Create your Smlouvu o zápůjčce na míru

Suitable for půjčování peněz s úrokem i bez něho

Latest legal revision on 20. 3. 2017 by Mgr. Jaroslav Zeman and Mgr. Lucie Macková Quality guaranteed

1

Customization

Smlouva o zápůjčce

THIS LOAN AGREEMENT (hereinafter referred to as the "Agreement") HAS BEEN ENTERED INTO ON THE DAY, MONTH AND YEAR SPECIFIED BELOW, BY AND BETWEEN THE FOLLOWING PARTIES
Name:
Date of birth:
Personal Id. No.:
Residing at:
Telephone:
E-mail:
(hereinafter referred to as „ Party No. 1 “)
and
Name:
Date of birth:
Personal Id. No.:
Residing at:
Telephone:
E-mail:
(hereinafter referred to as „ Party No. 2 “)
( Party No. 1 and Party No. 2 hereinafter jointly referred to as the "Parties" and individually as the "Party")
THE PARTIES HEREBY AGREE AS FOLLOWS:
1 Subject-matter of the Agreement
1.1 The Creditor hereby lends to the Debtor an amount of (hereinafter the "Loan") and the Debtor accepts the Loan and agrees to repay the loan under the terms and conditions stipulated herein.
1.2 The Parties hereby express their consent with the security of the Guarantor (as defined by this Agreement) in line with Guarantor's Declaration under this Agreement.
2 Handover of the Loan
2.1 THe Creditor agrees to provide the Debtor with the Loan , .
2.2 By executing this Agreement the Parties confirm the takeover of the Loan by the Debtor.
3 Purpose
3.1 The Parties agree that the Creditor provides the Loan to the Debtor .
4 Interest Rate
4.1 The Parties arrange for a Loan .
5 Repayment of the Loan
5.1 The Debtor agrees to repay the Loan to the Creditor by at the above specified address of the .
5.2 The Parties shall draft and sign an acceptance certificate on the repayment of the Loan, or any other document certifying the repayment of the Loan.
6 Contractual Penalty
6.1 If the Debtor is in default withthe repayment of the Loan under Paragraph 5.1 hereof, the Debtor agrees to pay to the Creditor a contractual penalty in the amount of % of the outstanding balance for each day in default until the full repayment of the Loan.
7 Securing the Loan by Promissory Note
7.1 At the execution hereof (i.e. on the day of execution hereof) the Debtor has issued a promissory note to the order of the Creditor, to be paid , with the Debtor's Guarantor as his/her/its aval , with a "no contest" clause, without indicating the due date of the promissory note, or the amount on the day of execution hereof (hereinafter the "Blank Promissory Note"). To exclude any doubts, in this Agreement the Blank Promissory Note means a full promissory note that will come into existence by completing the missing data.
7.2 The Debtor has issued the Blank Promissory Note in order to secure due and timely fulfilment of its obligation specified in Paragraph 1.1 (in a manner specified in Article 5 ) and in Article 6 hereof (hereinafter jointly referred to as "Secured Receivables").
7.3 The Debtor confers to the Creditor an irrevocable right to completethe Blank Promissory Note based on which the Creditor may fill in the true data in the gaps, i.e. the due date of the promissory note and the amount of the promissory note, and to turn the Blank Promissory Note into a full promissory note (hereinafter the "Right to Complete the Note").
7.4 The Creditor may exercise his/her/its right to complete the Blank Promissory Note if the Debtor is in default with payment of the secured receivables, or any parts thereof and is obliged to complete the missing data truly.
7.5 The Creditor may off-set payment from the Blank Promissory Note against the secured receivables or any parts thereof.
7.6 By signing this Agreement the Creditor confirms that upon execution hereof, he/she/it has taken over one original Blank Promissory Note. The Creditor is obliged to return the Blank Promissory Note to the Debtor once the full Loan, including its accessions, has been paid.
8 Governing Law
8.1 This Agreement is governed by the laws of the Czech Republic, namely Section 2390 et seq. of Act No. 89/2012 Sb., the Civil Code, as amended.
9 Final Provisions
9.1 Unless the context indicates otherwise in the Agreement, any references to a singular form also include the plural and vice versa; references to a specific gender also include the other gender. Headings are used for convenience only and they do not affect the interpretation of the Agreement.
9.2 Any unenforceable or invalid provisions contained herein do not influence the enforceability or validity of the remainder of the provisions hereof, unless the nature of such a provision or its content implies that it is not severable from the remaining provisions of the Agreement.
9.3 This Agreement constitutes an entire agreement between the Parties in relation to the subject-matter hereof and it supersedes any previous arrangements in respect of the subject-matter hereof.
9.4 This Agreement may be modified by written amendments executed by both Parties.
9.5 This Agreement has been made in two counterparts. Each Party shall obtain one counterpart of this Agreement.
9.6 Each Party shall bear its own costs incurred as a result of the conclusion hereof.
9.7 This Agreement comes into force and effect upon its execution by both Parties.
9.8 The Parties have read the Agreement, they agree with its contents and declare that it has been entered into freely.
IN WITNESS WHEREOF, THE PARTIES AFFIX THEIR RESPECTIVE SIGNATURES
In , on
_____________________________________
In , on
_____________________________________
Ručitelské prohlášení
, datum narození , bytem (dále jako "Ručitel") závazně prohlašuje Zápůjčiteli, že jestliže Vydlužitel nesplní svou povinnost specifikovanou v odst. 1.1 výše uvedené Smlouvy (tedy povinnost vrátit Zápůjčku Věřiteli) výše uvedené Smlouvy (tedy zaplatit Zápůjčiteli úroky ze Zápůjčky) a v článku 6 výše uvedené Smlouvy (tj. zaplatit Zápůjčiteli smluvní pokutu) , pak Ručitel bezpodmínečně a v plné výši uspokojí Zápůjčitele, tedy uhradí (splní) každý výše specifikovaný peněžitý závazek Dlužníka vyplývající ze Smlouvy, a to včetně jeho příslušenství (vznikne-li), s jehož zaplacením se Vydlužitel ocitne v prodlení, a to nejpozději do dnů od doručení písemné výzvy Zápůjčitele
Toto prohlášení je ručitelským prohlášením podle § 2018 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění
V , dne
_____________________

Směnka vlastní

Místo a datum vystavení: V , dne
Za tuto směnku zaplatím dne _____________________________.
Komu:
Name:
Birth ID no.:
Residing at:
Výstavce:
Name:
Birth ID no.:
Residing at:
______________________
Jako rukojmí (aval): , datum narození , bytem , IČO: , se sídlem , za kterou jedná .
______________________
If you order a revision of this legal document, the law firm also provides:
 • Provedeme lustraci dlužníka v evidenci exekucí a zároveň zkontrolujeme, zda proti dlužníkovi není vedeno insolvenční řízení.

Insure me against breach of the contract by the other party

Get legal protection AXA Assistance
Zabezpečíme:

Poradu s právníkem s danou specializací


Návrhy kroků a postupů k řešení sporu


Zastupování právním zástupcem

Uhradíme:

Výlohy za právníka či advokáta


Soudní poplatky


Znalecké posudky


Zajistíme řešení těmito způsoby:
Mimosoudní řízení – civilní spor Soudní řízení 1. instance – civilní spor Soudní řízení 2. instance – civilní spor Trestní, správní, přestupkové řízení
Základní informace o právech a povinnostech pojištěného Základní informace o procesních možnostech pojištěného Zajištění právního zastoupení Pojištěného při uplatnění opravného prostředku Základní informace o právech a povinnostech Pojištěného
Analýza podkladů ke sporu pojištěného Zahájení soudního řízení prostřednictvím právního zástupce Podání opravného prostředku u příslušného soudu Podání podnětu na příslušný soud
Vyhotovení návrhu na řešení sporu, konzultace s pojištěným Úhrada správních, soudních poplatků, a ostatních poplatků Posouzení soudního rozhodnutí 2. instance Připojení se k trestnímu řízení s nárokem na náhradu škody
Mediace – pokus sblížení postojů stran sporu Posouzení soudního rozhodnutí – 1. instance Informace o dalších opravných prostředcích Posouzení rozhodnutí v rámci přestupkového nebo správního řízení
Informace o průběhu řešení sporu, návrh na další postup Informace o opravných prostředcích
Vyhotovení znaleckého posudku
Řešení sporu – zajištění právního zastoupení pojištěného
Návrh na smír – poslední jednání s protistranou
Limit pojištění: 50 000 Kč
Platnost ochrany: 1 rok nebo do pojistné události / prvního sporu
Pojistné podmínky
Pojištění se vztahuje na spor, týkající se smlouvy:
 • jejíž koncept si pojištěný stáhl z webových stránek Legito;
 • kterou po sjednání pojištění uzavřel s třetí osobou;
 • obsahující jasně specifikovaný předmět smlouvy;
 • v níž jsou jasně uvedeny smluvní strany, které smlouvu uzavírají;
 • uzavřené v českém jazyce a podle českého práva.
Pokud je splněno uvedené, lze pojistit:
 • pracovní smlouvu;
 • smlouvu o dílo;
 • kupní smlouvu;
 • smlouvu o zápůjčce;
 • nájemní smlouvu;
 • darovací smlouvu.
Pojistitelem se rozumí INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A., člen skupiny AXA, se sídlem Avenue Louise 166, 1050, Brusel, Belgie, zapsaná v obchodním registru vedeném Greffe de Tribunal de commerce de Bruxelles pod registračním číslem 0415591055, jednající prostřednictvím INTER PARTNER ASSISTANCE, organizační složky, se sídlem Hvězdova 1689/2a, 140 62 Praha 4, Česká republika, IČ 28225619, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou oddíl A, vložka 59647, nad jejíž činností vykonává dohled Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
I agree with insurance TaC text /axa/VPP_AXA-Legito.pdf

E-mail my contract to in PDF and Word

You can create this contract for only 199 CZK or activate monthly membership for the same price. The membership includes 5 documents per month with all future changes for free.

Submit voucher

This is premium feature. Available for premium users only. Create premium account.

This legal document has been drawn up by

Mgr. Jaroslav Zeman
Zemanova advokátní kancelář

„Zaměřuji se na právo obchodních společností, právo insolvenční, realitní a problematiku vymáhání pohledávek.“

Mgr. Lucie Macková
Zemanova advokátní kancelář

„Specializuji se zejména na právo občanské, právo obchodních společností, správní právo, veřejné zakázky a zajišťování komplexního právního servisu pro společenství vlastníků jednotek.“

Lawyer's hint

 • Použijte pokud si půjčujete peníze nebo někomu poskytujete peněžitou půjčku.
 • Pokud půjčujete nějakou věc (např. vozidlo) a ne peníze, použijte Smlouvu o výpůjčce.
 • Pokud už jste někomu půjčili peníze, ale dlužník nezaplatil včas, můžete použít Uznání dluhu se splátkovým kalendářem
 • Spolu se smlouvou se Vám automaticky vygeneruje i Předávací protokol.
 • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.
Don’t have time to finish it now?

We will save this document Smlouva o zápůjčce. Just give us your email address and we will take care of the rest!

We want to improve Legito for you. Thank you very much for your help!

This website uses cookies. Continuing browsing or clicking "I Agree" you consent to the use of cookies. More information