Vytvořte si Prohlášení vlastníka o rozdělení budovy na jednotky

Vzor pro vás připravil(a): JUDr. Bc. Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrukce

Tento vzor použijete, když máte budovu a v ní jsou alespoň dvě jednotky. Právně tímto dokumentem vznikou jednotky - byty či nebytové prostory (kanceláře, garáže apod.) jako samostatně převoditelné věci.

Udělejte si přehled o tom, jak budova vypadá, kolik má jednotek, jaké jsou vlastnosti jednotek, zejm. rozměry, jaké je vybavení jednotek, co k nim náleží a co ne. Na základě těchto informací pak přistupte kvyplnění vzoru.

V určitých případech dojde ke vzniku společenství vlastníků jako právnické osoby. Součástí tohoto prohlášení pak budou stanovy tohoto společenství. Vzor stanov je rovněž k dispozici na Legito. 

K problematice lze odkázat na tyto články:

E-pravo - Na co si dát pozor

Komentář zákona

 

Prohlášení vlastníka budovy

podle § 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon")
Vlastník je:
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
(dále jako "Vlastník")
VLASTNÍK VYDÁVÁ TOTO PROHLÁŠENÍ PODLE § 1066 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
1
Údaje o vlastníkovi, pozemku, domu, obci a katastrálním území
(§ 1166 odst. 1 písm. a) obč. zák.)
Budova součástí pozemku?
.
1.1
Vlastník prohlašuje, že vlastní pozemek číslo parcely, druh pozemku druh, o vým. výměra m2 (dále též "Pozemek"), jehož součástí je budova s č. p. vlastní rovněž budovu na pozemku ležící s č. p. číslo popisné (dále též jen "Dům"), to vše v obci a k. ú.  (Pozemek a Dům dále též "Nemovité věci"). Nemovité věci jsou zapsané na LV č. u Katastrálního úřadu , Katastrální pracoviště .
V domě jsou
.
1.2
V Domě jsou celkem jednotky, z toho počet bytových bytových jednotek a počet nebytových nebytových jednotek.
Má dům i podzemní podlaží?
.
1.3
Dům má celkem počet podlaží nadzemní podlaží.
Patří k domu samostatné objekty?
1.4
K Domu nepatří žádné samostatné objekty.
2
Údaje o jednotce
(§ 1166 odst. 1 písm. b) obč. zák.)
Vlastník tímto prohlášením určuje rozděluje práva k Domu specifikovanému v  čl. I. tohoto prohlášení na vlastnické právo k následujícím jednotkám.
Seznam jednotek se zobrazí ihned poté, co v části 1.2 zadáte počet jednotek.
3
Společné části
(§ 1166 odst. 1 písm. b) obč. zák.)
3.1
Podle § 1060 obč. zák. platí, že společnými částmi jsou vždy pozemek, na němž byl dům zřízen, nebo věcné právo, jež vlastníkům jednotek zakládá právo mít na pozemku dům, stavební části podstatné pro zachování domu včetně jeho hlavních konstrukcí, jeho tvaru i vzhledu, jakož i pro zachování bytu jiného vlastníka jednotky, zařízení sloužící i jinému vlastníku jednotky k užívání bytu. To platí i v případě, že se určitá část přenechá některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání. Společnou částí je tedy podle čl. 1.1 tohoto prohlášení.
3.2
Společnými částmi Budovy jsou:
3.2.1
vodorovné a svislé nosné konstrukce včetně základů Budovy, obvodové stěny Budovy,
3.2.2
obvodové stěny prostorově ohraničující byt i v případě, že jde o nenosné svislé konstrukce, dále všechny nosné svislé konstrukce uvnitř bytu, jako jsou zejména stěny, sloupy, pilíře, vždy s výjimkou povrchových úprav, jako jsou vnitřní omítky, malby a případné krytiny na stěnách, tapety, dřevěné či jiné obložení, kazetové stropy a podobné vnitřní obložení stěn nebo stropů, a dále konstrukce zabudovaných skříní ve stěnách,
3.2.3
střecha včetně výplní výstupních otvorů, izolací, hromosvodů, lávek, dešťových žlabů a svodů venkovních či vnitřních,
3.2.4
komíny jako stavební konstrukce v celé své stavební délce, včetně vyvložkování pořízeného spolu s  komínem, mimo dodatečně instalovaných komínových vložek pořízených se souhlasem osoby odpovědné za správu domu jednotlivými vlastníky jednotek, do nichž jsou zaústěny tepelné spotřebiče těchto vlastníků a které tvoří jeden technologický celek jako spalinová cesta tepelného spotřebiče,
3.2.5
zápraží, schody, vchody a vstupní dveře do domu, průčelí, schodiště, chodby, výplně stavebních otvorů hlavní svislé konstrukce (okna včetně okenic),
3.2.6
výkladní skříň (výkladce) v rozsahu, v jakém se nachází v rovině obvodové stěny domu, včetně vnějšího skla a rolety výkladce, která je vždy ve výlučném užívání vlastníka jednotky, kromě částí výkladce vstupujících od vnitřního povrchu obvodové stěny do vnitřního prostoru místnosti,
3.2.7
balkony, lodžie, terasy, atria, i v případě, že jsou přístupné pouze z bytu, dveře z balkonů, lodžií a teras; tyto společné části, jsou-li přístupné pouze z bytu, jsou vždy ve výlučném užívání vlastníka příslušné jednotky,
3.2.8
domovní kotelny, místnosti výměníkových (předávacích) stanic, včetně všech technických zařízení a součástí, nejsou-li ve vlastnictví jiné osoby,
3.2.9
výtahy ve společných částech, včetně evakuačních a požárních výtahů, autovýtahů a autoplošin, vnější požární schodiště,
3.2.10
půdy, mandlovny, prádelny, sušárny, kočárkárny, kolárny, sklepní kóje a místnosti nacházející se ve společných částech domu, které nejsou vymezeny jako byt nebo součást bytu,
3.2.11
bazény, dále prostory, v nichž jsou umístěna parkovací místa, pokud nejsou zahrnuty v jednotce,
3.2.12
přípojky od hlavního řadu nebo od hlavního vedení pro dodávky energií, vody, pro odvádění odpadních vod, pokud nejsou ve vlastnictví dodavatelů, domovní potrubí odpadních vod až po výpusť (zařízení) pro napojení potrubí odpadních vod z bytu, domovní potrubí pro odvádění dešťových vod,
3.2.13
rozvody elektrické energie až k bytovému jističi za elektroměrem,
3.2.14
rozvody plynu až k uzávěru pro byt,
3.2.15
rozvody vody teplé i studené včetně stoupacích šachet, ať jde o hlavní svislé rozvody, nebo odbočky od nich až k poměrovým měřidlům pro byt, nebo k uzávěrům pro byt, nejsou-li instalována měřidla pro jednotlivé byty, včetně těchto měřidel nebo uzávěrů; to se netýká rozvodů uvnitř bytu, včetně vodovodních baterií,
3.2.16
jde-li o centrální vytápění, celá soustava rozvodů tepla, včetně rozvodů v bytě, radiátorů a jiných otopných těles, včetně termostatických ventilů a zařízení sloužícího k rozúčtování nákladů na topení; části rozvodů umístěné v bytě, radiátory a termostatické ventily jsou ve výlučném užívání vlastníka jednotky jako společné části,
3.2.17
protipožární zařízení, nouzové osvětlení včetně záložních zdrojů, osvětlení společných částí,
3.2.18
veškerá zařízení vzduchotechniky až k zapojení do bytu, pokud byla pořízena jako společná; to se netýká zařízení vzduchotechniky, pořídí-li je vlastník jednotky; obdobně to platí pro veškeré druhy ventilací,
3.2.19
systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí až k zapojení do bytu,
3.2.20
rozvody telefonu, domácí zvonek, vnitřní vybavení a umělecká výzdoba společných částí domu, vjezdové závory, brány, vrata jiné příslušenství domu, které je nezbytně nutné k provozu domu a k užívání jednotek a z hlediska své povahy je k tomuto účelu určeno.
3.3
Všechny společné části mají právo užívat a povinnost podílet se na jejich opravách a údržbě všichni vlastníci jednotek v Budově.
Jsou některé společné části vyhrazené k výlučnému užívání některým vlastníkům? (např. balkony)
4
Společné části vyhrazené k výlučnému užívání vlastníkům jednotlivých jednotek
(§ 1166 odst. 1 písm. b) obč. zák.)
4.1
V Budově se nenacházejí společné části, které by byly vyhrazeny k výlučnému užívání vlastníkům jednotlivých jednotek.
5
Stanovení spoluvlastnických podílů na společných částech
(§ 1166 odst. 1 písm. c) obč. zák.)
5.1
Velikost spoluvlastnických podílů na společných částech se řídí vzájemným poměrem velikosti podlahové plochy jednotek k celkové ploše všech jednotek v domě. Spoluvlastnické podíly vyjádřené zlomkem jsou uvedeny u každé konkrétní jednotky a vztahují se ke všem společným částem domu.
5.2
Celková plocha všech jednotek v domě činí výměra m2.
Přejdou na vlastníky jednotek práva z uzavřených dodavatelských smluv?
6
Práva a závazky přecházející na vlastníky jednotek
6.1
Na vlastníky jednotek přejdou zápisem vkladu jejich vlastnického práva k jednotkám do katastru nemovitostí práva a závady vyplývající z těchto smluv:
6.1.1
Smlouva o jaká smlouva ze dne , označená značka, uzavřená dodavatel.
Budou si vlastníci jednotek uzavírat vlastní dodavatelské smlouvy?
Vznikne společenství vlastníků?
7
Správa domu a pozemku a její pravidla
7.1
Osobou odpovědnou za správu domu a pozemku ve smyslu čl. I. tohoto prohlášení je společenství vlastníků jednotek.
Správce je
.
7.2
Před vznikem společenství vlastníků jednotek za správu domu a pozemku (dále též jen "správa společných částí") odpovídá správce. Správcem je jméno, bytem bytem, nar. . Do vzniku společenství vlastníků se použijí pravidla uvedená v  tomto prohlášení a v obecně závazných právních předpisech.
7.3
Správa společných částí zahrnuje:
7.3.1
záležitosti související s provozem budovy jako celku, s údržbou, opravami, stavebními úpravami společných částí budovy a pozemku včetně technických zařízení domu.
7.3.2
revize společných technických zařízení, sítí, protipožárních zařízení, hromosvodů, rozvodů vody, odpadů a jiných společných zařízení.
7.3.3
správní, administrativní a technické činnosti, vedení a uchování dokumentace domu.
7.3.4
zabezpečení dodávky plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor a společných částí domu.
7.3.5
stanovení a vybírání předem určených záloh na příspěvky na správu domu; stanovení záloh na úhradu cen služeb a jejich vybírání, vyúčtování a vypořádání.
7.3.6
vedení evidence nákladů pro dům a pozemky.
7.3.7
vedení seznamu členů společenství vlastníků jednotek.
7.3.8
vymáhání plnění povinností vůči jednotlivým vlastníkům jednotek.
7.3.9
údržba pozemků a přístupových cest.
7.3.10
péče o společnou trvalou zeleň.
7.3.11
další činnosti vyplývající pro osobu odpovědnou za správu domu a pozemku z platných právních předpisů.
7.4
Správce je oprávněn v rámci správy společných částí rovněž uzavírat s třetími osobami smlouvy o zajištění některých činností a služeb souvisejících se správou domu a pozemku, a další smlouvy, zejména o zajištění dodávek služeb spojených s užíváním společných částí, pojištění domu, zajištění provozu technických zařízení.
7.5
Správce dohlíží na plnění uzavřených smluv a vymáhá nároky z porušení povinností druhé smluvní strany.
7.6
Správce sestavuje na každý rok rozpočet, který představuje přehled plánovaných nákladů na údržbu, opravy a zajišťování služeb, investice a přehled zdrojů jejich krytí. Základním kritériem při sestavování rozpočtu je zabezpečení vyrovnaného hospodaření v běžném roce a vytvoření dostatečné velké zálohy finančních prostředků na opravy společných částí plánované v letech budoucích.
7.7
Vlastník jednotky je povinen platit měsíčně na účet správce zálohy na úhradu nákladů spojených se správou Budovy a Pozemku a na úhradu za plnění poskytovaná s užíváním jednotky (záloha na služby).
7.8
Při skončení činnosti správce je tento povinen předložit vlastníkům jednotek zprávu o své činnosti a písemné materiály, které v souvislosti s touto činností vedl.
7.9
V případě, že nastane potřeba provést bez odkladu opravy či úpravy s ohledem na havarijní stav budovy nebo jejich vnitřních rozvodů tak, aby všichni spoluvlastníci měli zaručen plný a nerušený výkon svých práv spojených s užíváním jednotky, a zároveň ve fondu nákladů provozu budovy nebudou dostatečné finanční částky ke krytí těchto nákladů, jsou vlastníci jednotek bez zbytečného odkladu povinni uhradit potřebnou částku v rozsahu svého podílu na společných částech budovy a pozemku.
8
Příspěvky na náklady spojené se správou domu a pozemku
8.1
Do vzniku společenství vlastníků jednotek vlastníci jednotek přispívají na správu domu a pozemků dle pravidel uvedených dále a dle obecně závazných právních předpisů.
8.2
Vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou domu. Na úhradu těchto nákladů platí vlastníci jednotek příspěvky formou měsíčních záloh.
8.3
Na každou jednotku se rozvrhnou ve stejném poměru:
8.3.1
náklady na vedení, zřízení či zrušení bankovních účtů za účelem provádění činnosti správce.
8.3.2
náklady na vedení účetnictví, včetně nákladů s poskytováním účetních služeb týkajících se správy budovy a pozemků.
8.3.3
náklady spojené s poskytování právních služeb týkajících se správy budovy a pozemků.
8.3.4
náklady správce, kupříkladu kancelářské potřeby, poštovné, a podobně.
8.3.5
náklady na rozúčtování a vyúčtování plnění spojených s užíváním jednotek, včetně nákladů na provedení odečtu měřidel spotřeby vody, elektřiny apod.
8.4
Ostatní náklady na správu budovy a pozemku, které nejsou uvedené v čl. 8.3, se mezi vlastníky jednotek rozvrhnou podle jejich podílu na společných částech budovy a pozemku.
9
Příspěvky na úhradu cen služeb
9.1
Plněními spojenými s užíváním bytů (dále jen „služby“) jsou zejména:
9.1.1
dodávka vody a odvádění odpadních vod.
9.1.2
osvětlení společných částí budovy.
9.1.3
provoz a čištění komínů.
9.1.4
umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu.
9.1.5
provoz výtahu.
9.1.6
čištění jímek.
9.1.7
odvoz komunálního odpadu.
9.1.8
odvoz odpadních vod.
9.1.9
regulace a revize zařízení a systémů infrastruktury a protipožární ochrany.
9.2
Zálohy za jednotlivé služby se určí jako měsíční podíl z předpokládaných ročních nákladů na služby z uplynulého roku, nebo podle posledního zúčtovacího období, anebo z nákladů odvozených z předpokládaných cen běžného roku.
9.3
Nedohodnou-li se vlastníci jednotek jinak, náklady na služby se rozúčtují takto:
9.3.1
náklady na dodávku vody a odvádění odpadních vod se rozúčtují v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech.
9.3.2
tepelná energie na vytápění v jednotkách se rozúčtuje podle zvláštního právního předpisu.
9.3.3
osvětlení společných prostor v budově, odvoz odpadních vod a čištění jímek se rozúčtuje podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování.
9.4
Ostatní náklady na služby neuvedené v  čl. 9.3 prohlášení se rozúčtují mezi vlastníky jednotek podle jejich podílu na společných částech budovy a pozemku.
9.5
Vyúčtování záloh provede správce podle zvláštního právního předpisu. Zjištěný přeplatek uhradí správce vlastníku jednotky nejpozději do 14-ti dnů po vyúčtování. Ve stejné lhůtě je vlastník jednotky povinen uhradit správci zjištěný nedoplatek. Správce je povinen informovat vlastníky jednotek o pohybu a stavu finančních prostředků nejméně 1x ročně.
10
Pravidla pro užívání společných částí budovy
10.1
Vzájemná práva a povinnosti vlastníků jednotek jsou stanovena zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 366/2013 Sb., a tímto prohlášením.
10.2
Vlastník má právo a je povinen užívat jednotku tak, aby nebyla dotčena práva ostatních vlastníků v budově. Dále má právo spoluužívat prostory určené ke společnému užívání a všechny společné části budovy a pozemku, pokud neslouží k užívání výlučně některým vlastníkům.
10.3
Vlastník jednotky je povinen dodržovat klid, pořádek a čistotu ve společných částech, vyvarovat se jednání porušujícího dobré mravy, veřejný pořádek nebo jednání, které by bránilo nerušenému výkonu práv ostatních vlastníků jednotky. Každý vlastník zejména nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, kouřem, plyny, parami, vibracemi apod.
10.4
Bez souhlasu ostatních vlastníků jednotek a bez stavebního povolení není dovoleno provádět takové opravy jednotky a jejího zařízení, jimiž by byl měněn vzhled domu, ovlivněna jeho statika nebo jinak ovlivněna funkčnost technického zařízení domu (plyn, vytápění, voda, elektrotechnika, vzduchotechnika, domácí telefon, výtah, televizní anténa apod.)
10.5
Uživatelé jednotek jsou povinni zejména:
10.5.1
umožnit přístup k uzávěrům, hydrantům, měřičům, vstupům do zařízení civilní ochrany.
10.5.2
zajistit, aby veškeré chodby, schodiště a požární průchody v  budově byly neustále plně průchodné.
10.5.3
zabezpečit, aby v domě nebyly ukládány látky výbušné, třaskavé, snadno vznětlivé či jinak nebezpečné a nebylo užíváno otevřeného ohně.
10.5.4
zabezpečit, aby věci uložené ve sklepech nebyly zdrojem šíření hmyzu a hlodavců.
10.5.5
dodržovat zákaz kouření ve společných částech domu.
11
Založení společenství vlastníků jednotek
11.1
Rozdělením vlastnického práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám dle tohoto prohlášení vznikne 0 jednotek. Vlastník tyto jednotky dále převede do vlastnictví minimálně dvou dalších osob, takže alespoň tři jednotky budou ve vlastnictví tří různých vlastníků. Nedílnou součástí tohoto prohlášení jsou proto níže uvedené Stanovy společenství vlastníků jednotek. Vlastník tímto prohlášením zároveň tyto stanovy schvaluje a zakládá tak Společenství vlastníků jednotek název (dále také "SVJ").
STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ:
Na toto místo vložte stanovy společenství vlastníků jednotek.
...
...
...
Poznámka: Podle § 1166 odst. 2 občanského zákoníku platí, že má-li rozdělením vzniknout alespoň pět jednotek, z nichž mají být alespoň tři ve vlastnictví tří různých vlastníků, uvedou se v prohlášení i náležitosti stanov společenství vlastníků jednotek.
Vzor stanov společenství vlastníků je na Legitu dostupný na této adrese:
https://www.legito.cz/stanovy-spolecenstvi-vlastniku-jednotek-svj
12
Závěrečná ustanovení
12.1
Účastníci prohlašují, že tuto dohodu uzavřeli podle své skutečné vůle, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, přečetli si ji, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
12.2
Účastníci projevují souhlas s tím, aby příslušný katastrální úřad provedl zápis změn právních vztahů formou vkladu vlastnického práva tak, jak je specifikováno v této listině.
12.3
Účastníci se dohodli, že žádnému   účastníků nepřísluší žádná náhrada na základě této smlouvy. Účastníci tak prohlašují, že vůči sobě nemají žádných nároků vzniklých z titulu uzavření této dohody.
12.4
Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi účastníky.
12.5
Tato dohoda je sepsána v tolika stejnopisech, aby každý z účastníků obdržel jedno vyhotovení a jedno vyhotovení opatřené úředně ověřenými podpisy účastníků mohlo být předloženo příslušnému katastrálnímu úřadu, tedy celkem v/ve  stejnopisech.
12.6
Nedílnou součástí tohoto prohlášení je v souladu s ustanovením § 1166 odst. 3 občanského zákoníku příloha č. 1 -půdorysné schéma určující polohu bytů a společných částí budovy, spolu s údaji o podlahových plochách bytů.
Přílohy
Příloha č. 1 - půdorysy jednotlivých podlaží budovy
V místo dne
_________________________________________
_____

Příloha prohlášení vlastníka budovy

Schematické nákresy podlaží
Budova má celkem podlaží.
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
JUDr. Bc. Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.