Create a customized Dohodu o vypořádání vzájemných majetkových vztahů a o úpravě práv a povinností společného bydlení po dobu po rozvodu na míru

This template was prepared by: JUDr. Bc. Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instructions

Dohoda o vypořádání vzájemných majetkových vztahů a o úpravě společného bydlení

TATO DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ VZÁJEMNÝCH MAJETKOVÝCH VZTAHŮ A O ÚPRAVĚ PRÁV A POVINNOSTÍ SPOLEČNÉHO BYDLENÍ PO DOBU PO ROZVODU (DÁLE JEN „DOHODA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO ÚČASTNÍKY
Jméno manželky:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
(dále jako „Manželka“)
a
Jméno manžela:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
(dále jako „Manžel“)
(Manžel a Manželka dále též společně jako „Účastníci“ a každý jednotlivě jako „Účastník“)
1 Úvodní prohlášení
1.1 Účastnící této Dohody souhlasně prohlašují, že dne uzavřeli manželství před název instituce.
1.2 V souvislosti s podáním společného návrhu na rozvod manželství uvedeného v článku I. této Dohody uzavírají účastníci za účelem úpravy svých majetkových poměrů tuto Dohodu o vypořádání majetkových vztahů a o úpravě práv a povinností společného bydlení po dobu po rozvodu.
2 Majetek Manželky
2.1 Účastníci této Dohody se dohodli na tom, že z věcí, které patřily do jejich společného jmění manželů, se okamžikem právní moci rozhodnutí o rozvodu jejich manželství stanou výlučným vlastnictvím Manželky následující věci:
3 Majetek Manžela
3.1 Účastníci této Dohody se dohodli na tom, že z věcí, které patřily do jejich společného jmění manželů, se okamžikem právní moci rozhodnutí o rozvodu jejich manželství stanou výlučným vlastnictvím Manžela následující věci a/nebo pohledávky:
5 Dohoda o výživném manželů
5.1 Účastníci výslovně prohlašují, že nemají vůči sobě vyživovací povinnost a že takový nárok nebudou uplatňovat ani po zániku manželství rozvodem.
6 Vedlejší ujednání
6.1 Účastníci ujednávají, že věci a jiné majetkové hodnoty, které nejsou uvedeny v článcích 2 a 3 této Dohody a které ke dni právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství Účastníků náležely do společného jmění manželů Účastníků, se stávají výlučným vlastnictvím toho z Účastníků, který je měl ke dni právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství Účastníků u sebe v držení.
6.2 Účastníci souhlasně prohlašují, že vypořádáním zaniklého společného jmění v souladu s touto Dohodou dojde k úplnému vyrovnání veškerých jejich majetkových poměrů a že nemají žádná další vzájemná a společná práva ani povinnosti než ty, které jsou výslovně uvedeny v této Dohodě.
6.3 Za předpokladu, že by se objevily další věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v této Dohodě neuvedené a nabyté Účastníky za trvání manželství, tyto se stávají ke dni právní moci rozsudku, kterým se manželství Účastníků rozvádí, výlučným vlastnictvím toho Účastníka, který je má ve svém držení, tyto užívá, resp. na jehož jméno zněly či jehož jednáním vznikly. Ujednáním dle předchozí věty není dotčeno vypořádání společného jmění Účastníků na základě této Dohody.
6.4 Ve vztahu k závazkům neuvedeným v této Dohodě, jež vznikly za trvání manželství Účastníků a které byly přijaty pouze ze strany a jménem jednoho z Účastníků, se stávají výlučným závazkem tohoto Účastníka. Příslušný Účastník se zavazuje tyto závazky plnit vlastním jménem, na svůj účet, a současně prohlašuje, že je nebude uplatňovat ve vztahu ke společnému jmění Účastníků této Dohody.
7 Bydlení
7.1 Účastníci shodně uvádějí, že a nemají společné bydlení.
8 Závěrečná ustanovení
8.1 Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Dohody nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Dohody, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Dohody.
8.2 Tato Dohoda může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
8.3 Tato Dohoda byla sepsána ve třech (3) vyhotoveních, kdy každý z jejích Účastníků obdrží po jednom vyhotovení. Jeden stejnopis, na kterém jsou podpisy úředně ověřeny, slouží v souladu s ustanovením §757 odst. (1) písm. c) a odst. (2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pro účely řízení o rozvodu manželství Účastníků.
8.4 Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Dohody.
8.5 Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu posledním z Účastníků, s výjimkou ujednání článku 2, 3 a 4 této Dohody, která nabývají účinnosti ke dni zániku společného jmění, tedy okamžikem právní moci rozsudku, kterým se manželství Účastníků rozvádí.
8.6 Po přečtení a seznámení se s obsahem této Dohody níže podepsaní prohlašují, že tato Dohoda byla sepsána dle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni, pod nátlakem nebo v omylu. Na důkaz tohoto prohlášení připojují Účastníci pod text této dohody své vlastnoruční podpisy.
V , dne
________________________
_____
V , dne
________________________
_____
I would like my document verified by a solicitor’s office

JUDr. Bc. Milan Trávníček

JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
2 500 Kč
  • Specialists will determine the best possible solution to your situation
  • You will receive the revision of the document the next working day
  • The solicitor’s office is responsible for the legal flawlessness of the document
  • The solicitor’s office has liability insurance
  • The solicitor’s office receives payment only once everything has been successfully processed

I want to be notified of approaching deadlines FOR FREE
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach
for free

Get this document in PDF and Word

This document costs 199 Kč

Or

activate a monthly subscription for the same price – get more 4 documents for free, unlimited modifications, and an option to save your templates for later

Pleas wait, document is now generating.