Create a customized Smlouvu o výkonu funkce statutárního orgánu na míru

This template was prepared by: Lukáš Hojdn, UP legal s.r.o., advokátní kancelář

Instructions

  • Použijte, pokud potřebujete uzavřít smlouvu mezi společností s ručením omezeným a jejím jednatelem nebo akciovou společností a jejím členem představenstva nebo statutárním ředitelem.
  • Podle stanoviska odborné komise pro rekodifikaci jednatel nebo člen představenstva nemůže být zároveň zaměstnancem dané společnosti, pokud i přesto chcete, aby byl zaměstnancem, použijte Pracovní smlouvu.
  • Bez písemné smlouvy nemůže jednatel nebo člen představenstva brát odměnu za výkon funkce.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Smlouva o výkonu funkce statutárního orgánu

TATO SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE STATUTÁRNÍHO ORGÁNU (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Statutární orgán“)
a
Firma:
IČO:
Sídlo:
Za kterou jedná:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Společnost“)
( Statutární orgán a Společnost dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
1 Předmět Smlouvy
1.1 Statutární orgán se zavazuje vykonávat pro Společnost funkci za podmínek uvedených v této Smlouvě.
2 Práva a povinnosti Smluvních stran
2.1 Statutární orgán se zavazuje vykonávat činnost podle této Smlouvy s péčí řádného hospodáře a loajalitou ke Společnosti, a to v souladu se zájmy Společnosti, se společenskou smlouvou (resp. zakladatelskou listinou), se všemi právními předpisy a závaznými pokyny valné hromady Společnosti a způsobem jednání zapsaným v obchodním rejstříku.
2.2 Společnost je povinna poskytnout Statutárnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost nezbytnou k řádnému výkonu jeho působnosti.
2.3 Statutární orgán v rámci výkonu funkce statutárního orgánu Společnosti je povinen zejména:
2.3.1 zastupovat Společnost navenek vůči třetím osobám ve všech jejích záležitostech,
2.3.2 zajišťovat řádné obchodní vedení Společnosti,
2.3.3 svolávat valnou hromadu Společnosti a vykonávat její rozhodnutí v případě, že nejsou v rozporu s příslušnými právními předpisy,
2.3.4 zajišťovat řádně vedení účetnictví Společnosti včetně zajištění vypracování řádných a mimořádných účetních závěrek Společnosti,
2.3.5 řádně hospodařit s prostředky Společnosti a chránit majetek Společnosti,
2.3.6 plnit další povinnosti stanovené příslušnými právními předpisy nebo vnitřními předpisy Společnosti.
3 Zákaz konkurence
3.1 Statutární orgán je povinen dodržovat zákaz konkurence dle ust. § 199 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, a je povinen informovat dozorčí radu, je-li zřízena, jinak valnou hromadu Společnosti o možném střetu jeho zájmů se zájmy Společnosti, totéž platí obdobně i pro možný střet zájmů osob Statutárnímu orgánu blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných.
4 Náklady
4.1 Účelné vynaložené náklady Statutárního orgánu vzniklé při plnění povinností vyplývajících z výkonu funkce podle této Smlouvy hradí .
5 Dovolená
5.1 Smluvní strany ujednávají, že Statutární orgán má právo čerpat dovolenou v celkové délce v každém jednom kalendářním roce.
5.2 Statutární orgán právo na odměnu podle odst. této Smlouvy za dobu čerpání dovolené.
6 Trvání a ukončení Smlouvy
6.1 Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to na dobu výkonu funkce jednatele Společnosti, a skončením výkonu uvedené funkce ve Společnosti tato Smlouva bez dalšího zaniká.
6.2 Před uplynutím doby trvání této Smlouvy uvedené výše v tomto článku mohou Smluvní strany tuto Smlouvu ukončit pouze písemnou dohodou obou Smluvních stran; ukončení Smlouvy v tomto případě nemá vliv na trvání funkce Statutárního orgánu.
7 Důvěrnost
7.1 Statutární orgán se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s výkonem funkce u Společnosti, zejména nezpřístupní ani nepoužije (i) žádnou takovou informaci obsaženou v jakékoliv smlouvě nebo dohodě, jejíž smluvní stranou je Společnost, (ii) databázi zákazníků Společnosti ani kontakty na ně, (iii) cenovou politiku Společnosti, (iv) marketingovou strategii Společnosti, (v) informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích Společnosti, (vi) způsob fungování závodu Společnosti, (vii) strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry Společnosti (dále jen „Důvěrná informace“).
7.2 Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 7.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy (i) Společnost udělila předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace; (ii) právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci; (iii) takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci výkonu funkce u Společnosti a/nebo kdy (iv) je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno.
7.3 Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
8 Rozhodné právo
8.1 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 59 násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.
9 Závěrečná ustanovení
9.1 V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
9.2 Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
9.3 Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
9.4 Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
9.5 Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
9.6 Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
9.7 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
9.8 Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
V , dne
_____________________________________
_____
V , dne
_____________________________________
_____ _____
I would like my document verified by a solicitor’s office
Lukáš Hojdn | UP legal s.r.o., advokátní kancelář
Show more Hide
I want to be notified of approaching deadlines FOR FREE
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Get this document in PDF and Word

This document costs 199 Kč (240,79 Kč with VAT)

Please wait, document is now generating.