Create a Customized Dohodu o hmotné odpovědnosti zaměstnance za svěřené věci na míru

This template was prepared by: Mgr. Vojtěch Říha, Ph.D., JUDr. Dagmar Říhová, advokátní kancelář

Instructions

  • Použijte, pokud zaměstnanci svěřujete nějaké pracovní nástroje nebo jiné hodnotné věci v rámci jeho výkonu práce.
  • Pokud zaměstnanec přichází do styku s penězi (např. vede pokladnu) nebo s jiným oběživem (zbožím), použijte Dohodu o hmotné odpovědnost za svěřené prostředky.
  • Uzavření jedné z dohod nebrání uzavření té druhé (tj. mohou být uzavřeny společně).
  • Používejte pouze pro zaměstnance.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Dohoda o hmotné odpovědnosti zaměstnance za svěřené věci

TATO DOHODA O HMOTNÉ ODPOVĚDNOSTI ZA SVĚŘENÉ PROSTŘEDKY (DÁLE JEN „DOHODA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Zaměstnanec“)
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Zaměstnavatelem je
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
IČO:
Add Comment
Cancel
Místo podnikání:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Zaměstnavatel“)
Add Comment
Cancel
( Zaměstnanec a Zaměstnavatel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Add Comment
Cancel
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Add Comment
Cancel
1
Předmět smlouvy
Add Comment
Cancel
1.1
Zaměstnanec přejímá uzavřením této Dohody za dále uvedených podmínek odpovědnost za ztrátu nástrojů, ochranných pracovních prostředků a jiných podobných věcí, které mu Zaměstnavatel svěřil na písemné potvrzení.
Add Comment
Cancel
1.2
Smluvní strany ujednávají, že za písemné potvrzení se považuje i potvrzení v elektronické podobě, zejména e-mailovou zprávou.
Add Comment
Cancel
2
Potvrzení o převzetí věcí
Add Comment
Cancel
2.1
Zaměstnanec tímto potvrzuje, že od Zaměstnavatele převzal níže specifikovanou věc/věci/věcí:
Add Comment
Cancel
2.2
Smluvní strany tímto prohlašují, že věci uvedené v odst. 2.1
Add Comment
Cancel
3
Odstoupení
Add Comment
Cancel
3.1
Zaměstnanec může od této Dohody odstoupit, jestliže mu Zaměstnavatel nevytvořil podmínky k zajištění ochrany svěřených věcí proti jejich ztrátě. Odstoupení musí být provedeno písemně.
Add Comment
Cancel
4
Zánik Dohody
Add Comment
Cancel
4.1
Tato Dohoda zaniká dnem zániku účinnosti
uzavřené mezi Zaměstnancem a Zaměstnavatelem dne
nebo dnem, kdy bylo odstoupení od této dohody doručeno Zaměstnavateli, není-li v odstoupení od této dohody uveden den pozdější.
Add Comment
Cancel
5
Prohlášení
Add Comment
Cancel
5.1
Zaměstnavatel a Zaměstnanec prohlašují, že na pracovišti Zaměstnance nejsou žádné závady v jeho pracovních podmínkách, které by ztěžovaly podmínky pro zajištění ochrany svěřených věcí proti jejich ztrátě.
Add Comment
Cancel
6
Rozhodné právo
Add Comment
Cancel
6.1
Tato Dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. 255 a násl. zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Add Comment
Cancel
7
Závěrečná ustanovení
Add Comment
Cancel
7.1
V této Dohodě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Dohody.
Add Comment
Cancel
7.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Dohody nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Dohody, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Dohody.
Add Comment
Cancel
7.3
Tato Dohoda představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Dohody a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Dohody.
Add Comment
Cancel
7.4
Tato Dohoda může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
7.5
Tato Dohoda je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Dohody.
Add Comment
Cancel
7.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Dohody.
Add Comment
Cancel
7.7
Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
7.8
Smluvní strany si tuto Dohodu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Add Comment
Cancel
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Add Comment
Cancel
V
dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
V
dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Mgr. Vojtěch Říha, Ph.D. | JUDr. Dagmar Říhová, advokátní kancelář
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (240,79 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.