Vytvořte si Zmluvu o postúpení práv k počítačovému programu na mieru

Vzor pro vás připravil(a): JUDr. Igor Demčák, JUDr. Igor Demčák, advokát

Instrukce

  • Touto problematikou sa zaoberá zaujímavý článok na stránkách e-pravo.
  • Pokiaľ chcete poskytnúť iba právo používať software, tak pre takéto účely je vhodná Licenčná zmluva.
  • Rozdiel medzi touto zmluvou a licenčnou zmluvou spočíva v tom, že v prípade licenčnej zmluvy stále "vlastníte" software a ostatným poskytujete právo ho používať, naproti tomu touto zmluvou prevádzate celé "vlastníctvo" softwaru na nadobúdateľa.

Zmluva o postúpení práv k počítačovému programu

TÁTO ZMLUVA O POSTÚPENÍ PRÁV K POČÍTAČOVÉMU PROGRAMU (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKU MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Přidat komentář
Zrušit
Typ zmluvnej strany:
Přidat komentář
Zrušit
Meno:
Přidat komentář
Zrušit
Dátum narodenia:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydlisko:
Přidat komentář
Zrušit
Telefón:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(ďalej ako „Postupca“)
Přidat komentář
Zrušit
a
Přidat komentář
Zrušit
Typ zmluvnej strany:
Přidat komentář
Zrušit
Meno:
Přidat komentář
Zrušit
Dátum narodenia:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydlisko:
Přidat komentář
Zrušit
Telefón:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(ďalej ako „Postupník“)
Přidat komentář
Zrušit
(Postupca a Postupník ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Přidat komentář
Zrušit
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Přidat komentář
Zrušit
1
Vymedzenie pojmov
Přidat komentář
Zrušit
1.1
Program“ znamená počítačový program tvorený zdrojovým kódom a všetkými dátami v akomkoľvek formáte, a to aj dáta tvoriace grafické autorské dielo, ktoré sú v elektronickej podobe uložené
.
Přidat komentář
Zrušit
1.2
Databáza“ znamená každú jednu databázu v zmysle ust. § 130 zákona č. 185/2015 Z. z., Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“), ktorá je súčasťou programu.
Přidat komentář
Zrušit
2
Vyhlásenia
Přidat komentář
Zrušit
2.1
Postupca vyhlasuje, že:
Přidat komentář
Zrušit
2.1.1
je výhradným vykonávateľom všetkých majetkových autorských práv k Programu, teda, že na neho prešlo právo výkonu majetkových autorských práv k Programu od každého jednotlivého autora Programu, a že táto skutočnosť je uvedená v písomných dohodách uzatvorených medzi Postupcom a autorom/spoluautormi Programu.
Přidat komentář
Zrušit
2.1.2
má všetky potrebné práva a súhlasy autorov/spoluautorov k postúpeniu práva výkonu majetkových autorských práv k Programu a tomuto postúpeniu nebráni žiadne autorské právo akejkoľvek tretej osoby, a že Postupník bude môcť toto právo postúpiť neobmedzene ďalej.
Přidat komentář
Zrušit
2.1.3
má právo k postúpeniu práv podľa tejto Zmluvy, teda že postúpeniu nebráni žiadne osobnostné autorské právo ktoréhokoľvek autora/spoluautora Programu.
Přidat komentář
Zrušit
2.1.4
má vyporiadané všetky splatné aj nesplatné záväzky, najmä finančné, voči všetkým autorom/spoluautorom Programu.
Přidat komentář
Zrušit
2.1.5
žiadny autor/spoluautor Programu nemá právo na akúkoľvek dodatočnú odmenu v súvislosti s Programom.
Přidat komentář
Zrušit
2.1.6
neudelil žiadnu výhradnú alebo nevýhradnú licenciu alebo podlicenciu k Programu žiadnej tretej osobe.
Přidat komentář
Zrušit
2.1.7
je jediným zhotoviteľom Databázy v zmysle autorského zákona a má všetky práva na to, aby previedol právo zhotoviteľa Databázy na Postupníka.
Přidat komentář
Zrušit
2.1.8
má záujem postúpiť Postupníkovi právo výkonu majetkových autorských práv k Programu tak, aby Postupník mohol bez ďalšieho Program poskytovať tretím osobám, aby ho užívali, udeliť akejkoľvek tretej osobe výhradnú alebo nevýhradnú licenciu či podlicenciu k Programu a/alebo právo výkonu majetkových autorských práv k Programu ďalej postúpiť ktorejkoľvek tretej osobe.
Přidat komentář
Zrušit
2.2
Postupca berie na vedomie, že Postupník má záujem Program dotvárať, rozširovať, meniť a vyhlasuje, že mu nie je známa žiadna skutočnosť, ktorá by tomuto zámeru Postupníka bránila.
Přidat komentář
Zrušit
2.3
Postupník má záujem nadobudnúť právo výkonu majetkových autorských práv k Programu tak, aby mohol bez ďalšieho Program poskytovať tretím osobám, aby ho užívali, udeliť akejkoľvek tretej osobe výhradnú alebo nevýhradnú licenciu či podlicenciu k Programu a/alebo právo výkonu majetkových autorských práv k Programu ďalej postúpiť ktorejkoľvek tretej osobe.
Přidat komentář
Zrušit
2.4
Postupca týmto neodvolateľne súhlasí s postúpením práva výkonu majetkových autorských práv k Programu z Postupníka na ľubovoľnú tretiu osobu a k tomu, aby táto tretia osoba mohla postúpiť toto právo neobmedzene ďalej.
Přidat komentář
Zrušit
3
Predmet zmluvy
Přidat komentář
Zrušit
3.1
Postupca týmto postupuje Postupníkovi právo výkonu všetkých majetkových autorských práv k Programu (ďalej tiež ako „Postúpenie“) a Postupník s Postúpením súhlasí a zaväzuje sa zaplatiť za Postúpenie Postupcovi sumu
+ slovami
(ďalej len „Cena“).
Přidat komentář
Zrušit
3.2
K Cene prináleží DPH v zákonnej výške, nakoľko Postupca je platcom DPH.
Přidat komentář
Zrušit
3.3
Postupca sa zaväzuje pri podpise tejto Zmluvy odovzdať Postupníkovi všetky vytvorené podklady k Programu nevyhnutné pre akékoľvek nakladanie s Programom.
Přidat komentář
Zrušit
3.4
Postupca je po postúpení povinný zdržať sa akéhokoľvek užívania Programu.
Přidat komentář
Zrušit
3.5
Ak je súčasťou Programu výtvor, ktorý je predmetom autorských práv, práv súvisiacich s autorským právom, najmä autorské dielo a nejde pritom o súčasť Programu v zmysle tejto Zmluvy (ďalej pre účely tohto článku súhrne len „Ďalší výtvor“), Postupca poskytuje touto Zmluvou Postupníkovi výhradné oprávnenie k užívaniu Ďalšieho výtvoru, a to k splneniu účelu tejto Zmluvy a v súlade s ním, a to bez časového, územného a množstevného obmedzenia a pre všetky spôsoby použitia. Postupník je oprávnený Ďalší výtvor použiť v pôvodnej alebo inak spracovanej či inak zmenenej podobe samostatne alebo v súbore alebo v spojení s iným dielom či prvkami. Tieto oprávnenia sú prevoditeľné a ďalej postupiteľné a vzťahujú sa na všetky úpravy Ďalšieho výtvoru. Prípadný licenčný poplatok je už zahrnutý v Cene.
Přidat komentář
Zrušit
4
Platebné podmienky
Přidat komentář
Zrušit
Cena má byť zaplatená
4.1
Postupník sa zaväzuje zaplatiť Postupcovi Cenu alebo akúkoľvek jej časť
na vyššie uvedenej adrese
.
Přidat komentář
Zrušit
4.2
Cena je splatná
.
Přidat komentář
Zrušit
5
Databáza
Přidat komentář
Zrušit
5.1
Postupca prevádza na Postupníka právo zhotoviteľa Databázy v zmysle ust. § 135 ods. 1 autorského zákona a Postupník toto právo prijíma.
Přidat komentář
Zrušit
5.2
Postúpenie práva podľa tohto článku je
.
Přidat komentář
Zrušit
6
Odstúpenie od zmluvy
Přidat komentář
Zrušit
6.1
Postupník je oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípade, že sa ktorékoľvek z vyhlásení Postupcu podľa ods. 2 tejto Zmluvy ukáže nepravdivým.
Přidat komentář
Zrušit
6.2
Postupca je oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípade, že sa Postupník dostane do omeškania so zaplatením Ceny dlhšie ako
kalendárnych dní.
Přidat komentář
Zrušit
6.3
Odstúpenie od Zmluvy je účinné doručením písomného oznámenia druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo na náhradu škody alebo právo na zaplatenie zmluvných pokúť.
Přidat komentář
Zrušit
7
Zmluvná pokuta
Přidat komentář
Zrušit
7.1
V prípade, že sa Postupník dostane do omeškania so zaplatením Ceny, zaväzuje sa Postupcovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške
% denne z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia Ceny.
Přidat komentář
Zrušit
7.2
V prípade, že sa niektoré z vyhlásení Postupcu podľa čl. 2 tejto Zmluvy ukáže ako nepravdivé, je Postupca povinný zaplatiť Postupníkovi zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
, a to za každé jednotlivé nepravdivé vyhlásenie.
Přidat komentář
Zrušit
8
Rozhodné právo
Přidat komentář
Zrušit
8.1
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení nekorších predpisov a zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Přidat komentář
Zrušit
9
Záverečné ustanovenia
Přidat komentář
Zrušit
9.1
V tejto zmluve, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak. Význam slova vyjadrujúci určitý rod zahrňuje tiež ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
9.2
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či platnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takého ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
9.3
Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahradzuje všetky predchádzajúce dojednania ohľadne predmetu tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
9.4
Táto Zmluva môže byť menená iba písomnými dodatkami podpísanými oboma Zmluvnými stranami.
Přidat komentář
Zrušit
9.5
Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
9.6
Každá zo Zmluvných strán znáša svoje náklady, ktoré jej vznikli v dôsledku uzatvárania tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
9.7
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamihu jej podpísania všetkými Zmluvnými stranami.
Přidat komentář
Zrušit
9.8
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a vyhlasujú, že Zmluvu uzatvárajú slobodne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok.
Přidat komentář
Zrušit
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Přidat komentář
Zrušit
V
, dňa
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
V
, dňa
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit

Vyhlásenie autora

Přidat komentář
Zrušit
Autor Programu:
Přidat komentář
Zrušit
Meno:
, trvale bytom:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Vyhlásenie autora Programu
Přidat komentář
Zrušit
Autor Programu vyhlasuje:
Přidat komentář
Zrušit
Ja, _____, bytom _____, vyhlasujem, že som autor Programu v zmysle Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
Mojím tvorivým príspevkom na Programe je
.
Přidat komentář
Zrušit
Program som tvoril k splneniu svojích povinností vyplývajúcich zo vzťahu medzi Postupcom a mnou ako zamestnancom, ako zamestnanecké dielo podľa ust. § 90 autorského zákona. S Postupcom som nedohodol žiadne dojednania, ktoré sú odlišné od ust. § 90 autorského zákona.
Přidat komentář
Zrušit
Potvrdzujem, že Postupca je oprávnený aj k zmenám Programu.
Přidat komentář
Zrušit
Postupcovi som udelil súhlas s postúpením výkonu majetkových autorských práv k Programu bez obmedzenia.
Přidat komentář
Zrušit
Záverečné ustanovenia
Přidat komentář
Zrušit
Toto vyhlásenie robím pre účely postúpenia výkonu majetkových autorských práv k Programu.
Přidat komentář
Zrušit
Toto vyhlásenie bude neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o postúpení práva výkonu majetkových práv a výhradnej licencie.
Přidat komentář
Zrušit
V
, dňa
Přidat komentář
Zrušit
______________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
JUDr. Igor Demčák | JUDr. Igor Demčák, advokát
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.35 € s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.