Vytvořte si Rámcovú kúpnu zmluvu na mieru

Vzor pro vás připravil(a): JUDr. Igor Demčák, JUDr. Igor Demčák, advokát

Instrukce

  • Zmluva vhodná najmä pre podnikateľov, ak chcete opakovane dodávať alebo odoberať tovar.
  • V prípade ak chcete jednorázovo predať vec, môžete použiť Kúpnu zmluvu.
  • Pre plnenie zmluvy sa Vám môže hodiť aj Preberací protokol.

Rámcová kúpna zmluva

TÁTO RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKU MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Přidat komentář
Zrušit
Typ zmluvnej strany:
Přidat komentář
Zrušit
Meno:
Přidat komentář
Zrušit
Dátum narodenia:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydlisko:
Přidat komentář
Zrušit
Telefón:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(ďalej ako „Predávajúci“)
Přidat komentář
Zrušit
a
Přidat komentář
Zrušit
Typ zmluvnej strany:
Přidat komentář
Zrušit
Meno:
Přidat komentář
Zrušit
Dátum narodenia:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydlisko:
Přidat komentář
Zrušit
Telefón:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(ďalej ako „Kupujúci“)
Přidat komentář
Zrušit
(Predávajúci a Kupujúci ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Přidat komentář
Zrušit
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Přidat komentář
Zrušit
1
Predmet zmluvy
Přidat komentář
Zrušit
1.1
V tejto Zmluve „Tovar“ znamená
.
Přidat komentář
Zrušit
1.2
Predmetom tejto Zmluvy je rámcová úprava právnych vzťahov Zmluvných strán vznikajúcich pri predaji Tovaru Predávajúceho.
Přidat komentář
Zrušit
1.3
Predávajúci sa zaväzuje odovzdať Kupujúcemu Tovar za podmienok uvedených v tejto Zmluve a umožniť Kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k Tovaru a Kupujúci sa zaväzuje tento Tovar prevziať a zaplatiť zaň Predávajúcemu kúpnu cenu.
Přidat komentář
Zrušit
1.4
Táto Zmluva má povahu rámcovej zmluvy, ktorá upravuje podmienky dojednávania dielčích kúpnych zmlúv uzatváraných na základe objednávok Kupujúceho, ktoré budu medzi Zmluvnými stranami v budúcnosti uzatvárané na jednotlivé dodávky Tovarov, ako aj ďalšie podmienky ako napr. dodanie Tovaru, platobné podmienky, a iné. Ak nebude v jednotlivých dielčích kúpnych zmluvách dohodnuté inak, budú sa tieto dielčie kúpne zmluvy a vzťahy z nich vyplývajúce riadiť touto Rámcovou kúpnou zmluvou.
Přidat komentář
Zrušit
1.5
V tejto Zmluve „Obaly“ znamenajú
a ďalšie predmety slúžiace k zabezpečeniu Tovaru pri skladovaní a preprave.
Přidat komentář
Zrušit
1.6
Nevratné Obaly Predávajúci fakturuje Kupujúcemu spoločne s dodávakami Tovaru.
Přidat komentář
Zrušit
2
Objednávka
Přidat komentář
Zrušit
2.1
Kupujúci objednáva Tovar
objednávkou. Za písomnú formu sa
e-mail.
Přidat komentář
Zrušit
2.2
Osobou oprávnenou urobiť za Kupujúceho objednávku je
Přidat komentář
Zrušit
2.3
Kupujúci môže písomne dodatočne oznámiť Predávajúcemu zoznam osôb, ktoré sú oprávnené za neho urobiť objednávku.
Přidat komentář
Zrušit
2.4
Objednávka Kupujúceho musí obsahovat aspoň:
Přidat komentář
Zrušit
2.4.1
informáciu, že ide o objednávku.
Přidat komentář
Zrušit
2.4.2
označenie Kupujúceho.
Přidat komentář
Zrušit
2.4.3
špecifikáciu Tovaru.
Přidat komentář
Zrušit
2.4.4
požadované množstvo Tovaru.
Přidat komentář
Zrušit
2.4.5
jednotkovú cenu Tovaru.
Přidat komentář
Zrušit
2.4.6
spôsob a miesto dodania Tovaru.
Přidat komentář
Zrušit
2.4.7
termín dodania Tovaru.
Přidat komentář
Zrušit
2.4.8
meno a priezvisko zamestnanca Kupujúceho povereného k preberaniu Tovaru a/alebo EČV vozidla Kupujúceho určeného pre preberanie Tovaru zo skladu Predávajúceho.
Přidat komentář
Zrušit
2.4.9
meno, priezvisko a funkciu povereného zamestnanca Kupujúceho alebo inej osoby na strane Kupujúceho, ktorá objednávku vyhotovila.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(ďalej ako „Objednávka“).
Přidat komentář
Zrušit
2.5
Kupujúci doručí Objednávku Predávajúcemu jedným z nasledovných spôsobov:
Přidat komentář
Zrušit
2.5.1
písomne na adrese:
.
Přidat komentář
Zrušit
2.5.2
elektronicky na emailovú adresu:
.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(ďalej ako „Doručenie Objednávky“).
Přidat komentář
Zrušit
2.6
Predávajúci potvrdí doručenie Objednávky e-mailovou správou, že Objednávka bola prijatá a odovzdaná ku spracovaniu, ktorá slúži ako dôkaz o doručení Objednávky.
Přidat komentář
Zrušit
Proces vzniku dielčej kúpnej zmluvy
Přidat komentář
Zrušit
3
Vznik dielčej kúpnej zmluvy
Přidat komentář
Zrušit
3.1
Dielčia kúpna zmluva vzniká potvrdením Objednávky
Predávajúceho.
Přidat komentář
Zrušit
3.2
Ak Predávajúci potvrdí Objednávku iba čo do časti objednaného množstva alebo len niektorých položiek Tovaru, má sa za to, že
.
Přidat komentář
Zrušit
3.3
Potvrdenie Objednávky Predávajúcim s uvedením inej ceny Tovaru
považované za protinávrh a nemá teda za následok vznik dielčej kúpnej zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
3.4
Potvrdenie Objednávky s inou nepodstatnou zmenou
považované za protinávrh a za splnenia prípadných ďalších podmienok nebráni vzniku dielčej kúpnej zmluvy už týmto Potvrdením Objednávky.
Přidat komentář
Zrušit
3.5
V prípade sporu o cene sú rozhodujúce údaje podľa
zasielaného Kupujúcemu a platného v deň
Tovaru.
Přidat komentář
Zrušit
3.6
Doručenie písomností zaslaných e-mailom v zmysle tohto článku druhá Zmluvná strana potvrdí e-mailovou správou. Ak nebude toto potvrdenie zaslané do
dní od odoslania e-mailovej správy, má sa za to, že správa
doručená.
Přidat komentář
Zrušit
4
Dodacie podmienky
Přidat komentář
Zrušit
Chcete stanoviť podmienky dodania Tovaru pomocou pravidiel Incoterms ?
4.1
Ak nebude v Objednávke uvedený spôsob dodania Tovaru, Predávajúci dodá Tovar Kupujúcemu za podmienok Incoterms
.
Přidat komentář
Zrušit
4.2
Predávajúci je oprávnený dodať Kupujúcemu Tovar uvedený v Objednávke s toleranciou podľa nasledovných pravidiel:
Přidat komentář
Zrušit
4.2.1
množstvo skutočne dodaného Tovaru od množstva Tovaru dohodnutého kúpnou zmluvou sa môže líšiť maximálne o
.
Přidat komentář
Zrušit
4.2.2
množstvo skutočne dodaného Tovaru od množstva Tovaru dohodnutého kúpnou zmluvou, pokiaľ sa Tovar líši vo farebnom prevedení, sa môže líšiť maximálne o
.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
4.3
Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevziať Tovar nad uvedenou toleranciou.
Přidat komentář
Zrušit
4.4
Pri dodávke Tovaru do miesta Kupujúceho je Tovar dodávaný do
dní odo dňa uzavretia dielčej kúpnej zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
4.5
Všetky dodávky sa uskutočnia s výhradami a obmedzeniami, ktoré vyplývajú z udalostí mimo kontrolu Predávajúceho, najmä vzniknutými v cestnej doprave.
Přidat komentář
Zrušit
4.6
Dokladom o dodaní a prebratí Tovaru je Dodací list potvrdený zástupcom Predávajúceho a Kupujúceho. Dodací list obsahuje najmä tieto údaje:
Přidat komentář
Zrušit
4.6.1
obchodný názov spoločnosti, IČO a sídlo, resp. meno, priezvisko, IČO a miesto podnikania Predávajúceho a Kupujúceho.
Přidat komentář
Zrušit
4.6.2
dátum dodania.
Přidat komentář
Zrušit
4.6.3
množstvo a druh vratných obalov dodaných s Tovarom.
Přidat komentář
Zrušit
4.6.4
množstvo a druh vratných obalov vrátených Kupujúcim.
Přidat komentář
Zrušit
4.6.5
meno, priezvisko, pozíciu a podpis povereného zamestnanca Kupujúceho, prípadne pečiatku Kupujúceho.
Přidat komentář
Zrušit
4.7
Zástupcom Predávajúceho pri prebratí Tovaru je
.
Přidat komentář
Zrušit
4.8
Zástupcom Kupujúceho oprávneným k prebratiu v mieste prevádzkárne Kupujúceho je
.
Přidat komentář
Zrušit
4.9
Zástupcom Kupujúceho pre prebratie v sklade Predávajúceho je
.
Přidat komentář
Zrušit
4.10
Predávajúci môže odmietnuť Tovar vydať, pokiaľ totožnosť zástupcu Kupujúceho vhodným spôsobom neoverí.
Přidat komentář
Zrušit
4.11
Kupujúci je pri prebratí povinný skontrolovať množstvo Tovaru. Pokiaľ zistí nedostatky v množstve Tovaru, je povinný ich vytknúť okamžite pri prebratí, pred podpisom dodacieho listu.
Přidat komentář
Zrušit
4.12
V prípade rozporu medzi údajmi o netto hmotnosti na obaloch Tovaru a hmotnosti Tovaru uvedenej na dodacom liste je rozhodujúci/a
. V takom prípade sú zástupcovia Predávajúceho a Kupujúceho povinní skutočnú hmotnosť na dodacom liste vyznačiť, predtlačený údaj na dodacom liste preškrtnúť a túto zmenu potvrdiť svojimi podpismi.
Přidat komentář
Zrušit
4.13
Pokiaľ nie je v dodacom liste uvedený údaj o vrátených vratných obaloch, má sa za to, že žiadne obaly vrátené neboli.
Přidat komentář
Zrušit
4.14
Údaje o netto hmotnosti dodaného Tovaru, počte dodaných vratných obalov a o počte vrátených vratných obalov potvrdené zástupcami Kupujúceho a Predávajúceho v dodacom liste, sú nesporným podkladom pre vyúčtovanie a fakturáciu kúpnej ceny.
Přidat komentář
Zrušit
5
Platobné podmienky
Přidat komentář
Zrušit
5.1
Všetky ceny sa vždy rozumejú v
, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.
Přidat komentář
Zrušit
5.2
Predávajúci Kúpnu cenu vyúčtuje faktúrou každú jednotlivú dodávku, a to vždy podľa údajov uvedených na dodacom liste, ktorý potvrdila strana Kupujúceho.
Přidat komentář
Zrušit
5.3
Dátumom zdaniteľného plnenia sa rozumie deň dodania Tovaru.
Přidat komentář
Zrušit
5.4
Faktúra za Tovar musí obsahovať náležitosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
Přidat komentář
Zrušit
5.5
K cenám Tovaru a služieb sa účtuje DPH podľa právnych predpisov platných a účinných v deň uskutočneného zdaniteľného plnenia.
Přidat komentář
Zrušit
5.6
Vratné obaly sú fakturované spoločne s Tovarom.
Přidat komentář
Zrušit
5.7
Kupujúci môže počas kalendárneho roku vrátiť rovnaké množstvo a druh vratných obalov, ktoré mu boli dodané. Vrátené obaly sa zaúčtujú formou dobropisu. Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci automaticky uskutoční zápočet dobropisovanej čiastky za vrátené obaly s príslušnou časťou pohľadávky za dodanie Tovaru v najbližšej faktúre.
Přidat komentář
Zrušit
5.8
Splatnosť faktúry je
dní a počíta sa vždy od
a to aj v prípade nutnosti vystavenia opravnej alebo novej faktúry.
Přidat komentář
Zrušit
6
Zmluvná pokuta
Přidat komentář
Zrušit
6.1
V prípade, že Predávajúci poruší povinnosť dodať Tovar podľa dohodnutej tolerancie podľa čl. 4.2 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške
z dohodnutej kúpnej ceny. Kupujúci v tomto prípade
právo od predmetnej Dielčej kúpnej zmluvy odstúpiť.
Přidat komentář
Zrušit
6.2
V prípade, že sa Predávajúci dostane do omeškania so splnením povinnosti dodať Tovar, zaväzuje sa Kupujúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške
z kúpnej ceny za každý deň omeškania až do splnenia povinnosti riadne dodať Tovar.
Přidat komentář
Zrušit
6.3
V prípade, že sa Kupujúci dostane do omeškania so splnením povinnosti zaplatiť kúpnu cenu, zaväzuje sa Predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške
z kupnej ceny za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia dlžnej čiastky.
Přidat komentář
Zrušit
6.4
Zmluvná pokuta
náhradu škody a poškodená Zmluvná strana nemá právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.
Přidat komentář
Zrušit
7
Záruky, reklamácia a vrátenie Tovaru
Přidat komentář
Zrušit
7.1
Predávajúci vyhlasuje, že dodávaný Tovar je bez právnych vád.
Přidat komentář
Zrušit
7.2
Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný Tovar je v súlade s dielčou kúpnou zmluvou, má požadovanú akosť a vlastnosti (vyhotovenie) v zmysle dielčej kúpnej zmluvy, prípadne akosť a vlastnosti (vyhotovenie), ktoré sa hodia na dohodnutý účel alebo ak tento účel nie je dohodnutý, na účel, na ktorý sa taký tovar spravidla používa, zodpovedá požiadavkám právnych predpisov a je dodaný v množstve podľa dielčej kúpnej zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
7.3
Predávajúci poskytuje na Tovar záruku na akosť v trvaní
, v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
Přidat komentář
Zrušit
7.4
V prípade, že výrobca príslušného Tovaru poskytne na Tovar dlhšiu záručnú dobu, poskytne ju aj Predávajúci Kupujúcemu. Túto predĺženú záručnú dobu deklaruje Predávajúci Kupujúcemu písomne na základe požiadavky Kupujúceho.
Přidat komentář
Zrušit
7.5
Za zjavné vady sa považujú najmä:
Přidat komentář
Zrušit
7.5.1
vady obalu brániace ďalšiemu zamýšľanému použitiu Tovaru.
Přidat komentář
Zrušit
7.5.2
zjavné senzorické vady.
Přidat komentář
Zrušit
7.5.3
nezodpovedajúca teplota Tovaru pri dodaní(najmä v prípade dodania Tovaru, ktorý sa rýchlo kazí).
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
7.6
S ohľadom na povahu dodávaného Tovaru Zmluvné strany dojednávajú, že Kupujúci je oprávnený reklamovať kvalitatívne vady Tovaru výhradne v nasledujúcich lehotách:
Přidat komentář
Zrušit
7.6.1
zjavné vady Tovaru musia byť vytknuté
.
Přidat komentář
Zrušit
7.6.2
Všetky vrátenia Tovaru musia byť Predávajúcemu vopred nahlásené e-mailom alebo telefonicky a to bez zbytočného odkladu po zistení vád.
Přidat komentář
Zrušit
7.6.3
Vrátený Tovar musí spĺňať nasledujúce náležitosti a musí byť vrátený s nasledujúcimi dokladmi:
.
Přidat komentář
Zrušit
7.6.4
Kupujúci berie na vedomie, že žiadny zamestnanec alebo zástupca Predávajúceho nie je oprávnený prevziať vrátený Tovar, ktorý nespĺňa náležitosti vrátenia Tovaru.
Přidat komentář
Zrušit
7.6.5
V prípade, že vady dodaného Tovaru budú reklamované iným spôsobom, ako spôsobom stanoveným v čl. 7 tejto Zmluvy, má sa za to, že Tovar bol dodaný bez vád.
Přidat komentář
Zrušit
8
Trvanie zmluvy
Přidat komentář
Zrušit
8.1
Táto Zmluva je uzatvorená na dobu
, a to do
.
Přidat komentář
Zrušit
Chcete automatické predlženie tejto zmluvy?
Přidat komentář
Zrušit
9
Automatické predlženie zmluvy
Přidat komentář
Zrušit
9.1
Doba trvania tejto zmluvy sa automaticky predlžuje o ďalších
, pokiaľ aspoň jedna zo strán
na poštovú prepravu a/alebo doručí
, ktoré je uvedené v článku 8 tejto Zmluvy, písomné oznámenie, že trvá na jej predĺžení.
Přidat komentář
Zrušit
10
Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán
Přidat komentář
Zrušit
10.1
Zmluvné strany sa dohodli, že úrok z omeškania s úhradou peňažnej pohľadávky vzniknutej podľa tejto Zmluvy predstavuje
% z dlžnej sumy
.
Přidat komentář
Zrušit
10.2
Kupujúci sa zaväzuje dodržiavať technické pokyny Predávajúceho vo vzťahu k Tovaru a jeho použitiu, a umožniť tak Predávajúcemu kontrolu spoľahlivosti Tovaru.
Přidat komentář
Zrušit
10.3
Kupujúci sa zaväzuje viesť evidenciu reklamácií Tovaru, ktoré uplatnia jeho odberatelia, t.j. tretie osoby, ktoré zakúpili Tovar odoberaný Kupujúcim na základe tejto Zmluvy a ním ďalej distribuovaný. Kupujúci sa zaväzuje informovať Predávajúceho o prijatých reklamáciách a podniknúť všetky kroky, ktoré budú potrebné v súvislosti s účinným upozorňovaním svojich zákazníkov na prípadné riziká týkajúcich sa Tovaru a jeho spoľahlivosti, okrem iného ich vyzvať, aby sa s rizikovým Tovarom dostavili za účelom jeho opravy k Predávajúcemu, alebo v súvislosti s realizáciou opatrenia na stiahnutie Tovaru, ak vznikne taká potreba.
Přidat komentář
Zrušit
10.4
Kupujúci sa zaväzuje informovať Predávajúceho o poznatkoch, sťažnostiach alebo sporoch súvisiacich s Tovarom.
Přidat komentář
Zrušit
10.5
Kupujúci sa zaväzuje, že nebude na Tovar predávať žiadne úpravy s výnimkou takých úprav, ku ktorým dá Predávajúci predchádzajúci súhlas.
Přidat komentář
Zrušit
10.6
Kupujúci sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré tvorí obchodné či iné tajomstvo Predávajúceho a o ktorých sa zamestnanci Kupujúceho dozvedia pri výkone služby. Táto povinnosť trvá aj po skončení platnosti a účinnosti tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
11
Rozhodné právo
Přidat komentář
Zrušit
11.1
Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
12
Záverečné ustanovenia
Přidat komentář
Zrušit
12.1
Táto zmluva vylučuje akékoľvek použitie všeobecných obchodných podmienok Zmluvných strán.
Přidat komentář
Zrušit
12.2
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod, zahrňuje taktiež ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
12.3
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takéhoto ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
12.4
Táto Zmluva predstavuje úplné dojednanie medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody ohľadne predmetu tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
12.5
Táto Zmluva môže byť zmenená iba písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
Přidat komentář
Zrušit
12.6
Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
12.7
Každá zo Zmluvných strán nesie vlastné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku uzatvárania tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
12.8
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamihu jej podpisu všetkým Zmluvnými stranami.
Přidat komentář
Zrušit
12.9
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasí s jej obsahom a vyhlasujú, že ju uzatvárajú slobodne.
Přidat komentář
Zrušit
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Přidat komentář
Zrušit
V
, dňa
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
V
, dňa
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
JUDr. Igor Demčák | JUDr. Igor Demčák, advokát
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.35 € s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.