Vytvořte si Domovní řád

Vzor pro vás připravil(a): Ilona Černochová, JUDr. Ilona Černochová, LL.M., advokátka

Instrukce

  • Použijte, pokud chcete upravit pravidla chování a udržování pořádku v domě.
  • Nezapomeňte, že základní pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí domu by měla být upravena ve stanovách SVJ (viz (viz § 1200 odst. 2 písm. f) občanského zákoníku). 
  • Porušení ustanovení domovního řádu může být posuzováno jako přestupek. 

Domovní řád

název svj
identifikační číslo
se sídlem adresa
(dále jen „společenství vlastníků“ nebo „SVJ“)
1
Úvodní ustanovení
1.1
Tento domovní řád je vytvořen za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domě, k zajištění podmínek řádného užívání jednotek (dále společně jen jako „jednotky“) a společných prostor v domě tak, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující všem vlastníkům a nájemcům řádný výkon jejich práv.
1.2
Domovní řád konkrétně upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností mezi společenstvím vlastníků jednotek a vlastníkem bytu se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a stanovami společenství vlastníků.
1.3
Ustanovení tohoto domovního řádu jsou závazná pro všechny osoby, které užívají jednotky, společné prostory a zařízení v budově, tj. adresa budovy
1.4
Základní pravidla správy jsou v souladu s občanským zákoníkem obsažena ve stanovách SVJ.
2
Vymezení pojmů
2.1
Bytovou jednotkou se rozumí samostatná jednotka, která je ohraničena vstupními dveřmi, přísluší k ní vlastní přívody teplé a studené vody, elektroměr a plynoměr. Konkrétně jde o soubor místnosti či místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k bydlení.
2.2
Příslušenství bytové jednotky jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytovou jednotkou užívány např. sklepní kóje (box), jež přísluší k dané jednotce, spižírna umístěná mimo bytovou jednotku atd. .
2.3

např. sklepní kóje (box) jež přísluší k dané jednotce, spižírna umístěná mimo bytovou jednotku atd.

Společnými částmi domu jsou zejména: základy, střecha, rozvody tepla, rozvody studené a teplé vody, plynu, elektřiny, kanalizace, anténa aj.
2.4
Společnými prostory domu jsou části určené pro společné užívání, zejména: vchody, schodiště, prádelny, sušárny, kolárny, kočárkárny, hospodářské místnosti, výtahy aj.
Dům spravuje správce, či výbor SVJ?
3
Práva a povinnosti vlastníků a nájemců jednotek
3.1
Práva a povinnosti vlastníků a nájemců jednotek upravuje zejména občanský zákoník a stanovy společenství vlastníků.
3.2
Vlastníci jednotek jsou povinni řádně užívat předmětnou jednotku a společné prostory domu a současně odpovídají za správné užívání bytu i společných částí domu všemi osobami, které s nimi bydlí, které jsou u nich v bytě v pronájmu a které je navštěvují (dále jen „další osoby“).
3.3
Vlastník jednotky je povinen nahradit škody, které na jiných jednotkách nebo společných částech nebo zařízení domu způsobil on sám, další osoby nebo osoby, jimž umožnil vstup do budovy. Způsob a rozsah náhrady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3.4
Vlastníci/nájemci jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním vlastníkům či nájemcům nerušený výkon jejich práv, zejména udržování pořádku a čistoty. Výkon práv a povinností vyplývajících z vlastnického či nájemního vztahu nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných osob a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.
3.5
Vlastník/nájemce jednotky se zdrží všeho, co brání údržbě, opravě, přestavbě či jiné změně domu nebo pozemku, o nichž bylo řádně rozhodnuto, jsou-li prováděny uvnitř bytu nebo na společné části, která slouží výlučně k užívání vlastníky či nájemci jednotky, a umožní do nich přístup. To platí i pro umístění, údržbu a kontrolu zařízení pro měření spotřeby vody, plynu, tepla a jiných energií. Ve výjimečných případech, jako je například havárie či ohrožení života a zdraví osob atp., bude zajištěno zpřístupnění bytu policii i bez předchozího souhlasu vlastníka či nájemce bytové jednotky.
3.6
Vlastník, který poskytne svou jednotku do pronájmu nebo ji přenechá k dočasnému užívání třetím osobám, je odpovědný za to, že tyto osoby budou dodržovat tento domovní řád v celém jeho rozsahu. V případě, že by osoby užívající jednotku nerespektovaly zásady spojené s tímto domovním řádem, vyzve správce vlastníka k nápravě či náhradě vzniklých škod.
3.7
Vlastník jednotky je povinen dbát na správné označení zvonku do jednotky jménem svým nebo jménem osoby, jíž umožnil užívání jednotky.
Je povoleno provádět stavební úpravy a udržovací práce v neděli a o svátcích?
4
Rekonstrukce a stavební úpravy jednotek
4.1
Vlastník či nájemce je povinen oznámit ostatním vlastníkům či nájemcům jednotek rozsáhlejší stavební úpravy a udržovací práce v jednotce, a to takovým způsobem, aby vlastníci/nájemci ostatních jednotek měli možnost se s touto informací řádně seznámit.
4.2
V případě, že jednotky plánuje provádět hlučné práce trvající déle než např. 2-3 hodiny denně a déle než 10, 20 nebo 30 kalendářních dnů , je povinen o svém záměru informovat písemně a uvést předpokládaný časový rozsah hlučných a déletrvajících prací a kontakt na kompetentní osoby.
4.3
Vlastník či nájemce je povinen tyto stavební úpravy a udržovací práce provádět takovým způsobem, aby neohrožovaly, nepoškozovaly či jakýmkoliv jiným způsobem nenarušovaly užívání společných částí domů a jednotek v domě.
4.4
Tyto práce je povoleno provádět v pracovní dny v době od do , v sobotu od do . V neděli a o svátcích je povoleno tyto práce provádět od do .
4.5
V případě, že jsou prováděny úpravy jednotky, je vlastník či nájemce jednotky povinen dbát na dodržování pořádku ve společných částech domu. V případě, že dojde ke znečištění společných částí domu, je vlastník či nájemce povinen neprodleně zajistit jejich úklid. V případě nedodržení pořádku může správce zajistit úklid na náklady vlastníka jednotky, který je odpovědný za znečištění společných prostor. Je zakázáno nad míru přiměřenou místním poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, kouřem, plyny, parami, pachy a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi.
5
Užívání společných prostor
5.1
Společné prostory domu se užívají jen k účelům odpovídajícím jejich povaze a určení tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních vlastníků v domě.
5.2
Umisťování a odkládání jakýchkoliv předmětů není ve společných prostorách povoleno. Je nutné dbát na to, aby prostory, které vedou k východu z objektu a slouží jako únikové cesty, nebyly v případě vzniku požáru a jiné živelné katastrofy žádným způsobem zastavěny, nesmí na nich být ani omezený průchod. Těmito prostory se rozumí zejména vchody, chodby, schodiště, sklepní prostory, půda a jiné společné prostory s obdobným účelovým určením.
5.3
Je zakázáno skladovat v domě látky snadno vznětlivé či jinak nebezpečné. Je zakázáno používání otevřeného ohně ve společných prostorách. Není dovoleno ukládat ve společných prostorách věci, které by mohly být zdrojem šíření hmyzu a hlodavců, a také je zakázáno ve společných prostorách uchovávat zvláštně aromatické látky vyžadující trvalé větrání.
5.4
Technické zařízení v domě (rozvody el., vody apod.) musí být udržováno v náležitém stavu. Bez vědomí správce s nimi nesmí být manipulováno. Stejným způsobem musí být zacházeno i se zařízením sloužícím k požární ochraně.
5.5
Vlastník každého bytu má právo na ke každé ze společných uzamykatelných prostor např. kočárkárna, kolárna ….
5.6
Ve sklepech a chodbách je zakázáno odstavovat motorová vozidla.
5.7
Každý vlastník dbá na to, aby ve společných prostorách byla uzavřená okna. Předchází tím prochladnutí prvních nadpodlažních jednotek a znemožňuje tak přístup do společných prostor divokým zvířatům, holubům a podobným nežádoucím tvorům.
5.8
V době od do je každý vlastník a další osoby povinni uzamykat dům.
5.9
Klíče od společných prostor, které jsou uzamčeny z rozhodnutí společenství vlastníků, budou uloženy u .
5.10
Ve všech společných prostorách je zakázáno kouřit.
6
Vyvěšování a umisťování věcí
6.1
Vlastník či nájemce bytu nesmí bez souhlasu správce na vnější konstrukce okna, fasádu, střechu a anténní stožár umísťovat jakákoli zařízení a předměty například antény, závěsné sušáky na prádlo.
6.2
Smetí a odpadky se vysypávají do popelnic nebo kontejnerů. Je přitom nutno dbát čistoty a vyhovět hygienickým a protipožárním opatřením.
7
Domácí zvířata
7.1
Vlastník či nájemce bytové jednotky nese plnou odpovědnost za domácí zvířata, která jsou v bytě držena, a je současně povinen dbát na to, aby nedocházelo k rušení užívacího práva ostatních obyvatel domu, zejména pachem, hlukem a znečišťováním společných částí domu.
7.2
Chovatel domácích zvířat je povinen dbát na to, aby jeho zvíře neznečišťovalo společné prostory domu a přilehlý chodník. Současně je povinen neprodleně odstranit nečistotu způsobenou na místě, kde může být znečištění na obtíž obyvatelům domu.
7.3
Každý chovatel zvířete je povinen učinit taková opatření, aby chovem nebyl ohrožen život, zdraví a majetek jiných osob a aby se předcházelo občanskoprávním sporům.
7.4
Chovatel, případně jiná osoba, která se pohybuje se psem ve společných prostorách domu, musí psa zajistit takovým způsobem, aby nemohl poškodit cizí ani společný majetek, nemohl obtěžovat a ohrožovat na zdraví jiné občany (tzn. mít psa na vodítku atp.).
7.5
V bytové jednotce je výslovně zakázáno chovat jakákoliv zvířata.
8
Zajišťování čistoty a pořádku
8.1
Vlastníci jednotek či nájemci a osoby s nimi společně žijící/bydlící jsou povinni udržovat v domě pořádek a čistotu.
8.2
za pravidelné zametání a mytí schodů a chodeb, společných prostor, čištění schodišťových oken, zábradlí, osvětlovacích zařízení, vchodových dveří atd., a to v rozsahu a termínech dle dohody.
8.3
Čištění chodníků, včetně odklizení sněhu a to v rozsahu a termínech dle dohody.
9
Zachovávání klidu v domě
9.1
Vlastníci bytů či nájemci a další osoby s vlastníky bytů či nájemci žijící jsou povinni chovat se tak, aby bez oprávněného důvodu neobtěžovali sousedy nadměrným hlukem, zejména hlasitým poslechem hudby, stavebními pracemi.
9.2
Právo na nerušený odpočinek vyžaduje, aby v době nočního klidu, tj. od 22.00 do 6.00 hod., bylo zabráněno jakémukoliv hluku. V této době není dovoleno hrát na hudební nástroje, zpívat, hlučně se chovat, používat vysavače a jiné hlučné přístroje a vykonávat jakoukoliv činnost způsobující hluk.
9.3
Zejména v době nočního klidu je třeba ztlumit rozhlasové a televizní přístroje apod., aby hluk nezaléhal do okolí. Ten, kdo poruší klid v domě, bude písemně vyzván ke zjednání nápravy. Pokud nedojde ke zjednání nápravy, bude doporučeno stěžovateli podat návrh na projednání přestupku.
10
Vznik požáru a mimořádných událostí
10.1
Každý vlastník či nájemce a návštěvník domu je povinen si počínat tak, aby nedošlo ke vzniku požáru. Každý požár je nutno neodkladně ohlásit na telefonní číslo 150.
10.2
V případě mimořádných událostí se použije příslušné tísňové volání: Záchranná služba 155, Policie ČR 158 a neprodleně se takový případ nahlásí správci na tel. číslo .
11
Závěrečná ustanovení
11.1
Domovním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů.
11.2
Porušení ustanovení domovního řádu může být posuzováno jako přestupek podle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, a zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
11.3
Tento domovní řád nabývá účinnosti dne .
V dne
0.1

podpis

_____________________________________
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Ilona Černochová | JUDr. Ilona Černochová, LL.M., advokátka
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.