Create a customized Oznámení o překážkách v práci na míru Gratis

Instructions

  • Pokud zaměstnavatel chce, aby zaměstnanec nechodil do práce.
  • Využívá se v souvislosti s výpovědí.
  • Po dobu trvání překážek na straně zaměstnavatele má zaměstnanec právo na mzdu.
  • Zákonnou úpravu týkající se tohoto dokumentu naleznete zde.
Název adresáta:
Ulice a číslo popisné:
PSČ a město:
V , dne
Věc: Oznámení překážek v práci na straně zaměstnavatele
Váš zaměstnavatel – jméno, datum narození , místem podnikání adresa, Vám tímto jako zaměstnanci oznamuje překážky v práci na straně zaměstnavatele ve smyslu ust. § 208 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to od do .
Po dobu překážek v práci na straně zaměstnavatele nebudete docházet na pracoviště.
S pozdravem.
______________________________
_____
Převzetí oznámení zaměstnavatele o překážkách v práci
Toto oznámení zaměstnavatele o překážkách v práci mi bylo doručeno (předáno) dne
V , dne
___________________________
_____
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download document as a Word document or a PDF

Download the final document as a Word document or a PDF file.