Create a customized Čestné prohlášení na míru

This template was prepared by: JUDr. Daniela Trávníčková, JUDr. Daniela Trávníčková, advokátka

Instructions

  • Použijte, pokud potřebujete písemné čestné prohlášení konkrétní osoby o jakékoliv skutečnosti.
  • Pokud potřebujete čestné prohlášení jednatele nebo jiného statutárního orgánu při jmenování, použijte toto čestné prohlášení.
  • Ne vždy musí být podpis na prohlášení ověřen, přesto doporučujeme tak učinit.

Čestné prohlášení (obecné)

Já,
níže podepsaný/á , datum narození , trvale bytem .
podle svého prohlášení svéprávný, činím svobodně a vážně, určitě a srozumitelně toto čestné prohlášení podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
čestně prohlašuji, že v listině ze dne označené jako , jehož je toto čestné prohlášení nedílnou přílohou, jsem uvedl pravdivé, přesné a úplné údaje a jsem si vědom případných právních následků, pokud bych úmyslně uvedl nepravdivé, nepřesné či neúplné údaje.
čestně prohlašuji, že jsem nebyl pravomocně odsouzen ze spáchání a v současné době není proti mně vedeno žádné trestní řízení. Jsem si vědom možných právních následků, které by pro mě vyplývaly v případě uvedení nepravdivých údajů v tomto čestném prohlášení.
čestně prohlašuji, že v období neuplatňuji slevu na dani na , nar. .
čestně prohlašuji, že jsem v období . Jsem si vědom/a možných právních důsledků v případě úmyslného uvedení nepravdivých údajů v tomto čestném prohlášení.
V , dne
_____________________________
_____
I would like my document verified by a solicitor’s office

JUDr. Daniela Trávníčková

JUDr. Daniela Trávníčková, advokátka
99 Kč
  • • Konzultace ohledně následků nepravdivosti čestného prohlášení. • Jednání s protistranou. • Vyhotovení souvisejících dokumentů.
  • Specialists will determine the best possible solution to your situation
  • You will receive the revision of the document the next working day
  • The solicitor’s office is responsible for the legal flawlessness of the document
  • The solicitor’s office has liability insurance
  • The solicitor’s office receives payment only once everything has been successfully processed

I want to be notified of approaching deadlines FOR FREE
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach
for free

Get this document in PDF and Word

This document costs 199 Kč

Or

activate a monthly subscription for the same price – get more 4 documents for free, unlimited modifications, and an option to save your templates for later

Pleas wait, document is now generating.