Vytvořte si Zmluvu o vytvorení umeleckého výkonu a o poskytnutí licencie

Vzor pro vás připravil(a): JUDr. Lukáš Polák, JUDr. Lukáš Polák, advokát

Instrukce

  • Požite pokiaľ chcete zmluvne upraviť vzťahy s výkonnými umelcami - hercami, spevákmi, hudobníky, kapelami a pod.
  • Zmluva je vhodná napríklad pri zariadzovaní svadby, koncertu, plesu a podobne.
  • Pokiaľ sú činnosti umelca pravidelné, môžete použiť skôr Pracovnú zmluvu, Dohodu o pracovnej činnosti alebo Dohodu o vykonaní práce

Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu a o poskytnutí licencie

TÁTO ZMLUVA (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKA MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Přidat komentář
Zrušit
Typ zmluvnej strany:
Přidat komentář
Zrušit
Meno:
Přidat komentář
Zrušit
Dátum narodenia:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydlisko:
Přidat komentář
Zrušit
Telefón:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(ďalej ako „Objednávateľ“)
Přidat komentář
Zrušit
a
Přidat komentář
Zrušit
Typ zmluvnej strany:
Přidat komentář
Zrušit
Meno:
Přidat komentář
Zrušit
Dátum narodenia:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydlisko:
Přidat komentář
Zrušit
Telefón:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(ďalej ako „Umelec“)
Přidat komentář
Zrušit
(Objednávateľ a Umelec ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Přidat komentář
Zrušit
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Přidat komentář
Zrušit
1
Vymedzenie pojmov
Přidat komentář
Zrušit
1.1
Umeleckým výkonom“ sa pre účely tejto Zmluvy rozumie v zmysle § 5 ods. 13 zák. č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve výkon
.
Přidat komentář
Zrušit
1.2
Činnosť Umalca podľa tejto Zmluvy spočíva v podieľaní sa na vytvorení Diela. „Dielom“ sa pre účely tejto Zmluvy rozumie
s názvom
.
Přidat komentář
Zrušit
1.3
Podrobnejšia identifikácia Diela:
Přidat komentář
Zrušit
1.3.1
autor:
.
Přidat komentář
Zrušit
1.3.2
réžia:
.
Přidat komentář
Zrušit
1.3.3
scenár:
.
Přidat komentář
Zrušit
1.3.4
výtvarník scény:
.
Přidat komentář
Zrušit
1.3.5
kostymér:
.
Přidat komentář
Zrušit
1.3.6
hudobný doprovod/kapela/skupina:
.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
pričom účelom vytvorenia Umeleckého výkonu je jeho zaradenie do Diela.
Přidat komentář
Zrušit
1.4
Umeleckým výkonom je teda presnejšie:
Přidat komentář
Zrušit
1.4.1
v rámci Diela naštudovanie a opakované vytváranie (predvádzanie, stvárnenie a realizácia) hereckej role označenej
.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
1.5
Šatňou“ sa pre účely tejto Zmluvy rozumie miestnosť/ priestor, ktorá slúži najmä k prezliekaniu. Šatňa musí byť čistá, osvetlená a uzamykateľná. Šatňa bude vybavená elektrickou prípojkou na 220 V, vešiakom, stoličkami, stolom, zrkadlom
.
Přidat komentář
Zrušit
1.6
Detailnejší popis Umeleckého výkonu, technické požiadavky a podmienky, za ktorých sa Umelec zaväzuje predviesť Umelecký výkon, prípadne ďalšie podmienky, tvorí prílohu tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
2
Predmet zmluvy
Přidat komentář
Zrušit
2.1
Umelec sa touto Zmluvou zaväzuje vytvoriť pre Objednávateľa na svoj náklad a nebezpečenstvo Umelecký výkon a Objednávateľ sa zaväzuje za Umelecký výkon zaplatiť/platiť Umelcovi odmenu, a to všetko za podmienok uvedených v tejto Zmluve.
Přidat komentář
Zrušit
3
Podmienky plnení
Přidat komentář
Zrušit
3.1
Umelec sa zaväzuje Umelecký výkon vytvoriť a vykonať podľa svojich najlepších schopností, možností a dovedností.
Přidat komentář
Zrušit
3.2
Miesto vykonania Umeleckého výkonu
.
Přidat komentář
Zrušit
3.3
Termín vykonania Umeleckého výkonu
.
Přidat komentář
Zrušit
3.4
Umelec sa zaväzuje vykonať Umelecký výkon na dopredu dohodnutom mieste v predom dohodnutom termíne. Umelec sa zaväzuje dostaviť sa na dohodnuté miesto v stave, ktorý umožní vykonanie Umeleckého výkonu.
Přidat komentář
Zrušit
3.5
Ak sa Umelec nemôže zúčastniť, zo závažných dôvodov, vykonávania Umeleckého výkonu alebo jeho skúšok a iných povinností s tým súvisiacich, je povinný o tom bez meškania informovať Objednávateľa a riadne doložiť dôvod svojej neprítomnosti. Závažným dôvodom sa pre účely tejto zmluvy rozumie dôvod spôsobený vyššou mocou a dôvod, ktoré Umelec nemohol predvídať ani mu zabrániť napr./nielen choroba, úraz a pod. Prípadnú nemoc musí Umelec doložiť písomným potvrdením lekára.
Přidat komentář
Zrušit
3.6
Umelec je povinný vytvoriť a vykonať Umelecký výkon v spolupráci s prípadnými ďalšími výkonnými umelcami (ak budú súčaťou Umeleckého výkonu, Diela ako celku) a autormi Diela a na základe scénára k Dielu a podľa pokynov režiséra Diela a/alebo podľa pokynov Objednávateľa.
Přidat komentář
Zrušit
3.7
Dielo bude vytvárané od
do
. Umelec je povinný zúčastniť sa vytvárania Diela podľa pokynov Objednávateľa, najmä je povinný dostaviť sa, v Objednávateľom určené časy a na Objednávateľom určené miesto. Objednávateľ je povinný rešpektovať už existujúce záväzky Umelca známe Objednávateľovi pri uzatváraní tejto Zmluvy. Umelec je povinný zodpovedajúcim spôsobom spolupracovať na vytváraní Diela až do okamihu dokončenia Diela, aj v prípade keď budú prekročené vyššie uvedené termíny.
Přidat komentář
Zrušit
3.8
Umelec sa zaväzuje, že až do dokončenia Umeleckého výkonu nezmení bez súhlasu Objednávateľa výrazným spôsobom svoj vzhľad.
Přidat komentář
Zrušit
3.9
Náklady na výrobu Diela hradí Objednávateľ.
Přidat komentář
Zrušit
3.10
Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre Umelca samostatnú Šatňu.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
4
Autorské práva
Přidat komentář
Zrušit
4.1
Umelec poskytuje Objednávateľovi za nasledujúcich podmienok nasledujúce oprávnenie k výkonu práv svojho duševného vlastníctva v zmysle príslušných ustanovení zák. č. 34/2001 Z. z. Autorský zákon:
Přidat komentář
Zrušit
právo použitia Umeleckého výkonu Umelca ako aj právo použitia Umeleckého výkonu dalších osôb zapojených na strane Umelca, zdieľaním Umeleckého výkonu verejnosti jeho živým prevádzkvaním.
Přidat komentář
Zrušit
právo na zvukové zaznamenie Umeleckého výkonu.
Přidat komentář
Zrušit
právo na zvukovo obrazové zaznamenanie Umeleckého výkonu.
Přidat komentář
Zrušit
obrazový alebo zvukovo - obrazový záznam ani využitie mien, podobizní alebo iných prejavou osobnej povahy Umelca nesmie slúžiť pre iné účely, než pre priamu propagáciu Umeleckého výkonu. Propagácia Umeleckého výkonu nesmie byť priamou alebo nepriamou propagáciou tretej osoby, ani jej výrobkov alebo služieb.
Přidat komentář
Zrušit
právo k zaradeniu Umeleckého výkonu do Diela.
Přidat komentář
Zrušit
Licencia na používanie Umeleckého výkonu sa poskytuje ako výhradná.
Přidat komentář
Zrušit
Licencia je poskytovaná na dobu
Umelca k Umeleckému výkonu.
Přidat komentář
Zrušit
Licencia je
.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
4.2
Súčasťou Licencie sú taktiež následujúce oprávnenia:
Přidat komentář
Zrušit
použitie fotografií z Umeleckého výkonu a/alebo Diela v neobmedzenom rozsahu;
Přidat komentář
Zrušit
Umelecký výkon a/alebo Dielo spracovať, upraviť či inak zmeniť, pozmeniť a/alebo spojiť s iným dielom alebo ho zaradiť do diela súborného;
Přidat komentář
Zrušit
pridať k Umeleckému výkonu a/alebo Dielo titulky a/alebo dabing v cudzom jazyku;
Přidat komentář
Zrušit
použiť len časť Umeleckého výkonu a/alebo Diela alebo niektorej jeho časti vrátane oprávnenia použiť oddelene zvukovú a obrazovú zložku Umeleckého výkonu a/alebo Diela;
Přidat komentář
Zrušit
použiť zvukový a/alebo zvukovo - obrazový materiál nasnímaný pri natáčaní Umeleckého výkonu a/alebo Diela pre účely dokumentov o vzniku Diela a neobmedzene ho následne použiť;
Přidat komentář
Zrušit
zaradiť časti Umeleckého výkonu a/alebo Diela do iného audiovizuálneho diela a použiť ho v jeho rámci v neobmedzenom rozsahu;
Přidat komentář
Zrušit
pri televíznom, internetovom alebo inom spôsobe vysielania Umeleckého výkonu a/alebo Diela ho prerušovať reklamou;
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
4.3
Objednávateľ
povinný Licenciu využiť.
Přidat komentář
Zrušit
4.4
Objednávateľ
oprávnený práva z Licencie poskytnúť podlicenciou/podlicenciami (v neobmedzenom rozsahu čo do počtu podlicencií) alebo postúpiť Licenciu/Licencie tretím osobám bez obmedzenia, k čomu týmto Umelec udeľuje súhlas.
Přidat komentář
Zrušit
4.5
Umelec súhlasí so zverejnením Umeleckého výkonu a/alebo Diela za podmienok podľa tejto Zmluvy s tým, aby bol Umelecký výkon použitý aj bez uvedenia jeho mena, alebo ak je to pre daný účel použitia Diela obvyklé. Objednávateľ má právo uvádzať meno Umelca v súvislosti s Dielom, ak to pokladá za vhodné.
Přidat komentář
Zrušit
5
Odmena
Přidat komentář
Zrušit
Chcem dohodnúť
5.1
Objednávateľ sa zaväzuje a je povinný za vykonaie Umeleckého výkonu Umelcovi uhradiť odmenu vo výške
+ slovami
(ďalej ako „Odmena“).
Přidat komentář
Zrušit
5.2
Umelec má právo na Odmenu v plnej výške aj v prípade ak Objednávateľ nevyužije plný rozsah služieb poskytovaných Umelcom a nemá právo na navýšenie Odmeny, pokiaľ daný rozsah prekročí.
Přidat komentář
Zrušit
5.3
Všetky sumy uvedené v tejto Zmluve sú uvádzané
DPH.
Přidat komentář
Zrušit
6
Platobné podmienky
Přidat komentář
Zrušit
Odmena má byť zaplatená
6.1
Objednávateľ
Umelcovi Odmenu alebo akúkoľvek jej časť
na vyššie uvedenej adrese
.
Přidat komentář
Zrušit
6.2
Odmena je splatná
.
Přidat komentář
Zrušit
6.3
O zaplatení Odmeny alebo akejkoľvek jej časti bude medzi Zmluvnými stranami spísaná a podpísaná Kvitancia alebo iný dokument potvrdzujúci zaplatenie Odmeny.
Přidat komentář
Zrušit
7
Odstúpenie od zmluvy
Přidat komentář
Zrušit
7.1
Objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že Umelec poruší svoju povinnosť v zmysle odst. 3.4 tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
7.2
Objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že Umelec poruší svoju povinnosť v zmysle odst. 3.8 tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
7.3
Objednávateľ je ďalej oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:
Přidat komentář
Zrušit
7.4
Umelec je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že Objednávateľ využije Licenciu/Licencie v rozpore s touto Zmluvou alebo nad rámec tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
7.5
Umelec je ďalej oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
7.6
Každá zo zmluvných strán je oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že nebolo započaté s plnením tejto Zmluvy a to najneskôr v lehote
kalendárnych dní pred dohodnutým termínom konania Umeleckého výkonu.
Přidat komentář
Zrušit
7.7
Odstúpenie od Zmluvy je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení od tejto Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy nie je dotknuté prípadné právo na náhradu škody alebo právo na zaplatenie zmluvných pokút.
Přidat komentář
Zrušit
8
Smluvná pokuta
Přidat komentář
Zrušit
8.1
V prípade, že sa Objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením Odmeny, zaväzuje sa Umelcovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške
% denne z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia Odmeny.
Přidat komentář
Zrušit
8.2
V prípade, že Objednávateľ poruší niektorú svoju povinnosť, špecifikovanú v tomto odstavci zaväzuje sa Umelcovi zaplatiť zmluvnú pokutu:
Přidat komentář
Zrušit
8.2.1
Povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu platí za každé jednotlivé porušenie vyššie uvedených povinností.
Přidat komentář
Zrušit
8.3
V prípade, že Umelec poruší niektorú svoju povinnosť špecifikovanú v tomto odstavci, zaväzuje sa Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu:
Přidat komentář
Zrušit
vo výške
+ slovami
pre porušenie povinnosti v zmysle odst. 3.4 tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
vo výške
+ slovami
pre porušenie povinnosti v zmysle odst. 3.8 tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
8.3.1
Povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu platí za každé jednotlivé porušenie vyššie uvedených povinností.
Přidat komentář
Zrušit
9
Neodvrátiteľná udalosť
Přidat komentář
Zrušit
9.1
Táto Zmluva zaniká a Zmluvné strany voči sebe nebudú mať žiadne vzájomné nároky v prípade, že vykonaniu Umeleckého výkonu bude zabránené v dôsledku nepredvídateľnej alebo neodvrátiteľnej udalosti mimo vplyvu Zmluvných strán, napr. v dôsledku prírodnej katastrofy, epidemie, úradného zákazu, choroby alebo úrazu Umelca, úmrtím v jeho rodine a pod. Zmluvná strana, na ktorej strane nepredvídateľná alebo neodvrátiteľná okolnosť nastala, je povinná o tom bez zbytočného odkladu informovať druhú Zmluvnú stranu, inak zodpovedá za vzniknutú škodu.
Přidat komentář
Zrušit
10
Rozhodné právo
Přidat komentář
Zrušit
10.1
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Přidat komentář
Zrušit
11
Záverečné ustanovenia
Přidat komentář
Zrušit
11.1
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod zahŕňa rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
11.2
Nevymáhateľnosť alebo neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť alebo platnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takého ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
11.3
Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dojednania ohľadne predmetu tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
11.4
Táto Zmluva môže byť zmenená iba a len písomnými a očíslovanými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
Přidat komentář
Zrušit
11.5
Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží jeden (1) rovnopis tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
11.6
Každá zo Zmluvných strán nesie svoje vlastné náklady vzniknuté v súvislosti s uzatváraním tejto Zmluvy.
Přidat komentář
Zrušit
11.7
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
Přidat komentář
Zrušit
11.8
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že je dohodnutá slobodne a vážne.
Přidat komentář
Zrušit
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Přidat komentář
Zrušit
V
, dňa
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
V
, dňa
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
JUDr. Lukáš Polák | JUDr. Lukáš Polák, advokát
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.35 € s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.