentář
Zrušit
Byt pozostáva z
obytnej(ých) miestnosti(í) a príslušenstva.
Přidat komentář
Zrušit
Príslušenstvom bytu je
.
Přidat komentář
Zrušit
Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybvenie, a to
.
Přidat komentář
Zrušit
Celková výmera podlahovej plochy bytu je
m2.
Přidat komentář
Zrušit
Určenie a popis spoločných častí a spoločných zariadení domu
Přidat komentář
Zrušit
S vlastníctvom Veci je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení Domu.
Přidat komentář
Zrušit
Spoločnými časťami Domu sú
.
Přidat komentář
Zrušit
Spoločnými zariadeniami Domu sú
.
Přidat komentář
Zrušit
Technický stav domu a bytu/nebytového priestoru
Přidat komentář
Zrušit
Predávajúci vyhlasuje, že nie sú mu známe také vady a poškodenia bytu, jeho príslušenstva, vybavenia, spoločných častí a zariadení Domu, na ktoré by mal kupujúceho osobitne upozorniť. Kupujúci vyhlasuje, že pred uzavretím tejto Zmluvy sa oboznámili so stavom bytu, jeho príslušenstva a vybavenia, so stavom Domu, so stavom spoločných častí a zariadení, ich stav je mu dobre známy.
Přidat komentář
Zrušit
Správa domu
Přidat komentář
Zrušit
Predávajúci oboznámil Kupujúceho s tým, že správu Domu zabezpečuje
, ktorým je
.
Přidat komentář
Zrušit
Kupujúci bol oboznámený so zmluvou o výkone správy a vyhlasuje, že k tejto zmluve o výkone správy pristupuje.
Přidat komentář
Zrušit
Prechod nebezpečenstva škody
Přidat komentář
Zrušit
Nebezpečenstvo škody na Veci prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho momentom
.
Přidat komentář
Zrušit
Kataster nehnuteľností
Přidat komentář
Zrušit
Zmluvné strany si sú vedomé skutočnosti, že vlastnícke právo k Veci vzniká až vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
Přidat komentář
Zrušit
Návrh na vklad vlastníckeho práva k Veci v prospech Kupujúceho podá príslušnému Okresnému úradu, katastrálnemu odboru
bez zbytočného odkladu po uzavretí tejto Zmluvy a Kupujúci je povinný na tento účel poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť, najmä podpísať návrh na vklad.
Přidat komentář
Zrušit
V prípade, že príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor zamietne predmetný návrh na vklad alebo preruší vkladové konanie, Zmluvné strany sa zaväzujú znovu uzavrieť túto Zmluvu alebo jej dodatok, či akýkoľvek iný dokument alebo poskytnúť si nevyhnutnú súčinnosť tak, aby podmienky či požiadavky Okresného úradu, katastrálneho odboru na zápis vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností boli splnené.
Přidat komentář
Zrušit
Poplatky
Přidat komentář
Zrušit
Správny poplatok v súvislosti s prevodom Veci je povinný zaplatiť
.
Přidat komentář
Zrušit
Odstúpenie od Zmluvy
Přidat komentář
Zrušit
Kupujúci má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že sa ktorékoľvek vyhlásenie Predávajúceho uvedené v článku 3 tejto Zmluvy ukáže ako nepravdivé.
Přidat komentář
Zrušit
Odstúpenie od tejto Zmluvy je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
Přidat komentář
Zrušit
Vady Veci
Přidat komentář
Zrušit
Kupujúci je povinný Vec riadne prezrieť
a oznámiť Predávajúcemu vady Veci a pokiaľ tak neučiní, platí, že Vec nemá žiadne zjavné vady.
Přidat komentář
Zrušit
Za oznámenie vád sa považuje aj uvedenie týchto vád v odovzdávacom protokole.
Přidat komentář
Zrušit
Ak vada Veci znamená nepodstatné porušenie tejto Zmluvy, Predávajúci je povinný odstrániť vady Veci v lehote
dní od odovzdania vadnej Veci.
Přidat komentář
Zrušit
Ak Predávajúci neodstráni vady vo vyššie uvedenej lehote, má Kupujúci právo odstrániť vady, a to aj prostredníctvom tretej osoby, na náklady Predávajúceho, ktoré sa Predávajúci týmto zaväzuje uhradiť Kupujúcemu.
Přidat komentář
Zrušit
Ak vada Veci znamená podstatné porušenie tejto Zmluvy, má Kupujúci právo na odstránenie vád dodaním novej Veci bez vád alebo dodaním chýbajúcej Veci, alebo na odstránenie vady opravou Veci, alebo na primeranú zľavu z Kúpnej ceny, alebo odstúpiť od tejto Zmluvy. Ak Kupujúci neoznámi Predávajúcemu, aké právo zvolil, bez zbytočného odkladu po tom čo vady vytkol u Predávajúceho, má Kupujúci právo, ako by sa jednalo o nepodstatné porušenie tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
Zodpovednosť za škodu
Přidat komentář
Zrušit
Kúpna cena
Přidat komentář
Zrušit
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za Vec sumu
+ slovami
(ďalej ako „Kúpna cena“).
Přidat komentář
Zrušit
Platobné podmienky
Přidat komentář
Zrušit
Kúpna cena má byť zaplatená
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Kúpnu cenu alebo akúkoľvek jej časť
na vyššie uvedenej adrese
.
Přidat komentář
Zrušit
Kúpna cena je splatná
.
Přidat komentář
Zrušit
O zaplatení Kúpnej ceny alebo akejkoľvek jej časti bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný odovzdávací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci zaplatenie Kúpnej ceny.
Přidat komentář
Zrušit
Zmluvná pokuta
Přidat komentář
Zrušit
V prípade, že sa Kupujúci dostane do omeškania so zaplatením Kúpnej ceny alebo jej časti podľa článku 15 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške
% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia Kúpnej ceny.
Přidat komentář
Zrušit
V prípade, že sa Predávajúci dostane do omeškania s odovzdaním Veci podľa článku tejto Zmluvy, zaväzuje sa Kupujúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške
% z Kúpnej ceny za každý deň omeškania až do odovzdania Veci.
Přidat komentář
Zrušit
Vyššia moc
Přidat komentář
Zrušit
Zmluvné strany sa zbavujú akejkoľvek zodpovednosti za nesplnenie svojich povinností z tejto Zmluvy po dobu trvania vyššej moci do tej miery, pokiaľ od nich nebolo možné požadovať, aby nesplneniu svojich povinností z tejto Zmluvy v dôsledku vyššej moci predišli.
Přidat komentář
Zrušit
Za vyššiu moc je pre účely tejto Zmluvy považovaná každá udalosť nezávislá od vôle Zmluvných strán, ktorá znemožňuje plnenie zmluvných záväzkov a ktorú nebolo možné predvídať v dobe vzniku tejto Zmluvy. Za vyššiu moc sa z hľadiska tejto Zmluvy považuje najmä prírodná katastrofa, požiar, výbuch, silné víchrice, zemetrasenie, záplavy, vojna, štrajk, alebo iné udalosti, ktoré sú mimo akúkoľvek kontrolu Zmluvných strán.
Přidat komentář
Zrušit
Po dobu trvania vyššej moci sa plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy pozastavuje do doby odstránenia následkov vyššej moci.
Přidat komentář
Zrušit
Rozhodné právo
Přidat komentář
Zrušit
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ust. § 588 a násl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.
Přidat komentář
Zrušit
Záverečné ustanovenia
Přidat komentář
Zrušit
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod, zahrňuje taktiež ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takéhoto ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody ohľadne predmetu tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
Táto Zmluva môže byť zmenená iba písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
Přidat komentář
Zrušit
Táto Zmluva je vyhotovená v
rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží
rovnopis tejto Zmluvy a 2 rovnopisy tejto Zmluvy sú určené pre príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor.
Přidat komentář
Zrušit
Každá zo Zmluvných strán nesie vlastné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku uzatvárania tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamihu jej podpisu všetkým Zmluvnými stranami. Táto Zmluva nadobúda platnosť v okamihu jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami. Táto Zmluva nadobúda účinnosť právoplatnosťou rozhodnutia príslušného Okresného úradu o povolení vkladu.
Přidat komentář
Zrušit
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasí s jej obsahom a vyhlasujú, že ju uzatvárajú slobodne.
Přidat komentář
Zrušit
Prílohou tejto Zmluvy je vyhlásenie správcu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, že vlastník bytu nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv.
Přidat komentář
Zrušit
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Přidat komentář
Zrušit
V
, dňa
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
V
, dňa
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chcete k zmluve automaticky vygenerovať aj odovzdávací protokol k veci?
Přidat komentář
Zrušit

Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností

Názov úradu:
Přidat komentář
Zrušit
Ulica a číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Mesto a PSČ:
Přidat komentář
Zrušit
Nižšie uvedený navrhovateľ ako Predávajúci uzavrel dňa
kúpnu zmluvu s Kupujúcim:
Přidat komentář
Zrušit
Navrhovateľ - účastník konania
Přidat komentář
Zrušit
Meno: _____ , rod.: _____
Přidat komentář
Zrušit
Dátum narodenia: _____
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo: _____
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydlisko: _____
Přidat komentář
Zrušit
Štátna príslušnosť: _____
Přidat komentář
Zrušit
(ďalej ako „Predávajúci“)
Přidat komentář
Zrušit
a
Přidat komentář
Zrušit
Meno: _____ , rod.: _____
Přidat komentář
Zrušit
Dátum narodenia: _____
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo: _____
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydlisko: _____
Přidat komentář
Zrušit
Štátna príslušnosť: _____
Přidat komentář
Zrušit
(ďalej ako „Kupujúci“)
Přidat komentář
Zrušit
( Predávajúci a Kupujúci ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Přidat komentář
Zrušit
Prílohy:
Přidat komentář
Zrušit
- Kupná zmluva
Přidat komentář
Zrušit
- Správny poplatok
Přidat komentář
Zrušit
Predmetom prevodu vlastníckeho práva na základe predmetnej kúpnej zmluvy je nasledujúca nehnuteľnosť:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
byt číslo _____, vo vchode číslo _____, na ulici _____, nachádzajúci sa na prízemí stavby so súpisným číslom _____, zapísanej na liste vlastníctva číslo _____, pre katastrálne územie _____ (ďalej ako „Stavba“ alebo „Dom“), postavenej na pozemku - parcela registra C, parcelné číslo _____, o výmere _____ m2, druh pozemku _____, zapísaný na liste vlastníctva číslo _____, pre katastrálne územie _____ (ďalej ako „Pozemok“)
Přidat komentář
Zrušit
a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu o veľkosti _____
Přidat komentář
Zrušit
a spoluvlastnícky podiel na Pozemku o veľkosti _____
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Na základe predmetnej kúpnej zmluvy Kupujúci nadobúda byt v podiele o veľkosti _____ a podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu o veľkosti _____ a podiel na Pozemku o veľkosti _____
Přidat komentář
Zrušit
Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujem, aby _____ povolil vklad vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti v zmysle priloženej Kúpnej zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
Navrhovateľ vyhlasuje, že jeho prejav vôle je hodnoverný, dostatočne určitý a zrozumiteľný a zmluvná voľnosť ako i právo nakladať s nehnuteľnosťami nie sú obmedzené.
Přidat komentář
Zrušit
S úctou
Přidat komentář
Zrušit
V
, dňa
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
JUDr. Igor Demčák | JUDr. Igor Demčák, advokát
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.35 € s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.