Create a customized Návrh na schválení dohody rodičů o úpravě poměrů, výchovy a výživy nezletilých dětí na míru

This template was prepared by: JUDr. Bc. Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instructions

Návrh na schválení dohody rodičů o úpravě poměrů, výchovy a výživy nezletilých dětí

Název soudu:
Ulice a č. p.:
Město a PSČ:
V , dne
Nezletilý:
jméno, datum narození , bytem adresa;
Navrhovatelé:
Jméno matky:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
(dále jako „Matka“)
a
Jméno otce:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
(dále jako „Otec“)
Návrh na schválení dohody rodičů o úpravě poměrů, výchovy a výživy jejich nezletilých dětí
Přílohy:
– Kopie oddacího listu
– Rodný list nezletilého dítěte
Trojmo
1 Úvod
Matka a otec shodně prohlašují, že spolu manželství, a to dne před název instituce.
Matka a otec shodně prohlašují, že jejich manželství již není nadále funkční. Shodli se na tom, že nechtějí dále žít společně. Prohlašují proto, že místně příslušnému soudu návrh na rozvod jejich manželství.
Matka a otec dále prohlašují, že mají nezletilé dítě, a to:
_____ , nar. _____
Důkazy:
výslech otce a matky
rodný list dítěte
kopie oddacího listu
2 Současný stav
Účastníci jsou schopni řešit vzájemné problémy smírně a dohodou. Oba rodiče mají k dítěti silnou citovou vazbu.
Matka a otec shodně prohlašují, že nezl. _____ žije v současné době
Otec zaměstnán jako pracovní pozice u zaměstnavatel. Otcův průměrný čistý měsíční příjem činí slovy. Matka zaměstnána jako pracovní pozice u zaměstnavatel matčin průměrný čistý měsíční příjem činí slovy.
Důkazy:
doklad o příjmech otce
doklad o příjmech matky
Úpravu provést
3 Petit
S ohledem na výše uvedené matka a otec shodně navrhují, aby soud vydal následující:
r o z s u d e k :
Soud schvaluje tuto dohodu rodičů:
I.
Nezletilý _____, datum narození _____, se svěřuje na dobu po rozvodu manželství do .
Otec se zavazuje a je povinen přispívat na výživu nezletilého částkou slovy měsíčně splatnou vždy do každého kolikátého. dne v měsíci předem k rukám matky, počínaje dnem právní moci výroku rozsudku o rozvodu manželství.

Styk s nezletilým není nutně třeba upravit. Tato úprava nevyžaduje schválení soudem.

Pokud jsou rodiče schopni domluvit se, bývá lepší styk neupravovat a dohodnout se na styku mimosoudně. 

Otec je oprávněn stýkat se s nezletilým každý týden v roce od od čas hodin do do čas hodin , a dále každý rok , a to konkrétně od datum od čas hodin do datum do čas hodin.
Matka je povinna nezletilého na styk řádně připravit a styk otci umožnit.
nezletilého převezme a odevzdá druhému rodiči v místě bydliště .
II.
Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení
________________________
_____
________________________
_____
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
JUDr. Bc. Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (240,79 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.