Vytvořte si Príkaznú zmluvu na mieru

Vzor pro vás připravil(a): JUDr. Igor Demčák, JUDr. Igor Demčák, advokát

Instrukce

Ak potrebujete obstarať alebo obstarávate pre niekoho určité záležitosti.

Zákonnú úpravu týkajúcu sa tejto zmluvy nájdete tu.

Aj napriek tomu, že je úprava príkaznej zmluvy dispozitívna a strany si väčšinu vecí môže voľne dojednať, dbajte ma to, aby si Vami zvolené ustanovenia neodporovali, prípadne, aby neboli vo vzťahu k predmetu zmluvy neprimerane prísne (napr. príliš vysoká zmluvná pokuta, atď.), inak môžu byť také ustanovenia posúdené ako neplatné.

Pre účely riadneho obstarania dohodnutej záležitosti bude v mnohých prípadoch nutné vystaviť ešte plnomocenstvo (najmä na zastupovanie pred úradmi alebo súdmi).

Ak je pre splnenie príkazu potrebné odovzdať nejaké veci, či listiny, odporúčame o takej skutočnosti vyhotoviť odovzdávací protokol; tým predídete  problémom pri riešení otázky, či mal Príkazník dostatočné informácie a podklady ku konaniu za Príkazcu.

Vystavujte si aspoň jednoduché doklady o odovzdaní finančných prostriedkov medzi stranami.

Jednotlivé pokyny po podpise zmluvy sa snažte formulovať aspoň do emailov, aby ste sa k nim neskôr mohli vrátiť.

Ak pre niekoho poskytujete služby sústavne (tzv. na paušál), môžete použiť Zmluvu o poskytovaní služieb.

Ak niečo vyrábate/vytvárate, môžete použiť Zmluvu o dielo.

V prípade, že vyrábate diela pre jedného klienta opakovane, môžete použiť Rámcovú zmluvu o dielo.

Ak sa Vám nehodí ani jedna z vyššie spomínaných zmlúv, vyskúšajte Zmluvu o spolupráci.

Príkazná zmluva

TÁTO PRÍKAZNÁ ZMLUVA (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKU MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Přidat komentář
Zrušit
Typ zmluvnej strany:
Přidat komentář
Zrušit
Meno a priezvisko:
Přidat komentář
Zrušit
Dátum narodenia:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydlisko:
Přidat komentář
Zrušit
Telefón:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(ďalej ako „Príkazník“)
Přidat komentář
Zrušit
a
Přidat komentář
Zrušit
Typ zmluvnej strany:
Přidat komentář
Zrušit
Meno a priezvisko:
Přidat komentář
Zrušit
Dátum narodenia:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydlisko:
Přidat komentář
Zrušit
Telefón:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(ďalej ako „Príkazca“)
Přidat komentář
Zrušit
(Príkazník a Príkazca ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Přidat komentář
Zrušit
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Přidat komentář
Zrušit
1
Predmet zmluvy
Přidat komentář
Zrušit
1.1
Príkazník sa týmto zaväzuje pre Príkazcu obstarať
nasledujúcu záležitosť:
Přidat komentář
Zrušit
1.1.1
;
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(ďalej ako „Príkaz“).
Přidat komentář
Zrušit
1.2
Príkazca sa zaväzuje za vykonanie Príkazu zaplatiť Príkazníkovi Odmenu za podmienok uvedených v tejto Zmluve.
Přidat komentář
Zrušit
2
Práva a povinnosti pri plnení príkazu
Přidat komentář
Zrušit
2.1
Príkazník je povinný konať pri plnení Príkazu podľa svojich schopností a znalostí. Príkazník
právo odchýliť sa od pokynov Príkazcu
to Príkazca uzná za vhodné podľa svojho uváženia.
Přidat komentář
Zrušit
2.2
Príkazník
povinný upozorniť Príkazcu na zrejme nesprávny pokyn, a to bez zbytočného odkladu a s jeho plnením je povinný počkať až do doby, kedy Príkazca potvrdí Príkazníkovi, že na splnení pokynu napriek tomu trvá.
Přidat komentář
Zrušit
2.3
Príkazník
povinný vykonať Príkaz osobne. Ak zverí vykonanie Príkazu inému, zodpovedá, akoby príkaz vykonával sám.
Přidat komentář
Zrušit
2.4
Príkazník
právo prerušiť vykonávanie Príkazu v prípade omeškania Príkazcu so zaplatením akéhokoľvek finančného plnenia Príkazníkovi, a to až do momentu zaplatenia finančného plnenia, s ktorým je Príkazca v omeškaní.
Přidat komentář
Zrušit
3
Náklady a hotové výdavky Príkazníka
Přidat komentář
Zrušit
3.1
Príkazca
právo na úhradu hotových výdavkov a účelne vynaložených nákladov súvisiacich s vykonaním Príkazu od Príkazcu popri Odmene.
Přidat komentář
Zrušit
3.2
Príkazca si vyhradzuje právo všetky náklady a hotové výdavky Príkazníka vopred schváliť. V prípade, že tak Príkazca neurobí a Príkazník napriek tomu náklady a hotové výdavky vynaloží, nemá Príkazca povinnosť také náklady a hotové výdavky Príkazníkovi nahradiť.
Přidat komentář
Zrušit
3.3
Príkazník
právo na náhradu účelne vynaložených nákladov a hotových výdavkov aj v prípade, že sa výsledok Príkazu nedostavil. To však neplatí, ak sa výsledok Príkazu nedostavil v dôsledku porušenia povinností Príkazníka.
Přidat komentář
Zrušit
3.4
Príkazník je povinný Príkazcovi všetky náklady a hotové výdavky súvisiace s vykonávaním Príkazu riadne vyúčtovať a Príkazca je povinný Príkazníkovi všetky náklady a hotové výdavky uhradiť do
dní od doručenia vyúčtovania Príkazcovi.
Přidat komentář
Zrušit
3.5
Zmluvné strany sa dohodli, že náklady a hotové výdavky súvisiace s vykonávaním Príkazu nesmú v súčte presiahnuť sumu
+ slovami
.
Přidat komentář
Zrušit
4
Záloha na náklady a hotové výdavky
Přidat komentář
Zrušit
Bude Príkazca dávať Príkazníkovi zálohu na jeho náklady a hotové výdavky (teda nie na odmenu) ?
4.1
Príkazca sa zaväzuje poskytnúť Príkazníkovi zálohu na účelne vynaložené náklady a hotové výdavky súvisiace s vykonávaním Príkazu, a to v sume
+ slovami
, ktorú sa Príkazca zaväzuje zaplatiť Príkazníkovi v lehote
dní od
.
Přidat komentář
Zrušit
5
Lehota na vykonanie Príkazu
Přidat komentář
Zrušit
5.1
Príkazník sa zaväzuje vykonať Príkaz
s ohľadom na náročnosť a rozsah Príkazu.
Přidat komentář
Zrušit
6
Odmena
Přidat komentář
Zrušit
6.1
Príkazca sa zaväzuje zaplatiť Príkazníkovi za vykonanie Príkazu odmenu vo výške
+ slovami
(ďalej ako „Odmena“).
Přidat komentář
Zrušit
6.2
Odmena je uvedená
DPH.
Přidat komentář
Zrušit
6.3
Príkazník
právo na zaplatenie Odmeny aj v prípade, že sa výsledok Príkazu nedostavil. To však neplatí, ak sa výsledok Príkazu nedostavil v dôsledku porušenia povinností Príkazníka.
Přidat komentář
Zrušit
7
Platobné podmienky
Přidat komentář
Zrušit
Odmena má byť Príkazníkovi zaplatená
Jakým způsobem si přejete nastavit splatnost cena za dílo?
7.1
Príkazca sa zaväzuje zaplatiť Príkazníkovi akékoľvek finančné plnenie podľa tejto Zmluvy
na vyššie uvedenej adrese
.
Přidat komentář
Zrušit
7.2
Odmena je splatná
.
Přidat komentář
Zrušit
7.3
O zaplatení Odmeny alebo akejkoľvek jej časti bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný odovzdávací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci zaplatenie Odmeny.
Přidat komentář
Zrušit
8
Oprávnenie konať za Príkazcu
Přidat komentář
Zrušit
8.1
Príkazník
pri plnení Príkazu oprávnený konať za Príkazcu v jeho mene, a v tejto súvislosti sa Príkazca zaväzuje pri uzatváraní tejto Zmluvy udeliť Príkazníkovi písomné plnomocenstvo a Príkazník sa zaväzuje ho prijať.
Přidat komentář
Zrušit
8.2
Plnomocenstvo bez ďalšieho zaniká spolu so zánikom účinnosti tejto Zmluvy, najneskôr však spolu so splnením Príkazu.
Přidat komentář
Zrušit
9
Trvanie a ukončenie Zmluvy
Přidat komentář
Zrušit
9.1
Táto Zmluva je uzavretá na dobu určitú, a to do splnenia Príkazu.
Přidat komentář
Zrušit
9.2
Príkazca
právo túto Zmluvu vypovedať, a to
.
Přidat komentář
Zrušit
9.3
Príkazník
právo túto Zmluvy vypovedať, a to
.
Přidat komentář
Zrušit
9.4
Výpovedná doba je
dní a začína plynúť
po dni, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.
Přidat komentář
Zrušit
10
Zodpovednosť za škodu
Přidat komentář
Zrušit
Príkazník zodpovedá za škodu
Jak bude zhotovitel díla odpovídat za škodu způsobenou objednateli špatně provedeným dílem?
10.1
Príkazca v celom rozsahu zodpovedá Príkazníkovi za akúkoľvek škodu spôsobenú akýmkoľvek porušením povinnosti Príkazcu uvedeným v tejto Zmluve. Príkazca zodpovedá Príkazníkovi za akúkoľvek škodu spôsobenú akýmkoľvek porušením povinnosti Príkazcu uvedeným v tejto Zmluve.
Přidat komentář
Zrušit
10.2
Príkazca
povinnosť nahradiť Príkazníkovi škodu, ktorá mu vznikla v súvislosti s plnením Príkazu.
Přidat komentář
Zrušit
11
Mlčanlivosť
Přidat komentář
Zrušit
11.1
Príkazník sa zaväzuje, že nesprístupní a ani nepoužije žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa zoznámi v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, najmä nesprístupní a ani nepoužije.
Přidat komentář
Zrušit
11.1.1
žiadnu takúto informáciu obsiahnutú v tejto Zmluve,
Přidat komentář
Zrušit
11.1.2
databázy zákazníkov Príkazcu, ani kontakty na nich,
Přidat komentář
Zrušit
11.1.3
cenovú politiku Príkazcu,
Přidat komentář
Zrušit
11.1.4
marketingovú stratégiu Príkazcu,
Přidat komentář
Zrušit
11.1.5
informácie o uzatvorených zmluvách a dodávateľoch Príkazcu,
Přidat komentář
Zrušit
11.1.6
spôsobe fungovania podniku Príkazcu,
Přidat komentář
Zrušit
11.1.7
strategické rozhodnutia a podnikateľské zámery Príkazcu.
Přidat komentář
Zrušit
(ďalej len „Dôverná informácia“).
Přidat komentář
Zrušit
11.2
Povinnosť mlčanlivosti podľa ods. 11.1 tejto Zmluvy platí s výnimkou prípadov, kedy.
Přidat komentář
Zrušit
11.2.1
Príkazca udelil predchádzajúci písomný súhlas s takýmto sprístupnením alebo použitím Dôvernej informácie,
Přidat komentář
Zrušit
11.2.2
právny predpis alebo verejnoprávny orgán stanoví povinnosť sprístupniť alebo použiť Dôvernú informáciu,
Přidat komentář
Zrušit
11.2.3
takéto sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nevyhnutné pre realizáciu Zmluvy,
Přidat komentář
Zrušit
11.2.4
je to podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody uzavretej medzi Zmluvnými stranami dovolené.
Přidat komentář
Zrušit
11.3
Medzi dôverné informácie nepatria žiadne informácie, ktoré sú v dobe ich sprístupnenia alebo použitia bežne dostupné verejnosti.
Přidat komentář
Zrušit
11.4
Príkazca týmto dáva Príkazníkovi súhlas k tomu, aby ho Príkazník uvádzal ako svojho zákazníka.
Přidat komentář
Zrušit
11.5
Príkazník berie na vedomie, že Dôverné informácie tvoria Obchodné tajomstvo Príkazcu.
Přidat komentář
Zrušit
12
Zmluvná pokuta
Přidat komentář
Zrušit
12.1
V prípade, že sa Príkazca dostane do omeškania so zaplatením Odmeny alebo jej časti podľa ods. 7 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Príkazníkovi zmluvnú pokutu vo výške
% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia príslušnej sumy.
Přidat komentář
Zrušit
12.2
V prípade, že sa Príkazník dostane do omeškania s vykonaním Príkazu podľa ods. 5.1 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Príkazcovi zmluvnú pokutu vo výške
% z Odmeny za každý deň omeškania až do vykonania Príkazu, alebo do momentu skončenia účinnosti tejto Zmluvy, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
Přidat komentář
Zrušit
12.3
V prípade, že Príkazník poruší akúkoľvek svoju povinnosť mlčanlivosti uvedenú v ods. 11 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Príkazcovi zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
za každé jednotlivé porušenie uvedenej povinnosti.
Přidat komentář
Zrušit
12.4
Zmluvná pokuta
náhradu škody a poškodená Zmluvná strana nemá právo požadovať náhradu škody od druhej Zmluvnej strany.
Přidat komentář
Zrušit
13
Vyššia moc
Přidat komentář
Zrušit
13.1
Zmluvné strany sa zbavujú akejkoľvek zodpovednosti za nesplnenie svojich povinností z tejto Zmluvy po dobu trvania vyššej moci do tej miery, pokiaľ po nich nebolo možné požadovať, aby neplneniu svojich povinností z tejto Zmluvy v dôsledku vyššej moci predišli.
Přidat komentář
Zrušit
13.2
Za vyššiu moc je pre účely tejto Zmluvy považovaná každá udalosť nezávislá na vôli Zmluvných strán, ktorá znemožňuje plnenie zmluvných záväzkov a ktorú nebolo možné predvídať v dobe vzniku tejto Zmluvy. Za vyššiu moc sa z hľadiska tejto Zmluvy považuje hlavne prírodná katastrofa, požiar, výbuch, silné víchrice, zemetrasenie, záplavy, vojna, stávka, alebo iné udalosti, ktoré sú mimo akejkoľvek kontroly Zmluvných strán.
Přidat komentář
Zrušit
13.3
Po dobu trvania vyššej moci sa plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy pozastavuje do doby odstránenia následkov vyššej moci.
Přidat komentář
Zrušit
14
Rozhodné právo
Přidat komentář
Zrušit
14.1
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Přidat komentář
Zrušit
Prajete si do Zmluvy pridať rozhodcovskú doložku
Přidat komentář
Zrušit
15
Rozhodcovská doložka
Přidat komentář
Zrušit
15.1
Všetky spory vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo s ňou súvisiace (vrátane sporov o mimozmluvných nárokoch) budú rozhodnuté v rozhodcovskom konaní rozhodcovským súdom:
podľa jeho pravidiel a rokovacieho poriadku.
Přidat komentář
Zrušit
16
Záverečné ustanovenia
Přidat komentář
Zrušit
16.1
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak; význam slova vyjadrujúci určitý rod zahŕňa rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvedené iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
16.2
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či platnosť zostávajúcich ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z obsahu alebo z povahy takéhoto ustanovenia nevyplýva , že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
16.3
Táto Zmluva predstavuje úplné dojednanie medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza akékoľvek predchádzajúce dojednania ohľadom predmetu tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
16.4
Táto Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
Přidat komentář
Zrušit
16.5
Táto Zmluva je vyhotovená v
rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží jeden rovnopis tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
16.6
Každá zo Zmluvných strán nesie svoje vlastné náklady vzniknuté v dôsledku uzavretia tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
16.7
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamihu jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
Přidat komentář
Zrušit
16.8
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a vyhlasujú, že je uzavretá slobodne.
Přidat komentář
Zrušit
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Přidat komentář
Zrušit
V
, dňa
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
V
, dňa
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
JUDr. Igor Demčák | JUDr. Igor Demčák, advokát
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.35 € s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.