Vytvořte si Darovaciu zmluvu na mieru

Vzor pro vás připravil(a): JUDr. Igor Demčák, JUDr. Igor Demčák, advokát

Instrukce

  • Ak darujete vozidlo, stavbu, byt, pozemok alebo akúkoľvek inú vec s alebo bez zriadenia vecného bremena.
  • Ak Vám nestačí nastavenie vecného bremena, ktoré je súčasťou tejto darovacej zmluvy, môžete použiť samostatnú Zmluvu o zriadení vecného bremena.
  • Zákonnú úpravu týkajúcu sa tejto zmluvy nájdete tu.

Darovacia zmluva na byt

Chcem previesť
Přidat komentář
Zrušit
Chcem previesť
Přidat komentář
Zrušit
Táto darovacia zmluva (ďalej len „Zmluva“) bola uzatvorená nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku a medzi týmito zmluvnými stranami:
Přidat komentář
Zrušit
Typ zmluvnej strany:
Přidat komentář
Zrušit
Meno a priezvisko:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné priezvisko:
Přidat komentář
Zrušit
Dátum narodenia:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydlisko:
Přidat komentář
Zrušit
Štátna príslušnosť:
Přidat komentář
Zrušit
Telefón:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(ďalej ako „Darca“)
Přidat komentář
Zrušit
a
Přidat komentář
Zrušit
Typ zmluvnej strany:
Přidat komentář
Zrušit
Meno a priezvisko:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné priezvisko:
Přidat komentář
Zrušit
Dátum narodenia:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydlisko:
Přidat komentář
Zrušit
Štátna príslušnosť:
Přidat komentář
Zrušit
Telefón:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(ďalej ako „Obdarovaný“)
Přidat komentář
Zrušit
(Darca a Obdarovaný ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Přidat komentář
Zrušit
Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom:
Přidat komentář
Zrušit
Chcem previesť
Přidat komentář
Zrušit
1
Definícia
Přidat komentář
Zrušit
1.1
V tejto Zmluve „Dar“ znamená:
Přidat komentář
Zrušit
1.1.1
číslo
, vo vchode číslo:
, na ulici:
, nachádzajúci sa na
stavby
, zapísanej na liste vlastníctva číslo:
, pre katastrálne územie
(ďalej ako „Stavba“ alebo „Dom“), postavenej na pozemku - parcela registra
, parcelné číslo:
, druh pozemku:
, o výmere:
m2, zapísaný na liste vlastníctva číslo:
, pre katastrálne územie
(ďalej ako „Pozemok“)
Přidat komentář
Zrušit
1.1.2
a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Stavby o veľkosti
, zapísaný na liste vlastníctva číslo:
, pre katastrálne územie
Přidat komentář
Zrušit
1.1.3
a spoluvlastnícky podiel na Pozemku o veľkosti
, zapísaný na liste vlastníctva číslo:
, pre katastrálne územie
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
1.2
Darca je výlučným vlastníkom Daru, čo znamená, že je vlastníkom bytu v podiele
a spoluvlastníkom podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu o veľkosti _____ a spoluvlastníkom podielu na Pozemku o veľkosti _____
Přidat komentář
Zrušit
2
Predmet Zmluvy
Přidat komentář
Zrušit
2.1
Darca týmto daruje Dar v podieloch podľa článku 1 tejto Zmluvy Obdarovanému a Obdarovaný Dar prijíma do svojho vlastníctva.
Přidat komentář
Zrušit
3
Vyhlásenia
Přidat komentář
Zrušit
3.1
Darca vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom Daru.
Přidat komentář
Zrušit
3.2
Obdarovaný vyhlasuje, že si Dar riadne prezrel a oboznámil sa so stavom Daru pred uzavretím tejto Zmluvy. Pridať ďalšie vyhlásenie
Přidat komentář
Zrušit
3.3
Obdarovaný vyhlasuje, že berie na vedomie, že k Daru je zriadené zákonné záložné právo podľa § 15 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.
Přidat komentář
Zrušit
4
Popis a rozloha
Přidat komentář
Zrušit
4.1
Byt pozostáva z
obytných(ej) miestností(i) a príslušenstva.
Přidat komentář
Zrušit
4.2
Príslušenstvom bytu je:
.
Přidat komentář
Zrušit
4.3
Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie, a to:
.
Přidat komentář
Zrušit
4.4
Celková výmera podlahovej plochy bytu je
m2.
Přidat komentář
Zrušit
5
Určenie a popis spoločných častí a spoločných zariadení domu
Přidat komentář
Zrušit
5.1
S vlastníctvom Daru je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení Domu.
Přidat komentář
Zrušit
5.2
Spoločnými časťami Domu sú:
.
Přidat komentář
Zrušit
5.3
Spoločnými zariadeniami Domu sú:
.
Přidat komentář
Zrušit
6
Technický stav domu a bytu/nebytového priestoru
Přidat komentář
Zrušit
6.1
Darca vyhlasuje, že nie sú mu známe také vady a poškodenia bytu, jeho príslušenstva, vybavenia, spoločných častí a zariadení Domu, na ktoré by mal obdarovaného osobitne upozorniť. Obdarovaný vyhlasuje, že pred uzavretím tejto Zmluvy sa oboznámil so stavom bytu, jeho príslušenstva a vybavenia, so stavom Domu, so stavom spoločných častí a zariadení, ich stav mu je dobre známy.
Přidat komentář
Zrušit
7
Správa domu
Přidat komentář
Zrušit
7.1
Darca oboznámil Obdarovaného s tým, že správu Domu zabezpečuje
, ktorým je
.
Přidat komentář
Zrušit
7.2
Obdarovaný bol oboznámený so zmluvou o výkone správy a vyhlasuje, že k tejto zmluve o výkone správy pristupuje.
Přidat komentář
Zrušit
8
Prechod nebezpečenstva škody
Přidat komentář
Zrušit
8.1
Nebezpečenstvo škody na Dare prechádza z Darcu na Obdarovaného momentom
.
Přidat komentář
Zrušit
9
Vady Daru
Přidat komentář
Zrušit
9.1
Darca vyhlasuje, že Dar
Přidat komentář
Zrušit
10
Kataster nehnuteľností
Přidat komentář
Zrušit
10.1
Zmluvné strany berú na vedomie, že vlastnícke právo k Daru vzniká až vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
Přidat komentář
Zrušit
10.2
Návrh na vklad vlastníckeho práva k Daru v prospech Obdarovaného podá na príslušnom Okresnom úrade, odbore katastrálnom,
bez zbytočného odkladu po uzavretí tejto Zmluvy a Obdarovaný je povinný poskytnúť mu za tým účelom všetku potrebnú súčinnosť.
Přidat komentář
Zrušit
10.3
V prípade, že príslušný Okresný úrad, odbor katastrálny, rozhodne inak ako povolením vkladu do katastra nehnuteľností, Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si všetku potrebnú súčinnosť (napr. uzatvorením dodatku k tejto Zmluve) tak, aby podmienky alebo požiadavky príslušného Okresného úradu, odbor katastrálny, na vklad do katastra nehnuteľností boli splnené.
Přidat komentář
Zrušit
10.4
Správny poplatok súvisiaci s podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľností na základe tejto Zmluvy je povinný zaplatiť
Přidat komentář
Zrušit
11
Odstúpenie od Zmluvy
Přidat komentář
Zrušit
11.1
Obdarovaný má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že sa ktorékoľvek vyhlásenie Darcu uvedené v článku 3 tejto Zmluvy ukáže ako nepravdivé.
Přidat komentář
Zrušit
11.2
Odstúpenie od tejto Zmluvy je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
Přidat komentář
Zrušit
12
Rozhodné právo
Přidat komentář
Zrušit
12.1
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ustanovením § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.
Přidat komentář
Zrušit
13
Záverečné ustanovenia
Přidat komentář
Zrušit
13.1
V tejto Zmluve, ak z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle tiež význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúceho určitý rod zahŕňa tiež ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané len pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
13.2
Nevymáhateľnosť alebo neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť alebo platnosť zostávajúcich ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takého ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
13.3
Táto Zmluva predstavuje úplné dojednanie medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahradzuje všetky predchádzajúce dojednania týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
13.4
Táto Zmluva môže byť zmenená písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
Přidat komentář
Zrušit
13.5
Táto Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží jeden rovnopis a 2 rovnopisy sú určené pre príslušný Okresný úrad, odbor katastrálny.
Přidat komentář
Zrušit
13.6
Každá zo Zmluvných strán hradí svoje vlastné náklady, ktoré jej vzniknú v dôsledku uzatvorenia tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
13.7
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
Přidat komentář
Zrušit
13.8
Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s ňou ju slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok podpisujú.
Přidat komentář
Zrušit
13.9
Prílohou tejto Zmluvy je vyhlásenie správcu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, že vlastník bytu nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv.
Přidat komentář
Zrušit
Na dôkaz čoho Zmluvné strany pripájajú svoje podpisy
Přidat komentář
Zrušit
V
, dňa
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
V
, dňa
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit

Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra

Přidat komentář
Zrušit
Názov úradu:
Přidat komentář
Zrušit
Ulica a číslo.:
Přidat komentář
Zrušit
Mesto a PSČ:
Přidat komentář
Zrušit
Nižšie uvedený navrhovateľ ako Darca uzavrel dňa
darovaciu zmluvu s Obdarovaným:
Přidat komentář
Zrušit
Navrhovateľ - účastník konania
Přidat komentář
Zrušit
Meno: _____, rod.: _____
Přidat komentář
Zrušit
Dátum narodenia: _____
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo: _____
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydlisko: _____
Přidat komentář
Zrušit
Štátna príslušnosť: _____
Přidat komentář
Zrušit
(ďalej ako „Darca“)
Přidat komentář
Zrušit
a
Přidat komentář
Zrušit
Meno: _____, rod.: _____
Přidat komentář
Zrušit
Dátum narodenia: _____
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo: _____
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydlisko: _____
Přidat komentář
Zrušit
Štátna príslušnosť: _____
Přidat komentář
Zrušit
(ďalej ako „Obdarovaný“)
Přidat komentář
Zrušit
(Darca a Obdarovaný ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Přidat komentář
Zrušit
Prílohy:
Přidat komentář
Zrušit
- Darovacia zmluva
Přidat komentář
Zrušit
- Doklad o úhrade správneho poplatku
Přidat komentář
Zrušit
Predmetom prevodu vlastníckeho práva na základe predmetnej darovacej zmluvy je nasledujúca nehnuteľnosť:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
byt číslo _____, vo vchode číslo _____, na ulici _____, nachádzajúci sa na stavby so súpisným číslom: _____ zapísanej na liste vlastníctva číslo _____ pre katastrálne územie _____ (ďalej ako „Stavba“ alebo „Dom“) postavenej na pozemku - parcela registra C, parcelné číslo _____, o výmere _____ m2, druh pozemku _____ zapísaný na liste vlastníctva číslo _____ pre katastrálne územie _____ (ďalej ako „Pozemok“)
Přidat komentář
Zrušit
a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu o veľkosti _____, zapísaný na liste vlastníctva číslo _____ pre katastrálne územie _____
Přidat komentář
Zrušit
a spoluvlastnícky podiel na Pozemku o veľkosti _____, zapísaný na liste vlastníctva číslo _____ pre katastrálne územie _____
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Na základe predmetnej darovacej zmluvy Obdarovaný nadobúda byt v podiele o veľkosti _____ a podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu o veľkosti _____ a podiel na Pozemku o veľkosti _____
Přidat komentář
Zrušit
Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujem, aby _____povolil vklad vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti v zmysle priloženej Darovacej zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
Navrhovateľ vyhlasuje, že jeho prejav vôle je hodnoverný, dostatočne určitý a zrozumiteľný a zmluvná voľnosť ako i jeho právo nakladať s nehnuteľnosťami nie sú obmedzené.
Přidat komentář
Zrušit
S úctou
Přidat komentář
Zrušit
V
, dňa
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
JUDr. Igor Demčák | JUDr. Igor Demčák, advokát
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.35 € s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.