Vytvořte si Dodatek smlouvy na míru

51451

Uživatelů nám důvěřuje

Co o nás říkají uživatelé?

Připraveno specialistou
Mgr. Pavel Kosař, advokátní kancelář UP Legal
Garance  Aktuální
1

Nastavení

2

Shrnutí

3

Získání dokumentu

Skrýt needitovatelné části smlouvy

Dodatek ke smlouvě

TENTO DODATEK ČÍSLO SMLOUVY (DÁLE JEN „DODATEK“) BYL UZAVŘEN NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Jméno:
Datum narození:
DD.MM.RRRR
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „ Strana 1 “)
a
Jméno:
Datum narození:
DD.MM.RRRR
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „ Strana 2 “)
( Strana 1 a Strana 2 dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
1. Změna Smlouvy
1.1. Strana 1 a Strana 2 tímto Dodatkem mění znění
název smlouvy
uzavřené mezi Stranou 1 a Stranou 2 dne
DD.MM.RRRR
(dále jako „Smlouva“), a to následujícím způsobem:
1.1.1. v článku
číslo článku
odstavec
číslo odstavce
, a to na následující znění:
" ".
1.2. Ostatní části a ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčené zůstávají platné a účinné v původním znění.
+
2. Rozhodné právo
2.1. Tento Dodatek se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
+
3. Závěrečná ustanovení
3.1. V tomto Dodatku, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad tohoto Dodatku.
3.2. Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení tohoto Dodatku nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení tohoto Dodatku, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu tohoto Dodatku.
3.3. Tento Dodatek představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu tohoto Dodatku a nahrazuje veškerá předchozí ujednání týkající se rozsahu tohoto Dodatku.
3.4. Tento Dodatek je vyhotoven v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis tohoto Dodatku.
3.5. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti .
3.6. Smluvní strany si tento Dodatek Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednán svobodně.
+
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
V , dne
DD.MM.RRRR
.
_____________________________________.
_____.
V , dne
DD.MM.RRRR
_____________________________________
_____
Pokud si objednáte kontrolu právního dokumentu, advokátní kancelář Vám poskytne také tyto služby:
  • • Nejprve Vás pravděpodobně požádáme o zaslání původní smlouvy či dohody, ke které se dohoda o ukončení vztahuje. • Provedeme kontrolu řádné identifikace smluvních stran a platnosti původního smluvního vztahu. • Provedeme kontrolu textu původní smlouvy a dodatku, jakož i případných dalších specifických podmínek. • Doporučíme, v závislosti na nám známým skutečnostem, případnou úpravu textu a zakomponování dalších ustanovení dohody, např. úpravu lhůt, vyloučení náhrady škody, úpravu navazujících povinností smluvních stran atd.

Uložení dokumentu (PDF + Word)

Můžete si vygenerovat tuto smlouvu jen za 199 CZK nebo si za stejnou cenu aktivovat měsíční členství. V něm máte 5 smluv zdarma s možností je jakkoliv upravovat.

Uplatnit kupón

Toto je premiová služba. Dostupná pouze pro premium uživatele. Vytvořte si premiový účet.

Tento právní dokument vytvořil

Mgr. Pavel Kosař
Mgr. Pavel Kosař, advokátní kancelář UP Legal
Registrační číslo: 17223

„Jsem advokát a rozhodce s generální praxí a specializací na smluvní právo a veškeré právní vztahy k nemovitostem.“

Tip od právníka

  • Pokud potřebujete změnit existující smlouvu nebo dohodu.
  • Změny a dodatky smluv či jiných právních vztahů mohou mít velké množství podob, mohou se týkat velkého množství různých právních jednání, díky čemuž se do jejich těla dá zapracovat mnoho užitečných ustanovení.
  • Buďte obezřetní a pečliví při specifikaci rušeného ustanovení a precizaci textu ustanovení nového.
  • Věnujte při sjednávání dohody s druhou smluvní stranou pozornost tomu, aby nově přidaná ustanovení neměla negativní dopad ve vztahu k původnímu textu smlouvy, např. smluvním pokutám atd.
  • Dejte si záležet na rozeznatelném podpisu všech stran – vyvarujte se pouhého parafování listiny, jelikož v případě sporu pak narůstá riziko, že neprokážete pravost podpisu druhé osoby.
Nemáte na vytvoření smlouvy čas?

Dokument Dodatek ke smlouvě uložíme a pošleme Vám odkaz na tuto smlouvu. Budete se k ní tak moci kdykoliv vrátit. Stačí zadat Váš email.

Váš názor pro nás hodně znamená. Děkujeme, že věnujete čas naší zpětné vazbě!

Tato internetová stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko "Souhlasím", souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací