Vytvořte si Dohodu o hmotné odpovědnosti zaměstnance za svěřené věci na míru

Vzor pro vás připravil(a): Mgr. Vojtěch Říha, Ph.D., JUDr. Dagmar Říhová, advokátní kancelář

Instrukce

  • Použijte, pokud zaměstnanci svěřujete nějaké pracovní nástroje nebo jiné hodnotné věci v rámci jeho výkonu práce.
  • Pokud zaměstnanec přichází do styku s penězi (např. vede pokladnu) nebo s jiným oběživem (zbožím), použijte Dohodu o hmotné odpovědnost za svěřené prostředky.
  • Uzavření jedné z dohod nebrání uzavření té druhé (tj. mohou být uzavřeny společně).
  • Používejte pouze pro zaměstnance.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Dohoda o hmotné odpovědnosti zaměstnance za svěřené věci

TATO DOHODA O HMOTNÉ ODPOVĚDNOSTI ZA SVĚŘENÉ PROSTŘEDKY (DÁLE JEN „DOHODA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Zaměstnanec“)
a
Zaměstnavatelem je
Jméno:
IČO:
Místo podnikání:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Zaměstnavatel“)
( Zaměstnanec a Zaměstnavatel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
1
Předmět smlouvy
1.1
Zaměstnanec přejímá uzavřením této Dohody za dále uvedených podmínek odpovědnost za ztrátu nástrojů, ochranných pracovních prostředků a jiných podobných věcí, které mu Zaměstnavatel svěřil na písemné potvrzení.
1.2
Smluvní strany ujednávají, že za písemné potvrzení se považuje i potvrzení v elektronické podobě, zejména e-mailovou zprávou.
2
Potvrzení o převzetí věcí
2.1
Zaměstnanec tímto potvrzuje, že od Zaměstnavatele převzal níže specifikovanou věc/věci/věcí:
2.2
Smluvní strany tímto prohlašují, že věci uvedené v odst. 2.1
3
Odstoupení
3.1
Zaměstnanec může od této Dohody odstoupit, jestliže mu Zaměstnavatel nevytvořil podmínky k zajištění ochrany svěřených věcí proti jejich ztrátě. Odstoupení musí být provedeno písemně.
4
Zánik Dohody
4.1
Tato Dohoda zaniká dnem zániku účinnosti uzavřené mezi Zaměstnancem a Zaměstnavatelem dne nebo dnem, kdy bylo odstoupení od této dohody doručeno Zaměstnavateli, není-li v odstoupení od této dohody uveden den pozdější.
5
Prohlášení
5.1
Zaměstnavatel a Zaměstnanec prohlašují, že na pracovišti Zaměstnance nejsou žádné závady v jeho pracovních podmínkách, které by ztěžovaly podmínky pro zajištění ochrany svěřených věcí proti jejich ztrátě.
6
Rozhodné právo
6.1
Tato Dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. 255 a násl. zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
7
Závěrečná ustanovení
7.1
V této Dohodě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Dohody.
7.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Dohody nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Dohody, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Dohody.
7.3
Tato Dohoda představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Dohody a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Dohody.
7.4
Tato Dohoda může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
7.5
Tato Dohoda je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Dohody.
7.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Dohody.
7.7
Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
7.8
Smluvní strany si tuto Dohodu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
V dne
_____________________________________
_____
V dne
_____________________________________
_____
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Mgr. Vojtěch Říha, Ph.D. | JUDr. Dagmar Říhová, advokátní kancelář
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.