Vytvořte si Zmluvu o propagácii a reklame

Vzor pro vás připravil(a): JUDr. Igor Demčák, JUDr. Igor Demčák, advokát

Instrukce

  • Použite ak si prajete zviditeľnenie svojej firmy, svojho tovaru či služieb. Hodí sa aj pre reklamu na internete alebo na spoločenských akciách.
  • Ide o nepomenovanú zmluvu, čo znamená, že obsah zmluvy si musíte určiť čo najpresnajšie sami.
  • Použite pokiaľ chcete uzavrieť sponzorskú zmluvu.
  • Ak si prajete všeobecnejšiu zmluvu, môžete použiť zmluvu o spolupráci.

Zmluva o propagácii a reklame

TÁTO ZMLUVA O PROPAGÁCII A REKLAME (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKA MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Přidat komentář
Zrušit
Typ zmluvnej strany:
Přidat komentář
Zrušit
Meno:
Přidat komentář
Zrušit
Dátum narodenia:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydlisko:
Přidat komentář
Zrušit
Telefón:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(ďalej ako „Poskytovateľ“)
Přidat komentář
Zrušit
a
Přidat komentář
Zrušit
Typ zmluvnej strany:
Přidat komentář
Zrušit
Meno:
Přidat komentář
Zrušit
Dátum narodenia:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydlisko:
Přidat komentář
Zrušit
Telefón:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(ďalej ako „Objednávateľ“)
Přidat komentář
Zrušit
(Poskytovateľ a Objednávateľ ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Přidat komentář
Zrušit
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Přidat komentář
Zrušit
Bude prebiehať nejaká spoločenská akcia, na ktorej by malo dochádzať k propagácii?
Přidat komentář
Zrušit
1
Vymedzenie pojmov
Přidat komentář
Zrušit
1.1
Objednávateľ vyhlasuje, že:
Přidat komentář
Zrušit
1.1.1
vykonáva nasledujúcu činnosť:
;
Přidat komentář
Zrušit
1.1.2
uviedol na trh
(ďalej tiež ako „Produkt“);
Přidat komentář
Zrušit
1.1.3
má zapísanú ochrannú známku v znení
pre nasledujúce tovary a služby
;
Přidat komentář
Zrušit
1.1.4
disponuje autorskými a osobnostnými právami k
;
Přidat komentář
Zrušit
(ďalej len „Predmet propagácie“).
Přidat komentář
Zrušit
1.1.5
Akciou“ sa rozumie spoločenská akcia „
“. Akcia začíná dňa
(ďalej tiež „Termín akcie“) v mieste
(ďalej tiež „Miesto konania akcie“). Doba trvania Akcie je
.
Přidat komentář
Zrušit
1.1.6
Ďalšie podrobnosti Akcie:
.
Přidat komentář
Zrušit
1.1.7
Propagačnými materiálmi“ sa rozumejú najmä všetky tlačené aj elektronické reklamné plagáty, letáky, vstupenky, bannery.
Přidat komentář
Zrušit
2
Predmet zmluvy
Přidat komentář
Zrušit
2.1
Poskytovateľ sa zaväzuje Objednávateľovi poskytnúť reklamné služby za účelom zviditeľnenia Predmetu propagácie v rozsahu a počas doby dohodnutej v tejto Zmluve (ďalej len „Propagácia“).
Přidat komentář
Zrušit
2.2
Objednávateľ sa zaväzuje za Propagáciu zaplatiť Poskytovateľovi dohodnutú odmenu.
Přidat komentář
Zrušit
3
Práva a povinnosti Zmluvných strán
Přidat komentář
Zrušit
3.1
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Propagáciu nasledujúcim spôsobom:
Přidat komentář
Zrušit
3.1.1
do
dní od podpisu tejto Zmluvy umiestni na svojích internetových stránkach
reklamné logo
s popisom. Logo aj príslušný popis je súčasťou prílohy tejto Zmluvy, resp. budú tieto údaje na požiadanie do
pracovných dní zaslané e-mailom Poskytovateľovi vo formáte vhodnom pre prezentáciu na internete. Logo bude na internetových stránkách zverejnené vo veľkosti minimálne
pixelov. Logo s popisom sa bude prichádzajúcim návštevníkom internetových stránok zobrazovať takto:
. V prípade potreby sa Poskytovateľ zaväzuje Objednávateľovi zverejniť iné logo a iný popis, a to vždy bez zbytočného odkladu po prijatí požiadavky Objednávateľa. Poskytovateľ sa zaväzuje plniť túto svoju povinnosť po celú dobu trvania tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
3.1.2
umiestni propagačné materiály na propagačných plochách Poskytovateľa, ktorými sa má na mysli:
. Objednávateľ sa zaväzuje dodať kompletný propagačný materiál potrebný k propagácii v zmysle tohoto odstavca pri podpise tejto Zmluvy. Poskytovateľ sa zaväzuje plniť túto svoju povinnosť počas celej doby trvania tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
3.1.3
aspoň
deň/i pred konaním Akcie umiestni v Mieste konania akcie panel s logom Objednávateľa podľa technickej špecifikácie v zmysle prílohy tejto Zmluvy (ďalej tiež „Panel“). Panel bude umiestnený nasledujúcim spôsobom:
. Panel bude týmto spôsobom umiestnený počas celej doby trvania tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
3.1.4
zabezpečí prezentáciu loga Objednávateľa s popisom na plagátoch, letákoch, vstupenkách, direct mailoch, e-pozvánkach a pod. v rámci organizácie Akcie. Logo aj príslušný popis je súčasťou prílohy tejto Zmluvy, resp. tieto údaje budú na požiadanie do
pracovných dní zaslané e-mailom Poskytovateľovi vo formáte vhodnom pre prezantáciu na tlačených materiáloch.
Přidat komentář
Zrušit
3.1.5
zabezpečí na svoje náklady
propagačných (tlačených) materiálov návštevníkom Akcie. Zabezpečí, že tieto materiály budú odovzdané každému prichádzajúcemu návštevníkovi na mieste samom Poskytovateľom alebo ním poverenými osobami. Tieto propagačné (tlačené) materiály budú zodpovedať technickej špecifikácii podľa prílohy tejto Zmluvy a budú vyhotovené minimálne v náklade
kusov.
Přidat komentář
Zrušit
3.1.6
zabezpečí poďakovanie Objednávateľovi pri vyhlasovaní výsledkov súťaže
a umožní účasť zástupcovi Objednávateľa pri vyhlasovaní výsledkov súťaže s osobným odovzdaním ceny víťazovi a pod..
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
3.2
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Propagáciu ďalej týmito spôsobmi:
Přidat komentář
Zrušit
3.2.1
;
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
4
Odmena
Přidat komentář
Zrušit
Spôsob určenia odmeny
4.1
Objednávateľ sa zaväzuje za poskytnutie Propagácie podľa tejto Zmluvy zaplatiť Poskytovateľovi odmenu vo výške
+ slovami
(ďalej len „Odmena“).
Přidat komentář
Zrušit
4.2
K Odmene bude pripočítaná DPH v zákonnej výške.
Přidat komentář
Zrušit
4.3
Odmena v sebe zahrňuje aj všetky náklady Poskytovateľa spojené s poskytnutím Propagácie.
Přidat komentář
Zrušit
5
Platobné podmienky
Přidat komentář
Zrušit
Odmena má byť zaplatená
5.1
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi Odmenu alebo akúkoľvek jej časť
na vyššie uvedenej adrese Poskytovateľa, a to v lehote splatnosti.
Přidat komentář
Zrušit
5.2
Odmena je splatná v lehote do
.
Přidat komentář
Zrušit
5.3
O zaplatení Odmeny alebo akejkoľvek jej časti bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný odovzdávací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci zaplatenie Odmeny.
Přidat komentář
Zrušit
5.4
Pre prípad omeškania s akýmkoľvek peňažným plnením podľa tejto Zmluvy Zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu vo výške
% z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania.
Přidat komentář
Zrušit
6
Trvanie zmluvy
Přidat komentář
Zrušit
6.1
Táto Zmluva sa uzatvára na dobu
, a to do
.
Přidat komentář
Zrušit
6.2
Strany
oprávnené vypovedať Zmluvu písomnou výpoveďou s výpovednou dobou
z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba začína plynúť prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.
Přidat komentář
Zrušit
6.3
Po ukončení Zmluvy je Poskytovateľ povinný odstrániť Propagačné materiály z propagačných plôch na svoj náklad.
Přidat komentář
Zrušit
7
Rozhodné právo
Přidat komentář
Zrušit
7.1
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Přidat komentář
Zrušit
8
Záverečné ustanovenia
Přidat komentář
Zrušit
8.1
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak. Význam slova vyjadrujúci určitý rod zahrňuje tiež ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
8.2
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či platnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takého ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
8.3
Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahradzuje všetky predchádzajúce dojednania ohľadne predmetu tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
8.4
Táto Zmluva môže byť menená iba písomnými dodatkami podpísanými oboma Zmluvnými stranami.
Přidat komentář
Zrušit
8.5
Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
8.6
Každá zo Zmluvných strán znáša svoje náklady, ktoré jej vznikli v dôsledku uzatvárania tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
8.7
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamihu jej podpísania všetkými Zmluvnými stranami.
Přidat komentář
Zrušit
8.8
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a vyhlasujú, že Zmluvu uzatvárajú slobodne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok.
Přidat komentář
Zrušit
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Přidat komentář
Zrušit
V
, dňa
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
V
, dňa
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
JUDr. Igor Demčák | JUDr. Igor Demčák, advokát
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.35 € s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.