Create a customized Dodatek smlouvy na míru

This template was prepared by: Mgr. Pavel Kosař, Mgr. Pavel Kosař, advokátní kancelář UP Legal

Instructions

  • Pokud potřebujete změnit existující smlouvu nebo dohodu.
  • Změny a dodatky smluv či jiných právních vztahů mohou mít velké množství podob, mohou se týkat velkého množství různých právních jednání, díky čemuž se do jejich těla dá zapracovat mnoho užitečných ustanovení.
  • Buďte obezřetní a pečliví při specifikaci rušeného ustanovení a precizaci textu ustanovení nového.
  • Věnujte při sjednávání dohody s druhou smluvní stranou pozornost tomu, aby nově přidaná ustanovení neměla negativní dopad ve vztahu k původnímu textu smlouvy, např. smluvním pokutám atd.
  • Dejte si záležet na rozeznatelném podpisu všech stran – vyvarujte se pouhého parafování listiny, jelikož v případě sporu pak narůstá riziko, že neprokážete pravost podpisu druhé osoby.

Dodatek ke smlouvě

TENTO DODATEK ČÍSLO SMLOUVY (DÁLE JEN „DODATEK“) BYL UZAVŘEN NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
První stranou je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Strana 1“)
a
Druhou stranou je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Strana 2“)
( Strana 1 a Strana 2 dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
1 Změna Smlouvy
1.1 Strana 1 a Strana 2 tímto Dodatkem mění znění název smlouvy uzavřené mezi Stranou 1 a Stranou 2 dne (dále jako „Smlouva“), a to následujícím způsobem:
1.1.1 v článku číslo článku odstavec číslo odstavce, a to na následující znění:
.
přidat další změnu Smlouvy
1.2 Ostatní části a ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčené zůstávají platné a účinné v původním znění.
2 Rozhodné právo
2.1 Tento Dodatek se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3 Závěrečná ustanovení
3.1 V tomto Dodatku, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad tohoto Dodatku.
3.2 Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení tohoto Dodatku nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení tohoto Dodatku, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu tohoto Dodatku.
3.3 Tento Dodatek představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu tohoto Dodatku a nahrazuje veškerá předchozí ujednání týkající se rozsahu tohoto Dodatku.
3.4 Tento Dodatek je vyhotoven v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis tohoto Dodatku.
3.5 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti .
3.6 Smluvní strany si tento Dodatek Smlouvu přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že je ujednán svobodně.
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
V , dne
_____________________________________
_____
V , dne
_____________________________________
_____
I would like my document verified by a solicitor’s office
Mgr. Pavel Kosař | Mgr. Pavel Kosař, advokátní kancelář UP Legal
Show more Hide
I want to be notified of approaching deadlines FOR FREE
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Get this document in PDF and Word

This document costs 199 Kč (240,79 Kč with VAT)

Please wait, document is now generating.