Vytvořte si Zmluvu o prevode doménového mena

Vzor pro vás připravil(a): JUDr. Lukáš Polák, JUDr. Lukáš Polák, advokát

Instrukce

  • Použite v prípade, že prevádzate (kupujete/predávate) internetové doménové meno.
  • Pravidlá registrácie doménových mien v účinností od 01.06. 2015 tu.

Zmluva o prevode doménového mena

Přidat komentář
Zrušit
TÁTO ZMLUVA O PREVODE DOMENOVÉHO MENA (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKU MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Přidat komentář
Zrušit
Typ zmluvnej strany:
Přidat komentář
Zrušit
Meno:
Přidat komentář
Zrušit
Dátum narodenia:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalý pobyt:
Přidat komentář
Zrušit
Telefón:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Identifikátor Kontaktu Prevodcu pre prevod Doménového mena:
Přidat komentář
Zrušit
ďalej ako „Prevodca“)
Přidat komentář
Zrušit
a
Přidat komentář
Zrušit
Typ zmluvnej strany:
Přidat komentář
Zrušit
Meno:
Přidat komentář
Zrušit
Dátum narodenia:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalý pobyt:
Přidat komentář
Zrušit
Telefón:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Identifikátor Kontaktu Nadobúdateľa pre prevod Doménového mena:
Přidat komentář
Zrušit
ďalej ako „Nadobúdateľ“)
Přidat komentář
Zrušit
( Prevodca a Nadobúdateľ ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Přidat komentář
Zrušit
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Přidat komentář
Zrušit
Definícia
Přidat komentář
Zrušit
V tejto Zmluve.
Přidat komentář
Zrušit
Doménové meno“ znamená internetové doménové meno v znení „
“, tvoreného doménovým menom druhej úrovne „
“ a
“ oddelených od seba bodkou;
Přidat komentář
Zrušit
Registrátor“ znamená spoločnosť
, IČO:
, so sídlom
;
Přidat komentář
Zrušit
Správca“ znamená
, IČO:
, so sídlom
, ako správca domény najvyššej úrovne „_____“).
Přidat komentář
Zrušit
Zmenou držiteľa Doménového mena“ alebo „Prevodom Doménového mena“ sa rozumie zmena Identifikátora Kontaktu Prevodcu na Identifikátor Kontaktu Nadobúdateľa prípadne iná obdobná skutočnosť majúca za následok prevod všetkých práv k Doménovému menu na Nadobúdateľa.
Přidat komentář
Zrušit
Prehlásenia
Přidat komentář
Zrušit
Prevodca prehlasuje, že.
Přidat komentář
Zrušit
je výlučným a jediným vlastníkom, držiteľom a užívateľom práv k Doménovému menu.
Přidat komentář
Zrušit
je zapísaný v príslušnom registri vedenom Správcom ako výlučný a jediný vlastník a držiteľ práv k Doménovému menu.
Přidat komentář
Zrušit
informácie o Doménovom mene, jeho technické a iné špecifikácie uvedené na elektronickom výpise z databázy príslušného registra, sú úplné, pravdivé a zodpovedajú v plnom rozsahu skutočnosti.
Přidat komentář
Zrušit
nie je nijako obmedzený v právnom a faktickom nakládání a dispozícii s právami k Doménovému menu.
Přidat komentář
Zrušit
nenastala žiadna právna alebo faktická skutočnosť, na ktorej základe by akákoľvek tretia osoba mala právo užívať Doménové meno a/alebo akékoľvek iné právo k Doménovému menu.
Přidat komentář
Zrušit
neexistuje žiadna právna alebo faktická skutočnosť, ktorá by bránila naplneniu účelu tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
v súvislosti s vlastníctvom a užíváním práv k Doménovému menu a/alebo voči Prevodcovi a jeho majetku nie je vedené žiadne súdne, správne, rozhodcovské, insolvenčné, exekučné alebo iné obdobné konanie.
Přidat komentář
Zrušit
nenastala a po dobu platnosti Zmluvy nemá nastať žiadna právna alebo faktická skutočnosť, ktorá by spôsobila zánik alebo zrušenie práv k Doménovému menu.
Přidat komentář
Zrušit
Účel Zmluvy
Přidat komentář
Zrušit
Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu preto, aby Nadobúdateľ riadne a v dobrej viere nadobudol Doménové meno a všetky práva a povinnosti Prevodcu k Doménovému menu od Prevodcu a mohol následne prostredníctvom týchto práv v dobrej viere, nerušene, neobmedzene a podľa svojho uváženia sprístupniť a prevádzkovať akúkoľvek internetovú stránku alebo internetovú aplikáciu a/alebo prepojiť Doménové meno s akýmkoľvek serverom prostredníctvom siete Internet.
Přidat komentář
Zrušit
Predmet Zmluvy
Přidat komentář
Zrušit
Prevodca sa týmto zaväzuje za podmienok stanovených v tejto Zmluve previesť Doménové meno a všetky práva k nemu prináležiace na Nadobúdateľa a Nadobúdateľ sa zaväzuje uhradiť za to Prevodcovi Cenu, a to všetko za podmienok stanovených v tejto Zmluve.
Přidat komentář
Zrušit
Prevod doménového mena u Registrátora
Přidat komentář
Zrušit
Prevodca sa zaväzuje odoslať Registrátorovi na adresu sídla Registrátora doporučene s doručenkou prostredníctvom pošty pokyn (žiadosť), ktorej obsahom bude.
Přidat komentář
Zrušit
pokyn ku zmene držiteľa Doménového mena pod užívateľský účet Nadobúdateľa,
Přidat komentář
Zrušit
pokyn ku zmene údajov v registri u vlastníka Doménového mena,
Přidat komentář
Zrušit
pokyn ku zmene fakturačných údajov na Nadobúdateľa.
Přidat komentář
Zrušit
(ďalej spoločne ako „Pokyn“).
Přidat komentář
Zrušit
Prevodca sa zaväzuje podpísať Pokyn s úradne overeným podpisom. Prevodca berie na vedomie, že pokyn bez úradne overeného podpisu nespôsobí prevod Doménového mena na Nadobúdateľa u Registrátora.
Přidat komentář
Zrušit
Nadobúdateľ a Prevodca sa zaväzujú poskytnúť si navzájom všetku potrebnú súčinnosť v súvislosti s realizáciou prevodu Doménového mena. Medzi túto súčinnosť patrí napr. bez zbytočného odkladu podpísanie písomnej žiadosti, na základe ktorej registrátor podá pokyn ku zmene Držiteľa doménového mena na Nadobúdateľa; ďalej odovzdanie všetkých potrebných údajov a informácii potrebných pre prevod Doménového mena u Registrátora alebo medzi Registrátormi, a to bez zbytočného odkladu.
Přidat komentář
Zrušit
Prevodca je povinný odoslať Pokyn v lehote
pracovných dňoch od uzatvorenia tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
Nadobúdateľ udeľuje súhlas s Pravidlami registrácie doménových mien v doménou najvyššej úrovne ccTLD _____“ (s ktorými sa v aktuálnej verzii oboznámil na internetových stránkach Správcu), a to ku dňu prevodu Doménového mena, a zároveň prehlasuje, že je oprávnený tento súhlas udeliť.
Některé převody vyžadují výslovný souhlas s pravidly registrace doménových jmen. Například podle pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz musí nabyvatel dát souhlas s aktuální verzí Pravidel registrace k datu převodu Doménového jména. V případě, že by byl souhlas vyžadován a udělen by nebyl, nemuselo by správně dojít k převodu práv k doménovému jménu.
Přidat komentář
Zrušit
Cena
Přidat komentář
Zrušit
Nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť Prevodcovi za prevod Doménového mena sumu
+ slovami
(ďalej ako „Cena“).
Přidat komentář
Zrušit
K Cene ďalej prináleží DPH v zákonom stanovenej výške.
Přidat komentář
Zrušit
Platobné podmienky
Přidat komentář
Zrušit
Cena má byť zaplatená
Nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť Prevodcovi Cenu alebo akúkoľvek jej časť
na vyššie uvedenej adrese
.
Přidat komentář
Zrušit
Cena je splatná
.
Přidat komentář
Zrušit
O zaplatení Ceny alebo akejkoľvek jej časti bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný dokument potvrdzujúci zaplatenie ceny za prevod doménového mena.
Přidat komentář
Zrušit
Ďalšie práva a povinnosti
Přidat komentář
Zrušit
Prevodca sa zaväzuje neusilovať o získanie akýchkoľvek práv k akýmkoľvek označeniam obsahujúcim slovné prvky zhodné alebo zameniteľné s Doménovým menom, najmä o registráciu preklepových a/alebo podobných doménových mien, alebo registráciu ochrannej známky v zhodnom alebo zameniteľnom znení ako je Doménové meno a v prípade, že tak učiní, sa Prevodca takéto práva zaväzuje bezplatne previesť na Nadobúdateľa.
Přidat komentář
Zrušit
Prevodca sa zaväzuje odo dňa účinnosti tejto Zmluvy zdržať akýchkoľvek právnych alebo faktických úkonov, konaní, alebo opomenutia konania, ktoré by mohli mať za následok zmarenie účelu tejto Zmluvy alebo obmedzenie alebo zánik Nadobúdateľových práv k Doménovému menu.
Přidat komentář
Zrušit
Prevodca sa najmä zaväzuje do okamihu prevodu Doménového mena nepodať sám alebo prostredníctvom Registrátora pokyn ku zrušeniu registrácie Doménového mena.
Přidat komentář
Zrušit
V prípade, že do okamihu prevodu Doménového mena na Nadobúdateľa má dôjsť k uplynutiu lehoty, na ktorú bolo Doménové meno zaregistrované, zaväzuje sa Prevodca ešte pred uplynutím tejto lehoty predĺžiť registráciu Doménového mena o dobu minimálne jedného roka. Strany sa dohodli, že cena za toto predĺženie je súčasťou Ceny.
Přidat komentář
Zrušit
Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si akúkoľvek potrebnú súčinnosť k naplneniu účelu tejto Zmluvy a ku splneniu záväzkov Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy za podmienok stanovených touto Zmluvou a bez meškania sa vzájomne písomne informovať o akejkoľvek skutočnosti alebo prekážke, ktorá by bránila alebo mohla brániť naplneniu účelu tejto Zmluvy alebo splneniu záväzkov ktorejkoľvek Zmluvnej strany podľa tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Zmluvná pokuta
Přidat komentář
Zrušit
V prípade, že sa Nadobúdateľ dostane do omeškania so zaplatením Ceny alebo jej časti podľa článku 7 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Prevodcovi zmluvnú pokutu vo výške
% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia Ceny.
Přidat komentář
Zrušit
V prípade, že sa Prevodca dostane do omeškania s odoslaním Pokynu Registrátorovi, zaväzuje sa zaplatiť Nadobúdateľovi zmluvnú pokutu vo výške
% z Ceny za každý deň omeškania.
Přidat komentář
Zrušit
V prípade, že za trvania tejto Zmluvy ešte pred prevodom Doménového mena na Nadobúdateľa dôjde k uplynutiu lehoty, na ktorú bolo Doménové meno zaregistrované, alebo dôjde k zániku práv k Doménovému menu, alebo sa predmet Zmluvy stane iným spôsobom nesplniteľný, zaväzuje sa Prevodca zaplatiť Nadobúdateľovi zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
. Zmluvná pokuta je splatná do
kalendárnych dní odo dňa, kedy došlo k skutočnosti zakladajúcej právo na zmluvnú pokutu v zmysle tohto článku.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Odstúpenie od Zmluvy
Přidat komentář
Zrušit
Nadobúdateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že sa ktorékoľvek prehlásenie Prevodcu uvedené v článku 2 tejto Zmluvy ukáže ako nepravdivé.
Přidat komentář
Zrušit
Nadobúdateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že Prevodca bude v omeškaní s odoslaním Pokynu Registrátorovi dlhšie než
kalendárnych dní.
Přidat komentář
Zrušit
Nadobúdateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že pred prevodom Doménového mena na Nadobúdateľa dôjde k uplynutiu lehoty, na ktorú bolo Doménové meno zaregistrované, alebo dôjde k zániku práv k Doménovému menu, alebo sa predmet Zmluvy stane iným spôsobom nesplniteľný. Právo nadobúdateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty tým nie je dotknuté.
Přidat komentář
Zrušit
Prevodca má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že Nadobúdateľ bude v omeškaní so zaplatením Ceny dlhšie než
kalendárnych dní.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Odstúpenie od tejto Zmluvy je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
Přidat komentář
Zrušit
Záverečné ustanovenia
Přidat komentář
Zrušit
Zmluvné strany týmto prehlasujú, že osobne alebo ich oprávnení zástupcovia sú plne spôsobilí na právne úkony, a že sú oprávnení preberať na seba záväzky spôsobom stanoveným v tejto Zmluve. Súčasne sa zaväzujú nahradiť škodu, ktorá tým vznikne, ak by sa toto prehlásenie dodatočne preukázalo ako nepravdivé. Zmluvné strany ďalej týmto prehlasujú, že mohli ovplyvniť obsah tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
Pokiaľ v tejto Zmluve z kontextu jasne nevyplýva inak, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod zahŕňa rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
Ak sa ktorékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo nevykonateľným, táto neplatnosť alebo nevykonateľnosť nespôsobí neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy s výnimkou, ak by tieto ustanovenia nemohli byť oddelené od ostatného obsahu Zmluvy pre povahu Zmluvy, jej obsah alebo okolností, za ktorých bola Zmluva uzatvorená. V takomto prípade dohodnú Zmluvné strany náhradnú úpravu, ktorá bude zodpovedať účelu sledovanému neplatným ustanovením.
Přidat komentář
Zrušit
Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahradzuje akékoľvek predchádzajúce ústne alebo písomné dojednania medzi Zmluvnými stranami týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
K zmene podmienok dohodnutých touto Zmluvou môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán a iba formou písomného očíslovaného dodatku podpísaného osobami oprávnenými konať v mene Zmluvných strán.
Přidat komentář
Zrušit
Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každý má platnosť originálu s určením jedného vyhotovenia pre jednu Zmluvnú stranu.
Přidat komentář
Zrušit
Každá zo Zmluvných strán nesie svoje vlastné náklady vzniknuté v dôsledku uzatvorenia tejto Zmluvy. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov oboch Zmluvných strán.
Přidat komentář
Zrušit
Pri riešení otázok touto Zmluvou neupravených, sa Zmluvné strany budú riadiť záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
Přidat komentář
Zrušit
Zmluvné strany sa zaväzujú, že riešenie prípadných sporných otázok sa bude uskutočňovať predovšetkým spoločným rokovaním a vzájomnou dohodou prostredníctvom svojich zástupcov. V prípade, ak sa vzniknutý spor nevyrieši vzájomnou dohodou ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená predložiť tento na riešenie príslušnému súdu Slovenskej republiky.
Přidat komentář
Zrušit
V prípade, ak bude podľa tejto Zmluvy potrebné doručovať druhej Zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená Zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, Zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky Zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.
Přidat komentář
Zrušit
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
Přidat komentář
Zrušit
Zmluvné strany prehlasujú, že ich spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená, túto Zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, jej obsahu porozumeli a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
Přidat komentář
Zrušit
NA POTVRDENIE ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE VLASTNORUČNÉ PODPISY
Přidat komentář
Zrušit
V
, dňa
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
V
, dňa
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
JUDr. Lukáš Polák | JUDr. Lukáš Polák, advokát
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.35 € s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.