Create a customized Dohodu o ukončení smlouvy na míru

This template was prepared by: Mgr. Pavel Kosař, Mgr. Pavel Kosař, advokátní kancelář UP Legal

Instructions

 • Dohoda o ukončení právního vztahu může mít velké množství podob, může se také týkat velkého množství různých právních jednání, díky čemuž se do jejího těla dá zapracovat mnoho užitečných ustanovení.
 • Vyvarujte se používání termínu „výpověď dohodou“ – nic podobného neexistuje. Právní jednání je buď výpovědí, či dohodou.
 • Buďte obezřetní a pečliví při specifikaci ukončované smlouvy, nezapomeňte na označení ukončované smlouvy datem.
 • Překontrolujte si ukončovanou smlouvu, jaké právní důsledky pro Vás např. ukončení smlouvy bude mít, zda nebudete nuceni např. uhradit druhé smluvní straně smluvní pokutu či vracet již poskytnutá plnění, materiál atd.
 • Věnujte při sjednávání dohody s druhou smluvní stranou pozornost i možnosti finančního narovnání, jehož správné nastavení Vám může ulehčit život.
 • Dejte si záležet na rozeznatelném podpisu všech stran – vyvarujte se pouhého parafování listiny, jelikož v případě sporu pak narůstá riziko, že neprokážete pravost podpisu druhé osoby.

Dohoda o ukončení smlouvy

TATO DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY (DÁLE JEN „DOHODA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI NÁSLEDUJÍCÍMI SMLUVNÍMI STRANAMI
První stranou je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Strana 1“)
a
Druhou stranou je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Strana 2“)
( Strana 1 a Strana 2 dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
1 Ukončení
1.1 Smluvní strany tímto ukončují účinnost , která byla uzavřena mezi Stranou 1 a Stranou 2 dne .
2 Finanční narovnání
2.1 Smluvní strany s ohledem na okolnosti zániku právního vztahu ujednávají, že uhradí druhé Smluvní straně celkovou částku ve výši slovy. Uhrazením této částky jsou vypořádána veškerá vzájemná práva a povinnosti z ukončované smlouvy vznikající.
2.2 Postupem podle předchozího odstavce nezanikají následující práva a povinnosti: .
3 Rozhodné právo
3.1 Tato Dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4 Závěrečná ustanovení
4.1 V této Dohodě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Dohody.
4.2 Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Dohody nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Dohody, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Dohody.
4.3 Tato Dohoda představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Dohody a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Dohody.
4.4 Tato Dohoda může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
4.5 Tato Dohoda je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Dohody.
4.6 Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Dohody.
4.7 Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
4.8 Smluvní strany si tuto Dohodu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
V , dne
_____________________________________
_____
V , dne
_____________________________________
_____
I would like my document verified by a solicitor’s office

Mgr. Pavel Kosař

Mgr. Pavel Kosař, advokátní kancelář UP Legal
290 Kč
 • • Nejprve Vás pravděpodobně požádáme o zaslání původní smlouvy či dohody, ke které se dohoda o ukončení vztahuje. • Provedeme kontrolu řádné identifikace smluvních stran, platnosti původního smluvního vztahu. • Provedeme kontrolu textu dohody, rozsahu finančního narovnání, jakož i případných dalších specifických podmínek. • Doporučíme, v závislosti na nám známé skutečnosti, případnou úpravu textu a zakomponování dalších ustanovení dohody, kterými mohou být např. úprava lhůt, vyloučení náhrady za převzetí zákaznické základny, konkurenční doložky atd.
 • Specialists will determine the best possible solution to your situation
 • You will receive the revision of the document the next working day
 • The solicitor’s office is responsible for the legal flawlessness of the document
 • The solicitor’s office has liability insurance
 • The solicitor’s office receives payment only once everything has been successfully processed

I want to be notified of approaching deadlines FOR FREE
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach
for free

Get this document in PDF and Word

This document costs 199 Kč

Or

activate a monthly subscription for the same price – get more 4 documents for free, unlimited modifications, and an option to save your templates for later

Pleas wait, document is now generating.