Create a customized Čestné prohlášení na míru

This template was prepared by: JUDr. Daniela Trávníčková, JUDr. Daniela Trávníčková, advokátka

Instructions

  • Použijte, pokud potřebujete písemné čestné prohlášení konkrétní osoby o jakékoliv skutečnosti.
  • Pokud potřebujete čestné prohlášení jednatele nebo jiného statutárního orgánu při jmenování, použijte toto čestné prohlášení.
  • Ne vždy musí být podpis na prohlášení ověřen, přesto doporučujeme tak učinit.

Čestné prohlášení (obecné)

Já,
níže podepsaný/á , datum narození , trvale bytem .
podle svého prohlášení svéprávný, činím svobodně a vážně, určitě a srozumitelně toto čestné prohlášení podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
čestně prohlašuji, že v listině ze dne označené jako , jehož je toto čestné prohlášení nedílnou přílohou, jsem uvedl pravdivé, přesné a úplné údaje a jsem si vědom případných právních následků, pokud bych úmyslně uvedl nepravdivé, nepřesné či neúplné údaje.
čestně prohlašuji, že jsem nebyl pravomocně odsouzen ze spáchání a v současné době není proti mně vedeno žádné trestní řízení. Jsem si vědom možných právních následků, které by pro mě vyplývaly v případě uvedení nepravdivých údajů v tomto čestném prohlášení.
čestně prohlašuji, že v období neuplatňuji slevu na dani na , nar. .
čestně prohlašuji, že jsem v období . Jsem si vědom/a možných právních důsledků v případě úmyslného uvedení nepravdivých údajů v tomto čestném prohlášení.
Přidat další prohlášení
V , dne
_____________________________
_____
I would like my document verified by a solicitor’s office
JUDr. Daniela Trávníčková | JUDr. Daniela Trávníčková, advokátka
Show more Hide
I want to be notified of approaching deadlines FOR FREE
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Get this document in PDF and Word

This document costs 199 Kč (240,79 Kč with VAT)

Please wait, document is now generating.