Create a Customized Smlouvu o přepravě na míru

This template was prepared by: JUDr. Michaela Švecová, JUDr. Michaela Švecová, advokátka

Instructions

.

Smlouva o přepravě

Co budete přepravovat?
Add Comment
Cancel
TATO SMLOUVA O PŘEPRAVĚ (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Add Comment
Cancel
Dopravcem je
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Dopravce“)
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Klientem je
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Klient“)
Add Comment
Cancel
( Dopravce a Klient dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Add Comment
Cancel
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Add Comment
Cancel
1
Předmět smlouvy
Add Comment
Cancel
1.1
Dopravce se touto Smlouvou zavazuje přepravit
z
do
a Klient se za to zavazuje Dopravci zaplatit Odměnu.
Add Comment
Cancel
2
Povinnosti Dopravce
Add Comment
Cancel
Má Dopravce přepravní řád?
2.1
Dopravce se při přepravě postará o bezpečnost a pohodlí Klienta v souladu s Přepravním řádem, který tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
2.2
Má-li Klient zavazadlo, přepraví je Dopravce
.
Add Comment
Cancel
3
Odměna
Add Comment
Cancel
Odměna je stanovena
3.1
Klient se zavazuje zaplatit Dopravci za přepravu podle této Smlouvy částku
+ slovy
.
Add Comment
Cancel
3.2
Dopravci
poměrná část Odměny s přihlédnutím k již uskutečněné přepravě, nemůže-li Dopravce dokončit přepravu z důvodů, za něž neodpovídá.
Add Comment
Cancel
4
Platební podmínky
Add Comment
Cancel
Odměna má být zaplacena
4.1
Klient se zavazuje zaplatit Odměnu nebo jakoukoliv její část
na výše uvedené adrese
.
Add Comment
Cancel
4.2
Odměna je splatná
.
Add Comment
Cancel
4.3
O zaplacení Odměny nebo jakékoliv její části bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující zaplacení Odměny.
Add Comment
Cancel
5
Odstoupení od Smlouvy
Add Comment
Cancel
5.1
Klient má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
Add Comment
Cancel
5.1.1
Dopravce je v prodlení s přepravou delším než
dny/dní;
Add Comment
Cancel
5.1.2
Dopravce vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek Dopravce a/nebo Dopravce vstoupí do insolvence;
Add Comment
Cancel
5.1.3
Dopravcem oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než
dny/dní a Smluvní strany se nedohodnou jinak.
Add Comment
Cancel
5.2
Dopravce má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
Add Comment
Cancel
5.2.1
Klient je v prodlení se zaplacením Odměny nebo její části delším než
dny/dní;
Add Comment
Cancel
5.2.2
Klient vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek Klient a/nebo Klient vstoupí do insolvence;
Add Comment
Cancel
5.2.3
Klientem oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než
dny/dní a Smluvní strany se nedohodnou jinak.
Add Comment
Cancel
5.3
Kterákoliv Smluvní strana má právo odstoupit od této Smlouvy i z kteréhokoliv zákonného důvodu.
Add Comment
Cancel
5.4
Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
Add Comment
Cancel
5.5
V případě odstoupení
Smluvní strany povinny vrátit si vzájemně poskytnutá plnění.
Add Comment
Cancel
6
Důvěrnost
Add Comment
Cancel
6.1
Dopravce se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní ani nepoužije:
Add Comment
Cancel
6.1.1
žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě;
Add Comment
Cancel
6.1.2
databázi zákazníků Klienta ani kontakty na ně;
Add Comment
Cancel
6.1.3
cenovou politiku Klienta;
Add Comment
Cancel
6.1.4
marketingovou strategii Klienta;
Add Comment
Cancel
6.1.5
informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích Klienta;
Add Comment
Cancel
6.1.6
způsob fungování podniku Klienta;
Add Comment
Cancel
6.1.7
strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry Klienta.
Add Comment
Cancel
(dále jen „Důvěrná informace“).
Add Comment
Cancel
6.2
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 6.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:
Add Comment
Cancel
6.2.1
Klient udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace;
Add Comment
Cancel
6.2.2
právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci;
Add Comment
Cancel
6.2.3
takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy;
Add Comment
Cancel
6.2.4
je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno.
Add Comment
Cancel
6.3
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
Add Comment
Cancel
6.4
Klient tímto dává Dopravci souhlas k tomu, aby jej Dopravce uváděl jako svého zákazníka.
Add Comment
Cancel
6.5
Dopravce bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství Klienta.
Add Comment
Cancel
7
Smluvní pokuta
Add Comment
Cancel
7.1
V případě, že se Klient dostane do prodlení se zaplacením Odměny nebo její části podle článku 3 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Dopravci smluvní pokutu ve výši
% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení příslušné částky.
Add Comment
Cancel
7.2
V případě, že se Dopravce dostane do prodlení s přepravou Klienta podle odst. této Smlouvy, zavazuje se Klientovi poskytnout slevu z Odměny ve výši
% z Odměny za každý den prodlení až do přepravy Klienta.
Add Comment
Cancel
7.3
V případě, že Dopravce poruší jakoukoliv svou povinnost mlčenlivosti uvedenou v článku 6 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Klientovi smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.
Add Comment
Cancel
7.4
Smluvní pokuta
náhradu škody a poškozená Smluvní strana nemá právo požadovat náhradu škody od druhé Smluvní strany.
Add Comment
Cancel
8
Vyšší moc
Add Comment
Cancel
8.1
Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
Add Comment
Cancel
8.2
Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
Add Comment
Cancel
8.3
Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
Add Comment
Cancel
9
Rozhodné právo
Add Comment
Cancel
9.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Add Comment
Cancel
10
Závěrečná ustanovení
Add Comment
Cancel
10.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
10.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
10.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
10.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
10.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
10.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
10.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
10.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Add Comment
Cancel
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Add Comment
Cancel
V
, dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
V
, dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i potvrzení o zaplacení odměny za přepravu (kvitanci)?
Add Comment
Cancel

Příloha č. 1

PŘEPRAVNÍ ŘÁD DOPRAVCE JE NÁSLEDUJÍCÍ:
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
JUDr. Michaela Švecová | JUDr. Michaela Švecová, advokátka
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (240,79 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.