Vytvořte si Zmluvu o prevode obchodného podielu v spoločnosti na mieru

Vzor pro vás připravil(a): JUDr. Lukáš Polák, JUDr. Lukáš Polák, advokát

Instrukce

  • Použite pokiaľ potrebujete previesť podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným alebo akcie akciovej spoločnosti.
  • Pokiaľ chcete investora, ktorý však nechce byť zapísaný v obchodnom registri, môže sa Vám hodiť Zmluva o tichom spoločenstve. 
  • Zákonnu úpravu týkajúcu sa tejto zmluvy nájdete tu

Zmluva o prevode obchodného podielu

Přidat komentář
Zrušit
TÁTO ZMLUVA O PREVODE PODIELU V SPOLOČNOSTI (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKU MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Přidat komentář
Zrušit
Typ zmluvnej strany:
Přidat komentář
Zrušit
Meno:
Přidat komentář
Zrušit
Dátum narodenia:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalý pobyt:
Přidat komentář
Zrušit
Telefón:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(ďalej ako „Prevodca“)
Přidat komentář
Zrušit
a
Přidat komentář
Zrušit
Typ zmluvnej strany:
Přidat komentář
Zrušit
Meno:
Přidat komentář
Zrušit
Dátum narodenia:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalý pobyt:
Přidat komentář
Zrušit
Telefón:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(ďalej ako „Nadobúdateľ“)
Přidat komentář
Zrušit
( Prevodca a Nadobúdateľ ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Přidat komentář
Zrušit
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM
Přidat komentář
Zrušit
1
Definícia
Přidat komentář
Zrušit
Touto zmluvou sa prevádza podiel v
Touto zmluvou sa prevádza
Přidat komentář
Zrušit
V tejto Zmluve.
Přidat komentář
Zrušit
Spoločnost“ znamená obchodná spoločnosť
, IČO:
, so sídlom
.
Přidat komentář
Zrušit
Podiel“ znamená obchodný podiel v Spoločnosti o veľkosti
%, ktorému zodpovedá vklad vo výške
+ slovami
, druh podielu:
.
Přidat komentář
Zrušit
2
Predmet zmluvy
Přidat komentář
Zrušit
Chcete, aby prevodca pred prevodom obchodného podielu splnil nejaké podmienky?
např. že musí poskytnout dané společnosti nějaké služby, konzultace a podobně. Netýká se povinnosti zaplatit kupní cenu.
2.1
Prevodca týmto prevádza na Nadobúdateľa
Podiel a Nadobúdateľ tento Podiel príjma a zaväzuje sa zaň zaplatiť Kúpnu cenu a zaväzuje sa za to zaplatiť Prevodcovi Kúpnu cenu.
Přidat komentář
Zrušit
3
Kúpna cena
Přidat komentář
Zrušit
3.1
Nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť Prevodcovi za Podiel sumu
+ slovami
(ďalej ako „Kúpna cena“).
Přidat komentář
Zrušit
4
Platobné podmienky
Přidat komentář
Zrušit
Kúpna cena má byť zaplatená
4.1
Nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť Kúpnu cenu alebo akúkoľvek jej časť
.
Přidat komentář
Zrušit
4.2
Kúpna cena je splatná
.
Přidat komentář
Zrušit
4.3
Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy potvrdzujú odovzdanie Kúpnej ceny.
Přidat komentář
Zrušit
5
Odkladacie podmienky
Přidat komentář
Zrušit
5.1
Účinnosť prevodu Podielu podľa tejto Zmluvy sa odkladá do okamihu splnenia
nižšie uvedených podmienok:
Přidat komentář
Zrušit
5.1.1
má povinnosť
;
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
5.2
V prípade, že nebudú splnené povinnosti uvedené v odst. 5.1 tejto Zmluvy najneskôr do
, zaniká táto Zmluva bez ďalšieho od počiatku a Zmluvné strany sú povinné vrátiť si vzájomne poskytnuté plnenia.
Přidat komentář
Zrušit
6
Pristúpenie k zakladateľským dokumentom Spoločnosti
Přidat komentář
Zrušit
6.1
Nadobúdateľ týmto pristupuje k zakladateľským dokumentom Spoločnosti.
Přidat komentář
Zrušit
7
Dôvernosť
Přidat komentář
Zrušit
7.1
Každá Zmluvná strana sa zaväzuje, že nesprístupní, ani nepoužije žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa zoznámi v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, najmä nesprístupní, ani nepoužije.
Přidat komentář
Zrušit
7.1.1
žiadnu takú informáciu obsiahnutú v tejto Zmluve,
Přidat komentář
Zrušit
7.1.2
databázu zákazníkov druhej Zmluvnej strany ani kontakty na ne,
Přidat komentář
Zrušit
7.1.3
cenovú politiku druhej Zmluvnej strany,
Přidat komentář
Zrušit
7.1.4
marketingovú stratégiu druhej Zmluvnej strany,
Přidat komentář
Zrušit
7.1.5
informácie o uzatvorených zmluvách a dodávateľoch druhej Zmluvnej strany,
Přidat komentář
Zrušit
7.1.6
spôsob fungovania podniku druhej Zmluvnej strany,
Přidat komentář
Zrušit
7.1.7
strategické rozhodnutia a podnikateľské zámery druhej Zmluvnej strany.
Přidat komentář
Zrušit
(ďalej len „Dôverná informácia“).
Přidat komentář
Zrušit
7.2
Povinnosť mlčanlivosti podľa odstavca 7.1 tejto Zmluvy platí s výnimkou prípadu, kedy.
Přidat komentář
Zrušit
7.2.1
druhá Zmluvná strana udelila predchádzajúci písomný súhlas s takým sprístupnením alebo použitím Dôvernej informácie.
Přidat komentář
Zrušit
7.2.2
právny predpis alebo verejnoprávny orgán uložil povinnosť sprístupniť alebo použiť Dôvernú informáciu.
Přidat komentář
Zrušit
7.2.3
sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nutné pre realizáciu tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
7.2.4
je to podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami dovolené.
Přidat komentář
Zrušit
7.3
Medzi Dôverné informácie nepatria žiadne informácie, ktoré sú v čase ich sprístupnenia alebo použitia bežne dostupné verejnosti.
Přidat komentář
Zrušit
7.4
Každá Zmluvná strana berie na vedomie, že Dôverná informácia tvorí obchodné tajomstvo druhej Zmluvnej strany.
Přidat komentář
Zrušit
8
Prehlásenia a záruky Prevodcu
Přidat komentář
Zrušit
8.1
Prevodca berie na vedomie, že Nadobúdateľ sa pri uzatváraní tejto Zmluvy spolieha na úplnosť a pravdivosť vyhlásení a záruk v nej obsiahnutých.
Přidat komentář
Zrušit
8.2
Prevodca vyhlasuje a zaručuje Nadobúdateľovi, že nasledovné vyhlásenia obsiahnuté v tomto článku sú pravdivé a úplné ku dňu podpísania tejto Zmluvy:
Přidat komentář
Zrušit
8.2.1
Prevodca je vlastníkom prevádzaného obchodného podielu Spoločnosti,
Přidat komentář
Zrušit
8.2.2
Prevádzané obchodné podiely nie sú zaťažené žiadnymi záložnými ani akýmikoľvek inými právami v prospech tretích osôb,
Přidat komentář
Zrušit
8.2.3
Prevod obchodného podielu neodporuje žiadnym dohodám Prevodcu na strane jednej a akejkoľvek tretej osoby na strane druhej, ako ani žiadnym súdnym alebo úradným rozhodnutiam alebo predpisom,
Přidat komentář
Zrušit
8.2.4
Prevodca má potrebnú spôsobilosť, právomoc a oprávnenie uzavrieť túto Zmluvu a plniť záväzky, ktoré z nej vyplývajú,
Přidat komentář
Zrušit
8.2.5
Spoločnosť má plné právo a schopnosť vlastniť majetok a to vrátane nehnuteľného a vykonávať obchodné aktivity súčasne zapísané v obchodnom registri a sledovať ciele stanovené v základnom dokumente Spoločnosti a Prevodca splnil všetky tu uvedené podmienky a požiadavky a má spôsobilosť uzavrieť túto Zmluvu a riadne plniť z nej vyplývajúce záväzky,
Přidat komentář
Zrušit
8.2.6
Spoločnosť nie je v úpadku v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a úpadok Spoločnosti ani nehrozí.
Přidat komentář
Zrušit
8.3
Prevodca ďalej vyhlasuje že:
Přidat komentář
Zrušit
8.3.1
zo strany Spoločnosti nebol podaný na žiadny súd návrh na vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie,
Přidat komentář
Zrušit
8.3.2
pred žiadnym súdom neprebieha konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie na majetok Spoločnosti a žiadny súd nerozhodol o povolení reštrukturalizácie a ani nezastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku a ani nezrušil konkurz,
Přidat komentář
Zrušit
8.3.3
podľa najlepšieho vedomia Prevodcu nehrozí Spoločnosti žiadne rozhodnutie o začatí konkurzného konania alebo vyhlásenie konkurzu alebo začatie reštrukturalizačného konania alebo povolenie reštrukturalizácie,
Přidat komentář
Zrušit
8.3.4
Spoločnosť, ani žiadny súd nerozhodol o zrušení a likvidácii Spoločnosti,
Přidat komentář
Zrušit
8.3.5
prevádzaný obchodný podiel nie je zaťažený žiadnymi právami tretích osôb, vrátane práva záložného,
Přidat komentář
Zrušit
8.3.6
účtovníctvo Spoločnosti bolo riadne a dôsledne vypracované v súlade s právnymi predpismi, platnými štandardami, princípmi a postupmi aplikovateľnými v príslušnom roku, a poskytuje pravdivý, úplný a objektívny obraz o aktívach, pasívach, finančných a obchodných pozíciách a neexistujú žiadne skutočné alebo podmienené záväzky Spoločnosti, ktoré by neboli zohľadnené v účtovníctve Spoločnosti, ktoré bude odovzdané Nadobúdateľovi,
Přidat komentář
Zrušit
8.3.7
Spoločnosť ku dňu uzavretia tejto Zmluvy nevystavila žiadnu zmenku, neprijala cudziu zmenku, neavalovala žiadnu zmenku a neindosovala žiadnu zmenku, Spoločnosť (i) neprevzala ručenie, (ii) nezaviazala sa akýmkoľvek iným spôsobom splniť akýkoľvek záväzok tretej osoby,
Přidat komentář
Zrušit
8.3.8
Spoločnosť
majetkovú účasť v iných spoločnostiach alebo družstvách.
Přidat komentář
Zrušit
8.3.9
Spoločnosť má majetkovú účasť v
, IČO:
, so sídlom:
.
Přidat komentář
Zrušit
8.3.10
Spoločnosť
uzatvorenú zmluvu o tichom spoločenstve.
Přidat komentář
Zrušit
8.3.11
Spoločnosť má uzatvorenú zmluvu o tichom spoločenstve s
.
Přidat komentář
Zrušit
8.3.12
Prevodca prehlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy
voči spoločnosti doposiaľ neuplatnený nárok.
Přidat komentář
Zrušit
8.3.13
Prevodca má nárok voči spoločnosti pozostávajúci z
.
Přidat komentář
Zrušit
8.4
Všetky informácie a dokumenty poskytnuté Nadobúdateľovi v súvislosti s touto Zmluvou sú úplné, pravdivé a presné a pravdivo odrážajú právny a finančný stav Spoločnosti a neopomínajú nijakú podstatnú skutočnosť, ktorá by mohla mať vplyv na rozhodnutie Nadobúdateľa nadobudnúť obchodný podiel Spoločnosti.
Přidat komentář
Zrušit
9
Prehlásenie nadobúdateľa
Přidat komentář
Zrušit
9.1
Nadobúdateľ prehlasuje, že obchodný podiel nadobúda dobrovoľne, a že pristupuje k základnému dokumentu spoločnosti, ktorou bola spoločnosť založená postupom podľa ust. § 115 ods. 3 Obchodného zákonníka.
Přidat komentář
Zrušit
9.2
Nadobúdateľ potvrdzuje svojím podpisom, že sa oboznámil so všetkými účtovnými dokladmi spoločnosti.
Přidat komentář
Zrušit
9.3
Nadobúdateľ potvrdzuje svojím podpisom, že sa oboznámil s dokladmi týkajúcimi sa založenia Spoločnosti a jej ďalšej existencie.
Přidat komentář
Zrušit
10
Zmluvná pokuta
Přidat komentář
Zrušit
10.1
V prípade, že Zmluvná strana poruší svoju povinnosť mlčanlivosti uvedenú v článku 7 tejo Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť druhej Zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
za každé jednotlivé porušenie uvedenej povinnosti.
Přidat komentář
Zrušit
10.2
Zmluvná pokuta
náhradu škody a poškodená Zmluvná strana nemá právo požadovať náhradu škody od druhej Zmluvnej strany.
Přidat komentář
Zrušit
11
Odstúpenie od Zmluvy
Přidat komentář
Zrušit
11.1
Zmluvné strany sa dohodli, že každý z nich je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade porušenia Zmluvy podstatným spôsobom.
Přidat komentář
Zrušit
11.2
Za podstatné porušenie Zmluvy Prevodcom sa na účely odstúpenia považuje:
Přidat komentář
Zrušit
11.2.1
.
Přidat komentář
Zrušit
11.3
Za podstatné porušenie Zmluvy Nadobúdateľom sa na účely odstúpenia považuje:
Přidat komentář
Zrušit
11.3.1
nezaplatenie Kúpnej ceny spôsobom uvedeným v tejto Zmluve.
Přidat komentář
Zrušit
11.3.2
.
Přidat komentář
Zrušit
11.4
Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
Přidat komentář
Zrušit
11.5
Nadobúdateľ môže od zmluvy odstúpiť najneskôr do 30 dní odo dňa, keď sa dozvie o dôvode zakladajúcom právo na odstúpenie od zmluvy. Právo na odstúpenie od zmluvy neuplatnené v určenej lehote zaniká.
Přidat komentář
Zrušit
12
Rozhodné právo
Přidat komentář
Zrušit
12.1
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zák. č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení, ako aj súvisiacim zák. č. 230/2003 Z. z. o obchodnom registri v platnom znení.
Přidat komentář
Zrušit
13
Záverečné ustanovenia
Přidat komentář
Zrušit
13.1
Zmluvné strany týmto prehlasujú, že osobne alebo ich oprávnení zástupcovia sú plne spôsobilí na právne úkony, a že sú oprávnení preberať na seba záväzky spôsobom stanoveným v tejto zmluve. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť škodu, ktorá tým vznikne druhej zmluvnej strane, ak by sa toto prehlásenie dodatočne preukázalo ako nepravdivé. Zmluvné strany ďalej týmto prehlasujú, že mohli ovplyvniť obsah tejto zmluvy. .
Přidat komentář
Zrušit
13.2
Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na zápis zmien údajov do obchodného registra príslušného registrového súdu podá
najneskôr v lehote do
odo dňa podpisu tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
13.3
Pokiaľ v tejto zmluve z kontextu jasne nevyplýva inak, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod zahŕňa rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
13.4
Všetky informácie poskytnuté v súvislosti s uzatvorením tejto zmluvy zmluvné strany považujú za dôverné v zmysle ustanovenia ust. § 271 Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov.
Přidat komentář
Zrušit
13.5
Ak sa ktorékoľvek z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným alebo nevykonateľným, táto neplatnosť alebo nevykonateľnosť nespôsobí neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy s výnimkou, ak by tieto ustanovenia nemohli byť oddelené od ostatného obsahu Zmluvy pre povahu Zmluvy, jej obsah alebo okolností, za ktorých bola Zmluva uzatvorená. V takomto prípade sú zmluvné strany povinné prijať náhradnú úpravu, ktorá bude zodpovedať účelu sledovanému neplatným ustanovením.
Přidat komentář
Zrušit
13.6
Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahradzuje akékoľvek predchádzajúce ústne alebo písomné dojednania medzi Zmluvnými stranami týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
13.7
K zmene podmienok dohodnutých touto Zmluvou môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán a iba formou písomného očíslovaného dodatku podpísaného zmluvnými stranami, alebo osobami oprávnenými konať v mene zmluvných strán, inak sú akékoľvek zmeny tejto zmluvy neplatné.
Přidat komentář
Zrušit
13.8
Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom každý má platnosť originálu s určením jedného vyhotovenia pre jednu zmluvnú stranu a jedno vyhotovenie pre spoločnosť a dve vyhotovenia pre registračné účely. Podpisy Zmluvných strán sú úradne overené.
Přidat komentář
Zrušit
13.9
Každá zo Zmluvných strán nesie svoje vlastné náklady vzniknuté v dôsledku uzatvorenia tejto Zmluvy. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov oboch zmluvných strán.
Přidat komentář
Zrušit
13.10
Pri riešení otázok touto zmluvou neupravených, sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanovenia Občianskeho zákonníka v platnom znení, ako aj súvisiacimi záväznými predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
Přidat komentář
Zrušit
13.11
Zmluvné strany sa zaväzujú, že riešenie prípadných sporných otázok sa bude uskutočňovať predovšetkým spoločným rokovaním a vzájomnou dohodou prostredníctvom svojich zástupcov. V prípade, ak sa vzniknutý spor nevyrieši vzájomnou dohodou ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť tento na riešenie príslušnému súdu Slovenskej republiky.
Přidat komentář
Zrušit
13.12
V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.
Přidat komentář
Zrušit
13.13
Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že Zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah Zmluvy dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú vôľu, a na znak súhlasu túto Zmluvu vlastnoručne podpisujú.
Přidat komentář
Zrušit
NA ZNAK ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE VLASTNORUČNÉ PODPISY
Přidat komentář
Zrušit
V
, dňa
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
V
, dňa
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit

PÍSOMNÝ PROTOKOL

o odovzdaní a prevzatí účtovníctva obchodnej spoločnosti _____
Přidat komentář
Zrušit
Meno: _____
Přidat komentář
Zrušit
Dátum narodenia: _____
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo: _____
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydlisko: _____
Přidat komentář
Zrušit
(ďalej ako „Prevodca“)
Přidat komentář
Zrušit
a
Přidat komentář
Zrušit
Meno: _____
Přidat komentář
Zrušit
Dátum narodenia: _____
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo: _____
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydlisko: _____
Přidat komentář
Zrušit
(ďalej ako „Nadobúdateľ“)
Přidat komentář
Zrušit
( Prevodca a Nadobúdateľ ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Přidat komentář
Zrušit
Prevodca záväzne prehlasuje, že Nadobúdateľovi odovzdal a Nadobúdateľ záväzne prehlasuje, že od Prevodcu prevzal kompletné účtovníctvo obchodnej spoločnosti _____ so sídlom: _____, IČO: _____.
Přidat komentář
Zrušit
Tento písomný protokol o odovzdaní a prevzatí účtovníctva obchodnej spoločnosti _____ sa vyhotovuje v dvoch (2) vyhotoveniach rovnakej platnosti a záväznosti, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží Prevodca a jedno vyhotovenie obdrží Nadobúdateľ.
Přidat komentář
Zrušit
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Přidat komentář
Zrušit
V
, dňa
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
V
, dňa
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
JUDr. Lukáš Polák | JUDr. Lukáš Polák, advokát
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.35 € s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.