Vytvořte si Rámcovú zmluvu o dielo na mieru

Vzor pro vás připravil(a): JUDr. Igor Demčák, JUDr. Igor Demčák, advokát

Instrukce

  • Pokiaľ pre nejakého klienta opakovane vytvárate diela alebo poskytujete služby. Vhodné najmä pre živnostníkov (freelancerov, podnikateľov na voľnej nohe), ktorí sú subdodávatelia väčších spoločností.
  • V prípade, že tvoríte dielo pre jedného klienta jednorázovo, môžete použiť Zmluvu o dielo.
  • Pokiaľ pre niekoho sústavne poskytujete služby (tzv. na paušál), môžete využiť Zmluvu o poskytovaní služieb.
  • Pokiaľ sa Vám nehodí ani jedna z nich, skúste Zmluvu o spolupráci.
  • Pokiaľ potrebujete len niečo zariadiť alebo obstarať, môžete použiť Príkaznú (mandátnú) zmluvu.
  • Pre plnenie zmluvy sa Vám môže hodiť aj Odovzdávací protokol.
  • Túto zmluvu nepoužívajte pre zamestnancov, pre nich použite Pracovnú zmluvu.
  • Zákonnú úpravu týkajúcu sa tejto zmluvy nájdete tu a tu.
  • Túto zmluvu lze použiť i pro dlhodobý vzťah medzi subdodávatelom a dodávatelom. 

Rámcová zmluva o dielo

TÁTO RÁMCOVÁ ZMLUVA O DIELO (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKU MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Přidat komentář
Zrušit
Typ zmluvnej strany:
Přidat komentář
Zrušit
Meno:
Přidat komentář
Zrušit
Dátum narodenia:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydlisko:
Přidat komentář
Zrušit
Telefón:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(ďalej ako „Objednávateľ“)
Přidat komentář
Zrušit
a
Přidat komentář
Zrušit
Typ zmluvnej strany:
Přidat komentář
Zrušit
Meno:
Přidat komentář
Zrušit
Dátum narodenia:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydlisko:
Přidat komentář
Zrušit
Telefón:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(ďalej ako „Zhotoviteľ“)
Přidat komentář
Zrušit
( Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Přidat komentář
Zrušit
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Přidat komentář
Zrušit
1
Definícia
Přidat komentář
Zrušit
1.1
V tejto Zmluve „Dielo“ znamená
.
Přidat komentář
Zrušit
2
Objednávka
Přidat komentář
Zrušit
Chcete, aby pred záväzným objednaním zhotovenia diela Zhotoviteľ oznámil Objednávateľovi cenu Diela a ten mu ju potvrdil?
2.1
Objednávateľ zašle nezáväzný dopyt Zhotoviteľovi, ktorý musí obsahovať aspoň:
Přidat komentář
Zrušit
2.1.1
informáciu, že se jedná o objednávku.
Přidat komentář
Zrušit
2.1.2
označenie Objednávateľa.
Přidat komentář
Zrušit
2.1.3
špecifikáciu Diela.
Přidat komentář
Zrušit
2.1.4
spôsob odovzdania Diela.
Přidat komentář
Zrušit
2.1.5
termín zhotovenia Diela.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(ďalej ako „Objednávka“).
Přidat komentář
Zrušit
2.2
Objednávateľ doručí Objednávku Zhotoviteľovi jedným z následujúcich spôsobov:
Přidat komentář
Zrušit
2.2.1
písomne na adresu
.
Přidat komentář
Zrušit
2.2.2
elektronicky na e-mailovú adresu
.
Přidat komentář
Zrušit
2.2.3
telefonicky na tel. č.
.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(ďalej ako „Doručenie Objednávky“).
Přidat komentář
Zrušit
3
Potvrdenie Objednávky
Přidat komentář
Zrušit
3.1
Na základe Doručenia Objednávky oznámi Zhotoviteľ Objednávateľovi Cenu za Dielo uvedenú v danej Objednávke, a to jedným z následujúcich spôsobov:
Přidat komentář
Zrušit
3.1.1
písomne na adresu
.
Přidat komentář
Zrušit
3.1.2
elektronicky na e-mailovú adresu
.
Přidat komentář
Zrušit
3.1.3
telefonicky na tel. č.
.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(ďalej ako „Oznámenie Ceny“).
Přidat komentář
Zrušit
3.2
Oznámenie Ceny Objednávateľovi je návrhom na uzavretie Zmluvy o Dielo zo strany Zhotoviteľa.
Přidat komentář
Zrušit
4
Potvrdenie objednávky
Přidat komentář
Zrušit
4.1
Objednávateľ má právo na základe Oznámenia Ceny potvrdiť svoju Objednávku (ďalej ako „Potvrdenie Objednávky“).
Přidat komentář
Zrušit
4.2
Potvrdenie Objednávky sa považuje za bezvýhradné prijatie návrhu k uzavretiu Zmluvy o Dielo (Oznámenie Ceny).
Přidat komentář
Zrušit
4.3
Potvrdenie objednávky doručí Objednávateľ Zhotoviteľovi jedným zo spôsobov uvedených v ods. 2.2 tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
4.4
Za Potvrdenie Objednávky sa nepovažuje iba oznámenie (potvrdenie) o doručení Oznámenej Ceny.
Přidat komentář
Zrušit
5
Uzavretie Zmluvy o Dielo
Přidat komentář
Zrušit
5.1
Doručením potvrdenia Objednávky Zhotoviteľovi je uzavretá Zmluva o Dielo.
Přidat komentář
Zrušit
5.2
V prípade, že sa Objednávateľ žiadnym spôsobom nevyjadrí k Oznámenej Cene v lehote
dní od doručenia Oznámenia Ceny platí, že Objednávateľ návrh na uzavretie Zmluvy o Dielo (Oznámenie Ceny)
.
Přidat komentář
Zrušit
6
Zmluva o Dielo
Přidat komentář
Zrušit
6.1
Predmetom Zmluvy o Dielo je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa Dielo špecifikované v Objednávke a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu za Dielo, a to všetko za podmienok uvedených v tejto Zmluve a v Zmluve o Dielo.
Přidat komentář
Zrušit
6.2
Zmluvu o Dielo tvorí hlavne Objednávka a Oznámenie Ceny.
Přidat komentář
Zrušit
6.3
Zmluva o Dielo sa riadi touto Zmluvou.
Přidat komentář
Zrušit
6.4
V prípade, že Zmluva o Dielo ustanoví práva a povinnosti odlišne od tejto Zmluvy, majú prednosť ustanovenia
.
Přidat komentář
Zrušit
7
Zhotovenie Diela
Přidat komentář
Zrušit
7.1
Zhotoviteľ
právo požadovať počas zhotovovania Diela na primeranú časť náhrady nákladov s prihliadnutím k vynaloženým nákladom.
Přidat komentář
Zrušit
7.2
V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením akéhokoľvek finančného plnenia Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy
Zhotoviteľ právo prerušiť zhotovovanie Diela do zaplatenia daného finančného plnenia.
Přidat komentář
Zrušit
7.3
Zhotoviteľ
povinný zhotoviť Dielo osobne.
Přidat komentář
Zrušit
7.4
V prípade, že Zhotoviteľovi bude akákoľvek časť zadania Diela nejasná, má Zhotoviteľ právo informovať sa u Objednávateľa, resp. vyžiadať si od Objednávateľa upresnenie informácii a Objednávateľ má povinnosť poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť, a to bez zbytočného odkladu.
Přidat komentář
Zrušit
7.5
V prípade predčasného ukončenia plnenia zo strany Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy
Zhotoviteľ právo na uhradenie časti odmeny za zhotovenú časť Diela.
Přidat komentář
Zrušit
7.6
Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť Zhotoviteľovi a/alebo ním určeným osobám akékoľvek podmienky potrebné pre riadne zhotovenie Diela, hlavne sa Objednávateľ zaväzuje zabezpečiť a/alebo poskytnúť všetky potrebné prístupy.
Přidat komentář
Zrušit
8
Odovzdanie Diela
Přidat komentář
Zrušit
8.1
Zhotoviteľ
povinnosť predviesť Objednávateľovi spôsobilosť Diela, či slúži svojmu účelu.
Přidat komentář
Zrušit
8.2
Zmluvné strany sa dohodli, že Dielo je zhotovené jeho predvedením a odovzdaním Objednávateľovi.
Přidat komentář
Zrušit
8.3
Pokiaľ v Zmluve o Dielo (Objednávke) nebude uvedené inak, Zhotoviteľ Dielo zhotoví v lehote primeranej rozsahu a náročnosti Diela.
Přidat komentář
Zrušit
8.4
Pokiaľ v Zmluve o Dielo (Objednávke) nebude uvedené inak, Zmluvné strany sa dohodli, že spôsob odovzdania Diela
.
Přidat komentář
Zrušit
8.5
O odovzdaní a prevzatí Diela bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný preberací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci odovzdanie Diela.
Přidat komentář
Zrušit
9
Cena Diela
Přidat komentář
Zrušit
9.1
V prípade, že sa Zmluvné strany nedohodli v Zmluve o Dielo inak, platí, že Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi za Dielo cenu určenú vynásobením
hodín práce potrebných k zhotoveniu Diela vzhľadom k jeho povahe, rozsahu a náročnosti a hodinovej sadzby
+ slovami
.
Přidat komentář
Zrušit
10
Platobné podmienky
Přidat komentář
Zrušit
10.1
Cena Diela je splatná
dňa
.
Přidat komentář
Zrušit
10.2
Cena Diela nie je splatná skôr, ako deň nasledujúci po dni, v ktorom Zhotoviteľ doručí riadny daňový doklad - faktúru Objednávateľovi.
Přidat komentář
Zrušit
10.3
V prípade, že v príslušnom daňovom doklade - faktúre bude uvedený neskorší dátum splatnosti, ako je uvedený v tejto Zmluve, platí dátum uvedený na tejto faktúre.
Přidat komentář
Zrušit
10.4
Objednávateľ zaplatí cenu Diela
.
Přidat komentář
Zrušit
11
Vady Diela
Přidat komentář
Zrušit
11.1
Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v dobe jeho odovzdania Objednávateľovi.
Přidat komentář
Zrušit
11.2
Objednávateľ je povinný Dielo
náležite skontrolovať a vytknúť Zhotoviteľovi prípadné zjavné vady Diela a v prípade, že tak neurobil, platí, že Dielo nemá žiadne zjavné vady.
Přidat komentář
Zrušit
11.3
Za vytknutie vád Diela sa považuje aj zaznamenanie vád Diela do odovzdávacieho protokolu.
Přidat komentář
Zrušit
11.4
Zhotoviteľ je povinný vady Diela odstrániť v lehote
dní od doručenia oznámenia o vytknutí vád Diela.
Přidat komentář
Zrušit
11.5
V prípade, že zhotoviteľ vady Diela neodstráni v uvedenej lehote, Objednávateľ má právo vytknuté vady Diela odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa a Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady Objednávateľovi uhradiť.
Přidat komentář
Zrušit
12
Záruka
Přidat komentář
Zrušit
12.1
Zhotoviteľ týmto poskytuje záruku za akosť Diela v dĺžke
mesiacov od odovzdania Diela Objednávateľovi.
Přidat komentář
Zrušit
12.2
Zhotoviteľ poskytuje záruku
Přidat komentář
Zrušit
13
Zodpovednosť za škodu
Přidat komentář
Zrušit
Zhotoviteľ zodpovedá za škodu
Jak bude zhotovitel díla odpovídat za škodu způsobenou objednateli špatně provedeným dílem?
13.1
Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá Objednávateľovi za akúkoľvek škodu spôsobenú Zhotoviteľom Objednávateľovi akýmkoľvek porušením povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v tejto Zmluve a/alebo Zmluve o Dielo a/alebo v súvislosti s plnením Zmluvy o Dielo.
Přidat komentář
Zrušit
14
Prechod nebezpečenstva škody
Přidat komentář
Zrušit
14.1
Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa momentom
.
Přidat komentář
Zrušit
15
Autorské práva
Přidat komentář
Zrušit
Predmetom Zmluvy je vytvorenie
autorským díle je např. počítačový program, dílo fotografické, malířské, grafické, dále dílo literární, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické, dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem(literární), dílo hudební, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, dílo dramatické, databáze
15.1
Zmluvné strany sa nesporne dohodli, že počítačový program, ktorý je predmetom Diela (ďalej ako „počítačový program“), je Zhotoviteľom vytvorený na objednávku Objednávateľa a Objednávateľ vykonáva vo svojom mene a na svoj účet majetkové autorské práva Zhotoviteľa k počítačovému programu, ktorý je súčasťou Diela, a to podľa zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon, v znení neskorších predpisov.
Přidat komentář
Zrušit
15.2
V prípade, že sa ustanovenie ods. 15.1 tejto Zmluvy ukáže z akéhokoľvek dôvodu ako neplatné a/alebo neúčinné (odkladacia podmienka), Zhotoviteľ týmto bezplatne postupuje Objednávateľovi právo výkonu majetkových autorských práv k počítačovému programu.
Přidat komentář
Zrušit
15.3
Zhotoviteľ týmto udeľuje Objednávateľovi súhlas s postúpením práva výkonu majetkových autorských práv k počítačovému programu akejkoľvek tretej osobe a akejkoľvek tretej osobe neobmedzene ďalej.
Přidat komentář
Zrušit
15.4
Zhotoviteľ týmto udeľuje Objednávateľovi súhlas k zverejneniu, úpravám, spracovaniu vrátane prekladu počítačového programu, spojeniu s iným dielom, zaradeniu do súborného diela, ako i k tomu, aby Objednávateľ uvádzal počítačový program na verejnosti pod svojim menom.
Přidat komentář
Zrušit
15.5
Zhotoviteľ týmto udeľuje Objednávateľovi povolenie k dokončeniu nehotového počítačového programu.
Přidat komentář
Zrušit
15.6
Zhotoviteľ týmto bezodplatne prevádza na Objednávateľa zvláštne práva obstarávateľa databázy, ktorá je súčasťou Diela, teda právo na vyťažovanie alebo na zúžitkovanie celého obsahu databázy alebo jej kvalitatívnej a kvantitatívnej podstatnej časti a právo udeliť inému oprávnenie k výkonu tohoto práva, a Objednávateľ zvláštne práva obstarávateľa databázy prijímať.
Přidat komentář
Zrušit
15.7
Zhotoviteľ poskytuje bezplatne Objednávateľovi k častiam Diela, ktoré nie sú počítačovým programom alebo databázou, hlavne ku grafike.
licenciu, a to
, na dobu
(ďalej ako licencia“).
Přidat komentář
Zrušit
15.8
Licencia je udelená
Přidat komentář
Zrušit
15.9
Objednávateľ
právo udeliť tretím osobám podlicenciu(e) v plnom alebo čiastočnom rozsahu licencie, a to
.
Přidat komentář
Zrušit
15.10
Objednávateľ má právo úplne alebo čiastočne postúpiť licenciu ktorejkoľvek tretej osobe a táto tretia osoba neobmedzene ďalej, s čím udeľuje Zhotoviteľ súhlas.
Přidat komentář
Zrušit
15.11
Zhotoviteľ prehlasuje, že disponuje všetkými právami vyplývajúcimi z duševného vlastníctva k poskytnutiu vyššie uvedených autorských práv k Dielu.
Přidat komentář
Zrušit
15.12
Zhotoviteľ
právo na akúkoľvek dodatočnú odmenu v súvislosti s autorskými právami k Dielu, nedohodnutú v tejto Zmluve.
Přidat komentář
Zrušit
16
Prechod vlastníckeho práva
Přidat komentář
Zrušit
16.1
Ak vznikne zhotovením Diela hmotná vec, prechádza vlastnícke právo k takejto veci na Objednávateľa
.
Přidat komentář
Zrušit
17
Mlčanlivosť
Přidat komentář
Zrušit
17.1
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nesprístupní a ani nepoužije žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa zoznámi v súvislosti s plnením tejto Zmluvy a/alebo Zmluvy o Dielo, najmä nesprístupní a ani nepoužije.
Přidat komentář
Zrušit
17.1.1
žiadnu takúto informáciu obsiahnutú v tejto Zmluve a/alebo Zmluve o Dielo,
Přidat komentář
Zrušit
17.1.2
databázy zákazníkov Objednávateľa, ani kontakty na nich,
Přidat komentář
Zrušit
17.1.3
cenovú politiku Objednávateľa,
Přidat komentář
Zrušit
17.1.4
marketingovú stratégiu Objednávateľa,
Přidat komentář
Zrušit
17.1.5
informácie o uzavretých zmluvách a dodávateľoch Objednávateľa,
Přidat komentář
Zrušit
17.1.6
spôsob fungovania podniku Objednávateľa,
Přidat komentář
Zrušit
17.1.7
strategické rozhodnutia a podnikateľské zámery Objednávateľa.
Přidat komentář
Zrušit
(ďalej len „Dôverná informácia“).
Přidat komentář
Zrušit
17.2
Povinnosť mlčanlivosti podľa ods. 17.1 tejto Zmluvy platí s výnimkou prípadov, kedy.
Přidat komentář
Zrušit
17.2.1
Objednávateľ udelil predchádzajúci písomný súhlas s takýmto sprístupnením alebo použitím Dôvernej informácie,
Přidat komentář
Zrušit
17.2.2
právny predpis alebo verejnoprávny orgán stanoví povinnosť sprístupniť alebo použiť Dôvernú informáciu,
Přidat komentář
Zrušit
17.2.3
takéto sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nevyhnutné pre realizáciu Zmluvy o Dielo,
Přidat komentář
Zrušit
17.2.4
je to podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody uzavretej medzi Zmluvnými stranami dovolené.
Přidat komentář
Zrušit
17.3
Medzi dôverné informácie nepatria žiadne informácie, ktoré sú v dobe ich sprístupnenia alebo použitia bežne dostupné verejnosti.
Přidat komentář
Zrušit
17.4
Objednávateľ týmto dáva Zhotoviteľovi súhlas k tomu, aby ho Zhotoviteľ uvádzal ako svojho zákazníka.
Přidat komentář
Zrušit
17.5
Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dôverné informácie tvoria Obchodné tajomstvo Objednávateľa.
Přidat komentář
Zrušit
18
Zmluvná pokuta
Přidat komentář
Zrušit
18.1
V prípade, že sa Objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením Ceny Diela alebo jej časti podľa ods. 10 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške
% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia príslušnej čiastky.
Přidat komentář
Zrušit
18.2
V prípade, že sa Objednávateľ dostane do omeškania so zhotovením Diela v lehote uvedenej v Objednávke a v prípade, že tam nebude uvedená, tak v lehote podľa ods. 8.3 tejto Zmluvy, zaväzuje se Objednávateľ poskytnúť zľavu z Ceny vo výške
% z ceny Diela za každý deň omeškania až do vykonania Diela.
Přidat komentář
Zrušit
18.3
V prípade, že Zhotoviteľ poruší akúkoľvek svoju povinnosť mlčanlivosti uvedenú v ods. 17 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
za každé jednotlivé porušenie uvedenej povinnosti.
Přidat komentář
Zrušit
18.4
Zmluvná pokuta
náhradu škody a poškodená Zmluvná strana nemá právo požadovať náhradu škody od druhej Zmluvnej strany.
Přidat komentář
Zrušit
19
Ukončenie Zmluvy
Přidat komentář
Zrušit
19.1
Ktorákoľvek Zmluvná strana má právo túto Zmluvu vypovedať písomnou výpoveďou s výpovednou dobou
, ktorá začína plynúť
, v ktorom je výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.
Přidat komentář
Zrušit
19.2
Ukončenie účinnosti tejto Zmluvy nemá vplyv na Zmluvu o Dielo, ktorí bola uzavretá v dobe účinnosti tejto Zmluvy a ďalej na ustanovenia ods. 15 , 17 a 18 tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
20
Rozhodné právo
Přidat komentář
Zrušit
20.1
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Přidat komentář
Zrušit
21
Vyššia moc
Přidat komentář
Zrušit
21.1
Zmluvné strany sa zbavujú akejkoľvek zodpovednosti za nesplnenie svojich povinností z tejto Zmluvy po dobu trvania vyššej moci do tej miery, pokiaľ po nich nebolo možné požadovať, aby neplneniu svojich povinností z tejto Zmluvy v dôsledku vyššej moci predišli.
Přidat komentář
Zrušit
21.2
Za vyššiu moc je pre účely tejto Zmluvy považovaná každá udalosť nezávislá na vôli Zmluvných strán, ktorá znemožňuje plnenie zmluvných záväzkov a ktorú nebolo možné predvídať v dobe vzniku tejto Zmluvy. Za vyššiu moc sa z hľadiska tejto Zmluvy považuje hlavne prírodná katastrofa, požiar, výbuch, silné víchrice, zemetrasenie, záplavy, vojna, stávka, alebo iné udalosti, ktoré sú mimo akejkoľvek kontroly Zmluvných strán.
Přidat komentář
Zrušit
21.3
Po dobu trvania vyššej moci sa plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy pozastavuje do doby odstránenia následkov vyššej moci.
Přidat komentář
Zrušit
22
Záverečné ustanovenia
Přidat komentář
Zrušit
22.1
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak; význam slova vyjadrujúci určitý rod zahŕňa rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvedené iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
22.2
Vymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či platnosť zostávajúcich ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z obsahu alebo z povahy takéhoto ustanovenia nevyplýva , že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
22.3
Táto Zmluva predstavuje úplné dojednanie medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza akékoľvek predchádzajúce dojednania ohľadom predmetu tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
22.4
Táto Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
Přidat komentář
Zrušit
22.5
Táto Zmluva je vyhotovená v
rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží jeden rovnopis tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
22.6
Každá zo Zmluvných strán nesie svoje vlastné náklady vzniknuté v dôsledku uzavretia tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
22.7
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamihu jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
Přidat komentář
Zrušit
22.8
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a vyhlasujú, že je uzavretá slobodne.
Přidat komentář
Zrušit
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Přidat komentář
Zrušit
V
dňa
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
V
, dňa
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
JUDr. Igor Demčák | JUDr. Igor Demčák, advokát
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.35 € s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.