Create a Customized Dohodu o ukončení smlouvy na míru

This template was prepared by: Mgr. Pavel Kosař, Mgr. Pavel Kosař

Instructions

  • Dohoda o ukončení právního vztahu může mít velké množství podob, může se také týkat velkého množství různých právních jednání, díky čemuž se do jejího těla dá zapracovat mnoho užitečných ustanovení.
  • Vyvarujte se používání termínu „výpověď dohodou“ – nic podobného neexistuje. Právní jednání je buď výpovědí, či dohodou.
  • Buďte obezřetní a pečliví při specifikaci ukončované smlouvy, nezapomeňte na označení ukončované smlouvy datem.
  • Překontrolujte si ukončovanou smlouvu, jaké právní důsledky pro Vás např. ukončení smlouvy bude mít, zda nebudete nuceni např. uhradit druhé smluvní straně smluvní pokutu či vracet již poskytnutá plnění, materiál atd.
  • Věnujte při sjednávání dohody s druhou smluvní stranou pozornost i možnosti finančního narovnání, jehož správné nastavení Vám může ulehčit život.
  • Dejte si záležet na rozeznatelném podpisu všech stran – vyvarujte se pouhého parafování listiny, jelikož v případě sporu pak narůstá riziko, že neprokážete pravost podpisu druhé osoby.

Dohoda o ukončení smlouvy

TATO DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY (DÁLE JEN „DOHODA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI NÁSLEDUJÍCÍMI SMLUVNÍMI STRANAMI
Add Comment
Cancel
První stranou je
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Strana 1“)
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Druhou stranou je
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Strana 2“)
Add Comment
Cancel
( Strana 1 a Strana 2 dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Add Comment
Cancel
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Add Comment
Cancel
Ukončení
Add Comment
Cancel
Smluvní strany tímto
ukončují účinnost
, která byla uzavřena mezi Stranou 1 a Stranou 2 dne
.
Add Comment
Cancel
Finanční narovnání
Add Comment
Cancel
Smluvní strany s ohledem na okolnosti zániku právního vztahu ujednávají, že
uhradí druhé Smluvní straně celkovou částku ve výši
+ slovy
. Uhrazením této částky jsou vypořádána veškerá vzájemná práva a povinnosti z ukončované smlouvy vznikající.
Add Comment
Cancel
Postupem podle předchozího odstavce nezanikají následující práva a povinnosti:
.
Add Comment
Cancel
Rozhodné právo
Add Comment
Cancel
Tato Dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Add Comment
Cancel
Závěrečná ustanovení
Add Comment
Cancel
V této Dohodě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Dohody.
Add Comment
Cancel
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Dohody nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Dohody, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Dohody.
Add Comment
Cancel
Tato Dohoda představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Dohody a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Dohody.
Add Comment
Cancel
Tato Dohoda může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
Tato Dohoda je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Dohody.
Add Comment
Cancel
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Dohody.
Add Comment
Cancel
Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
Smluvní strany si tuto Dohodu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Add Comment
Cancel
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Add Comment
Cancel
V
dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
V
dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Mgr. Pavel Kosař | Mgr. Pavel Kosař
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (240,79 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.