Vytvořte si Zmluvu o spolupráci na mieru

Vzor pro vás připravil(a): JUDr. Igor Demčák, JUDr. Igor Demčák, advokát

Instrukce

  • Použije sa v prípade, že dve osoby alebo spoločnosti chcú vzájomne spolupracovať v určitej záležitosti.
  • Ak chcete dlhodobejšie predávať určitý tovar konkrétnej osobe, môžete použiť Rámcovú kúpnu zmluvu.
  • Ak má jedna osoba pre druhú vykonať určité dielo, môžete použiť Zmluvu o dielo.
  • Ak pre niekoho sústavne poskytujete služby (tzv. paušál), môžete využiť Zmluvu o poskytovaní služieb.
  • Ak potrebujete niečo zariadiť alebo obstarať, môžete použiť Príkaznú (mandátnu) zmluvu.
  • Túto zmluvu nepoužívajte pre zamestnancov, pre nich použite Pracovnú zmluvu.

Zmluva o spolupráci

Přidat komentář
Zrušit
TÁTO ZMLUVA O SPOLUPRÁCI (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKA MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Přidat komentář
Zrušit
Typ zmluvnej strany:
Přidat komentář
Zrušit
Meno:
Přidat komentář
Zrušit
Dátum narodenia:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydlisko:
Přidat komentář
Zrušit
Telefón:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(ďalej ako „Zmluvná strana 1“)
Přidat komentář
Zrušit
a
Přidat komentář
Zrušit
Typ zmluvnej strany:
Přidat komentář
Zrušit
Meno:
Přidat komentář
Zrušit
Dátum narodenia:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydlisko:
Přidat komentář
Zrušit
Telefón:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(ďalej ako „Zmluvná strana 2“)
Přidat komentář
Zrušit
( Zmluvná strana 1 a Zmluvná strana 2 ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Přidat komentář
Zrušit
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Přidat komentář
Zrušit
1
Predmet Zmluvy
Přidat komentář
Zrušit
1.1
Zmluvné strany touto Zmluvou upravujú svoje vzájomné práva a povinnosti pri spolupráci Zmluvných strán a zaväzujú sa postupovať pri spolupráci v súlade s touto Zmluvou a s riadnou starostlivosťou a dodržiavať všetky práva a povinnosti stanovené touto zmluvou.
Přidat komentář
Zrušit
2
Práva a povinnosti Zmluvnej strany 1
Přidat komentář
Zrušit
2.1
Zmluvná strana 1
.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
3
Práva a povinnosti Zmluvnej strany 2
Přidat komentář
Zrušit
3.1
Zmluvná strana 2
.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
4
Peňažné plnenia
Přidat komentář
Zrušit
Budú si zmluvné strany vzájomne poskytovať nejaké peňažné plnenia?
4.1
sa zaväzuje zaplatiť za
vo výške
+ slovami
.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
5
Platobné podmienky
Přidat komentář
Zrušit
5.1
Finančné plnenie bude zaplatené danej Zmluvnej strane druhou Zmluvnou stranou na základe vystavenej a doručenej faktúry - daňového dokladu.
Přidat komentář
Zrušit
5.2
Splatnosť faktúry bude činiť minimálne
kalendárnych dní.
Přidat komentář
Zrušit
5.3
Zmluvné strany majú právo vystavovať faktúry aj v elektronickej podobe.
Přidat komentář
Zrušit
5.4
Finančné plnenie bude zaplatené bankovým prevodom na bankový účet danej Zmluvnej strany uvedený na príslušnej faktúre.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
6
Trvanie a ukončenie zmluvy
Přidat komentář
Zrušit
6.1
Táto Zmluva sa uzatvára na dobu
.
Přidat komentář
Zrušit
6.2
Ktorákoľvek strana
.
Tato úprava platí ze zákona.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
7
Zodpovednosť za škodu
Přidat komentář
Zrušit
Zmluvné strany zodpovedajú za škodu
Jak budou smluvní strany odpovídat za škodu způsobenou druhé smluvní straně při plnění této Smlouvy?
7.1
Každá Zmluvná strana celkom zodpovedá druhej Zmluvnej strane za akúkoľvek škodu spôsobenú touto Zmluvnou stranou druhej Zmluvnej strane akýmkoľvek porušením povinnosti tejto Zmluvnej strany uvedenej v tejto Zmluve.
Přidat komentář
Zrušit
8
Odstúpenie od Zmluvy
Přidat komentář
Zrušit
8.1
Zmluvná strana 1 má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že :
Přidat komentář
Zrušit
8.1.1
Zmluvná strana 2 je v omeškaní s plnením akejkoľvek svojej povinnosti uvedenej v tejto Zmluve dlhšie ako
dní.
Přidat komentář
Zrušit
8.1.2
Zmluvná strana 2 bola zrušená s likvidáciou.
Přidat komentář
Zrušit
8.1.3
na majetok Zmluvnej strany 2 bol vyhlásený konkurz.
Přidat komentář
Zrušit
8.1.4
návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok Zmluvnej strany 2 bol zamietnutý pre nedostatok majetku.
Přidat komentář
Zrušit
8.1.5
Zmluvnou stranou 2 oznámené okolnosti vyššej moci trvajú dlhšie ako
dní a Zmluvné strany se nedohodú inak.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
8.2
Zmluvná strana 2 má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že :
Přidat komentář
Zrušit
8.2.1
Zmluvná strana 1 je v omeškaní s plnením akejkoľvek svojej povinnosti uvedenej v tejto Zmluve dlhšie ako
dní.
Přidat komentář
Zrušit
8.2.2
Zmluvná strana 2 bola zrušená s likvidáciou.
Přidat komentář
Zrušit
8.2.3
na majetok Zmluvnej strany 1 bol vyhlásený konkurz.
Přidat komentář
Zrušit
8.2.4
návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok Zmluvnej strany 1 bol zamietnutý pre nedostatok majetku.
Přidat komentář
Zrušit
8.2.5
Zmluvnou stranou 1 oznámené okolnosti vyššej moci trvajú dlhšie ako
dní a Zmluvné strany se nedohodú inak.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
8.3
Ktorákoľvek Zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto Zmluvy aj z ktoréhokoľvek zákonného dôvodu.
Přidat komentář
Zrušit
8.4
Odstúpenie je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
Přidat komentář
Zrušit
8.5
V prípade odstúpenia
Zmluvné strany povinné vrátiť si vzájomne poskytnuté plnenia.
Přidat komentář
Zrušit
9
Dôvernosť
Přidat komentář
Zrušit
9.1
Zmluvné strany sa zaväzujú, že nesprístupnia, ani nepoužijú žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa zoznámi v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, najmä nesprístupní, ani nepoužije.
Přidat komentář
Zrušit
9.1.1
žiadnu takú informáciu obsiahnutú v tejto Zmluve,
Přidat komentář
Zrušit
9.1.2
databázu zákazníkov druhej Zmluvnej strany, ani kontakty v nej,
Přidat komentář
Zrušit
9.1.3
cenovú politiku druhej Zmluvnej strany,
Přidat komentář
Zrušit
9.1.4
marketingovú stratégiu druhej Zmluvnej strany,
Přidat komentář
Zrušit
9.1.5
informácie o uzavretých zmluvách a dodávateľoch druhej Zmluvnej strany,
Přidat komentář
Zrušit
9.1.6
spôsob fungovania podniku druhej Zmluvnej strany,
Přidat komentář
Zrušit
9.1.7
strategické rozhodnutia a podnikateľské zámery druhej Zmluvnej strany.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(ďalej len „Dôverná informácia“).
Přidat komentář
Zrušit
9.2
Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 9.1 tejto Zmluvy platí s výnimkou prípadov, kedy.
Přidat komentář
Zrušit
9.2.1
druhá Zmluvná strana udelila predchádzajúci písomný súhlas s takým sprístupnením alebo použitím Dôvernej informácie.
Přidat komentář
Zrušit
9.2.2
právny predpis alebo verejnoprávny orgán uloží povinnosť sprístupniť alebo použiť Dôvernú informáciu.
Přidat komentář
Zrušit
9.2.3
takéto sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nevyhnutné pre realizáciu tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
9.2.4
je to podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami dovolené.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
9.3
Medzi Dôverné informácie nepatria žiadne informácie, ktoré sú v dobe ich sprístupnenia alebo použitia bežne dostupné verejnosti.
Přidat komentář
Zrušit
9.4
Zmluvné strany si týmto vzájomne dávajú súhlas k tomu, aby ju druhá Zmluvná strana uvádzala ako svojho zákazníka.
Přidat komentář
Zrušit
9.5
Každá Zmluvná strana berie na vedomie, že Dôverné informácie tvoria obchodné tajomstvo druhej Zmluvnej strany.
Přidat komentář
Zrušit
10
Zmluvná pokuta
Přidat komentář
Zrušit
10.1
V prípade, že Zmluvná strana 1 poruší akúkoľvek svoju povinnosť stanovenú v čl. 2 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Zmluvnej strane 2 zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
za každé jednotlivé porušenie akejkoľvek tam uvedenej povinnosti.
Přidat komentář
Zrušit
10.2
V prípade, že Zmluvná strana 2 poruší akúkoľvek svoju povinnosť stanovenú v čl. 3 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Zmluvnej strane 1 zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
za každé jednotlivé porušenie akejkoľvek tam uvedenej povinnosti.
Přidat komentář
Zrušit
10.3
V prípade, že ktorákoľvek Zmluvná strana poruší akúkoľvek svoju povinnosť mlčanlivosti uvedenú v článku 9 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť druhej Zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
za každé jednotlivé porušenie akejkoľvek tam uvedenej povinnosti.
Přidat komentář
Zrušit
10.4
V prípade, že sa ktorákoľvek Zmluvná strana dostane do omeškania so zaplatením peňažného plnenia podľa čl. 4 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť druhej Zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške
% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia dlžnej čiastky.
Přidat komentář
Zrušit
10.5
Zmluvná pokuta
náhradu škody a poškodená Zmluvná strana nemá právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
11
Vyššia moc
Přidat komentář
Zrušit
11.1
Zmluvné strany sa zbavujú akejkoľvek zodpovednosti za nesplnenie svojich povinností z tejto Zmluvy po dobu trvania vyššej moci do tej miery, pokiaľ od nich nebolo možné požadovať, aby nesplneniu svojich povinností z tejto Zmluvy v dôsledku vyššej moci predišli.
Přidat komentář
Zrušit
11.2
Za vyššiu moc je pre účely tejto Zmluvy považovaná každá udalosť nezávislá od vôle Zmluvných strán, ktorá znemožňuje plnenie zmluvných záväzkov a ktorú nebolo možné predvídať v dobe vzniku tejto Zmluvy. Za vyššiu moc sa z hľadiska tejto Zmluvy považuje najmä prírodná katastrofa, požiar, výbuch, silné víchrice, zemetrasenie, záplavy, vojna, štrajk, alebo iné udalosti, ktoré sú mimo akúkoľvek kontrolu Zmluvných strán.
Přidat komentář
Zrušit
11.3
Po dobu trvania vyššej moci sa plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy pozastavuje do doby odstránenia následkov vyššej moci.
Přidat komentář
Zrušit
12
Rozhodné právo
Přidat komentář
Zrušit
12.1
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, , najmä zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov a zákonom č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.
Přidat komentář
Zrušit
13
Záverečné ustanovenia
Přidat komentář
Zrušit
13.1
V prípade vzniku povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu vzniká táto povinnosť všetkým osobám, ktoré túto zmluvu uzatvárajú na jednej strane, spoločne a nerozdielne.
Přidat komentář
Zrušit
13.2
Pre prípad omeškania s akýmkoľvek peňažným plnením podľa tejto zmluvy, Zmluvné strany dohodli úrok z omeškania vo výške
% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
Přidat komentář
Zrušit
13.3
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod, zahrňuje taktiež ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
13.4
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takéhoto ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
13.5
Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody ohľadne predmetu tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
13.6
Táto Zmluva môže byť zmenená iba písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
Přidat komentář
Zrušit
13.7
Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
13.8
Každá zo Zmluvných strán nesie vlastné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku uzatvárania tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
13.9
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamihu jej podpisu všetkým Zmluvnými stranami.
Přidat komentář
Zrušit
13.10
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasí s jej obsahom a vyhlasujú, že ju uzatvárajú slobodne.
Přidat komentář
Zrušit
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Přidat komentář
Zrušit
V
, dňa
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
V
, dňa
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
JUDr. Igor Demčák | JUDr. Igor Demčák, advokát
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.35 € s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.