Create a Customized Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem na míru

This template was prepared by: Mgr. Lucie Demeterová, DemeterLegal, Lucie Demeterová, advokátní kancelář

Instructions

Dojdete-li k závěru, že zaměstnanec proušil své pracovní povinnosti zvlášť hrubým způsobem, jsou splněny zákonné předpoklady pro okamžité zrušení dle § 55 odst. 1 písm. b) zákoníku práce.

Co to znamená? Pracovní poměr skončí doručením okamžitého zrušení, bez výpovědní doby bez odstupného. Toto zrušení lze dát do 1 měsíce ode dne, kdy jste se o tomto důvodu k výpovědi dověděli, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy takový důvod k výpovědi vznikl.

Zvlášť hrubé porušení nebo „jen“ závažné?

  • Bohužel zákon intenzitu porušení přesně nevymezuje. Zda je intenzita porušení pouze závažná či se jedná o porušení zvlášť hrubým způsobem bude záviset v každém konkrétním případě na úvaze soudu (bude-li se zaměstnanec proti ukončení bránit u soudu).
  • Soud může přihlédnout při zkoumání intenzity porušení povinnosti k osobě zaměstnance, k jeho funkci, kterou zastává ve společnosti (např. je-li na manažerské pozici), k jeho dosavadnímu postoji k plnění pracovních úkolů (např. zda již porušoval dříve a opět porušuje), k době a situaci, v níž došlo k porušení, k míře zavinění zaměstnance (zda bylo porušení úmyslné či neúmyslné), ke způsobu (např. jestli porušuje povinnosti s cílem obohatit se na úkor svého zaměstnavatele, k intenzitě porušení konkrétních povinností zaměstnance, k důsledkům porušení uvedených povinností pro zaměstnavatele (např. ovlivnilo to Váš obchod), k tomu, zda svým jednáním zaměstnanec způsobil zaměstnavateli škodu (pokud ano, můžete to prokázat), apod.
  • Zákoník práce ukládá zaměstnanci, aby celým svým chováním nezpůsoboval zaměstnavateli škodu, ať už majetkovou, nebo morální. Nejvyšší soud proto již dříve dospěl k závěru, že útok na majetek zaměstnavatele, ať už přímý (např. krádeží, poškozováním, zneužitím apod.), nebo nepřímý (např. pokusem odčerpat část majetku zaměstnavatele bez odpovídajícího protiplnění), představuje porušení povinnosti zaměstnance zvlášť hrubým způsobem

Na co si dát pozor?

V okamžitém zrušení je nutné detailně popsat jednání, kterým zaměstnanec porušil své povinnosti zvlášť hrubým způsobem, jinak by mohlo být zrušení považovano za neplatné. Uveďte tedy opravdu konkrétní okolnosti, čeho se zaměstnanec dopustil, kdy se tak stalo, co Vám to způsobilo apod.

Jméno zaměstnance:
Add Comment
Cancel
Ulice a číslo popisné:
Add Comment
Cancel
PSČ a město:
Add Comment
Cancel
V
, dne
Add Comment
Cancel
Věc: Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem
Add Comment
Cancel
,
Add Comment
Cancel
na základě pracovní smlouvy ze dne
pracujete u naší společnosti
IČO:
se sídlem na adrese
, v obchodním rejstříku zapsal
(dále jen "Zaměstnavatel"), na pozici
.
Add Comment
Cancel
Důvody zrušení pracovního poměru
Add Comment
Cancel
-
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Okamžité zrušení pracovního poměru
Add Comment
Cancel
Výše popsané jednání považujeme za zvlášť hrubé porušení Vašich povinností zaměstnance vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k Vámi vykonávané práci a proto s Vámi tímto okamžitě rušíme pracovní poměr podle ustanovení § 55 odst. 1, písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.
Add Comment
Cancel
Pracovní poměr skončí dnem doručení tohoto přípisu.
Add Comment
Cancel
Za zaměstnavatele
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
Jméno a funkce:
Add Comment
Cancel
Převzetí výpovědi
Je podepisováno v případě, že je dopis předáván zaměstnanci na pracovišti. Pokud je zasílán poštou, tuto část skryjte.

Add Comment
Cancel
Zaměstnanec svým podpisem níže potvrzuje, že toto okamžité zrušení převzal dne:
.
Add Comment
Cancel
V
, dne _____
Add Comment
Cancel
___________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Mgr. Lucie Demeterová | DemeterLegal, Lucie Demeterová, advokátní kancelář
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (240,79 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.