Vytvořte si Prohlášení vlastníka o rozdělení budovy na jednotky

Vzor pro vás připravil(a): Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrukce

Tento vzor použijete, když máte budovu a v ní jsou alespoň dvě jednotky. Právně tímto dokumentem vznikou jednotky - byty či nebytové prostory (kanceláře, garáže apod.) jako samostatně převoditelné věci.

Udělejte si přehled o tom, jak budova vypadá, kolik má jednotek, jaké jsou vlastnosti jednotek, zejm. rozměry, jaké je vybavení jednotek, co k nim náleží a co ne. Na základě těchto informací pak přistupte kvyplnění vzoru.

V určitých případech dojde ke vzniku společenství vlastníků jako právnické osoby. Součástí tohoto prohlášení pak budou stanovy tohoto společenství. Vzor stanov je rovněž k dispozici na Legito. 

K problematice lze odkázat na tyto články:

E-pravo - Na co si dát pozor

Komentář zákona

 

Prohlášení vlastníka

podle § 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon")
Přidat komentář
Zrušit
Vlastník je:
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako "Vlastník")
Přidat komentář
Zrušit
VLASTNÍK VYDÁVÁ TOTO PROHLÁŠENÍ PODLE § 1166 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Přidat komentář
Zrušit
1
Údaje o vlastníkovi, pozemku, domu, obci a katastrálním území
Přidat komentář
Zrušit
(§ 1166 odst. 1 písm. a) obč. zák.)
Přidat komentář
Zrušit
Budova součástí pozemku?
1.1
Vlastník prohlašuje, že vlastní pozemek
, druh pozemku
, o vým.
m2 (dále též "Pozemek"), jehož součástí je budova s č. p. 
(dále též jen "Dům"), to vše v obci
a k. ú. 
(Pozemek a Dům dále též "Nemovité věci"). Nemovité věci jsou zapsané na LV č.
u Katastrálního úřadu
, Katastrální pracoviště
.
Dbejte zvýšené pozornosti při popisu nemovitosti. 

Tato šablona nemusí na 100% odpovídat všem nemovitým věcem zapsaným v katastru. V případě potřeby zápis upravte přímo v editoru po vygenerování dokumentu.  

Přidat komentář
Zrušit
V domě jsou
1.2
V Domě jsou celkem jednotky, z toho
.
Přidat komentář
Zrušit
Má dům i podzemní podlaží?
1.3
Dům má celkem
nadzemní podlaží.
Přidat komentář
Zrušit
Patří k domu samostatné objekty?
1.4
K Domu nepatří žádné samostatné objekty.
Přidat komentář
Zrušit
2
Údaje o jednotce
Přidat komentář
Zrušit
(§ 1166 odst. 1 písm. b) obč. zák.)
Přidat komentář
Zrušit
Vlastník tímto prohlášením vymezuje v Pozemku, jehož součástí je Budova, následující jednotky a rozděluje své vlastnické právo k Pozemku na vlastnické právo k jednotkám takto:
Přidat komentář
Zrušit
Seznam jednotek se zobrazí ihned poté, co v části 1.2 zadáte počet jednotek.
Přidat komentář
Zrušit
3
Společné části
Přidat komentář
Zrušit
(§ 1166 odst. 1 písm. b) obč. zák.)
Přidat komentář
Zrušit
3.1
Společnými částmi Nemovité věci jsou:
Přidat komentář
Zrušit
Je společnou částí pozemek, nebo jen věcné právo?
3.1.1
Pozemek, na němž je Dům postaven, tj. pozemek parc. č. _____, obec _____, k. ú. _____.
Přidat komentář
Zrušit
3.1.2
Stavební části Domu podstatné pro zachování Domu včetně jeho hlavních konstrukcí, jeho tvaru i vzhledu, jakož i pro zachování bytu/nebytového prostoru jiného vlastníka jednotky, a zařízení sloužící i jinému vlastníku jednotky k užívání bytu/nebytového prostoru blíže specifikované v čl. 4.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Uvedené společné části jsou společné i v případě, že se určitá část Nemovité věci přenechává některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání.
Přidat komentář
Zrušit
3.2
Společnými částmi dále jsou:
Vyberte jen ty společné části, které v konkrétním případě existují. Případně text vhodně upravte, ať souhlasí s realitou. 
Přidat komentář
Zrušit
3.2.1
vodorovné a svislé nosné konstrukce včetně základů Budovy, obvodové stěny Budovy,
Přidat komentář
Zrušit
3.2.2
obvodové stěny prostorově ohraničující byt i v případě, že jde o nenosné svislé konstrukce, dále všechny nosné svislé konstrukce uvnitř bytu, jako jsou zejména stěny, sloupy, pilíře, vždy s výjimkou povrchových úprav, jako jsou vnitřní omítky, malby a případné krytiny na stěnách, tapety, dřevěné či jiné obložení, kazetové stropy a podobné vnitřní obložení stěn nebo stropů, a dále konstrukce zabudovaných skříní ve stěnách,
Přidat komentář
Zrušit
3.2.3
střecha včetně výplní výstupních otvorů, izolací, hromosvodů, lávek, dešťových žlabů a svodů venkovních či vnitřních,
Přidat komentář
Zrušit
3.2.4
komíny jako stavební konstrukce v celé své stavební délce, včetně vyvložkování pořízeného spolu s  komínem, mimo dodatečně instalovaných komínových vložek pořízených se souhlasem osoby odpovědné za správu domu jednotlivými vlastníky jednotek, do nichž jsou zaústěny tepelné spotřebiče těchto vlastníků a které tvoří jeden technologický celek jako spalinová cesta tepelného spotřebiče,
Přidat komentář
Zrušit
3.2.5
zápraží, schody, vchody a vstupní dveře do domu, průčelí, schodiště, chodby, výplně stavebních otvorů hlavní svislé konstrukce (okna včetně okenic),
Přidat komentář
Zrušit
3.2.6
výkladní skříň (výkladce) v rozsahu, v jakém se nachází v rovině obvodové stěny domu, včetně vnějšího skla a rolety výkladce, která je vždy ve výlučném užívání vlastníka jednotky, kromě částí výkladce vstupujících od vnitřního povrchu obvodové stěny do vnitřního prostoru místnosti,
Přidat komentář
Zrušit
3.2.7
balkony, lodžie, terasy, atria, i v případě, že jsou přístupné pouze z bytu, dveře z balkonů, lodžií a teras; tyto společné části, jsou-li přístupné pouze z bytu, jsou vždy ve výlučném užívání vlastníka příslušné jednotky,
Přidat komentář
Zrušit
3.2.8
domovní kotelny, místnosti výměníkových (předávacích) stanic, včetně všech technických zařízení a součástí, nejsou-li ve vlastnictví jiné osoby,
Přidat komentář
Zrušit
3.2.9
výtahy ve společných částech, včetně evakuačních a požárních výtahů, autovýtahů a autoplošin, vnější požární schodiště,
Přidat komentář
Zrušit
3.2.10
půdy, mandlovny, prádelny, sušárny, kočárkárny, kolárny, sklepní kóje a místnosti nacházející se ve společných částech domu, které nejsou vymezeny jako byt nebo součást bytu,
Přidat komentář
Zrušit
3.2.11
bazény, dále prostory, v nichž jsou umístěna parkovací místa, pokud nejsou zahrnuty v jednotce,
Přidat komentář
Zrušit
3.2.12
přípojky od hlavního řadu nebo od hlavního vedení pro dodávky energií, vody, pro odvádění odpadních vod, pokud nejsou ve vlastnictví dodavatelů, domovní potrubí odpadních vod až po výpusť (zařízení) pro napojení potrubí odpadních vod z bytu, domovní potrubí pro odvádění dešťových vod,
Přidat komentář
Zrušit
3.2.13
rozvody elektrické energie až k bytovému jističi za elektroměrem,
Přidat komentář
Zrušit
3.2.14
rozvody plynu až k uzávěru pro byt,
Přidat komentář
Zrušit
3.2.15
rozvody vody teplé i studené včetně stoupacích šachet, ať jde o hlavní svislé rozvody, nebo odbočky od nich až k poměrovým měřidlům pro byt, nebo k uzávěrům pro byt, nejsou-li instalována měřidla pro jednotlivé byty, včetně těchto měřidel nebo uzávěrů; to se netýká rozvodů uvnitř bytu, včetně vodovodních baterií,
Přidat komentář
Zrušit
3.2.16
jde-li o centrální vytápění, celá soustava rozvodů tepla, včetně rozvodů v bytě, radiátorů a jiných otopných těles, včetně termostatických ventilů a zařízení sloužícího k rozúčtování nákladů na topení; části rozvodů umístěné v bytě, radiátory a termostatické ventily jsou ve výlučném užívání vlastníka jednotky jako společné části,
Přidat komentář
Zrušit
3.2.17
protipožární zařízení, nouzové osvětlení včetně záložních zdrojů, osvětlení společných částí,
Přidat komentář
Zrušit
3.2.18
veškerá zařízení vzduchotechniky až k zapojení do bytu, pokud byla pořízena jako společná; to se netýká zařízení vzduchotechniky, pořídí-li je vlastník jednotky; obdobně to platí pro veškeré druhy ventilací,
Přidat komentář
Zrušit
3.2.19
systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí až k zapojení do bytu,
Přidat komentář
Zrušit
3.2.20
rozvody telefonu, domácí zvonek, vnitřní vybavení a umělecká výzdoba společných částí domu, vjezdové závory, brány, vrata jiné příslušenství domu, které je nezbytně nutné k provozu domu a k užívání jednotek a z hlediska své povahy je k tomuto účelu určeno.
Přidat komentář
Zrušit
3.3
Všechny společné části mají právo užívat a povinnost podílet se na jejich opravách a údržbě všichni vlastníci jednotek v Budově.
Přidat komentář
Zrušit
4
Společné části vyhrazené k výlučnému užívání vlastníkům jednotlivých jednotek
Přidat komentář
Zrušit
Jsou některé společné části vyhrazené k výlučnému užívání některým vlastníkům? (např. balkony)
(§ 1166 odst. 1 písm. b) obč. zák.)
Přidat komentář
Zrušit
4.1
V Budově se nenacházejí společné části, které by byly vyhrazeny k výlučnému užívání vlastníkům jednotlivých jednotek.
Přidat komentář
Zrušit
5
Velikost podílů na společných částech
Přidat komentář
Zrušit
(§ 1166 odst. 1 písm. b) bod 3 obč. zák.)
Přidat komentář
Zrušit
5.1
Celková plocha všech jednotek v domě činí
m2.
Přidat komentář
Zrušit
6
Věcná a jiná práva a závady přecházející na vlastníky jednotek
Přidat komentář
Zrušit
Existují práva přecházející na všechny vlastníky?
6.1
Se vznikem vlastnického práva k jednotce přecházejí z vlastníka na všechny vlastníky jednotek tato věcná a jiná práva:
Přidat komentář
Zrušit
6.1.1
práva a povinnosti vyplývající ze
ze dne
, označená
, uzavřená
.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Existují práva přecházející na některého vlastníka?
6.2
Se vznikem vlastnického práva k jednotce nepřecházejí z vlastníka žádná věcná a jiná práva jen na některé z vlastníků jednotek.
Přidat komentář
Zrušit
Budou si vlastníci jednotek uzavírat vlastní dodavatelské smlouvy?
Přidat komentář
Zrušit
7
Správa domu a pozemku a její pravidla
Přidat komentář
Zrušit
Vzniklo společenství vlastníků?
Přidat komentář
Zrušit
Je některý vlastník tzv. většinovým vlastníkem?
Podle § 1193 odst. 2 má-li některý vlastník jednotky při vzniku jednotek podíl na společných částech větší než poloviční, jde o většinového vlastníka, který je vždy správcem. Má-li některý vlastník jednotky při vzniku jednotek podíl na společných částech větší než poloviční, jde o většinového vlastníka, který je vždy správcem. Přestane-li být správce většinovým vlastníkem, mohou vlastníci jednotek zvolit nového správce.

Přidat komentář
Zrušit
7.1
Osobou odpovědnou za správu domu (dále jen "Správce") je ze zákona společenství vlastníků. Nevzniklo-li společenství vlastníků, je osobou odpovědnou za správu domu správce. Nevzniklo-li společenství vlastníků, použijí se na správu pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí určená v prohlášení; bylo-li založeno společenství vlastníků a nejsou-li v prohlášení určena tato pravidla, použijí se na správu pravidla obsažená ve stanovách.
Přidat komentář
Zrušit
Správce je
Přidat komentář
Zrušit
7.2
Správcem je
, se sídlem
, IČ
.
Přidat komentář
Zrušit
7.3
Správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí. Správa domu a pozemku zahrnuje i činnosti spojené s údržbou a opravou společných částí, přípravou a prováděním změn společných částí domu nástavbou, přístavbou, stavební úpravou nebo změnou v užívání, jakož i se zřízením, udržováním nebo zlepšením zařízení v domě nebo na pozemku sloužících všem spoluvlastníkům domu. Správa domu a pozemku zahrnuje:
Přidat komentář
Zrušit
7.3.1
záležitosti související s provozem budovy jako celku, s údržbou, opravami, stavebními úpravami společných částí budovy a pozemku včetně technických zařízení domu.
Přidat komentář
Zrušit
7.3.2
revize společných technických zařízení, sítí, protipožárních zařízení, hromosvodů, rozvodů vody, odpadů a jiných společných zařízení.
Přidat komentář
Zrušit
7.3.3
správní, administrativní a technické činnosti, vedení a uchování dokumentace domu.
Přidat komentář
Zrušit
7.3.4
zabezpečení dodávky plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor a společných částí domu.
Přidat komentář
Zrušit
7.3.5
stanovení a vybírání předem určených záloh na příspěvky na správu domu; stanovení záloh na úhradu cen služeb a jejich vybírání, vyúčtování a vypořádání.
Přidat komentář
Zrušit
7.3.6
vedení evidence nákladů pro dům a pozemky.
Přidat komentář
Zrušit
7.3.7
vedení seznamu členů společenství vlastníků jednotek.
Přidat komentář
Zrušit
7.3.8
vymáhání plnění povinností vůči jednotlivým vlastníkům jednotek.
Přidat komentář
Zrušit
7.3.9
údržba pozemků a přístupových cest.
Přidat komentář
Zrušit
7.3.10
péče o společnou trvalou zeleň.
Přidat komentář
Zrušit
7.3.11
další činnosti vyplývající pro osobu odpovědnou za správu domu a pozemku z platných právních předpisů.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
7.4
Správce je oprávněn v rámci správy společných částí rovněž uzavírat s třetími osobami smlouvy o zajištění některých činností a služeb souvisejících se správou domu a pozemku, a další smlouvy, zejména o zajištění dodávek služeb spojených s užíváním společných částí, pojištění domu, zajištění provozu technických zařízení.
Přidat komentář
Zrušit
7.5
Správce dohlíží na plnění uzavřených smluv a vymáhá nároky z porušení povinností druhé smluvní strany.
Přidat komentář
Zrušit
7.6
Správce sestavuje na každý rok rozpočet, který představuje přehled plánovaných nákladů na údržbu, opravy a zajišťování služeb, investice a přehled zdrojů jejich krytí. Základním kritériem při sestavování rozpočtu je zabezpečení vyrovnaného hospodaření v běžném roce a vytvoření dostatečné velké zálohy finančních prostředků na opravy společných částí plánované v letech budoucích.
Přidat komentář
Zrušit
7.7
Vlastník jednotky je povinen platit měsíčně na účet správce zálohy na úhradu nákladů spojených se správou Budovy a Pozemku a na úhradu za plnění poskytovaná s užíváním jednotky (záloha na služby).
Přidat komentář
Zrušit
7.8
Při skončení činnosti správce je tento povinen předložit vlastníkům jednotek zprávu o své činnosti a písemné materiály, které v souvislosti s touto činností vedl.
Přidat komentář
Zrušit
7.9
V případě, že nastane potřeba provést bez odkladu opravy či úpravy s ohledem na havarijní stav budovy nebo jejich vnitřních rozvodů tak, aby všichni spoluvlastníci měli zaručen plný a nerušený výkon svých práv spojených s užíváním jednotky, a zároveň ve fondu nákladů provozu budovy nebudou dostatečné finanční částky ke krytí těchto nákladů, jsou vlastníci jednotek bez zbytečného odkladu povinni uhradit potřebnou částku v rozsahu svého podílu na společných částech budovy a pozemku.
Přidat komentář
Zrušit
7.10
Osoba odpovědná za správu domu vede seznam vlastníků jednotek a osob, kterým vlastník přenechal byt k užívání, v rozsahu stanoveném v § 1177 občanského zákoníku. Požádá-li o to vlastník jednotky, sdělí mu osoba odpovědná za správu domu jméno a bydliště kteréhokoli vlastníka jednotky nebo osoby, které přenechal byt k užívání.
Přidat komentář
Zrušit
8
Příspěvky na náklady spojené se správou domu a pozemku
Přidat komentář
Zrušit
8.1
Vlastníci jednotek přispívají na správu domu a pozemků dle pravidel uvedených dále a dle obecně závazných právních předpisů.
Přidat komentář
Zrušit
8.2
Vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou domu. Na úhradu těchto nákladů platí vlastníci jednotek příspěvky formou měsíčních záloh.
Přidat komentář
Zrušit
8.3
Na každou jednotku se rozvrhnou ve stejném poměru:
Přidat komentář
Zrušit
8.3.1
náklady na vedení, zřízení či zrušení bankovních účtů za účelem provádění činnosti správce.
Přidat komentář
Zrušit
8.3.2
náklady na vedení účetnictví, včetně nákladů s poskytováním účetních služeb týkajících se správy budovy a pozemků.
Přidat komentář
Zrušit
8.3.3
náklady spojené s poskytování právních služeb týkajících se správy budovy a pozemků.
Přidat komentář
Zrušit
8.3.4
náklady správce, kupříkladu kancelářské potřeby, poštovné, a podobně.
Přidat komentář
Zrušit
8.3.5
náklady na rozúčtování a vyúčtování plnění spojených s užíváním jednotek, včetně nákladů na provedení odečtu měřidel spotřeby vody, elektřiny apod.
Přidat komentář
Zrušit
8.4
Ostatní náklady na správu budovy a pozemku, které nejsou uvedené v čl. 8.3, se mezi vlastníky jednotek rozvrhnou podle jejich podílu na společných částech budovy a pozemku.
Přidat komentář
Zrušit
9
Příspěvky na úhradu cen služeb
Přidat komentář
Zrušit
9.1
Plněními spojenými s užíváním bytů (dále jen „služby“) jsou zejména:
Přidat komentář
Zrušit
9.1.1
dodávka vody a odvádění odpadních vod.
Přidat komentář
Zrušit
9.1.2
osvětlení společných částí budovy.
Přidat komentář
Zrušit
9.1.3
provoz a čištění komínů.
Přidat komentář
Zrušit
9.1.4
umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu.
Přidat komentář
Zrušit
9.1.5
provoz výtahu.
Přidat komentář
Zrušit
9.1.6
čištění jímek.
Přidat komentář
Zrušit
9.1.7
odvoz komunálního odpadu.
Přidat komentář
Zrušit
9.1.8
odvoz odpadních vod.
Přidat komentář
Zrušit
9.1.9
regulace a revize zařízení a systémů infrastruktury a protipožární ochrany.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
9.2
Zálohy za jednotlivé služby se určí jako měsíční podíl z předpokládaných ročních nákladů na služby z uplynulého roku, nebo podle posledního zúčtovacího období, anebo z nákladů odvozených z předpokládaných cen běžného roku.
Přidat komentář
Zrušit
9.3
Nedohodnou-li se vlastníci jednotek jinak, náklady na služby se rozúčtují takto:
Přidat komentář
Zrušit
9.3.1
náklady na dodávku vody a odvádění odpadních vod se rozúčtují v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech.
Přidat komentář
Zrušit
9.3.2
tepelná energie na vytápění v jednotkách se rozúčtuje podle zvláštního právního předpisu.
Přidat komentář
Zrušit
9.3.3
osvětlení společných prostor v budově, odvoz odpadních vod a čištění jímek se rozúčtuje podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
9.4
Ostatní náklady na služby neuvedené v  čl. 9.3 prohlášení se rozúčtují mezi vlastníky jednotek podle jejich podílu na společných částech budovy a pozemku.
Přidat komentář
Zrušit
9.5
Vyúčtování záloh provede správce podle zvláštního právního předpisu. Zjištěný přeplatek uhradí správce vlastníku jednotky nejpozději do
-ti dnů po vyúčtování. Ve stejné lhůtě je vlastník jednotky povinen uhradit správci zjištěný nedoplatek. Správce je povinen informovat vlastníky jednotek o pohybu a stavu finančních prostředků nejméně 1x ročně.
Přidat komentář
Zrušit
10
Práva a povinnosti vlastníků a pravidla pro užívání společných částí budovy
Přidat komentář
Zrušit
10.1
Vzájemná práva a povinnosti vlastníků jednotek jsou stanovena zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 366/2013 Sb., a tímto prohlášením.
Přidat komentář
Zrušit
10.2
Vlastník má právo a je povinen užívat jednotku tak, aby nebyla dotčena práva ostatních vlastníků v budově. Dále má právo spoluužívat prostory určené ke společnému užívání a všechny společné části budovy a pozemku, pokud neslouží k užívání výlučně některým vlastníkům.
Přidat komentář
Zrušit
10.3
Vlastník jednotky je povinen dodržovat klid, pořádek a čistotu ve společných částech, vyvarovat se jednání porušujícího dobré mravy, veřejný pořádek nebo jednání, které by bránilo nerušenému výkonu práv ostatních vlastníků jednotky. Každý vlastník zejména nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, kouřem, plyny, parami, vibracemi apod.
Přidat komentář
Zrušit
10.4
Bez souhlasu ostatních vlastníků jednotek a bez stavebního povolení není dovoleno provádět takové opravy jednotky a jejího zařízení, jimiž by byl měněn vzhled domu, ovlivněna jeho statika nebo jinak ovlivněna funkčnost technického zařízení domu (plyn, vytápění, voda, elektrotechnika, vzduchotechnika, domácí telefon, výtah, televizní anténa apod.)
Přidat komentář
Zrušit
10.5
Vlastník jednotky předem oznámí osobě odpovědné za správu domu stavební úpravu uvnitř svého bytu. Upravuje-li vlastník jednotky stavebně svůj byt, umožní osobě odpovědné za správu domu na základě její předchozí výzvy ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části, a to popřípadě i přístupem do bytu.
Přidat komentář
Zrušit
10.6
Vlastník jednotky předem oznámí osobě odpovědné za správu domu podnikání nebo jinou činnost v bytě, která může vést k narušení obvyklého klidu a pořádku v domě na dobu nikoli přechodnou.
Přidat komentář
Zrušit
10.7
Vlastník jednotky oznámí bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu a pozemku své jméno, bydliště, jméno a bydliště osoby, které přenechal byt k užívání na dobu nikoli přechodnou, a počet osob, které budou mít v bytě domácnost. To platí i v případě změny těchto údajů.
Přidat komentář
Zrušit
10.8
Uživatelé jednotek jsou povinni zejména:
Přidat komentář
Zrušit
10.8.1
umožnit přístup k uzávěrům, hydrantům, měřičům, vstupům do zařízení civilní ochrany.
Přidat komentář
Zrušit
10.8.2
zajistit, aby veškeré chodby, schodiště a požární průchody v  budově byly neustále plně průchodné.
Přidat komentář
Zrušit
10.8.3
zabezpečit, aby v domě nebyly ukládány látky výbušné, třaskavé, snadno vznětlivé či jinak nebezpečné a nebylo užíváno otevřeného ohně.
Přidat komentář
Zrušit
10.8.4
zabezpečit, aby věci uložené ve sklepech nebyly zdrojem šíření hmyzu a hlodavců.
Přidat komentář
Zrušit
10.8.5
dodržovat zákaz kouření ve společných částech domu.
Přidat komentář
Zrušit
10.9
Vlastník jednotky má právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. U této osoby může vlastník jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů, a pořizovat si z nich výpisy, opisy a kopie.
Přidat komentář
Zrušit
11
Závěrečná ustanovení
Přidat komentář
Zrušit
11.1
Účastníci prohlašují, že vydávají toto prohlášení podle své skutečné vůle, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, přečetli si jej, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. To platí obdobně v případě, že v rámci tohoto prohlášení uzavřeli účastníci nějakou dvou či vícestrannou dohodu.
Přidat komentář
Zrušit
11.2
Účastníci projevují souhlas s tím, aby příslušný katastrální úřad provedl zápis změn právních vztahů formou vkladu vlastnického práva tak, jak je specifikováno v této listině.
Přidat komentář
Zrušit
11.3
Účastníci se dohodli, že žádnému   účastníků nepřísluší žádná náhrada na základě této smlouvy. Účastníci tak prohlašují, že vůči sobě nemají žádných nároků vzniklých z titulu uzavření této dohody.
Přidat komentář
Zrušit
11.4
Toto prohlášení nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi účastníky.
Přidat komentář
Zrušit
11.5
Toto prohlášení je sepsáno v tolika stejnopisech, aby každý z účastníků obdržel jedno vyhotovení a jedno vyhotovení opatřené úředně ověřenými podpisy účastníků mohlo být předloženo příslušnému katastrálnímu úřadu, tedy celkem v/ve 
stejnopisech.
Přidat komentář
Zrušit
11.6
Nedílnou součástí tohoto prohlášení je v souladu s ustanovením § 1166 odst. 3 občanského zákoníku příloha č. 1 půdorysné schéma určující polohu bytů a společných částí budovy, spolu s údaji o podlahových plochách bytů.
Přidat komentář
Zrušit
Přílohy
Přidat komentář
Zrušit
Příloha č. 1 - půdorysy jednotlivých podlaží budovy
Přidat komentář
Zrušit
V
dne
Přidat komentář
Zrušit
_________________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit

Příloha prohlášení vlastníka budovy

Schematické nákresy podlaží
Přidat komentář
Zrušit
Budova má celkem podlaží.
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.