Vytvořte si Dohodu dědiců v době řízení o dědictví na výkonu práv spojených s podílem

Vzor pro vás připravil(a): Mgr. Pavel Kosař, Mgr. Pavel Kosař

Instrukce

  • Dohoda dědiců o výkonu práv v obchodní společnosti po smrti vlastníka podílu v s. r. o. nebo a. s.
  • Dbejte na správné vymezení předmětu dědictví, tzn. podílu, ke kterému má některý z dědiců vykonávat práva.
  • Pokud není nikdo z dědiců dostatečně odborně zdatný a nemáte-li zájem, aby soud určil správcem cizího člověka, poohlédněte se ve svém okolí po někom jiném či po některé z advokátních kanceláří, které se obchodním právem zabývají.

Dohoda dědiců v době řízení o dědictví na výkonu práv spojených s podílem

Kolik je dědiců?
TATO DOHODA DĚDICŮ V DOBĚ ŘÍZENÍ O DĚDICTVÍ NA VÝKONU PRÁV SPOJENÝCH S PODÍLEM (DÁLE JEN „DOHODA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Prvním dědicem je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(Dále jako „Dědic 1“)
a
Druhým dědicem je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Dědic 2“)
( Dědic 1 a Dědic 2 dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
1
Dohoda o výkonu práv spojených s podílem
Vzhledem k tomu, že bylo pod sp. zn. zahájeno řízení o dědictví po jméno (dále jako „Zůstavitel“); Zůstavitel byl společníkem společnosti název společnosti, IČO: , se sídlem adresa (dále jako „Společnost“); Předmětem pozůstalosti je mimo jiné podíl na shora uvedené Společnosti. Společenská smlouva shora uvedené Společnosti přechod podílu na dědice nezakazuje ani nijak neomezuje. Dědici po Zůstaviteli jsou Smluvní strany.
Smluvní strany se v souladu s § 42 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že na základě této Dohody bude vykonávat po dobu dědického řízení všechna práva spojená s podílem Zůstavitele ve Společnosti, zejména se bude účastnit jednání valných hromad a podílet se na řízení Společnosti.
Smluvní strany se dohodly, že na základě této dohody bude mít druhý dědic po dobu dědického řízení právo na informace a právo podat návrh na neplatnost valné hromady spojené s podílem ve Společnosti.
V případě, že by ustanovená osoba nemohla práva spojená s podílem vykonávat, uzavřou dědici dodatek k této dohodě, ve kterém určí osobu novou. Nebude-li možné ustanovit jinou osobu, navrhne kterýkoliv z dědiců, aby správce této části pozůstalosti určil soud, přičemž o nemožnosti smluvně ustanovit některého z dědiců budou Společnost informovat.
2
Trvání a ukončení této Dohody
2.1
Tato dohoda se sjednává na dobu určitou, a to počínaje dnem podpisu této dohody Smluvními stranami a konče dnem pravomocného skončení shora uvedeného dědického řízení.
2.2
Smluvní strany mohou ukončit nebo změnit tuto dohodu kdykoliv vzájemnou dohodou v písemné formě, avšak v případě ukončení této dohody se zavazují podat bezodkladně návrh na ustanovení správce soudem.
3
Rozhodné právo
3.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4
Závěrečná ustanovení
4.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
4.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
4.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
4.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
4.5
Tato Smlouva je vyhotovena v takovém počtu stejnopisů, aby každá Smluvní strana obdržela 1 stejnopis této Smlouvy.
4.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
4.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
4.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
V , dne
_____________________________________
_____
V , dne
_____________________________________
_____
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Mgr. Pavel Kosař | Mgr. Pavel Kosař
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.