Create a customized Smlouvu o zápůjčce na míru

This template was prepared by: Mgr. Jaroslav Zeman, Spring Walk advokátní kancelář s.r.o.

Instructions

 • Použijte, pokud si půjčujete peníze nebo někomu poskytujete peněžitou půjčku.
 • Pokud půjčujete nějakou věc (např. vozidlo) a ne peníze, použijte Smlouvu o výpůjčce.
 • Pokud už jste někomu půjčili peníze, ale dlužník nezaplatil včas, můžete použít Uznání dluhu se splátkovým kalendářem
 • Spolu se smlouvou se Vám automaticky vygeneruje i Předávací protokol.
 • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Smlouva o zápůjčce

Zapůjčitelem je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
Vydlužitelem je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
1 Předmět smlouvy
Chcete, aby další osoba ručila za splacení Zápůjčky?
1.1 Zapůjčitel tímto zapůjčuje Vydlužiteli částku slovy (dále jako „Zápůjčka“) a Vydlužitel Zápůjčku přijímá a zavazuje se Zapůjčiteli Zápůjčku vrátit, a to vše za podmínek této Smlouvy.
2 Předání Zápůjčky
2.1 Zapůjčitel se zavazuje poskytnout Vydlužiteli Zápůjčku , a to .
3 Účel
3.1 Smluvní strany ujednávají, že Zapůjčitel poskytuje Zápůjčku Vydlužiteli .
4 Úroky
4.1 Smluvní strany sjednávají Zápůjčku .
5 Vrácení Zápůjčky
Zápůjčka má být vrácena
5.1 Vydlužitel se zavazuje vrátit Zapůjčiteli Zápůjčku nejpozději do na výše uvedené adrese .
6 Smluvní pokuta
6.1 V případě, že se Vydlužitel dostane do prodlení s vrácením Zápůjčky podle odst. 5.1 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Zapůjčiteli smluvní pokutu ve výši % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení Zápůjčky.
7 Zajištění směnkou
7.1 Vydlužitel spolu s uzavřením této Smlouvy (tj. v den uzavření této Smlouvy) vystavil směnku vlastní na řad Zapůjčitele, s místem placení adresa, s avalem za Vydlužitele, kterým je Ručitel, s doložkou „bez protestu“, ve které není ke dni uzavření této Smlouvy doplněno datum splatnosti směnky a směnečná suma (dále též jako „blankosměnka“). Pro vyloučení veškerých pochybností se pro účely této smlouvy rozumí blankosměnkou i směnka úplná, která vznikne po doplnění chybějících údajů.
8 Rozhodné právo
9 Závěrečná ustanovení
V , dne
V , dne
Ručitelské prohlášení
, datum narození , bytem (dále jako „Ručitel“) závazně prohlašuje Zapůjčiteli, že jestliže Vydlužitel nesplní svou povinnost specifikovanou v odst. 1.1 výše uvedené Smlouvy (tedy povinnost vrátit Zápůjčku Věřiteli) výše uvedené Smlouvy (tedy zaplatit Zapůjčiteli úroky ze Zápůjčky) a v článku 6 výše uvedené Smlouvy (tj. zaplatit Zapůjčiteli smluvní pokutu), pak Ručitel bezpodmínečně a v plné výši uspokojí Zapůjčitele, tedy uhradí (splní) každý výše specifikovaný peněžitý závazek Dlužníka vyplývající ze Smlouvy, a to včetně jeho příslušenství (vznikne-li), s jehož zaplacením se Vydlužitel ocitne v prodlení, a to nejpozději do dnů od doručení písemné výzvy Zapůjčitele.
V , dne
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i předávací protokol?
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i potvrzení o zaplacení (kvitanci)?

Místo a datum vystavení: V , dne
I would like my document verified by a solicitor’s office

Mgr. Jaroslav Zeman

Spring Walk advokátní kancelář s.r.o.
1 200 Kč
 • Provedeme lustraci dlužníka v evidenci exekucí a zároveň zkontrolujeme, zda proti dlužníkovi není vedeno insolvenční řízení.
 • Specialists will determine the best possible solution to your situation
 • You will receive the revision of the document the next working day
 • The solicitor’s office is responsible for the legal flawlessness of the document
 • The solicitor’s office has liability insurance
 • The solicitor’s office receives payment only once everything has been successfully processed

I want to be notified of approaching deadlines FOR FREE
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach
for free

Get this document in PDF and Word

This document costs 199 Kč

Or

activate a monthly subscription for the same price – get more 4 documents for free, unlimited modifications, and an option to save your templates for later

Please wait, document is now generating.