Create a customized Dohodu o hmotné odpovědnosti zaměstnance za svěřené věci na míru

This template was prepared by: Mgr. Vojtěch Říha, JUDr. Dagmar Říhová, advokátní kancelář

Instructions

  • Použijte, pokud zaměstnanci svěřujete nějaké pracovní nástroje nebo jiné hodnotné věci v rámci jeho výkonu práce.
  • Pokud zaměstnanec přichází do styku s penězi (např. vede pokladnu) nebo s jiným oběživem (zbožím), použijte Dohodu o hmotné odpovědnost za svěřené prostředky.
  • Uzavření jedné z dohod nebrání uzavření té druhé (tj. mohou být uzavřeny společně).
  • Používejte pouze pro zaměstnance.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Dohoda o hmotné odpovědnosti zaměstnance za svěřené věci

TATO DOHODA O HMOTNÉ ODPOVĚDNOSTI ZA SVĚŘENÉ PROSTŘEDKY (DÁLE JEN „DOHODA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Zaměstnanec“)
a
Zaměstnavatelem je
Jméno:
IČO:
Místo podnikání:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Zaměstnavatel“)
( Zaměstnanec a Zaměstnavatel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
1 Předmět smlouvy
1.1 Zaměstnanec přejímá uzavřením této Dohody za dále uvedených podmínek odpovědnost za ztrátu nástrojů, ochranných pracovních prostředků a jiných podobných věcí, které mu Zaměstnavatel svěřil na písemné potvrzení.
1.2 Smluvní strany ujednávají, že za písemné potvrzení se považuje i potvrzení v elektronické podobě, zejména e-mailovou zprávou.
2 Potvrzení o převzetí věcí
2.1 Zaměstnanec tímto potvrzuje, že od Zaměstnavatele převzal níže specifikovanou věc/věci/věcí:
2.2 Smluvní strany tímto prohlašují, že věci uvedené v odst. 2.1
3 Odstoupení
3.1 Zaměstnanec může od této Dohody odstoupit, jestliže mu Zaměstnavatel nevytvořil podmínky k zajištění ochrany svěřených věcí proti jejich ztrátě. Odstoupení musí být provedeno písemně.
4 Zánik Dohody
4.1 Tato Dohoda zaniká dnem zániku účinnosti uzavřené mezi Zaměstnancem a Zaměstnavatelem dne nebo dnem, kdy bylo odstoupení od této dohody doručeno Zaměstnavateli, není-li v odstoupení od této dohody uveden den pozdější.
5 Prohlášení
5.1 Zaměstnavatel a Zaměstnanec prohlašují, že na pracovišti Zaměstnance nejsou žádné závady v jeho pracovních podmínkách, které by ztěžovaly podmínky pro zajištění ochrany svěřených věcí proti jejich ztrátě.
6 Rozhodné právo
6.1 Tato Dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. 255 a násl. zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
7 Závěrečná ustanovení
7.1 V této Dohodě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Dohody.
7.2 Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Dohody nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Dohody, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Dohody.
7.3 Tato Dohoda představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Dohody a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Dohody.
7.4 Tato Dohoda může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
7.5 Tato Dohoda je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Dohody.
7.6 Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Dohody.
7.7 Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
7.8 Smluvní strany si tuto Dohodu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
V , dne
_____________________________________
_____
V , dne
_____________________________________
_____
I would like my document verified by a solicitor’s office
Mgr. Vojtěch Říha | JUDr. Dagmar Říhová, advokátní kancelář
Show more Hide
I want to be notified of approaching deadlines FOR FREE
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Get this document in PDF and Word

This document costs 199 Kč (240,79 Kč with VAT)

Please wait, document is now generating.