Create a customized Předávací protokol na míru

This template was prepared by: Mgr. Pavel Kosař, Mgr. Pavel Kosař, advokátní kancelář UP Legal

Instructions

 • Pokud potřebujete důkaz o předání nemovitosti (domu, bytu atd.), vozidla nebo jakékoliv jiné věci.
 • Buďte obezřetní a pečliví při specifikaci předmětu předávané věci, jelikož specifikace a dostatečná určitost, resp. neurčitost by mohla mít vliv na platnost či neplatnost převzetí věci či díla, začátek běhu další lhůty atd.
 • Při něktrých právních vztazích můžete být ze zákona či jiné smlouvy (např. smlouvy o kupní, smlouvy o dílo) zavázáni k dalším specifickým podmínkám spojeným s předáním věci jako např. časové omezení, minimální množství předávaných věcí, rozsah díla atd.
 • Dejte si záležet na řádném vyznačení případných vad věci či díla při předání jakož i na rozeznatelném podpisu všech stran – vyvarujte se pouhému parafování listiny, jelikož v případě sporu pak narůstá riziko, že neprokážete pravost podpisu druhé osoby. 
 • Často jej budete potřebovat v souvislosti s Kupní smlouvou nebo Smlouvou o dílo.

Předávací protokol

TENTO PŘEDÁVACÍ PROTOKOL (DÁLE JEN „PROTOKOL“) BYL UZAVŘEN NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO STRANAMI
Typ smluvní strany:
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Předávající“)
a
Typ smluvní strany:
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Přebírající“)
( Předávající a Přebírající dále též společně jako „Strany“ a každý jednotlivě jako „Strana“)
KTERÉ TÍMTO STVRZUJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Chci předat
Chci předat
1 Definice
1.1 V tomto předávacím protokolu „Věc“ znamená číslo o výměře m2, nacházející se v podlaží budovy č.p. , v , obec .
1.2 V tomto Předávacím protokolu „Smlouva“ znamená uzavřenou mezi Předávajícím a Přebírajícím dne .
2 Předání
2.1 Strany na základě Smlouvy uzavřené mezi Předávajícím a Přebírajícím tímto protokolem stvrzují, že níže uvedeného dne Předávající předal Přebírajícímu Věc.
3 Vady věci
3.1 Strany podpisem tohoto protokolu stvrzují, že v době předání .
NA DŮKAZ ČEHOŽ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
V , dne
_____________________________________
_____
V , dne
_____________________________________
_____
I would like my document verified by a solicitor’s office

Mgr. Pavel Kosař

Mgr. Pavel Kosař, advokátní kancelář UP Legal
400 Kč
 • • Nejprve Vás pravděpodobně požádáme o zaslání původní smlouvy či dohody, ke které se předávací protokol vztahuje. • Provedeme kontrolu řádné identifikace smluvních stran a platnosti původního smluvního vztahu. • Provedeme kontrolu specifikace předávané věci a rozsahu předání, jakož i případných dalších specifických podmínek.
 • Specialists will determine the best possible solution to your situation
 • You will receive the revision of the document the next working day
 • The solicitor’s office is responsible for the legal flawlessness of the document
 • The solicitor’s office has liability insurance
 • The solicitor’s office receives payment only once everything has been successfully processed

I want to be notified of approaching deadlines FOR FREE
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach
for free

Get this document in PDF and Word

This document costs 199 Kč

Or

activate a monthly subscription for the same price – get more 4 documents for free, unlimited modifications, and an option to save your templates for later

Pleas wait, document is now generating.