Vytvořte si Dodatek smlouvy na míru

Vzor pro vás připravil(a): Mgr. Pavel Kosař, Mgr. Pavel Kosař

Instrukce

  • Pokud potřebujete změnit existující smlouvu nebo dohodu.
  • Změny a dodatky smluv či jiných právních vztahů mohou mít velké množství podob, mohou se týkat velkého množství různých právních jednání, díky čemuž se do jejich těla dá zapracovat mnoho užitečných ustanovení.
  • Buďte obezřetní a pečliví při specifikaci rušeného ustanovení a precizaci textu ustanovení nového.
  • Věnujte při sjednávání dohody s druhou smluvní stranou pozornost tomu, aby nově přidaná ustanovení neměla negativní dopad ve vztahu k původnímu textu smlouvy, např. smluvním pokutám atd.
  • Dejte si záležet na rozeznatelném podpisu všech stran – vyvarujte se pouhého parafování listiny, jelikož v případě sporu pak narůstá riziko, že neprokážete pravost podpisu druhé osoby.

Dodatek ke smlouvě

TENTO DODATEK ČÍSLO SMLOUVY (DÁLE JEN „DODATEK“) BYL UZAVŘEN NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
První stranou je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Strana 1“)
a
Druhou stranou je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Strana 2“)
( Strana 1 a Strana 2 dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
1
Změna Smlouvy
1.1
Strana 1 a Strana 2 tímto Dodatkem mění znění název smlouvy uzavřené mezi Stranou 1 a Stranou 2 dne (dále jako „Smlouva“), a to následujícím způsobem:
1.1.1
v článku číslo článku odstavec číslo odstavce, a to na následující znění:
.
1.2
Ostatní části a ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčené zůstávají platné a účinné v původním znění.
2
Rozhodné právo
2.1
Tento Dodatek se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3
Závěrečná ustanovení
3.1
V tomto Dodatku, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad tohoto Dodatku.
3.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení tohoto Dodatku nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení tohoto Dodatku, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu tohoto Dodatku.
3.3
Tento Dodatek představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu tohoto Dodatku a nahrazuje veškerá předchozí ujednání týkající se rozsahu tohoto Dodatku.
3.4
Tento Dodatek je vyhotoven v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis tohoto Dodatku.
3.5
Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti .
3.6
Smluvní strany si tento Dodatek Smlouvu přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že je ujednán svobodně.
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
V dne
_____________________________________
_____
V dne
_____________________________________
_____
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Mgr. Pavel Kosař | Mgr. Pavel Kosař
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.