Create a Customized Smlouvu o postoupení smlouvy

This template was prepared by: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instructions

.

Smlouva o postoupení smlouvy

TATO SMLOUVA O POSTOUPENÍ SMLOUVY (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Add Comment
Cancel
Postupitelem je
Add Comment
Cancel
Jméno:
.
Add Comment
Cancel
Datum narození:
.
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
.
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
.
Add Comment
Cancel
Telefon:
.
Add Comment
Cancel
E-mail:
.
Add Comment
Cancel
(dále jako „Postupitel“).
Add Comment
Cancel
a.
Add Comment
Cancel
Postupníkem je
Add Comment
Cancel
Jméno:
.
Add Comment
Cancel
Datum narození:
.
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
.
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
.
Add Comment
Cancel
Telefon:
.
Add Comment
Cancel
E-mail:
.
Add Comment
Cancel
(dále jako „Postupník“).
Add Comment
Cancel
( Postupitel a Postupník dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“).
Add Comment
Cancel
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Add Comment
Cancel
Prohlášení
Pokud převádíte velké množství smluv, je vhodné zvolit možnost „Přiložím jejich seznam do přílohy smlouvy“.
Add Comment
Cancel
Kde chcete postupované smlouvy specifikovat?
Pokud převádíte velké množství pohledávek, je vhodné zvolit možnost „Přiložím jejich seznam do přílohy smlouvy“.
Postupitel prohlašuje, že:
Add Comment
Cancel
dne
uzavřel
s
, nar.
, bytem
, jejímž předmětem je
;
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
dále jen „Předmět postoupení.
Add Comment
Cancel
Postupitel dále prohlašuje, že povaha Předmětu postoupení nevylučuje postoupení touto Smlouvou, zejména povinnost Postupitele uvedená v Předmětu postoupení není osobní povahy.
Add Comment
Cancel
Předmět smlouvy
Add Comment
Cancel
Je smlouva postoupena bezúplatně?
Postupitel postupuje Postupníkovi smlouvu ve smyslu čl. 1 této smlouvy jako Předmět postoupení. Postupník tento Předmět postoupení přijímá a zavazuje se za Předmět postoupení zaplatit Postupiteli částku
+ slovy
(dále jen „Cena“).
Add Comment
Cancel
Plnění ze smlouvy je trvající nebo pravidelně se opakující
Postoupení Předmětu postoupení podle odst. 2.1 této Smlouvy má účinky pouze vůči tomu, co ještě nebylo splněno (tedy vůči budoucím plněním vyplývajících z Předmětu postoupení).
Add Comment
Cancel
Na Postupníka přechází i veškeré příslušenství a všechna práva s Předmětem postoupení spojená, včetně případného zajištění.
Add Comment
Cancel
Souhlas postoupené strany
Postoupená strana je druhá strana původní smlouvy, kterou postupitel touto smlouvu postupuje na postupníka. Zákon vyžaduje k postoupení původní smlouvy souhlas postoupené strany. Souhlas s postoupením výrazně doporučujeme získat v písemné podobě (může postačit také emailem). Pokud postoupená strana souhlasila s postoupením předem, je vůči ní postoupení účinné okamžikem, kdy je jí oznámeno.
Add Comment
Cancel
Postoupení smlouvy, která tvoří Předmět postoupení podle článku 1 této Smlouvy, nabývá účinnosti až momentem schválení postoupení osobou uvedenou v článku 1 této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Platební podmínky
Add Comment
Cancel
Cena má být zaplacena
Postupník se zavazuje zaplatit Postupiteli Cenu nebo jakoukoliv její část
na výše uvedené adrese
.
Add Comment
Cancel
Cena je splatná
.
Add Comment
Cancel
Odstoupení od smlouvy
Add Comment
Cancel
Postupník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že se kterékoliv z prohlášení Postupitele ve smyslu čl. 1 této Smlouvy ukáže nepravdivým.
Add Comment
Cancel
Postupitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že se Postupník dostane do prodlení se zaplacením Ceny déle než
kalendářních dní.
Add Comment
Cancel
Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy není dotčeno případné právo na náhradu škody či právo na zaplacení smluvních pokut.
Add Comment
Cancel
Smluvní pokuta
Add Comment
Cancel
V případě, že se Postupník dostane do prodlení se zaplacením Ceny, se zavazuje Postupiteli zaplatit smluvní pokutu ve výši
% denně z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení Ceny.
Add Comment
Cancel
V případě, že se některé z prohlášení Postupitele ve smyslu čl. 1 této Smlouvy ukáže býti nepravdivým, je Postupitel povinen uhradit Postupníkovi smluvní pokutu ve výši
+ slovy
, a to za každé jednotlivé nepravdivé prohlášení.
Add Comment
Cancel
Rozhodné právo
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 1895 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Add Comment
Cancel
Závěrečná ustanovení
Add Comment
Cancel
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Add Comment
Cancel
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Add Comment
Cancel
V
, dne
.
Add Comment
Cancel
_____________________________________.
Add Comment
Cancel
_____.
Add Comment
Cancel
V
, dne
.
Add Comment
Cancel
_____________________________________.
Add Comment
Cancel
_____.
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (240,79 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.