Vytvořte si Zmluvu o výkone funkcie štatutárneho orgánu

Vzor pro vás připravil(a): JUDr. Igor Demčák, JUDr. Igor Demčák, advokát

Instrukce

  • Zákonnú úpravu tejto zmluvy nájdete tu,
  • Zmluva o výkone funkcie musí mať písomnú formu a musí ju schváliť valné zhromaždenie spoločnosti alebo písomne všetci spoločníci, ktorí ručia za záväzky spoločnosti neobmedzene,
  • Stanovy akciovej spoločnosti alebo jednoduchej spoločnosti na akcie môžu určiť, že zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva schvaľuje dozorná rada.

Zmluva o výkone funkcie štatutárneho orgánu

Táto zmluva o výkone funkcie štatutárneho orgánu je uzavretá podľa ustanovenia § 566 zákona číslo 513/19991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len "Zmluva") nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku medzi týmito zmluvnými stranami:
Přidat komentář
Zrušit
Meno a priezvisko:
Přidat komentář
Zrušit
Dátum narodenia:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydlisko:
Přidat komentář
Zrušit
Telefón:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
(ďalej spoločne ako „ Štatutárny orgán “)
Přidat komentář
Zrušit
a
Přidat komentář
Zrušit
Spoločnosť:
Přidat komentář
Zrušit
IČO:
Přidat komentář
Zrušit
Sídlo:
Přidat komentář
Zrušit
Za ktorú koná:
Přidat komentář
Zrušit
Telefón:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
(ďalej spoločne ako „ Spoločnosť “)
Přidat komentář
Zrušit
( Štatutárny orgán a Spoločnosť ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Přidat komentář
Zrušit
Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom obsahu zmluvy o výkone funkcie štatutárneho orgánu:
Přidat komentář
Zrušit
1
Predmet Zmluvy
Přidat komentář
Zrušit
1.1
Štatutárny orgán sa zaväzuje
vykonávať pre Spoločnosť funkciu
za podmienok uvedených v tejto Zmluve.
Přidat komentář
Zrušit
2
Práva a povinnosti Zmluvných strán
Přidat komentář
Zrušit
2.1
Štatutárny orgán sa zaväzuje vykonávať činnosť podľa tejto Zmluvy s odbornou starostlivosťou, a to v súlade so záujmami Spoločnosti, so spoločenskou zmluvou (resp. zakladateľskou listinou) , so všetkými právnymi predpismi a záväznými pokynmi valného zhromaždenia Spoločnosti a spôsobom konania zapísaným v obchodnom registri.
Přidat komentář
Zrušit
2.2
Spoločnosť je povinná poskytnúť Štatutárnemu orgánu všetku potrebnú súčinnosť nevyhnutnú k riadnemu výkonu jeho funckie.
Přidat komentář
Zrušit
2.3
Štatutárny orgán v rámci výkonu funkcie štatutárneho orgánu Spoločnosti je povinný predovšetkým:
Přidat komentář
Zrušit
2.3.1
zastupovať Spoločnosť navonok voči tretím osobám vo všetkých záležitostiach,
Přidat komentář
Zrušit
2.3.2
zaisťovať riadne obchodné vedenie Spoločnosti,
Přidat komentář
Zrušit
2.3.3
zvolávať valné zhromaždenie Spoločnosti a vykonávať ich rozhodnutia, v prípade, že nie sú v rozpore s príslušnými právnymi predpismi,
Přidat komentář
Zrušit
2.3.4
zabezpečiť riadne vedenie účtovníctva Spoločnosti vrátane zaistenia vypracovania riadnych a mimoriadnych účtovných závierok Spoločnosti,
Přidat komentář
Zrušit
2.3.5
riadne hospodáriť s prostriedkami Spoločnosti a chrániť majetok Spoločnosti,
Přidat komentář
Zrušit
2.3.6
plniť ďalšie povinnosti stanovené príslušnými právnymi predpismi alebo vnútornými predpismi Spoločnosti.
Přidat komentář
Zrušit
2.3.7
Přidat komentář
Zrušit
3
Zákaz konkurencie
Přidat komentář
Zrušit
3.1
Štatutárny orgán je povinný dodržiavať zákaz konkurencie podľa ustanovenia § 84 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a je povinný informovať dozornú radu, ak je zriadená, inak valné zhromaždenie Spoločnosti o možnom konflikte jeho záujmov so záujmami Spoločnosti, to isté platí obdobne aj pre možný konflikt záujmov osôb blízkych Štatutárnemu orgánu alebo osôb ním ovládaných.
Přidat komentář
Zrušit
4
Náklady
Přidat komentář
Zrušit
4.1
Účelne vynaložené náklady Štatutárneho orgánu, ktoré vzniknú pri plnení povinností vyplývajúcich z výkonu funkcie podľa tejto Zmluvy hradí
.
Přidat komentář
Zrušit
5
Dovolenka
Přidat komentář
Zrušit
5.1
Zmluvné strany sa dohodli, že Štatutárny orgán má právo čerpať dovolenku v celkovej dĺžke
v každom jednom kalendárnom roku.
Přidat komentář
Zrušit
5.2
Štatutárny orgán
právo na odmenu podľa odst. tejto Zmluvy za dobu čerpania dovolenky.
Přidat komentář
Zrušit
6
Trvanie a ukončenie Zmluvy
Přidat komentář
Zrušit
6.1
Táto Zmluva je uzavretá na dobu určitú, a to na dobu výkonu funkcie konateľa Spoločnosti a skončením výkonu uvedenej funkcie v Spoločnosti táto Zmluva bez ďalšieho zaniká.
Přidat komentář
Zrušit
6.2
Pred uplynutím doby trvania tejto Zmluvy uvedenej vyššie v tomto článku, môžu Zmluvné strany túto Zmluvu ukončiť iba písomnou dohodou oboch Zmluvných strán; Ukončenie Zmluvy v tomto prípade nemá vplyv na trvanie funkcie Štatutárneho orgánu.
Přidat komentář
Zrušit
7
Povinnosť mlčanlivosti
Přidat komentář
Zrušit
7.1
Štatutárny orgán sa zaväzuje, že nesprístupní, ani nepoužije žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa oboznámi v súvislosti s výkonom funkcie v Spoločnosti, najmä nesprístupní, ani nepoužije (i) žiadnu takúto informáciu obsiahnutú v akejkoľvek zmluve alebo dohode, ktorej zmluvnou stranou je Spoločnosť, (ii) databázu zákazníkov Spoločnosti ani kontakty na nich, (iii) cenovú politiku Spoločnosti, (iv) marketingovú stratégiu Spoločnosti, (v) informácie o uzavretých zmluvách a dodávateľoch Spoločnosti, (vi) spôsob fungovania závodu, alebo prevádzky Spoločnosti, (vii) strategické rozhodnutia a podnikateľské zámery Spoločnosti (ďalej len „Dôverná informácia“).
Přidat komentář
Zrušit
7.2
Povinnosť mlčanlivosti podľa odstavca 7.1 tejto Zmluvy platí s výnimkou prípadov, keď (i) Spoločnosť udelila predchádzajúci písomný súhlas s takýmto sprístupnením alebo použitím Dôvernej informácie; (ii) právny predpis alebo verejnoprávny orgán stanoví povinnosť sprístupniť alebo použiť Dôvernú informáciu; (iii) takéto sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nevyhnutné pre realizáciu výkonu funkcie v Spoločnosti a/alebo keď (iv) je to podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody uzavretej medzi Zmluvnými stranami dovolené.
Přidat komentář
Zrušit
7.3
Medzi Dôverné informácie nepatria žiadne informácie, ktoré sú v dobe ich sprístupnenia alebo použitia bežne dostupné verejnosti.
Přidat komentář
Zrušit
8
Rozhodné právo
Přidat komentář
Zrušit
8.1
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ustanovením § 566 a násl. zákona číslo 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Přidat komentář
Zrušit
9
Záverečné ustanovenia
Přidat komentář
Zrušit
9.1
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúceho určitý rod zahŕňa tiež ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
9.2
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či platnosť zostávajúcich ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takéhoto ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
9.3
Táto Zmluva predstavuje dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dojednania ohľadom predmetu tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
9.4
Táto Zmluva môže byť zmenená iba písomným dodatkom podpísaným všetkými Zmluvnými stranami.
Přidat komentář
Zrušit
9.5
Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
9.6
Každá zo Zmluvných strán znáša svoje vlastné náklady, ktoré vznikli v dôsledku uzatvárania tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
9.7
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamihom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
Přidat komentář
Zrušit
9.8
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že Zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho ju zmluvné strany vlastnoručne podpísali.
Přidat komentář
Zrušit
Na dôkaz čoho zmluvné strany pripájajú svoje podpisy
Přidat komentář
Zrušit
V
, dňa
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
V
, dňa
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____ _____
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
JUDr. Igor Demčák | JUDr. Igor Demčák, advokát
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.35 € s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.