Create a Customized Návrh na snížení/zvýšení výživného pro nezletilé dítě na míru

This template was prepared by: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instructions

Tento vzor se vztahuje na situace, kdy již bylo rozhodnuto o výživném, ale je třeba toto rozhodnutí změnit - snížit či zvýšit výživné. 

Právní úprava je obsažena v ustanovení § 910 a následující občanského zákoníku.

Je třeba mít na paměti, že podle § 923 obč. zák. může soud změnit dohodu a rozhodnutí o výživném pro nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti, za předpokladu, že došlo ke změně poměrů.

Uveďte do smlouvy všechny rozhodující skutečnosti a předložte všechny doklady. Zejména doklady týkající se Vašich skutečných příjmů. Platí ust. § 916 obč. zák, že neprokáže-li v řízení o vyživovací povinnosti rodiče k dítěti nebo o vyživovací povinnosti jiného předka k nezletilému dítěti, které nenabylo plné svéprávnosti, osoba výživou povinná soudu řádně své příjmy předložením všech listin a dalších podkladů pro zhodnocení majetkových poměrů a neumožní soudu zjistit ani další skutečnosti potřebné pro rozhodnutí zpřístupněním údajů chráněných podle jiného právního předpisu, platí, že průměrný měsíční příjem této osoby činí pětadvacetinásobek částky životního minima jednotlivce podle jiného právního předpisu.

Z povahy věci tento vzor nemůže obshánout všechny myslitelné lidské situace. Využijte proto volitelných částí šablony a vyličte, proč v daném případě došlo ke změně poměrů a odůvodněte přesvědčivě, proč by v daném případě bylo na místě již určené výživné zvýšit, nebo naopak snížit.

Pokud o výživném dosud rozhodnuto nebylo a dokážete se jako rodiče dohodnout na péči a výživě, použijte tento vzor:

https://www.legito.cz/navrh-na-schvaleni-dohody-rodicu-o-uprave-pomeru-vychovy-a-vyzivy-nezletilych-deti

 

Pokud o výživném dosud rozhodnuto nebylo, ale nedokážete se jako rodiče dohodnout na péči a výživě, použijte tento vzor:

https://www.legito.cz/navrh-na-upravu-vychovy-a-vyzivy-k-nezletilym-detem

 

Návrh podává
Add Comment
Cancel
Navrhuje
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Ke spisové značce:
Add Comment
Cancel
V
, dne
Add Comment
Cancel
Dítě je v péči (děti jsou v péči)
Add Comment
Cancel
Nezletilý:
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Pohlaví
, datum narození
, bytem
;
Add Comment
Cancel
Rodiče
Add Comment
Cancel
, nar.
Add Comment
Cancel
bytem
Add Comment
Cancel
(dále jako „Matka“)
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
, nar.
Add Comment
Cancel
bytem
Add Comment
Cancel
(dále jako „Otec“)
Add Comment
Cancel
Věc: Návrh otce na snížení výživného pro nezletilého
Add Comment
Cancel
_________________________________________________________________
Add Comment
Cancel
Přílohy:
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Doklad o příjmech otce
Add Comment
Cancel
Pracovní smlouva ze dne _____
Add Comment
Cancel
I.
Stávající úprava
Add Comment
Cancel
Proběhlo odvolací řízení?
Rozsudkem
ze dne
, č. j. 
, bylo rozhodnuto, že nezletilý byl svěřen do výlučné péče matky. Rozsudek nabyl právní moci dne
.
Add Comment
Cancel
Otci bylo uloženo přispívat na výživu nezletilého částkou ve výši
+ slovy
měsíčně.
Add Comment
Cancel
II.
Změna poměrů
Add Comment
Cancel
Podle § 923 obč. zák. může soud změnit dohodu a rozhodnutí o výživném pro nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti, za předpokladu, že došlo ke změně poměrů.
Add Comment
Cancel
Otec byl v době předchozího rozhodnutí zaměstnán?
Add Comment
Cancel
Matka byla v době posledního rozhodnutí zaměstnána?
Add Comment
Cancel
V době, kdy naposledy soud rozhodoval, byl otec zaměstnán u zaměstnavatele
a pobíral průměrný čistý měsíční příjem ve výši
+ slovy
. Matka byla zaměstnána u
a pobírala průměrný čistý měsíční příjem ve výši
+ slovy
.
Add Comment
Cancel
Otec měl v té době
vyživovací povinnosti, matka
vyživovací povinnosti.
Add Comment
Cancel
Od posledního rozhodnutí se u otce změnilo:
Add Comment
Cancel
Informace o mzdě otce
Add Comment
Cancel
Otec
zaměstnání, jeho novým zaměstnavatelem je
. Jeho průměrná měsíční mzda nově činí
+ slovy
.
Add Comment
Cancel
Od posledního rozhodnutí se u matky změnilo:
Add Comment
Cancel
Informace o mzdě matky
Add Comment
Cancel
Matka
zaměstnání, jejím novým zaměstnavatelem je
. Její průměrná měsíční mzda nově činí
+ slovy
.
Add Comment
Cancel
U otce se počet vyživovacích povinností
Počet vyživovacích povinností otce zůstal stejný.
Add Comment
Cancel
U matky se počet vyživovacích povinností
Počet vyživovacích povinností matky zůstal stejný.
Add Comment
Cancel
Pokud jde o poměry nezletilého, tak _____
potřeby a životní náklady. Došlo zejména k těmto změnám:
Add Comment
Cancel
-
nezletilý začal od
chodit
.
Add Comment
Cancel
-
zdravotní stav nezletilého
, zdravotní stav je
. Měsíční náklady na zabezpečení léků či zdravotních potřeb činí
+ slovy
.
Add Comment
Cancel
-
změnil se okruh zájmových kroužků, kdy v současné době nezletilý navštěvuje tyto zájmové aktivity:
. Měsíční náklady na tyto zájmové aktivity činí
+ slovy
.
Add Comment
Cancel
Otec se snaží přispívat nad rámec výživného zejména tím, že
.
Add Comment
Cancel
Otec se proto obrací tímto na soud s návrhem na snížení výživného, neboť dosud určené výživné je nepřiměřeně vysoké a neodpovídá současným možnostem, schopnostem, majetkovým a výdělkovým poměrům otce. Otec je obeznámen s potřebami nezletilého a je přesvědčen, že i snížené výživné bude odpovídat jeho potřebám.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Důkazy:
Add Comment
Cancel
doklad o příjmech otce
Add Comment
Cancel
pracovní smlouva ze dne
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
III.
Návrh
Add Comment
Cancel
S ohledem na výše uvedené otec navrhuje, aby _____ změnil rozsudek Okresního soudu _____ dne _____, č. j. _____, tak, že:
Add Comment
Cancel
Otec je povinen přispívat na výživu nezletilého, kterým je _____, nar. _____, s účinností od
částkou
+ slovy
měsíčně, splatnou vždy do každého 15. dne v měsíci předem k rukám matky.
Add Comment
Cancel
________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (240,79 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.