Vytvořte si Servisnú zmluvu (SLA) na mieru

Vzor pro vás připravil(a): JUDr. Igor Demčák, JUDr. Igor Demčák, advokát

Instrukce

Servisná zmluva (SLA)

Přidat komentář
Zrušit
TÁTO SERVISNÁ ZMLUVA (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKA MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Přidat komentář
Zrušit
Typ zmluvnej strany:
Přidat komentář
Zrušit
Meno:
Přidat komentář
Zrušit
Dátum narodenia:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydlisko:
Přidat komentář
Zrušit
Telefón:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(ďalej ako „Poskytovateľ“)
Přidat komentář
Zrušit
a
Přidat komentář
Zrušit
Typ zmluvnej strany:
Přidat komentář
Zrušit
Meno:
Přidat komentář
Zrušit
Dátum narodenia:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydlisko:
Přidat komentář
Zrušit
Telefón:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(ďalej ako „Klient“)
Přidat komentář
Zrušit
( Poskytovateľ a Klient ďalej spoločne tiež ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Přidat komentář
Zrušit
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Přidat komentář
Zrušit
1
Predmet Zmluvy
Přidat komentář
Zrušit
Bude poskytovateľ okrem servisu zabezpečovať aj technickú prevádzku aplikácie (tzv. cloudové riešenie)
1.1
Poskytovateľ sa zaväzuje pre Klienta za podmienok uvedených v tejto Zmluve technicky zabezpečovať prevádzku internetovej aplikácie s názvom
, ktorej hlavnými funkcionalitami sú
, ktorá je dostupná z internetovej stránky
(ďalej ako „Prevádzkovanie internetovej aplikácie“).
Přidat komentář
Zrušit
1.2
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať pre Klienta nasledujúce služby:
Přidat komentář
Zrušit
1.2.1
,
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(ďalej spoločne ako „Technická podpora“).
Přidat komentář
Zrušit
1.3
Klient sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi za Prevádzkovanie internetovej aplikácie a poskytovanie Technickej podpory odmenu za podmienok uvedených v tejto Zmluve.
Přidat komentář
Zrušit
2
Podmienky Prevádzkovania internetovej aplikácie
Přidat komentář
Zrušit
2.1
Poskytovateľ sa zaväzuje pre Prevádzkovanie internetovej aplikácie zabezpečiť počítačové servery o minimálnej technickej špecifikácii
.
Přidat komentář
Zrušit
2.2
Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre Prevádzkovanie internetovej aplikácie pripojenie k internetu (konektivitu) o minimálnej rýchlosti
.
Přidat komentář
Zrušit
2.3
Prevádzkovateľ sa zaväzuje v rámci Prevádzkovania internetovej aplikácie zabezpečiť prepojenie uvedenej aplikácie do siete internet v rozsahu minimálne
% času v každom kalendárnom
.
Přidat komentář
Zrušit
2.4
Poskytovateľ
právo vykonávať odstávky servera, na ktorom prebieha Prevádzkovanie internetovej aplikácie, a to v čase od
hod. do
hod. (ďalej len „Odstávky“).
Přidat komentář
Zrušit
2.5
Poskytovateľ je oprávnený vykonávať Odstávky
Klienta.
Přidat komentář
Zrušit
2.6
Doba Odstávok sa pre účely ustanovenia čl. 2.3
ako doba výpadku servera (tj. doba, kedy nebolo zabezpečené prepojenie danej aplikácie do siete internet).
Přidat komentář
Zrušit
3
Hlásenie požiadaviek
Přidat komentář
Zrušit
3.1
Klient má povinnosť hlásiť Poskytovateľovi požiadavky na poskytnutie Technickej podpory jedným z následujúcich spôsobov:
Přidat komentář
Zrušit
3.1.1
prostredníctvom emailovej správy na emailovú adresu
;
Přidat komentář
Zrušit
3.1.2
telefonicky na telefónne číslo
;
Přidat komentář
Zrušit
3.1.3
prostredníctvom funkcie
v informačnom systéme
;
Přidat komentář
Zrušit
4
Dôležitosť požiadaviek
Přidat komentář
Zrušit
4.1
Požiadavky s najvyššou dôležitosťou sú požiadavky týkajúce sa:
Přidat komentář
Zrušit
4.1.1
;
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
4.2
Požiadavky s vysokou dôležitosťou sú požiadavky týkajúce sa:
Přidat komentář
Zrušit
4.2.1
;
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
4.3
Požiadavky so strednou dôležitosťou sú požiadavky týkajúce sa:
Přidat komentář
Zrušit
4.3.1
;
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
4.4
Požiadavky s nízkou dôležitosťou sú všetky požiadavky, ktoré nespadajú ani do jednej z vyššie uvedených skupín.
Přidat komentář
Zrušit
4.5
V prípade dôvodných pochybností o tom, do ktorej skupiny požiadaviek daná požiadavka patrí, platí, že patrí do skupiny s
dôležitosťou.
Přidat komentář
Zrušit
5
Čas prijímania požiadaviek
Přidat komentář
Zrušit
5.1
Poskytovateľ je povinný prijímať požiadavky Klienta na poskytnutie Technickej podpory
, teda v akýkoľvek čas (24 hodín denne) a v akýkoľvek deň, vrátane sviatkov a víkendov.
Přidat komentář
Zrušit
6
Prvá reakcia na zaslanú požiadavku
Přidat komentář
Zrušit
6.1
Poskytovateľ má povinnosť odoslať Klientovi prvú reakciu (najmä oznámiť prijatie požiadavky) na požiadavku s najvyššou dôležitosťou najneskôr do
od doručenia takejto požiadavky v súlade s podmienkami uvedenými v čl. 5 tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
6.2
Poskytovateľ má povinnosť odoslať Klientovi prvú reakciu (najmä oznámiť prijatie požiadavky) na požiadavku s vysokou dôležitosťou najneskôr do
od doručenia takejto požiadavky v súlade s podmienkami uvedenými v čl. 5 tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
6.3
Poskytovateľ má povinnosť odoslať Klientovi prvú reakciu (najmä oznámiť prijatie požiadavky) na požiadavku so strednou dôležitosťou najneskôr do
od doručenia takejto požiadavky v súlade s podmienkami uvedenými v čl. 5 tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
6.4
Poskytovateľ má povinnosť odoslať Klientovi prvú reakciu (najmä oznámiť prijatie požiadavky) na požiadavku s nízkou dôležitosťou najneskôr do
od doručenia takejto požiadavky v súlade s podmienkami uvedenými v čl. 5 tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
7
Riešenie požiadaviek
Přidat komentář
Zrušit
7.1
Poskytovateľ má povinnosť
Klienta s najvyššou dôležitosťou v lehote
od doručenia takejto požiadavky v súlade s podmienkami uvedenými v čl. 5 tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
7.2
Poskytovateľ má povinnosť
Klienta s vysokou dôležitosťou v lehote
od doručenia takejto požiadavky v súlade s podmienkami uvedenými v čl. 5 tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
7.3
Poskytovateľ má povinnosť
Klienta so stednou dôležitosťou v lehote
od doručenia takejto požiadavky v súlade s podmienkami uvedenými v čl. 5 tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
7.4
Poskytovateľ má povinnosť
Klienta s nízkou dôležitosťou v lehote
od doručenia takejto požiadavky v súlade s podmienkami uvedenými v čl. 5 tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
8
Rozsah Technickej podpory
Přidat komentář
Zrušit
8.1
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Klientovi Technickú podporu v rozsahu najviac
človekohodín
.
Přidat komentář
Zrušit
8.2
Požiadavky, ktorých riešenie by znamenalo prekročenie vyššie dohodnutého rozsahu, má Poskytovateľ právo odmietnuť.
Přidat komentář
Zrušit
8.3
V prípade odmietnutia riešenia požiadavky podľa predchádzajúceho článku sa riešenie danej požiadavky presúva do nasledujúceho dňa pokiaľ Klient neoznámi Poskytovateľovi, že o vyriešenie požiadavky v takom prípade nemá záujem.
Přidat komentář
Zrušit
9
Odmena
Přidat komentář
Zrušit
Chcem dohodnúť
9.1
Klient sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za Prevádzkovanie internetovej aplikácie čiastku
+ slovami
, ktorá je splatná
. dňa mesiaca
uvedenému obdobiu.
Přidat komentář
Zrušit
9.2
Klient sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za poskytovanie Technickej podpory v rozsahu dohodnutom v čl. 8 tejto Zmluvy fixnú odmenu vo výške
+ slovami
za každý jeden kalendárny
poskytovania Technickej podpory podľa tejto Zmluvy (ďalej ako „Odmena“).
Přidat komentář
Zrušit
9.3
Poskytovateľ má právo na Odmenu v plnej výške aj keď Poskytovateľ nevyužije plný rozsah Technickej podpory.
Přidat komentář
Zrušit
9.4
Všetky čiastky uvedené v tejto Zmluve sú uvedené
DPH.
Přidat komentář
Zrušit
10
Platebné podmienky
Přidat komentář
Zrušit
10.1
Odmena je splatná
. dňa
za ktorý je Odmena platená.
Přidat komentář
Zrušit
10.2
Akékoľvek finančné plnenie pre Poskytovateľa je splatné
, IBAN
, vedený v v sídle
.
Přidat komentář
Zrušit
10.3
Poskytovateľ má povinnosť vystaviť na Odmenu alebo iné finančné plnenie podľa tejto Zmluvy riadny daňový doklad - faktúru, ktorej údaje budú zhodné s údajmi uvedenými v tejto Zmluve a taký daňový doklad (faktúru) doručiť Klientovi.
Přidat komentář
Zrušit
10.4
Poskytovateľ má právo doručiť daňový doklad - faktúru aj v elektronickej podobe prostredníctvom e-mailovej správy.
Přidat komentář
Zrušit
11
Zmluvná pokuta
Přidat komentář
Zrušit
11.1
V prípade, že sa Klient dostane do omeškania so zaplatením Odmeny alebo jej časti podľa čl. 10.1 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške
% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia Odmeny.
Přidat komentář
Zrušit
11.2
V prípade, že sa Poskytovateľ dostane do omeškania so začatím riešenia požiadavky Klienta s najvyššou dôležitosťou podľa odstavca 7.1 tejto Zmluvy, zaväzuje sa Klientovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
za
omeškania až do začatia riešenia danej požiadavky Klienta.
Přidat komentář
Zrušit
11.3
V prípade, že sa Poskytovateľ dostane do omeškania so začatím riešenia požiadavky Klienta s vysokou dôležitosťou podľa odstavca 7.2 tejto Zmluvy, zaväzuje sa Klientovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
za
omeškania až do začatia riešenia danej požiadavky Klienta.
Přidat komentář
Zrušit
11.4
V prípade, že sa Poskytovateľ dostane do omeškania so začatím riešenia požiadavky Klienta so strednou dôležitosťou podľa odstavca 7.3 tejto Zmluvy, zaväzuje sa Klientovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
za
omeškania až do začatia riešenia danej požiadavky Klienta.
Přidat komentář
Zrušit
11.5
V prípade, že Poskytovateľ poruší svojú povinnosť uvedenú v odst. 2.1 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Klientovi zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
za každý začatý deň, v ktorom bude uvedená povinnosť Poskytovateľa porušená.
Přidat komentář
Zrušit
11.6
V prípade, že Poskytovateľ poruší svojú povinnosť uvedenú v odst. 2.2 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Klientovi zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
za každý začatý deň, v ktorom bude uvedená povinnosť Poskytovateľa porušená.
Přidat komentář
Zrušit
11.7
V prípade, že Poskytovateľ poruší svojú povinnosť uvedenú v odst. 2.3 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Klientovi zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
za
, v ktorej(om) nebude zabezpečené prepojenie danej aplikácie do siete internet nad limit stanovený úvodným odstavcom.
Přidat komentář
Zrušit
11.8
Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyvv na nárok Klienta na náhradu škody v celom rozsahu.
Přidat komentář
Zrušit
12
Zodpovednosť za škodu
Přidat komentář
Zrušit
Poskytovateľ zodpovedá za škodu
Jak bude zhotovitel díla odpovídat za škodu způsobenou objednateli špatně provedeným dílem?
12.1
Poskytovateľ celkom zodpovedá Klientovi za akúkoľvek škodu spôsobenú Poskytovateľom Klientovi akýmkoľvek porušením povinnosti Poskytovateľa uvedenej v tejto Zmluve. Poskytovateľ zodpovedá Klientovi za akúkoľvek škodu spôsobenú Poskytovateľom Klientovi akýmkoľvek porušením povinnosti Poskytovateľom uvedenej v tejto Zmluve.
Přidat komentář
Zrušit
13
Trvanie a ukončenie Zmluvy
Přidat komentář
Zrušit
13.1
Táto Zmluva je uzavretá na dobu
.
Přidat komentář
Zrušit
13.2
Ktorákoľvek Zmluvná strana má právo túto Zmluvu vypovedať písomnou výpoveďou s výpovednou lehotou
, ktorá začína plynúť
, v ktorom je výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.
Přidat komentář
Zrušit
14
Povinnosť mlčanlivosti
Přidat komentář
Zrušit
14.1
Poskytovateľ sa zaväzuje, že nesprístupní, ani nepoužije žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa oboznámi v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, najmä nesprístupní, ani nepoužije:
Přidat komentář
Zrušit
14.1.1
žiadnu takú informáciu obsiahnutú v tejto Zmluve,
Přidat komentář
Zrušit
14.1.2
databázu zákazníkov Klienta ani kontakty na nich,
Přidat komentář
Zrušit
14.1.3
cenovú politiku Klienta,
Přidat komentář
Zrušit
14.1.4
marketingovú stratégiu Klienta,
Přidat komentář
Zrušit
14.1.5
informácie o uzavretých zmluvách a dodávateľoch Klienta,
Přidat komentář
Zrušit
14.1.6
spôsobe fungovania podniku Klienta,
Přidat komentář
Zrušit
14.1.7
strategické rozhodnutia a podnikateľské zámery Klienta.
Přidat komentář
Zrušit
(ďalej len „Dôverná informácia“).
Přidat komentář
Zrušit
14.2
Povinnosť mlčanlivosti podľa odstavca 14.1 tejto Zmluvy platí s výnimkov prípadov, kedy.
Přidat komentář
Zrušit
14.2.1
Klient udelil predchádzajúci písomný súhlas s takým sprístupnením alebo použitím Dôvernej informácie,
Přidat komentář
Zrušit
14.2.2
právny predpis alebo verejnoprávny orgán uloží povinnosť sprístupniť alebo použiť Dôvernú informáciu,
Přidat komentář
Zrušit
14.2.3
takéto sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nevyhnutné pre realizáciu tejto zmluvy,
Přidat komentář
Zrušit
14.2.4
je to podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody uzavretej medzi Zmluvnými stranami dovolené.
Přidat komentář
Zrušit
14.3
Medzi Dôverné informácie nepatria žiadne informácie, ktoré sú v dobe ich sprístupnenia alebo použitia bežne dostupné verejnosti.
Přidat komentář
Zrušit
14.4
Klient týmto dáva Poskytovateľovi súhlas k tomu, aby ho Poskytovateľ uvádzal ako svojho zákazníka.
Přidat komentář
Zrušit
14.5
Poskytovateľ berie na vedomie, že Dôverné informácie tvoria obchodné tajomstvo Klienta.
Přidat komentář
Zrušit
15
Vyššia moc
Přidat komentář
Zrušit
15.1
Zmluvné strany sa zbavujú akejkoľvek zodpovednosti za nesplnenie svojich povinností z tejto Zmluvy po dobu trvania vyššej moci do tej miery, pokiaľ od nich nebolo možné požadovať, aby nesplneniu svojich povinností z tejto Zmluvy v dôsledku vyššej moci predišli.
Přidat komentář
Zrušit
15.2
Za vyššiu moc je pre účely tejto Zmluvy považovaná každá udalosť nezávislá od vôle Zmluvných strán, ktorá znemožňuje plnenie zmluvných záväzkov a ktorú nebolo možné predvídať v dobe vzniku tejto Zmluvy. Za vyššiu moc sa z hľadiska tejto Zmluvy považuje najmä prírodná katastrofa, požiar, výbuch, silné víchrice, zemetrasenie, záplavy, vojna, štrajk, alebo iné udalosti, ktoré sú mimo akúkoľvek kontrolu Zmluvných strán.
Přidat komentář
Zrušit
15.3
Po dobu trvania vyššej moci sa plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy pozastavuje do doby odstránenia následkov vyššej moci.
Přidat komentář
Zrušit
16
Rozhodné právo
Přidat komentář
Zrušit
16.1
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Přidat komentář
Zrušit
17
Záverečné ustanovenia
Přidat komentář
Zrušit
17.1
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod, zahrňuje taktiež ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
17.2
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takéhoto ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
17.3
Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody ohľadne predmetu tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
17.4
Táto Zmluva môže byť zmenená iba písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
Přidat komentář
Zrušit
17.5
Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
17.6
Každá zo Zmluvných strán nesie vlastné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku uzatvárania tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
17.7
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamihu jej podpisu všetkým Zmluvnými stranami.
Přidat komentář
Zrušit
17.8
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasí s jej obsahom a vyhlasujú, že ju uzatvárajú slobodne.
Přidat komentář
Zrušit
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Přidat komentář
Zrušit
V
, dňa
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
V
, dňa
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
JUDr. Igor Demčák | JUDr. Igor Demčák, advokát
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.35 € s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.