Create a Customized Smlouvu o vedení účetnictví na míru

This template was prepared by: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instructions

Smlouva o vedení účetnictví

TATO SMLOUVA O VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Add Comment
Cancel
Účetním je
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
IČO:
Add Comment
Cancel
Místo podnikání:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Účetní“)
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Klient vede
Add Comment
Cancel
Klientem je
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Klient“)
Add Comment
Cancel
( Účetní a Klient dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Add Comment
Cancel
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Add Comment
Cancel
Předmět Smlouvy
Add Comment
Cancel
Je účetní certifikovaný daňový poradce?
Pouze certifikovaný daňový poradce může přímo zpracovávat účetní, mzdovou a daňovou agendu. Pokud není účetní certifikovaný daňový poradce, může zpracovávat podklady pro uvedenou agendu.
Účetní se zavazuje pro Klienta za podmínek uvedených v této Smlouvě:
Add Comment
Cancel
zpracovávat účetní agendu;
Add Comment
Cancel
zpracovávat mzdovou agendu;
Add Comment
Cancel
zpracovávat daňovou agendu;
Add Comment
Cancel
poskytovat odborné konzultace v oblasti účetnictví a daní;
Add Comment
Cancel
vystavovat účetní a daňové doklady (zejména faktury a pokladní doklady);
Add Comment
Cancel
vést pokladnu;
Add Comment
Cancel
vést skladovou evidenci.
Add Comment
Cancel
Klient se zavazuje platit Účetnímu za činnosti uvedené v čl. 1.1 této Smlouvy odměnu, a to za podmínek dále uvedených v této Smlouvě.
Add Comment
Cancel
Daňová agenda
Add Comment
Cancel
V rámci zpracovávání daňové agendy se Účetní zavazuje pro Klienta zpracovávat:
Add Comment
Cancel
přiznání k dani z přidané hodnoty za příslušné zdaňovací období;
Add Comment
Cancel
přiznání k dani z příjmu;
Add Comment
Cancel
přiznání k silniční dani za příslušné zdaňovací období;
Add Comment
Cancel
přiznání ke spotřební dani za příslušné zdaňovací období;
Add Comment
Cancel
přiznání k dani z nemovitostí za příslušné zdaňovací období.
Add Comment
Cancel
Klient je povinen předat podklady pro zpracování daně z přidané hodnoty nejpozději
pracovní(ch) dny (dní) před zákonným termínem úhrady daňové povinnosti a Účetní se zavazuje předat přiznání k dani z přidané hodnoty nejpozději
pracovní(ch) dny (dní) před zákonným termínem úhrady daňové povinnosti.
Add Comment
Cancel
Klient je povinen předat podklady pro zpracování daně z příjmu nejpozději
pracovní(ch) dny (dní) před zákonným termínem úhrady daňové povinnosti a Účetní se zavazuje předat přiznání k dani z příjmu nejpozději
pracovní(ch) dny (dní) před zákonným termínem úhrady daňové povinnosti.
Add Comment
Cancel
Klient je povinen předat podklady pro zpracování silniční daně nejpozději
pracovní(ch) dny (dní) před zákonným termínem úhrady daňové povinnosti a Účetní se zavazuje předat přiznání k silniční dani nejpozději
pracovní(ch) dny (dní) před zákonným termínem úhrady daňové povinnosti.
Add Comment
Cancel
Klient je povinen předat podklady pro zpracování spotřební daně nejpozději
pracovní(ch) dny (dní) před zákonným termínem úhrady daňové povinnosti a Účetní se zavazuje předat přiznání k spotřební dani nejpozději
pracovní(ch) dny (dní) před zákonným termínem úhrady daňové povinnosti.
Add Comment
Cancel
Klient je povinen předat podklady pro zpracování daně z nemovitostí nejpozději
pracovní(ch) dny (dní) před zákonným termínem úhrady daňové povinnosti a Účetní se zavazuje předat přiznání k dani z nemovitostí nejpozději
pracovní(ch) dny (dní) před zákonným termínem úhrady daňové povinnosti.
Add Comment
Cancel
Účetní se zavazuje předat veškeré podklady uvedené v tomto článku v
formě.
Add Comment
Cancel
Klient není povinen předat Účetnímu podklady, které má již Účetní z jakéhokoliv důvodu u sebe nebo které pro Klienta zpracovával přímo Účetní.
Add Comment
Cancel
Smluvní strany ujednávají, že příslušná daňová přiznání bude podávat příslušnému správci daně
, a to vždy ve lhůtě
dní od schválení daného daňového přiznání Klientem.
Add Comment
Cancel
Schválení daňového přiznání Klientem před jeho zasláním správci daně se nevyžaduje, pokud by nebyl souhlas poskytnut nejpozději poslední den zákonné lhůty pro podání daného daňového přiznání.
Add Comment
Cancel
Účetní závěrka a účetní knihy
Add Comment
Cancel
Účetní se zavazuje vést pro Klienta účetní knihy.
Add Comment
Cancel
Účetní se zavazuje zpracovat pro Klienta účetní závěrku za každý hospodářský rok. Pro účely této Smlouvy se účetní závěrkou rozumí:
Add Comment
Cancel
inventurní soupisy;
Add Comment
Cancel
uzavřené účetní knihy za dané období.
Add Comment
Cancel
Klient je povinen předat Účetní(mu) podklady pro zpracování účetní závěrky nejpozději
pracovní(ch) dny (dní) před uplynutím zákonné lhůty pro podání přiznání k dani z příjmu Klienta a Účetní se zavazuje předat
přiznání k dani z příjmu nejpozději
pracovní(ch) dny (dní) před uplynutím zákonné lhůty pro podání přiznání k dani z příjmu Klienta.
Add Comment
Cancel
Účetní se zavazuje předat jím zpracovanou účetní závěrku v
formě.
Add Comment
Cancel
Mzdová agenda
Add Comment
Cancel
Klient je povinen předat podklady pro zpracování kompletní mzdové agendy pro každého jednoho zaměstnance do
. pracovního dne v měsíci následujícím po měsíci, za který se mzdy zpracovávají, a Účetní se zavazuje předat kompletní mzdovou agendu pro každého jednoho zaměstnance nejpozději do
. pracovního dne v měsíci následujícím po měsíci, za který se mzdy zpracovávají.
Add Comment
Cancel
Kontrola podkladů
Add Comment
Cancel
Účetní
povinnost formálně kontrolovat Klientem předané podklady a má povinnost bezodkladně Klienta upozornit na formální vady jím předaných podkladů.
Add Comment
Cancel
Podklady označené Účetním za vadné má právo Účetní užít až na základě výslovného pokynu Klienta danému Účetnímu po upozornění na vadu takového podkladu.
Add Comment
Cancel
Do lhůt uvedených pro Účetního v této Smlouvě se nezapočítává doba od sdělení vady podkladů Klientovi po doručení pokynu Klienta ohledně daného vadného podkladu Účetnímu.
Add Comment
Cancel
Způsob předání
Add Comment
Cancel
Podklady v písemné podobě
Účetní Klientovi
.
Add Comment
Cancel
Klient se zavazuje předávat podklady pro Účetního v
podobě. Podklady v písemné podobě
Klient Účetnímu
.
Add Comment
Cancel
Zmocnění
Add Comment
Cancel
Za účelem podávání daňových přiznání podle odst. 2.9 této Smlouvy se Klient zavazuje udělit Účetnímu písemnou plnou moc spolu s uzavřením této Smlouvy. Plná moc zaniká bez dalšího spolu se zánikem účinnosti této Smlouvy. Pokud Klient odvolá plnou moc před zánikem účinnosti této Smlouvy, pozbývá spolu s plnou mocí účinnost i ustanovení odst. 2.9 této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Odměna
Add Comment
Cancel
Klient se zavazuje zaplatit Účetnímu:
Add Comment
Cancel
paušální částku
+ slovy
za každý započatý kalendářní měsíc poskytování služeb na základě této Smlouvy;
Add Comment
Cancel
do paušální odměny ve smyslu čl. 8.1.1 této Smlouvy nespadají následující činnosti, které budou Účetním vyúčtovány zvlášť:
;
Add Comment
Cancel
částku
+ slovy
za každou zaúčtovanou účetní položku, zejména přijatou a vydanou fakturu, pokladní doklad, interní účetní doklad a řádek bankovního výpisu;
Add Comment
Cancel
částku
+ slovy
za každý vyhotovený účetní doklad, zejména přijatou nebo vydanou fakturu nebo pokladní doklad;
Add Comment
Cancel
částku
+ slovy
za každé zpracování mzdové agendy jednoho zaměstnance vykonávajícího práci pro Klienta na základě pracovní smlouvy;
Add Comment
Cancel
částku
+ slovy
za každé zpracování mzdové agendy jednoho zaměstnance vykonávajícího práci pro Klienta na základě dohody o pracovní činnosti;
Add Comment
Cancel
částku
+ slovy
za každé zpracování mzdové agendy jednoho zaměstnance vykonávajícího práci pro Klienta na základě dohody o provedení práce;
Add Comment
Cancel
částku
+ slovy
za každé zpracování daňového přiznání k dani z příjmu Klienta;
Add Comment
Cancel
částku
+ slovy
za každé zpracování daňového přiznání k dani z přidané hodnoty;
Add Comment
Cancel
částku
+ slovy
za každé zpracování daňového přiznání k silniční dani;
Add Comment
Cancel
částku
+ slovy
za každé zpracování daňového přiznání ke spotřební dani;
Add Comment
Cancel
částku
+ slovy
za každé zpracování daňového přiznání k dani z nemovitých věcí;
Add Comment
Cancel
částku
+ slovy
za každé zpracování účetní závěrky;
Add Comment
Cancel
částku
+ slovy
za každou
poskytování poradenství a konzultací
Add Comment
Cancel
(dále společně jako „Odměna“).
Add Comment
Cancel
V případě, že Klient čerpá a/nebo bude čerpat dotace a čerpání dotace je spojeno s povinností vyúčtovat danou dotaci jejímu poskytovateli, zvyšuje se Odměna za plnění Účetního poskytnuté Klientovi ve věci spojené s dotací o
%.
Add Comment
Cancel
Platební podmínky
Add Comment
Cancel
Všechny částky uvedené v této Smlouvě jsou uvedeny
DPH.
Add Comment
Cancel
Odměna bude vyúčtována vždy společně za
.
Add Comment
Cancel
Odměna je splatná vždy
. dne od konce období uvedeného v odst. 9.2 této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Klient se zavazuje platit Odměnu
v sídle
.
Add Comment
Cancel
Účetní má povinnost vystavit na Odměnu řádný daňový doklad – fakturu, jejíž údaje budou shodné s údaji uvedenými v této Smlouvě, a takový daňový doklad – fakturu doručit Klientovi.
Add Comment
Cancel
Účetní má právo doručit daňový doklad – fakturu i v elektronické podobě prostřednictvím e-mailové zprávy.
Add Comment
Cancel
Trvání a ukončení Smlouvy
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva je uzavřena na dobu
.
Add Comment
Cancel
Kterákoliv Smluvní strana má právo tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou
, která počíná běžet
, ve kterém je výpověď doručena druhé Smluvní straně.
Add Comment
Cancel
Odpovědnost za škodu
Add Comment
Cancel
Účetní má odpovídat za škodu
Jak bude zhotovitel díla odpovídat za škodu způsobenou objednateli špatně provedeným dílem?
Smluvní strany tímto ujednávají limitaci náhrady škody neúmyslně způsobené Účetním Klientovi porušením jakékoliv povinnosti Účetního uvedené v této Smlouvě do celkové výše
+ slovy
.
Add Comment
Cancel
Smluvní pokuta
Add Comment
Cancel
V případě, že se Klient dostane do prodlení se zaplacením Odměny nebo její části podle článku 9 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Účetnímu smluvní pokutu ve výši
% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení příslušné částky.
Add Comment
Cancel
V případě, že se Účetní dostane do prodlení s předáním jakéhokoliv jednoho plnění podle této Smlouvy, zavazuje se Klientovi zaplatit smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každý den prodlení až do předání daného plnění.
Add Comment
Cancel
V případě, že Účetní poruší jakoukoliv svou povinnost mlčenlivosti uvedenou v článku 13 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Klientovi smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.
Add Comment
Cancel
Smluvní pokuta
náhradu škody a poškozená Smluvní strana nemá právo požadovat náhradu škody od druhé Smluvní strany.
Add Comment
Cancel
Důvěrnost
Add Comment
Cancel
Účetní se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní ani nepoužije:
Add Comment
Cancel
žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě,
Add Comment
Cancel
databázi zákazníků Klienta ani kontakty na ně,
Add Comment
Cancel
cenovou politiku Klienta,
Add Comment
Cancel
marketingovou strategii Klienta,
Add Comment
Cancel
informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích Klienta,
Add Comment
Cancel
způsob fungování podniku Klienta,
Add Comment
Cancel
strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry Klienta
Add Comment
Cancel
(dále jen „Důvěrná informace“).
Add Comment
Cancel
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 13.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:
Add Comment
Cancel
Klient udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace,
Add Comment
Cancel
právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci,
Add Comment
Cancel
takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy,
Add Comment
Cancel
je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno,
Add Comment
Cancel
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
Add Comment
Cancel
Klient tímto dává Účetnímu souhlas k tomu, aby jej uváděl jako svého zákazníka.
Add Comment
Cancel
Účetní bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství Klienta.
Add Comment
Cancel
Smluvní strany prohlašují, že za účelem ochrany osobních údajů při jejich zpracovávání Účetním, jakožto zpracovatelem,
ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR) uzavřena zvláštní smlouva o zpracování osobních údajů.
Add Comment
Cancel
Vyšší moc
Add Comment
Cancel
Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
Add Comment
Cancel
Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
Add Comment
Cancel
Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
Add Comment
Cancel
Rozhodné právo
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Add Comment
Cancel
Závěrečná ustanovení
Add Comment
Cancel
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Add Comment
Cancel
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Add Comment
Cancel
V
, dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
V
, dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (240,79 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.