Vytvořte si Dohodu o vypořádání vzájemných majetkových vztahů a o úpravě práv a povinností společného bydlení po dobu po rozvodu na míru

27027

Uživatelů nám důvěřuje

Co o nás říkají uživatelé?

Připraveno specialistou
Mgr. Kateřina Tomášková, advokátka
Garance  Aktuální
1

Nastavení

Dohoda o vypořádání vzájemných majetkových vztahů a o úpravě společného bydlení

TATO DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ VZÁJEMNÝCH MAJETKOVÝCH VZTAHŮ A O ÚPRAVĚ PRÁV A POVINNOSTÍ SPOLEČNÉHO BYDLENÍ PO DOBU PO ROZVODU (DÁLE JEN „DOHODA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO ÚČASTNÍKY
Jméno manželky:
Datum narození:
DD.MM.RRRR
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
(dále jako "Manželka")
a
Jméno manžela:
Datum narození:
DD.MM.RRRR
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
(dále jako "Manžel")
(Manžel a Manželka dále též společně jako „Účastníci" a každý jednotlivě jako „Účastník")
1 Úvodní prohlášení
1.1 Účastnící této dohody souhlasně prohlašují, že dne
DD.MM.RRRR
uzavřeli manželství před .
1.2 V souvislosti s podáním společného návrhu na rozvod manželství uvedeného v článku I. této dohody, účastníci uzavírají za účelem úpravy jejich majetkových poměrů tuto dohodu o vypořádání majetkových vztahů a o úpravě práv a povinností společného bydlení po dobu po rozvodu.
2 Majetek Manželky
2.1 Účastníci této dohody se dohodli na tom, že z věcí, které patřily do jejich společného jmění manželů, se okamžikem právní moci rozhodnutí o rozvodu jejich manželství stanou výlučným vlastnictvím Manželky následující věci:
3 Majetek Manžela
3.1 Účastníci této dohody se dohodli na tom, že z věcí, které patřily do jejich společného jmění manželů, se okamžikem právní moci rozhodnutí o rozvodu jejich manželství stanou výlučným vlastnictvím Manžela následující věci a/nebo pohledávky:
4 Převzetí finančních závazků
5 Dohoda o výživném manželů
5.1 Účastníci výslovně prohlašují, že nemají vůči sobě vyživovací povinnost, a že takový nárok nebudou uplatňovat ani po zániku manželství rozvodem.
6 Vedlejší ujednání
6.1 Účastníci ujednávají, že věci a jiné majetkové hodnoty, které nejsou uvedeny v článcích 2 a 3 této dohody, a které ke dni právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství Účastníků náleželi do společného jmění manželů Účastníků, se stávají výlučným vlastnictví toho z Účastníků, který je měl ke dni právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství Účastníků u sebe v držení.
6.2 Účastníci souhlasně prohlašují, že vypořádáním zaniklého společného jmění v souladu s touto dohodou dojde k úplnému vyrovnání veškerých jejich majetkových poměrů, a že nemají žádné další vzájemná a společná práva ani povinnosti, než ty, které jsou výslovně uvedeny v této dohodě.
6.3 Za předpokladu, že by se objevili další věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v této dohodě neuvedené a nabyté účastníky za trvání manželství, tyto se stávají ke dni právní moci rozsudku, kterým se manželství účastníků rozvádí, výlučným vlastnictvím toho účastníka, který je má ve svém držení, tyto užívá, resp., na jehož jméno zněly či jehož jednáním vznikly. Ujednáním dle předchozí věty není dotčeno vypořádání společného jmění účastníků na základě této dohody.
6.4 Ve vztahu k závazkům neuvedeným v této dohodě, jež vznikly za trvání manželství účastníků, a které byly přijaty pouze ze strany a jménem jednoho z účastníků, se stávají výlučným závazkem tohoto účastníka. Příslušný účastník se zavazuje tyto závazky plnit vlastním jménem, na svůj účet a současně prohlašuje, že je nebude uplatňovat ve vztahu ke společnému jmění účastníků této dohody.
7 Bydlení
7.1 Účastníci shodně uvádějí, že a nemají společné bydlení.
8 Závěrečná ustanovení
8.1 Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této dohody nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této dohody, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této dohody.
8.2 Tato dohoda může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
8.3 Tato dohoda byla sepsána ve tři (3) vyhotoveních, kdy každý z jejích účastníků obdrží po jednom vyhotovení. Jeden stejnopis, na kterém jsou podpisy účastníků úředně ověřeny, slouží v souladu s ustanovením §757 odst. (1) písm. c) a odst. (2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pro účely řízení o rozvodu manželství účastníků.
8.4 Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této dohody.
8.5 Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu posledním z účastníků, s výjimkou ujednání článku 2 , 3 a 4 této dohody, která nabývají účinnosti ke dni zániku společného jmění, tedy okamžikem právní moci rozsudku, kterým se manželství účastníků rozvádí.
8.6 Po přečtení a seznámení se s obsahem této dohody níže podepsaní prohlašují, že tato dohoda byla sepsána dle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni, pod nátlakem nebo v omylu. Na důkaz tohoto prohlášení připojují účastníci pod text této dohody své vlastnoruční podpisy.
V , dne
DD.MM.RRRR
________________________
V , dne
DD.MM.RRRR
________________________

Uložení dokumentu (PDF + Word)

Můžete si vygenerovat tuto smlouvu jen za 199 CZK nebo si za stejnou cenu aktivovat měsíční členství. V něm máte 5 smluv zdarma s možností je jakkoliv upravovat.

Uplatnit kupón

Toto je premiová služba. Dostupná pouze pro premium uživatele. Vytvořte si premiový účet.

Tento právní dokument vytvořil

Mgr. Kateřina Tomášková
Mgr. Kateřina Tomášková, advokátka

„Poskytuji všestrannou profesionální právní pomoc ve všech oblastech práva, zejména v oblasti občanského, obchodního, rodinného a trestního práva a vymáhání pohledávek.“

Tip od právníka

Nemáte na vytvoření smlouvy čas?

Dokument Dohoda o vypořádání vzájemných majetkových vztahů a o úpravě společného bydlení uložíme a pošleme Vám odkaz na tuto smlouvu. Budete se k ní tak moci kdykoliv vrátit. Stačí zadat Váš email.

Váš názor pro nás hodně znamená. Děkujeme, že věnujete čas naší zpětné vazbě!

Tato internetová stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko "Souhlasím", souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací