Vytvořte si Dohodu o pracovní činnosti na míru

27715

Uživatelů nám důvěřuje

Co o nás říkají uživatelé?

Připraveno specialistou
JUDr. Dagmar Říhová, advokátní kancelář
Garance  Aktuální
1

Nastavení

Dohoda o pracovní činnosti

TATO DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI (DÁLE JEN „DOHODA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Jméno:
Datum narození:
DD.MM.RRRR
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
Kterého zastupuje , , datum narození
(dále jako " Zaměstnanec ")
a
Jméno:
IČO:
Místo podnikání:
Telefon:
E-mail:
(dále jako " Zaměstnavatel ")
( Zaměstnanec a Zaměstnavatel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako "Smluvní strana")
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
1 Předmět Smlouvy
1.1 Zaměstnanec se zavazuje, že pro Zaměstnavatele bude vykonávat tyto pracovní činnosti:
2 Rozsah
2.1 Sjednaný rozsah práce (pracovního úkolu) činí hodin, přičemž na základě této Dohody není možné vykonávat pracovní činnost v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby podle ust. § 79 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to za dobu, na kterou je tato Dohody uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů.
2.2 Rozložení pracovní doby bude stanoveno dle pokynů Zaměstnavatele.
3 Odměna
3.1 Za provedení úkolu bude Zaměstnanci poskytnuta sjednaná odměna ve výši
částka
.
4 Trvání pracovního poměru
4.1 Tato Dohoda se sjednává na dobu , a to do
DD.MM.RRRR
.
5 Místo výkonu práce
5.1 Smluvní strany sjednávají, že místo plnění pracovního úkolu .
6 Den nástupu do práce
6.1 Smluvní strany sjednávají jako den nástupu do práce
DD.MM.RRRR
.
6.2 Pracovní poměr založený touto Dohodou o pracovní činnosti vzniká dnem
DD.MM.RRRR
nejpozději však sjednaným dnem nástupu do práce podle této Dohody o pracovní činnosti.
6.3 Zaměstnanec prokázal Zaměstnavateli zdravotní způsobilost k vykonávané práci pracovnělékařskou prohlídkou či preventivní prohlídkou dne
DD.MM.RRRR
.
7 Platební podmínky
7.1 Odměna je splatná . dnem měsíce následujícího po měsíci, za který je odměna vyplácena, pokud takový den připadne na den pracovního volna, tak nejbližší následující pracovní den.
7.2 Odměna bude Zaměstnanci placena na bankovní účet Zaměstnance, č.ú. , vedený u , s čímž Zaměstnanec vyslovuje souhlas.
8 Dovolená
8.1 Smluvní strany ujednávají, že Zaměstnanec má právo čerpat dovolenou v celkové délce v jednom kalendářním roce.
8.2 Datum čerpání dovolené Zaměstnance určuje Zaměstnavatel.
9 Ukončení Dohody
9.1 Smluvní strany právo tuto Dohodu jednostranně ukončit výpovědí s výpovědní dobou , která začíná dnem, v němž byla písemná výpověď doručena druhé Smluvní straně.
9.2 Smluvní strany ujednávají, že právo okamžitě zrušit pracovní poměr z důvodů stanovených zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
10 Autorská práva
10.1 Smluvní strany ujednávají, že Zaměstnanec bude v rámci plnění pracovních úkolů podle této Smlouvy, tj. ke splnění svých pracovních povinností, pro Zaměstnavatele vytvářet autorská díla (dále jako „zaměstnanecká díla“). Zaměstnavatel vykonává svým jménem a na svůj účet Zaměstnancova majetková práva k zaměstnaneckým dílům.
10.2 Zaměstnanec tímto poskytuje Zaměstnavateli svolení k tomu, aby Zaměstnavatel postoupil právo výkonu majetkových autorských práv k zaměstnaneckému dílu na kteroukoliv Zaměstnavatelem zvolenou třetí osobu.
10.3 Zaměstnanec tímto poskytuje třetí osobě, které Zaměstnavatel postoupí právo výkonu majetkových autorských práv, svolení k tomu, aby postoupila právo výkonu majetkových autorských práv k zaměstnaneckému dílu dále na kteroukoliv třetí osobu a takovým třetím neomezeně osoba dále.
10.4 Zaměstnavatel nemá povinnost nevykonávat majetková práva k zaměstnaneckému dílu a nemá povinnost poskytovat Zaměstnanci licenci k zaměstnaneckému dílu.
10.5 Zaměstnanec tímto udílí Zaměstnavateli svolení ke zveřejnění, úpravám, zpracování včetně překladu zaměstnaneckého díla, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného, jakož i k tomu, aby Zaměstnavatel uváděl zaměstnanecké dílo na veřejnost pod svou obchodní firmou nebo jakýmkoliv jiným, jím zvoleným označením.
10.6 Zaměstnanec tímto udílí Zaměstnavateli svolení k dokončení svého nehotového zaměstnaneckého díla.
10.7 Smluvní strany výslovně ujednávají, že Zaměstnanec nemá právo na jakoukoliv dodatečnou odměnu ve smyslu ust. § 58 odst. 6 autorského zákona v souvislosti se zaměstnaneckým dílem.
10.8 Skončení pracovního poměru Zaměstnance u Zaměstnavatele nemá vliv na účinnost ustanovení tohoto článku.
11 Důvěrnost
11.1 Zaměstnanec se zavazuje, že nezpřístupní, ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s pracovním poměrem u Zaměstnavatele, zejména nezpřístupní, ani nepoužije (i) žádnou takovou informaci obsaženou v jakékoliv smlouvě nebo dohodě jejíž smluvní stranou je Zaměstnavatel, (ii) databázi zákazníků Zaměstnavatele ani kontakty na ně, (iii) cenovou politiku Zaměstnavatele, (iv) marketingovou strategii Zaměstnavatele, (v) informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích Zaměstnavatele, (vi) způsob fungování podniku Zaměstnavatele, (vii) strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry Zaměstnavatele (dále jen „Důvěrná informace“).
11.2 Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 11.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy (i) Zaměstnavatel udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace; (ii) právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci; (iii) takové zpřístupněním nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci pracovních pokynů Zaměstnavatele a/nebo kdy (iv) je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno.
11.3 Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
12 Osobní údaje
12.1 Zaměstnanec tímto uděluje výslovný souhlas Zaměstnavateli se zpracováním osobních údajů Zaměstnance podle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, za účelem realizace plnění podle této Smlouvy a pro vnitřní účely Zaměstnavatele. Zaměstnavatel má právo zpracovat osobní údaje elektronickými prostředky způsobem umožňujícím uložení osobních údajů v elektronických databázích a zpracování těchto údajů počítačovými programy používanými Zaměstnavatelem a/nebo osobami, které pro zaměstnavatele vykonávají vnitřní správu jeho podniku. Zaměstnanec výslovně opravňuje Zaměstnavatele v rámci výše uvedeného souhlasu k předání osobních údajů Zaměstnance osobám, které pro Zaměstnavatele vykonávají vnitřní správu jeho podniku, zejména osobám zajišťujícím pro Zaměstnavatele účetní, právní a finanční služby.
12.2 Zaměstnanec je v době podpisu této Dohody o pracovní činnosti pojištěncem u zdravotní pojišťovny poskytující veřejné zdravotní pojištění podle zvláštního právního předpisu, kdy je pojištěncem u V případě změny zdravotní pojišťovny je Zaměstnanec povinen tuto změnu oznámit neprodleně Zaměstnavateli.
13 Rozhodné právo
13.1 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. 76 a násl. zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
14 Závěrečná ustanovení
14.1 V této Dohodě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Dohody.
14.2 Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Dohody nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Dohody.
14.3 Tato Dohoda představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Dohody a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Dohody.
14.4 Tato Dohoda může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
14.5 Tato Dohoda je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Dohody.
14.6 Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Dohody.
14.7 Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
14.8 Smluvní strany si tuto Dohodu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
V , dne
DD.MM.RRRR
_____________________________________
V , dne
DD.MM.RRRR
_____________________________________

Uložení dokumentu (PDF + Word)

Můžete si vygenerovat tuto smlouvu jen za 199 CZK nebo si za stejnou cenu aktivovat měsíční členství. V něm máte 5 smluv zdarma s možností je jakkoliv upravovat.

Uplatnit kupón

Toto je premiová služba. Dostupná pouze pro premium uživatele. Vytvořte si premiový účet.

Tento právní dokument vytvořil

Mgr. Vojtěch Říha
JUDr. Dagmar Říhová, advokátní kancelář

„Specializuji se na oblast pracovního a insolvenčního práva. “

Tip od právníka

  • Použijte pokud potřebujete, aby pro vás někdo krátkodobě pracoval, obvykle se využívá ke splěnění konkrétních pracovních úkolů a při brigádách.
  • Zaměstnance můžete zaměstnat také na základě Pracovní smlouvy nebo Dohody o provedení práce.
  • Pokud máte "spolupracovníka", který pro vás vykonává činnosti "na IČO /živnosťák", nepoužívejte žádný z těchto dokumentů a použijte Smlouvu o dílo nebo Rámcovou smlouvu o dílo.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.
Nemáte na vytvoření smlouvy čas?

Dokument Dohoda o pracovní činnosti uložíme a pošleme Vám odkaz na tuto smlouvu. Budete se k ní tak moci kdykoliv vrátit. Stačí zadat Váš email.

Váš názor pro nás hodně znamená. Děkujeme, že věnujete čas naší zpětné vazbě!

Tato internetová stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko "Souhlasím", souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací