Vytvořte si Nájomnú zmluvu na mieru

Vzor pro vás připravil(a): JUDr. Igor Demčák, JUDr. Igor Demčák, advokát

Instrukce

  • Použite pokiaľ ide o nájom bytu, nebytového priestoru, domu, pozemku, vozidla alebo akejkoľvek inej veci.
  • Nájomnou zmluvou prenajímateľ prenecháva za odplatu nájomcovi vec, aby ju dočasne (v dojednanej dobe) užíval alebo z nej bral aj úžitky. Naproti tomu je povinnosť nájomcu platiť dohodnuté nájomné.
  • Právnu úpravu nájomnej zmluvy nájdete tu.

Zmluva o krátkodobom nájme izby

Přidat komentář
Zrušit
Chcem prenajať:

Vyberte jednu z možností.

Chcem prenajať:

Vyberte jednu z možností.

Přidat komentář
Zrušit
Chcem prenajať izbu/byt:

Náš právny poriadok umožňuje prenajať byt štandardne podľa Občianskeho zákonníka alebo podľa Zákona o krátkodobom nájme bytu

Zmluva podľa Občianskeho zákonníka chráni viac nájomcu, zakotvuje dlhšiu výpovednú lehotu a v niektorých prípadoch je nájom ťažšie ukončiť.

Uzatvoriť zmluvu podľa Zákona o krátkodobom nájme bytu je výhodnejšie pre prenajímateľa. Výpovedná doba ja kratšia a skončenie nájmu je flexibilnejšie.

Náš právny poriadok umožňuje prenajať byt štandardne podľa Občianskeho zákonníka alebo podľa Zákona o krátkodobom nájme bytu.

Zmluva podľa Občianskeho zákonníka chráni viac nájomcu, zakotvuje dlhšiu výpovednú lehote a v niektorých prípadoch je nájom ťažšie ukončiť.

Uzatvoriť zmluvu podľa Zákona o krátkodobom nájme bytu je výhodnejšie pre prenajímateľa. Výpovedná doba ja kratšia a skončenie nájmu je flexibilnejšie.

Přidat komentář
Zrušit
TÁTO NÁJOMNÁ ZMLUVA (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKU MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Přidat komentář
Zrušit
Typ zmluvnej strany:
Přidat komentář
Zrušit
Meno:
Přidat komentář
Zrušit
Dátum narodenia:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydlisko:
Přidat komentář
Zrušit
Telefón:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(ďalej ako „Prenajímateľ“)
Přidat komentář
Zrušit
a
Přidat komentář
Zrušit
Typ zmluvnej strany:
Přidat komentář
Zrušit
Meno:
Přidat komentář
Zrušit
Dátum narodenia:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydlisko:
Přidat komentář
Zrušit
Telefón:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(ďalej ako „Nájomca“)
Přidat komentář
Zrušit
( Prenajímateľ a Nájomca ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Přidat komentář
Zrušit
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Přidat komentář
Zrušit
Definícia
Přidat komentář
Zrušit
V tejto Zmluve „ Vec “ znamená:
Přidat komentář
Zrušit
v byte číslo
, nachádzajúci sa v
, na ulici
, na
, bytového domu so súpisným číslom
, zapísaného na liste vlastníctva číslo
, pre katastrálne územie
, okres
, postaveného na parcele číslo
, zapísanej na liste vlastníctva číslo
, pre katastrálne územie
, okres
Přidat komentář
Zrušit
Izba je špecifikovaná v nákrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy ako Príloha č. 1.
Přidat komentář
Zrušit
Opis stavu bytu, príslušenstva a vybavenia bytu
Přidat komentář
Zrušit
Byt pozostáva z
obytnej/obytných miestnosti/í a príslušenstva. Celková výmera podlahovej plochy bytu je
m2.
Přidat komentář
Zrušit
Príslušenstvom bytu je:
Přidat komentář
Zrušit
Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie, a to:
Přidat komentář
Zrušit
Predmet Zmluvy
Přidat komentář
Zrušit
Prenajímateľ touto Zmluvou prenecháva Nájomcovi do užívania Vec vrátane všetkých súčastí a príslušenstva a Nájomca sa za to zaväzuje platiť Prenajímateľovi Nájomné (ďalej len „ Nájom “).
Přidat komentář
Zrušit
Súčasťou Nájmu je aj príslušenstvo a vybavenie bytu, ktoré je špecifikované v 2 tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
Nájomca má právo v primeranom rozsahu užívať spoločné časti a spoločné zriadenia bytového domu, tj. vnútorné komunikačné priestory, výťahy apod., ak tým neobmedzí ďalších vlastníkov alebo nájomcov.
Přidat komentář
Zrušit
Nájomca má právo v primeranom rozsahu užívať aj príslušenstvo bytu a jeho vnútorné vybavenie.
Přidat komentář
Zrušit
Účel nájmu
Přidat komentář
Zrušit
Vec je prenajatá za účelom bývania.
Přidat komentář
Zrušit
Nájomca je povinný užívať Vec len na tento účel po celý čas trvania Nájmu a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Přidat komentář
Zrušit
Vyhlásenia
Přidat komentář
Zrušit
Chcete, aby prenajímateľ (alebo niekto ním určený) užíval Vec spolu s nájomcom?
Prenajímateľ vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom Veci.
Přidat komentář
Zrušit
Prenajímateľ vyhlasuje, že má plné právo platne prenajať Vec Nájomcovi touto Zmluvou.
Přidat komentář
Zrušit
Prenajímateľ vyhlasuje, že Vec
Přidat komentář
Zrušit
Nájomca vyhlasuje, že si pred uzavretím tejto Zmluvy Vec prehliadol a zoznámil sa so stavom Veci a v tomto stave Vec do nájmu preberá.
Přidat komentář
Zrušit
Nájomca vyhlasuje, že si je vedomý skutočností, že táto Zmluva sa uzatvára podľa zákona č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu v znení neskorších predpisov.
Přidat komentář
Zrušit
Trvanie Zmluvy
Přidat komentář
Zrušit
Nájom Veci je dohodnutý na dobu určitú, a to na
Přidat komentář
Zrušit
Nájom Veci začína dňa
Přidat komentář
Zrušit
Nájom Veci možno na základe dohody Zmluvných strán za rovnakých podmienok predĺžiť najviac na ďalšie dva roky, a to dvakrát.
Přidat komentář
Zrušit
Nájomné
Přidat komentář
Zrušit
Nájomca sa zaväzuje platiť Prenajímateľovi za Nájom Veci nájomné vo výške
+ slovami
za každý
(ďalej len „ Nájomné “).
Přidat komentář
Zrušit
Prenajímateľ
právo zvyšovať Nájomné o čiastku
.
Přidat komentář
Zrušit
V Nájomnom nie sú zahrnuté úhrady za plnenia poskytované s užívaním Veci. Tieto bude Nájomca uhrádzať osobitne podľa čl. 8 tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
Úhrada za plnenia poskytované s Nájmom
Přidat komentář
Zrušit
Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi aj úhradu za plnenia poskytované s Nájmom
vo výške
+ slovami
za každý
Přidat komentář
Zrušit
Plneniami poskytovanými s Nájmom sú:
Přidat komentář
Zrušit
Poskytovanie rozhlasového a televízneho vysielania zabezpečuje
a Nájomca sa zaväzuje hradiť náklady za poskytovanie rozhlasového a televízneho vysielania vo výške
+ slovami
za každý kalendárny mesiac.
Přidat komentář
Zrušit
Poskytovanie pripojenia na internet zabezpečuje
a Nájomca sa zaväzuje hradiť náklady za poskytovanie pripojenia na internet vo výške
+ slovami
za každý kalendárny mesiac.
Přidat komentář
Zrušit
Peňažná zábezpeka (záloha)
Přidat komentář
Zrušit
Nájomca sa zaväzuje poskytnúť Prenajímateľovi peňažnú zábezpeku vo výške
+ slovami
(ďalej ako „Záloha“).
Přidat komentář
Zrušit
Prenajímateľ má právo použiť Zálohu na pokrytie akejkoľvek škody na Veci spôsobenej Nájomcom alebo tretími osobami, ktorým Nájomca umožnil užívanie Veci a/alebo na úhradu akýchkoľvek finančných záväzkov Nájomcu voči Prenajímateľovi podľa tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
Prenajímateľ je povinný vrátiť Nájomcovi Zálohu pri skončení nájmu Veci. Prenajímateľ má právo započítať si proti Zálohe svoje pohľadávky, ktoré po Nájomcovi vznikli na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s jej plnením.
Přidat komentář
Zrušit
Platobné podmienky
Přidat komentář
Zrušit
Nájomca sa zaväzuje platiť Nájomné
najneskôr
deň
, za ktorý je Nájomné platené.
Přidat komentář
Zrušit
Úhrady za plnenia poskytované s Nájmom uvedené v článku 8 tejto Zmluvy sú splatné spolu s Nájomným a budú platené spolu s Nájomným za daný kalendárny mesiac.
Přidat komentář
Zrušit
Nájomca
Nájomné za prvý mesiac nájmu Veci
.
Přidat komentář
Zrušit
Nájomca
Zálohu
na nižšie uvedený bankový účet Prenajímateľa
.
Přidat komentář
Zrušit
Všetky finančné plnenia platené Prenajímateľovi v hotovosti budú zaplatené na vyššie uvedenej adrese
.
Přidat komentář
Zrušit
O odovzdaní a prevzatí akéhokoľvek finančného plnenia plateného v hotovosti bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný preberací/odovzdávací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci jeho odovzdanie. Pridať platobnú podmienku
Přidat komentář
Zrušit
Ďalšie práva a povinnosti
Přidat komentář
Zrušit
Nájomca je po dobu trvania nájmu povinný zabezpečovať upratovanie spoločných častí domu podľa vnútorného rozpisu.
Přidat komentář
Zrušit
Bežnú údržbu Veci a drobné opravy súvisiace s užívaním Veci je povinný vykonať a uhradiť
; pre účely tejto Zmluvy sa bežnou údržbou a drobnými opravami rozumie údržba a oprava Veci, ktoré v jednotlivých prípadoch nepresiahnu čiastku
+ slovami
.
Přidat komentář
Zrušit
Spolu s Vecou odovzdáva Prenajímateľ Nájomcovi k užívaniu aj nasledujúce vybavenie:
.
Přidat komentář
Zrušit
Prevzatie veci Nájomcom
Přidat komentář
Zrušit
Prenajímateľ je povinný odovzdať Vec Nájomcovi
podľa odseku tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
Prenajímateľ odovzdá Nájomcovi spolu s Vecou
ks kľúčov k Veci.
Přidat komentář
Zrušit
O odovzdaní a prevzatí Veci bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný Odovzdávací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci odovzdanie Veci Nájomcovi. Odovzdávací protokol alebo iný dokument bude obsahovať stav meračov energií a vody.
Přidat komentář
Zrušit
Odovzdanie Veci späť Prenajímateľovi
Přidat komentář
Zrušit
Nájomca je povinný odovzdať Vec Prenajímateľovi najneskôr posledný deň nájmu podľa tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
O odovzdaní a prevzatí Veci bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný Odovzdávací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci odovzdanie Veci Prenajímateľovi. Odovzdávací protokol alebo iný dokument bude obsahovať stavy meračov energií a vody.
Přidat komentář
Zrušit
Nájomca spolu s Vecou odovzdá Prenajímateľovi kľúče od Veci.
Přidat komentář
Zrušit
V prípade, že Nájomca neodovzdá Vec Prenajímateľovi späť najneskôr posledný deň trvania nájmu, prenajímateľ má právo do Veci vstúpiť, a to aj v prípade, pokiaľ mu v tom bráni prekážka, Prenajímateľ má najmä právo otvoriť zamknuté dvere, vysťahovať veci Nájomcu a vymeniť zámky vo dverách, k čomu týmto Nájomca Prenajímateľa výslovne oprávňuje.
Přidat komentář
Zrušit
Veci Nájomcu, ktoré prenajímateľ vysťahuje z Veci podľa ods. 13.4 tejto Zmluvy, má Prenajímateľ právo na náklady Nájomcu uskladniť a Nájomca sa zaväzuje za toto uskladnenie Vecí Prenajímateľovi nahradiť akékoľvek náklady, ktoré mu tým vzniknú.
Přidat komentář
Zrušit
Zmluvné strany týmto zriaďujú záložné právo v prospech Prenajímateľa ku všetkým hnuteľným veciam Nájomcu umiestnených na Veci odo dňa vzniku záložného práva až po jeho zánik k zabezpečeniu všetkých budúcich pohľadávok Prenajímateľa voči Nájomcovi vyplývajúcich z tejto Zmluvy, hlavne pohľadávok na zaplatenie nájomného a/alebo služieb súvisiacich s nájmom podľa tejto Zmluvy. Záložné právo vzniká prvým dňom omeškania so zaplatením akejkoľvek pohľadávky podľa predchádzajúcej vety a zaniká úplným zaplatením všetkých splatných pohľadávok.
Přidat komentář
Zrušit
Zabezpečenie záložným právom podľa ods. 13.6 tejto Zmluvy sa poskytuje pre zabezpečenie pohľadávky do maximálnej súhrnnej výšky
+ slovami
.
Přidat komentář
Zrušit
Veci Nájomcu, ku ktorým vznikne Prenajímateľovi záložné právo podľa tohto článku a ktoré má Prenajímateľ v držbe, hlavne ním vysťahované a uskladnené veci Nájomcu, má Prenajímateľ právo speňažiť spôsobom a za podmienok ustanovených zákonom.
Přidat komentář
Zrušit
Zánik nájmu
Přidat komentář
Zrušit
Nájom zanikne:
Přidat komentář
Zrušit
- uplynutím času, na ktorý bol dohodnutý,
Přidat komentář
Zrušit
- písomnou dohodou medzi Prenajímateľom a Nájomcom,
Přidat komentář
Zrušit
- písomnou výpoveďou jednej zo Zmluvných strán za podmienok uvedených v tejto Zmluve alebo podľa zákona,
Přidat komentář
Zrušit
- písomným odstúpením od Zmluvy jednej zo Zmluvných strán za podmienok uvedených v tejto Zmluve.
Přidat komentář
Zrušit
Prenajímateľ môže vypovedať Nájom, ak:
Přidat komentář
Zrušit
Nájomca alebo ten, kto s ním v byte žije alebo sa v byte nachádza so súhlasom Nájomcu, napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu Prenajímateľa poškodzuje byt alebo jeho zariadenie alebo spoločné časti, spoločné zariadenia domu alebo inak hrubo porušuje dobré mravy alebo domový poriadok v dome, v ktorom sa byt nachádza,
Přidat komentář
Zrušit
Nájomca riadne a včas nezaplatil nájomné alebo úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu za čas dlhší ako dva mesiace,
Přidat komentář
Zrušit
Nájomca napriek písomnej výzve Prenajímateľa nedoplnil peňažnú zábezpeku do pôvodnej výšky,
Přidat komentář
Zrušit
Nájomca užíva Vec v rozpore s dohodnutým účelom,
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Nájomca môže vypovedať Nájom, ak:
Přidat komentář
Zrušit
sa Vec stala nespôsobilá na dohodnuté užívanie a táto skutočnosť nebola spôsobená zavinením Nájomcu alebo osôb s ním žijúcich v byte,
Přidat komentář
Zrušit
došlo k ukončeniu jeho pracovného pomeru, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo iného obdobného pomeru,
Přidat komentář
Zrušit
mu vznikol nárok na sociálne bývanie podľa osobitného predpisu,
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Ak bola daná písomná výpoveď, skončí sa Nájom uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná lehota je
a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola druhej Zmluvnej strane doručená výpoveď.
Přidat komentář
Zrušit
Prenajímateľ môže odstúpiť od Zmluvy, ak:
Přidat komentář
Zrušit
Nájomca napriek písomnému upozorneniu opakovane porušuje povinnosti, ktorých porušenie by inak zakladalo právo Prenajímateľa ukončiť nájomný pomer výpoveďou,
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Nájomca môže odstúpiť od Zmluvy, ak:
Přidat komentář
Zrušit
Vec nebola odovzdaná v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie,
Přidat komentář
Zrušit
Prenajímateľ v rozpore so zákonom jednostranne zmenil výšku Nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a jeho príslušenstva.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Rozhodné právo
Přidat komentář
Zrušit
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu v znení neskorších predpisov.
Přidat komentář
Zrušit
Záverečné ustanovenia
Přidat komentář
Zrušit
V tejto Zmluve, pokiaľ pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle taktiež význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod zahrňuje rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba kvôli prehľadnosti a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či platnosť zostávajúcich ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takého ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
Táto Zmluva predstavuje úplné dojednanie medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce ustanovenia ohľadom predmetu tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
Táto Zmluva môže byť zmenená písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
Přidat komentář
Zrušit
Táto Zmluva je vyhotovená v
rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
Každá zo Zmluvných strán nesie svoje vlastné náklady vzniknuté v dôsledku uzavretia tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamihu jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
Přidat komentář
Zrušit
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že je uzatvárajú slobodne, vážne, zrozumiteľne a bez nátlaku.
Přidat komentář
Zrušit
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Přidat komentář
Zrušit
V
, dňa
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
V
, dňa
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
JUDr. Igor Demčák | JUDr. Igor Demčák, advokát
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.35 € s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.