Create a Customized Stanovy SVJ

This template was prepared by: Ilona Černochová, Realitní advokáti s.r.o.

Instructions

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Add Comment
Cancel
IČO
Add Comment
Cancel
se sídlem
Add Comment
Cancel
(dále jen „společenství vlastníků“ nebo „SVJ“)
Add Comment
Cancel
ČÁST PRVNÍ – VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Add Comment
Cancel
1.
Základní ustanovení
Add Comment
Cancel
1.1
Společenství vlastníků jednotek (dále jen „společenství vlastníků“) je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy domu a pozemku; při naplňování svého účelu je způsobilé nabývat práva a zavazovat se k povinnostem. Společenství vlastníků nesmí podnikat ani se přímo či nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem. Společenství vlastníků jedná právně v mezích svého účelu s vlastníky jednotek i s třetími osobami.
Add Comment
Cancel
1.2
Společenství vlastníků je založeno za účelem správy bytového domu č. p.
, který je
pozemku parc. č.
v katastrálním území
, jenž je zapsán v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
, pro obec
a katastrální území
.
Add Comment
Cancel
1.3
Společenství vlastníků je osobou odpovědnou za správu domu a pozemku, může nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely správy domu a pozemku. K právnímu jednání, kterým společenství vlastníků zajistí dluh jiné osoby, se nepřihlíží.
Add Comment
Cancel
2.
Název a sídlo
Add Comment
Cancel
2.1
Název zní: _____.
Add Comment
Cancel
2.2
Sídlem je: _____.
Add Comment
Cancel
ČÁST DRUHÁ – PŘEDMĚT ČINNOSTI SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
Add Comment
Cancel
3.
Obecné vymezení správy domu a pozemku
Add Comment
Cancel
3.1
Správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí. Správa domu zahrnuje i činnosti spojené s přípravou a prováděním změn společných částí domu nástavbou, přístavbou, stavební úpravou nebo změnou v užívání, jakož i se zřízením, udržováním nebo zlepšením zařízení v domě nebo na pozemku, sloužících všem spoluvlastníkům domu.
Add Comment
Cancel
3.2
Správa se vztahuje i na společné části, které slouží výlučně k užívání jen některému spoluvlastníku.
Add Comment
Cancel
4.
Zajišťování správy domu a dalších činností
Add Comment
Cancel
4.1
Společenství vlastníků vykonává a odpovídá za správu domu a pozemku v rozsahu stanoveném právními předpisy, těmito stanovami a rozhodnutím orgánů společenství vlastníků.
Add Comment
Cancel
4.2
Správou domu se rozumí:
Add Comment
Cancel
-
zajišťování provozu domu a pozemku,
Add Comment
Cancel
-
údržba a opravy společných částí, protipožárního zabezpečení domu, vč. hromosvodů, revizí a oprav společných částí technických sítí, rozvodů elektrické energie, vody a odvodu odpadních vod, tepla, výtahů, zařízení pro příjem televizního a rozhlasového signálu a dalších technických zařízení v domě,
Add Comment
Cancel
-
administrativní a operativně technické činnosti spojené se správou domu, vč. vedení příslušné technické a provozní dokumentace,
Add Comment
Cancel
-
a ostatní činnosti, které vyplývají pro společenství vlastníků z právních předpisů a technických postupů spojených se správou domu.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
4.3
Společenství vlastníků může v rámci své činnosti sjednávat smlouvy, kontrolovat plnění z těchto smluv a uplatňovat nároky z porušování smluvních povinností ze strany dodavatelů. Společenství sjednává smlouvy zejména o
Add Comment
Cancel
-
zajištění dodávek služeb spojených s užíváním jednotek, nejde-li o služby, jejichž dodávky si členové společenství vlastníků zajišťují přímo u dodavatele,
Add Comment
Cancel
-
pojištění domu,
Add Comment
Cancel
-
nájmu společných částí domu .
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
4.4
Společenství vlastníků zajišťuje dále:
Add Comment
Cancel
-
činnosti spojené se správou domu a pozemku, zejména vybírání předem určených finančních prostředků od členů společenství vlastníků na náklady spojené se správou domu a pozemku (dále jen „příspěvky na správu domu a pozemku“),
Add Comment
Cancel
-
vedení evidence plateb členů společenství vlastníků, které jsou podle tohoto článku vybírány,
Add Comment
Cancel
-
vedení evidence nákladů vztahujících se k domu a pozemku a k činnosti společenství vlastníků,
Add Comment
Cancel
-
zřízení bankovního účtu pro hospodaření s vybranými finančními prostředky,
Add Comment
Cancel
-
vedení účetnictví podle zvláštních právních předpisů,
Add Comment
Cancel
-
vedení seznamu členů společenství vlastníků,
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
4.5
Společenství vlastníků zajišťuje přímo nebo na základě smluv uzavřených s dodavateli plnění, která jsou spojena s užíváním jednotek (dále jen „služby“). Jde například o dodávky tepla, elektřiny, dodávky vody, odvod odpadních vod aj. V rámci této činnosti zajišťuje zejména vybírání úhrad za služby zajišťované společenstvím vlastníků, způsob rozúčtování cen služeb na jednotlivé členy společenství vlastníků, vedení potřebných evidencí spojených se zajišťováním služeb a jejich úhradami včetně vyúčtování.
Add Comment
Cancel
4.6
Společenství vlastníků zajišťuje činnosti související s provozováním společných částí domu, zejména
Add Comment
Cancel
-
technických zařízení, která slouží i jiným fyzickým nebo právnickým osobám než členům společenství vlastníků, včetně uzavírání s tím souvisejících smluv,
Add Comment
Cancel
-
v rámci těchto činností dále zajišťuje například včasné vymáhání plnění povinností uložených členům společenství vlastníků k tomu příslušným orgánem společenství vlastníků,
Add Comment
Cancel
-
řádné hospodaření se svým majetkem a s finančními prostředky poskytovanými vlastníky jednotek,
Add Comment
Cancel
-
a plnění dalších povinností spojených s předmětem činnosti společenství vlastníků.
Add Comment
Cancel
5.
Pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí - domovní řád
Add Comment
Cancel
5.1
Pokud není uvedeno jinak, všechny společné části přímo či i jen nepřímo užívají, a podílejí se proto i na jejich správě všichni členové společenství.
Add Comment
Cancel
5.2
Pro správu a užívání společných částí se použijí tato pravidla:
Add Comment
Cancel
-
o zásadách pro uzamykání společných částí (prostor), o podmínkách vydávání klíčů vlastníkům jednotek, o evidenci klíčů a nákladech s tím spojených a o případném upřesnění rozsahu a doby užívání společných prostor rozhoduje shromáždění,
Add Comment
Cancel
-
člen společenství vlastníků odpovídá za dodržení pravidel pro užívání společných částí domu,
Add Comment
Cancel
-
člen společenství vlastníků je povinen se řídit předpisy o požární ochraně,
Add Comment
Cancel
-
člen společenství není oprávněn ve společných částech umisťovat či ukládat jakékoli předměty bez souhlasu statutárního orgánu,
Add Comment
Cancel
-
společenství vlastníků je oprávněno na základě rozhodnutí statutárního orgánu vydávat pokyny pro realizaci pravidel o užívání společných částí a zachování pořádku v domě, včetně pokynů pro provoz všech technických zařízení v domě - domovní řád,
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
ČÁST TŘETÍ – ČLENSTVÍ VE SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
Add Comment
Cancel
6.
Vznik členství
Add Comment
Cancel
6.1
Členství ve společenství vlastníků je neoddělitelně spojeno s vlastnictvím jednotky. Členy společenství vlastníků se stávají fyzické i právnické osoby, které nabyly vlastnictví k jednotce v domě, pro který společenství vlastníků vzniklo. Jejich členství vzniká:
Add Comment
Cancel
-
dnem vzniku společenství vlastníků v případech, kdy tyto osoby nabyly vlastnictví k jednotce nejpozději dnem vzniku společenství vlastníků,
Add Comment
Cancel
-
dnem nabytí vlastnictví k jednotce v případech, kdy tyto osoby nabyly vlastnictví k jednotce po dni vzniku společenství vlastníků.
Add Comment
Cancel
6.2
Společnými členy společenství jsou spoluvlastníci jednotky nebo manželé, kteří mají jednotku ve společném jmění manželů. Ze společného členství jsou společní členové oprávněni a povinni společně a nerozdílně.
Add Comment
Cancel
6.3
Spoluvlastníci jednotky jako společní členové mají postavení vlastníka jednotky a mají právo na schůzi shromáždění hlasovat jako jeden vlastník - člen společenství s váhou hlasu odpovídající spoluvlastnickému podílu na společných částech domu, přičemž váha hlasu je nedělitelná.
Add Comment
Cancel
6.4
Za dluhy společenství vlastníků ručí jeho člen v poměru podle velikosti svého podílu na společných částech.
Add Comment
Cancel
7.
Seznam členů společenství vlastníků
Add Comment
Cancel
7.1
Společenství vlastníků vede seznam členůSVJ. V seznamu členů musí být u každého člena SVJ uvedeno jméno a příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, uvedená ve výpisu z katastru nemovitostí dokládající vlastnické právo k pozemku a domu, doručovací adresa, na které vlastník jednotky přebírá poštu, v případě právnické osoby adresa sídla a identifikační číslo osoby, společný zástupce, v případě spoluvlastnictví jednotky nebo jednotky ve společném jmění manželů váha hlasu při hlasování na shromáždění ve vztahu k jednotce.
Add Comment
Cancel
7.2
Členy společenství vlastníků, jejichž členství vznikne za trvání společenství vlastníků, zapíše společenství vlastníků do seznamu členů společenství vlastníků neprodleně poté, kdy člen společenství vlastníků oznámí prokazatelně nabytí vlastnictví jednotky nebo kdy se společenství vlastníků dozví o této skutečnosti.
Add Comment
Cancel
8.
Členská práva a povinnosti a způsob jejich uplatňování
Add Comment
Cancel
8.1
Člen společenství vlastníků má práva vlastníka jednotky a člena společenství vlastníků podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) těchto stanov, rozhodnutí orgánů společenství a jiných právních předpisů. Má právo zejména:
Add Comment
Cancel
-
účastnit se veškeré činnosti společenství vlastníků způsobem a za podmínek stanovených v občanském zákoníku a těmito stanovami,
Add Comment
Cancel
-
účastnit se jednání shromáždění a hlasováním se podílet na jeho rozhodování,
Add Comment
Cancel
-
volit a být volen do orgánů společenství vlastníků,
Add Comment
Cancel
-
předkládat orgánům společenství vlastníků návrhy a podněty ke zlepšení činnosti společenství vlastníků a k odstranění nedostatků v jejich činnosti,
Add Comment
Cancel
-
obdržet vyúčtování záloh na úhradu jednotlivých služeb a příspěvků na správu domu a pozemku a vrácení případných přeplatků,
Add Comment
Cancel
-
nahlížet do písemných podkladů pro jednání shromáždění, do zápisu ze zasedání shromáždění, do smluv sjednaných společenstvím vlastníků a do podkladů, z nichž vychází určení výše jeho povinnosti podílet se na nákladech spojených se správou domu a pozemku a s dodávkou služeb spojených s užíváním jednotky,
Add Comment
Cancel
-
seznámit se, jak společenství vlastníků hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje, nahlížet do účetních knih a dokladů společenství vlastníků,
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
8.2
Svá práva uplatňuje člen společenství vůči statutárnímu orgánu (tj. výboru nebo předsedovi výboru). Při konání zasedání shromáždění uplatňuje svá práva vůči shromáždění.
Add Comment
Cancel
8.3
Člen společenství vlastníků má povinnosti vlastníka jednotky a člena společenství vlastníků podle občanského zákoníku, těchto stanov, rozhodnutí orgánů společenství a jiných právních předpisů. Má povinnost zejména:
Add Comment
Cancel
-
dodržovat tyto stanovy a plnit usnesení orgánů společenství vlastníků schválená v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a těmito stanovami,
Add Comment
Cancel
-
hradit stanovené příspěvky na správu domu a pozemku,
Add Comment
Cancel
-
hradit stanovené zálohy na úhradu za služby a hradit nedoplatky vyplývající z vyúčtování,
Add Comment
Cancel
-
řídit se při užívání společných částí domu, pozemku a společných zařízení domu příslušnými právními předpisy, pokyny správce technických zařízení a domovním řádem,
Add Comment
Cancel
-
udržovat svůj byt, jak to vyžaduje nezávadný stav a dobrý vzhled domu,
Add Comment
Cancel
-
odstranit na svůj náklad závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo na společných částech domu a pozemku způsobil sám nebo ti, kteří s ním jednotku užívají,
Add Comment
Cancel
-
oznamovat včas výboru záměr provádět stavební úpravy v bytě a postupovat při nich v souladu se závaznými právními předpisy. Pro účely ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části domu a neporušují statiku domu, předložit výboru stavební dokumentaci a umožnit na vyzvání výboru přístup do bytu,
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
9.
Zánik členství
Add Comment
Cancel
9.1
Členství ve společenství zaniká:
Add Comment
Cancel
-
úmrtím člena společenství (fyzické osoby),
Add Comment
Cancel
-
převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky,
Add Comment
Cancel
-
zánikem člena společenství (právnické osoby bez právního nástupnictví),
Add Comment
Cancel
-
zánikem jednotky, jejímž vlastníkem je člen společenství,
Add Comment
Cancel
-
dalším způsobem, stanoví-li to zákon.
Add Comment
Cancel
9.2
Společné členství ve společenství vlastníků zaniká a mění se na členství dnem, kdy se zapíše změna předchozího spoluvlastnictví jednotky na výlučné vlastnictví jediného člena společenství do katastru nemovitostí; tuto změnu je povinen člen společenství neprodleně oznámit výboru společenství/předsedovi.
Add Comment
Cancel
ČÁST ČTVRTÁ – ORGÁNY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
Add Comment
Cancel
Bude zřízena kontrolní komise?

SVJ může zřídit kontrolní orgán, který, pokud mu stanovy nebudou svěřovat jinou pravomoc, bude mít dohlížecí pravomoc nad tím, zda jsou náležitosti společenství vlastníků řádné vedeny a zda společenství vlastníků svou činnosti v souladu se stanovami a právními předpisy. Obecně je tímto orgánem kontrolní komise.

Kontrolní komise se obecně řídí ustanoveními občanského zákoníku o úpravě spolku (§ 262 až § 264 OZ). Kontrolní komise může mít jednoho či více členů. V případě, že by však měla mít pouze jednoho člena, je vhodné kontrolní orgán pojmenovat například „Revizor“, neboť zákon stanoví, že kontrolní komise musí mít tři členy (od této zákonné úpravy se však lze odchýlit). Členové kontrolního orgánu také nemohou být členy statutárního orgánu. Statutární orgán nemůže jmenovat a odvolávat členy kontrolního orgánu.

Zavedení kontrolního orgánů může být vhodné pro případ, kdy se společenství vlastníků chce ucházet o dotaci, protože poskytovatelé dotací obecně požadují, aby případný příjemce měl kontrolní orgán. Zřízení kontrolního orgánu bude také dávat smysl v případě SVJ s velkým množstvím jednotek, v rámci kterého dochází k nakládání s většími objemy peněžních prostředků.

Add Comment
Cancel
Je orgánem společenství předseda nebo výbor?

Statutární orgán je nejdůležitějším orgánem SVJ pro jednání navenek a zastupuje SVJ vůči třetím osobám. Statutární orgán například uzavírá smlouvy či jedná s orgány veřejné moci. Statutární orgán nemůže být ve stanovách určen alternativně, ale musí být vymezeno, zda jím bude výbor či předseda. Přesné určení statutárního orgánu ve stanovách dává jistotu třetí osobám, kdo jedná za SVJ. Statutárním orgánem je tak výbor, jako orgán kolektivní, neurčí-li stanovy, že je jím předseda SVJ jako orgán individuální. Členem voleného orgánu společenství může být teď i ten, kdo nevlastní v domě žádnou jednotku. Členem voleného orgánu (tedy člen výboru či předseda) může být právník nebo jakýkoliv jiný profesionál. Členové volených orgánů si musí uvědomit, že jsou na ně kladeny nároky na jejich jednání, které by mělo odpovídat péči řádného hospodáře, se všemi z toho vyplývajícími důsledky, zejména povinnosti náhrady případné škody vzniklé v souvislosti s nedostatky ve výkonu volené funkce SVJ.

Předseda SVJ bude jednat samostatně, tato volba tedy bude vhodná pro menší SVJ, či za situace, kdy se na zastupování SVJ navenek chce účastnit pouze jedna či dvě osoby (předseda a místopředseda).

Výbor SVJ bude vhodnější u větších SVJ, kde lze podmínit, že členové výboru musí jednat dohromady (či aspoň ve dvou) a lze tak eliminovat to, že jeden člen výboru bude jednat tzv. na vlastní pěst a může zavázat SVJ např. k nevýhodným smlouvám.

Add Comment
Cancel
10.
Orgány společenství
Add Comment
Cancel
10.1
Orgány společenství vlastníků jsou: a) shromáždění, b) předseda , c) kontrolní komise.
Add Comment
Cancel
11.
Shromáždění
Add Comment
Cancel
11.1
Nejvyšším orgánem společenství vlastníků je shromáždění, které tvoří všichni členové společenství vlastníků.
Add Comment
Cancel
11.2
Shromáždění se schází nejméně jednou za rok, svolává jej předseda. Svolavatel připravuje též podklady pro jednání shromáždění. Předseda svolá shromáždění i z podnětu vlastníků jednotek, kteří mají více než čtvrtinu všech hlasů, za podmínky, že tuto čtvrtinu hlasů mají alespoň dva vlastníci, a to nejpozději do
dnů od dne, kdy byl statutárnímu orgánu doručen písemný podnět ke svolání zasedání shromáždění. Neplní-li výbor povinnost svolat shromáždění, mohou jej svolat vlastníci jednotek, kteří mají více než jednu čtvrtinu hlasů, a to na náklady společenství.
Add Comment
Cancel
11.3
Jednání shromáždění je svoláváno pozvánkou, v níž je uvedeno místo, čas a pořad jednání. Pozvánka se zasílá členům na adresu uvedenou v seznamu členů, a to nejméně
dnů před konání jednání. K pozvánce musí být připojeny podklady týkající se pořadu zasedání, nejsou-li tyto podklady připojeny, je svolatel povinen umožnit každému členu společenství včas se seznámit s těmito podklady.
Add Comment
Cancel
11.4
Má-li dojít ke změně stanov společenství nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov společenství, pozvánka obsahuje v příloze též návrh takové změny nebo návrh usnesení.
Add Comment
Cancel
11.5
Do působnosti shromáždění patří:
Add Comment
Cancel
-
schválení nebo změna stanov,
Add Comment
Cancel
-
změna prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám,
Add Comment
Cancel
-
volba a odvolávání členů výboru a rozhodování o výši jejich odměn,
Add Comment
Cancel
-
schválení rozpočtu, účetní závěrky, vypořádání výsledku hospodaření a zprávy o hospodaření společenství vlastníků a správě domu s výsledky plnění rozpočtu, jakož i celkové výše příspěvků na správu domu pro příští období a rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků,
Add Comment
Cancel
-
schválení druhu služeb a výše záloh na jejich úhradu, jakož i způsobu rozúčtování cen služeb na jednotky.
Add Comment
Cancel
11.6
Shromáždění v rámci své působnosti rozhoduje o:
Add Comment
Cancel
-
členství společenství vlastníků v právnické osobě působící v oblasti bydlení,
Add Comment
Cancel
-
změně účelu užívání domu nebo bytu,
Add Comment
Cancel
-
změně podlahové plochy bytu,
Add Comment
Cancel
-
úplném nebo částečném sloučení nebo rozdělení jednotek,
Add Comment
Cancel
-
změně podílu na společných částech,
Add Comment
Cancel
-
změně v určení společné části sloužící k výlučnému užívání vlastníka jednotky,
Add Comment
Cancel
-
opravě nebo stavební úpravě společných částí nemovité věci, převyšují-li náklady částku,
+ slovy
Add Comment
Cancel
-
záležitostech, které si shromáždění vyhradí.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
11.7
Shromáždění v rámci své působnosti uděluje předchozí souhlas k:
Add Comment
Cancel
-
nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí nebo k jinému nakládání s nimi,
Add Comment
Cancel
-
k nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž hodnota převyšuje částku
+ slovy
,
Add Comment
Cancel
-
k uzavření smlouvy o úvěru společenstvím vlastníků včetně schválení výše a podmínek úvěru,
Add Comment
Cancel
-
k uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k jednotce, pokud dotčený vlastník jednotky v písemné formě s uzavřením zástavní smlouvy souhlasil.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
11.8
Shromáždění rozhoduje dále o určení osoby, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku, i rozhodnutí o její změně, jakož i schválení smlouvy s touto osobou a schválení změny smlouvy v ujednání o ceně nebo o rozsahu činnosti.
Add Comment
Cancel
11.9
Shromáždění je schopné usnášení, jsou-li přítomni členové společenství vlastníků, kteří mají většinu hlasů. K přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů společenství vlastníků, pokud zákon nebo tyto stanovy neurčují jinak.
Add Comment
Cancel
11.10
Při hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnických podílů členů společenství vlastníků na společných částech domu, členové společenství vlastníků, kteří jsou spoluvlastníky jednotky nebo jejichž jednotka je součástí společného jmění manželů, zmocní společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva.
Add Comment
Cancel
11.11
Z jednání shromáždění se pořizuje zápis, za jehož pořízení odpovídá svolavatel. Ze zápisu musí být patrné alespoň usnášeníschopnost shromáždění uvedením počtu přítomných členů, údaje o průběhu jednání, plné znění přijatých usnesení a výsledky voleb. Přílohu zápisu tvoří zejména listina přítomných s jejich podpisy a písemné podklady, které byly předloženy k jednotlivým projednávaným bodům. Zápis podepisuje předseda zasedání a zapisovatel. Zápisy včetně písemných podkladů k jednání shromáždění musí být uschovány u předsedy výboru.
Add Comment
Cancel
11.12
Členové společenství vlastníků se mohou nechat na základě písemné plné moci na zasedání shromáždění zastoupit třetí osobou včetně hlasování.
Add Comment
Cancel
11.13
Je-li pro to důležitý důvod, může přehlasovaný vlastník jednotky nebo i společenství vlastníků, pokud je vlastníkem jednotky, navrhnout soudu, aby o záležitosti rozhodl. V rámci toho může též navrhnout, aby soud dočasně zakázal jednat podle napadeného rozhodnutí. Není-li návrh podán do tří měsíců ode dne, kdy se vlastník jednotky o rozhodnutí dozvěděl nebo dozvědět mohl, jeho právo zaniká.
Add Comment
Cancel
11.14
Je-li pro to důležitý důvod, může každý vlastník jednotky navrhnout soudu, aby rozhodl o záležitosti, která byla shromáždění řádně předložena k rozhodnutí, ale o které nebylo rozhodnuto pro nezpůsobilost shromáždění usnášet se.
Add Comment
Cancel
12.
Předseda
Add Comment
Cancel
12.1
Předseda je statutárním orgánem společenství vlastníků. Řídí a organizuje běžnou činnost společenství vlastníků a rozhoduje ve věcech spojených se správou domu a s předmětem činnosti společenství vlastníků s výjimkou těch věcí, které jsou podle právních předpisů ve výlučné působnosti shromáždění.
Add Comment
Cancel
12.2
Předsedu volí shromáždění. Předseda zastupuje společenství vlastníků navenek samostatně ve všech záležitostech. Funkční období je
let. Předseda společenství vlastníků může být zvolen opakovaně. Za společenství vlastníků se předseda podepisuje tak, že k jeho názvu připojí svůj podpis a případně údaj o své funkci.
Add Comment
Cancel
12.3
Způsobilý být předsedou je ten, kdo je plně svéprávný a je bezúhonný podle živnostenského zákona. Kdo přijme funkci předsedy, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí.
Add Comment
Cancel
12.4
Funkce předsedy je neslučitelná s členstvím v jiném voleném orgánu společenství vlastníků.
Add Comment
Cancel
12.5
Funkce předsedy společenství vlastníků zaniká:
Add Comment
Cancel
-
uplynutím funkčního období,
Add Comment
Cancel
-
odvoláním z funkce,
Add Comment
Cancel
-
odstoupením z funkce,
Add Comment
Cancel
-
ztrátou způsobilosti být členem výboru,
Add Comment
Cancel
-
jiným způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
Add Comment
Cancel
12.6
Nemá-li společenství vlastníků předsedu či tento není schopen svou funkci vykonávat, jmenuje na návrh toho, kdo osvědčí právní zájem, soud předsedu na dobu, než bude nový předseda povolán postupem určeným ve stanovách; jinak soud jmenuje společenství vlastníků opatrovníka, a to i bez návrhu, kdykoli se o tom při své činnosti dozví. Soud jmenuje společenství vlastníků opatrovníka, a to i bez návrhu, jsou-li zájmy člena statutárního orgánu v rozporu se zájmy společenství vlastníků a nemá-li společenství vlastníků jiného člena orgánu schopného ho zastupovat. Tyto stanovy ve smyslu § 488 občanského zákoníku určují, aby v tomto případě byl tímto opatrovníkem jmenován někdo ze členů společenství vlastníků.
Add Comment
Cancel
12.7
Předseda jako výkonný orgán společenství vlastníků zejména:
Add Comment
Cancel
-
zajišťuje záležitosti společenství vlastníků ve věcech správy domu a pozemku a dalších činností společenství vlastníků podle právních předpisů a těchto stanov, pokud nejde o záležitosti, které jsou v působnosti shromáždění. Zajišťuje plnění usnesení shromáždění a odpovídá mu za svou činnost,
Add Comment
Cancel
-
uzavírá smlouvy ve věcech předmětu činnosti společenství vlastníků, zejména k zajištění oprav, pojištění domu a zajištění dodávky služeb spojených s užíváním jednotek ve věcech pod limitem stanoveným v těchto stanovách,
Add Comment
Cancel
-
odpovídá za vedení účetnictví, za sestavení účetní závěrky a za předložení přiznání k daním, pokud tato povinnost vyplývá z právních předpisů,
Add Comment
Cancel
-
připravuje podklady pro jednání shromáždění, svolává shromáždění, předkládá shromáždění zprávu o hospodaření společenství vlastníků, zprávu o správě domu a pozemku a o dalších činnostech společenství vlastníků, které obsahují zejména základní údaje o provedených a plánovaných opravách, údržbě a povinných revizích včetně údajů o použití a stavu příspěvků na správu domu a pozemku,
Add Comment
Cancel
-
předkládá k projednání a schválení účetní závěrku a písemné materiály, které má shromáždění projednat,
Add Comment
Cancel
-
zajišťuje vyúčtování záloh na úhradu za služby a příspěvků na správu domu a pozemku a vypořádání nedoplatků nebo přeplatků,
Add Comment
Cancel
-
sděluje jednotlivým členům společenství vlastníků podle usnesení shromáždění výši a splatnost příspěvků na náklady spojené se správou domu a pozemku a výši záloh na úhradu za služby spojené s užíváním jednotky,
Add Comment
Cancel
-
zajišťuje včasné plnění závazků společenství vlastníků vzniklých ze smluv a jiných závazků a povinností vůči třetím osobám a včasné uplatňování pohledávek společenství vlastníků.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
12.8
Předseda jako statutární orgán společenství vlastníků zejména:
Add Comment
Cancel
-
v souladu s právními předpisy, s těmito stanovami a s usneseními shromáždění činí právní jednání za společenství vlastníků navenek ve věcech předmětu činnosti, zejména též uzavírá smlouvy,
Add Comment
Cancel
-
zajišťuje kontrolu kvality dodávek, služeb a jiných plnění podle uzavřených smluv a činí vůči dodavatelům potřebná právní nebo jiná opatření k odstranění zjištěných nedostatků nebo k náhradě vzniklé škody,
Add Comment
Cancel
-
za společenství vlastníků vymáhá plnění povinností uložených členům společenství vlastníků,
Add Comment
Cancel
-
plní povinnosti podle právních předpisů ve vztahu k rejstříku společenství vlastníků jednotek vedenému příslušným soudem určeným zvláštním předpisem.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
13.
Kontrolní komise
Add Comment
Cancel
13.1
Kontrolní komise je kontrolním orgánem společenství vlastníků, který je oprávněn kontrolovat činnost společenství a projednávat stížnosti jeho členů na činnost společenství vlastníků nebo jeho orgánů. Kontrolní komise nebo její pověřený člen je oprávněn nahlížet do účetních a jiných dokladů společenství a vyžadovat od výboru/předsedy společenství vlastníků potřebné informace pro svou kontrolní činnost. Kontrolní komise odpovídá shromáždění a je nezávislá na ostatních orgánech společenství.
Add Comment
Cancel
13.2
Kontrolní komise je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů kontrolní komise. Požádá-li o to člen kontrolní komise, musí být do zápisu výslovně uveden jeho nesouhlas s přijatým usnesením, popřípadě též důvody tohoto nesouhlasu.
Add Comment
Cancel
13.3
Kontrolní komise má
. Členy kontrolní komise volí shromáždění. Funkční období je
let. Člen kontrolní komise společenství vlastníků může být zvolen opakovaně. Způsobilý být členem kontrolní komise je ten, kdo je plně svéprávný a je bezúhonný podle živnostenského zákona. Kontrolní komise zvolí ze svých členů předsedu, který svolává a řídí jednání této komise. Kontrolní komise se schází nejméně
ročně.
Add Comment
Cancel
13.4
Kontrolní komise v rámci své působnosti zejména:
Add Comment
Cancel
-
kontroluje, zda společenství vlastníků a jeho orgány vyvíjejí činnost v souladu s občanským zákoníkem a s těmito stanovami,
Add Comment
Cancel
-
vyjadřuje se k řádné účetní závěrce společenství vlastníků a ke zprávě výboru určené k projednání na zasedání shromáždění,
Add Comment
Cancel
-
podává shromáždění zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti,
Add Comment
Cancel
-
může podat výboru zprávu o nedostatcích zjištěných při své kontrolní činnosti s návrhy na opatření včetně termínů na jejich odstranění,
Add Comment
Cancel
-
účastní se prostřednictvím svého zástupce jednání výboru.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
14.
První členové statutárního orgánu
Add Comment
Cancel
14.1
Prvním předsedou společenství vlastníků byl zvolen:
.
Add Comment
Cancel
ČÁST PÁTÁ – HOSPODAŘENÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
Add Comment
Cancel
15.
Pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství vlastníků
Add Comment
Cancel
15.1
Rozpočet společenství se tvoří na návrh předsedy společenství vlastníků rozhodnutím shromáždění, které rozhoduje i o výši záloh na příspěvky spojené se správou domu a pozemků, stanovení výše záloh za služby. Základním kritériem při sestavování rozpočtu je zabezpečení vyrovnaného hospodaření domu v běžném roce a vytvoření dostatečně velké zálohy finančních prostředků na opravy společných částí plánované na budoucí roky a na opravy v důsledku havárií. Výbor je povinen se přijatým rozpočtem řídit a je pro něj závazný.
Add Comment
Cancel
15.2
Rozpočet na kalendářní rok schvaluje shromáždění tak, aby o něm bylo rozhodnuto do
předchozího kalendářního roku.
Add Comment
Cancel
15.3
Příjmem společenství vlastníků jsou zejména příspěvky vlastníků jednotek na správu domu a pozemku.
Add Comment
Cancel
16.
Pravidla pro příspěvky na správu domu a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky jednotek
Add Comment
Cancel
16.1
Vlastníci všech jednotek v domě jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou společných částí domu a pozemků v rozsahu velikosti svých spoluvlastnických podílů na společných částech domu.
Add Comment
Cancel
16.2
Náklady spojené se správou domu a pozemků představují zejména:
Add Comment
Cancel
-
náklady na opravy a údržbu a výdaje na rekonstrukci a modernizaci společných částí,
Add Comment
Cancel
-
náklady na provoz společných částí domu,
Add Comment
Cancel
-
pojištění domu a údržba,
Add Comment
Cancel
-
odměny členům orgánů společenství a další náklady spojené se vznikem a fungováním společenství vlastníků.
Add Comment
Cancel
17.
Pravidla pro příspěvky na úhradu cen služeb a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky jednotek
Add Comment
Cancel
17.1
Otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (dále jen „služby“) a postup při určování záloh za služby, rozúčtování, vyúčtování a vypořádání nákladů na služby, pokud není v těchto stanovách uvedeno jinak, upravují zvláštní právní předpisy, jako jsou zákon o odpadech, zákon o vodovodech a kanalizacích a jiné předpisy s tímto související.
Add Comment
Cancel
17.2
Službami jsou zejména dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody, dodávka vody a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu, provoz a čištění komínů a odvoz komunálního odpadu.
Add Comment
Cancel
17.3
Náklady na služby se rozúčtují
.
Add Comment
Cancel
ČÁST ŠESTÁ – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Add Comment
Cancel
Tyto stanovy byly schváleny na zasedání shromáždění dne
.
Add Comment
Cancel
Ve věcech ve stanovách neupravených platí právní úprava podle obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku.
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Ilona Černochová | Realitní advokáti s.r.o.
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (240,79 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.