Create a Customized Uplatnění náhrady škody způsobené krizovými opatřeními Gratis

This template was prepared by: Ondřej Strava, advokát, Ondřej Strava, advokát

Instructions

Vážení klienti,

jak asi víte, situace kolem náhrady škody způsobené krizovými opatřeními vlády je v tuto chvíli velmi nepřehledná. Vláda se snaží svými prohlášeními od uplatňování náhrad odradit, právními kličkami se pak snaží odpovědnosti zprostit.  Skutečností je, že krizový zákon nárok na náhradu škody výslovně přiznává (viz příslušná ustanovení zde). Výklady toho, jak široká má náhrada škody být, se však často různí, a to i mezi odborníky. Je pravděpodobné, že stát bude všechny uplatněné náhrady zamítat a budete se s nimi muset obrátit na soud. Jak budou soudy postupovat, je v tuhle chvíli zcela nepředvídatelné. Je možné, že poctivým a řádně doloženým nárokům vyhoví, je také možné, že je budou zcela či zčásti zamítat s poukazem na mimořádné okolnosti. Je nutno počítat s tím, že řízení budou trvat roky.


K uplatnění nároku přistupujte zodpovědně. Nároky je potřeba řádně podložit. U náhrady skutečných škod vše vyčíslit a zdokumentovat (např. zkažené zboží, marně vyplacené mzdy, marně vynaložené náklady na pořádání akce apod.) U ušlého zisku je situace ještě složitější, nelze uplatňovat ušlý zisk, který byste měly v případě neexistence epidemie. Je potřeba odhadnout a doložit, jaký zisk byste měli za epidemického stavu v případě, že by vláda nepřijala omezující opatření. Zároveň je potřeba doložit, že jste vzniku škody nemohli předejít opatřeními na své straně. Od nároku je vhodné odečíst i částky, které jste čerpali jako pomoc v mimořádné situaci (např. z programu na kompenzaci mezd). Nárok je potřeba uplatnit do 6 měsíců od okamžiku, kdy jste se o škodě dozvěděli.


Z hlediska dobrých mravů pak apeluji na uplatňování pouze těch škod, na jejichž náhradu máte nárok i podle svého svědomí. Mějte na mysli, že krizová opatření přes všechny své chyby slouží k ochraně zdraví a životů našich spoluobčanů a že pokud by měl stát hradit všechny škody, může se dostat do obrovských rozpočtových problémů, které by se k Vám vrátily jako bumerang.


Důrazně doporučuji při uplatňování náhrady spolupracovat s účetním, daňovým poradcem a advokátem.

V případě jakýchkoli dotazů jsem Vám k dispozici.

Ondřej Strava, advokát

 

Add Comment
Cancel
Úřad vlády ČR
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo zdravotnictví
Nábřeží Edvarda Beneše 4
Nad Štolou 936/3
Palackého náměstí 375/4
118 01 Praha 1
P. O. BOX 21
128 01 Praha 2
170 34 Praha 7
Žádost bude zaslána
Add Comment
Cancel
Věc: uplatnění náhrady škody dle krizového zákona
Add Comment
Cancel
Poškozený je 
Add Comment
Cancel
Poškozený:
Add Comment
Cancel
Název firmy:
Add Comment
Cancel
Sídlo:
Add Comment
Cancel
IČ:
Add Comment
Cancel
v zastoupení
Add Comment
Cancel
dne
Add Comment
Cancel
Uplatnění náhrady škody
Add Comment
Cancel
Dle § 36 odst. 1 krizového zákona je stát povinen nahradit škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními.
Add Comment
Cancel
V době nouzového stavu vyhlášeného v roce 2020 v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2 nebo Covid-19) přijala vláda České republiky usneseními vlády krizová opatření na základě krizového zákona a Ministerstvo zdravotnictví na základě zákona o ochraně veřejného zdraví mimořádná opatření, která se týkají zákazu volného pohybu osob na území České republiky, opatření v oblasti cest do a ze zahraničí, opatření na státních hranicích České republiky, opatření o zákazu kulturních, sportovních a dalších akcí, opatření v oblasti maloobchodu, opatření v oblasti školní docházky a vzdělávacích akcí a omezení v oblasti činnosti úřadů a samospráv. Všechny tyto akty mají povahu krizového opatření ve smyslu § 2 písm. c) krizového zákona.
Add Comment
Cancel
Činnost poškozeného spočívá v
. Krizovými opatřeními
jelikož nemohl
. V důsledku
, tedy v přímé souvislosti s krizovými opatřeními, mu vznikla škoda. Pokud by krizová opatření v této podobě přijata nebyla, škoda by mu nevznikla.
Add Comment
Cancel
Škodou dle § 36 odst. 1 se ve smyslu § 2984 občanského zákoníku rozumí újma na jmění. Náhrada újmy na jmění zahrnuje dle § 2952 občanského zákoníku skutečnou škodu, ušlý zisk a škodu spočívající ve vzniku dluhu.
Add Comment
Cancel
Poškozený tímto dle § 36 odst. 5 krizového zákona uplatňuje náhradu
.Škoda je vyčíslena v příloze tohoto podání v částce, v níž škodě nebylo možno zabránit ani při vynaložení veškeré péče, kterou lze rozumně požadovat. Příloha zároveň obsahuje jednu nebo několik z následujících položek:
Add Comment
Cancel
vyjádření výše škody a související doklady a určení dne, kdy se poškozený o škodě dozvěděl
Add Comment
Cancel
popis opatření provedených k zabránění či zmenšení škody a související doklady
Add Comment
Cancel
popis skutečností ponižující výši škody a související doklady
Add Comment
Cancel
Dle § 36 odst. 5 krizového zákona se nárok na náhradu škody uplatňuje u příslušného orgánu krizového řízení. Vzhledem k nepřehledné právní situaci uplatňuje poškozený tento nárok zároveň u Vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva vnitra ČR.
Add Comment
Cancel
Částku ve výši odpovídající v příloze uplatněné náhradě škody požaduje poškozený zaslat do 30 dnů ode dne doručení tohoto podání na svůj bankovní účet číslo
.
Add Comment
Cancel
Doplňující informace
Add Comment
Cancel
Poškozený prohlašuje, že všechny skutečnosti jím uvedené v tomto dokumentu a jeho přílohách jsou pravdivé a že nezamlčel žádné podstatné skutečnosti.
Add Comment
Cancel
Poškozený si uvědomuje, že krizová opatření byla přijata ve snaze ochránit společnost před dopady epidemie, především před dopady na život a zdraví nejcitlivější skupiny obyvatel. Zároveň však má za to, že negativní ekonomické dopady takových opatření nelze přenášet na část obyvatel jinou, tedy vybrané fyzické a právnické osoby. Je nezbytné, aby tyto náklady nesla nerozdílně celá společnost prostřednictvím státu. Ze znění ustanovení § 36 krizového zákona o náhradě škody lze přitom odvodit, že i Parlament coby suverénní zákonodárce souhlasil s tím, aby škody způsobené krizovými opatřeními v mimořádných situacích nesl stát.
Add Comment
Cancel
Toto podání je zároveň předžalobní výzvou k plnění ve smyslu § 142a občanského soudního řádu. V případě, že náhrada škody nebude uhrazena do 30 dní ode doručení tohoto podání, nebo do jiné přiměřené lhůty sdělené adresovaným orgánem, bude se poškozený domáhat náhrady v řízení u soudu, čímž dojde k navýšení požadované částky o úroky z prodlení a náhradu souvisejících nákladů.
Add Comment
Cancel
Příloha: vyjádření výše škody, uvedení důvodů a souvisejících skutečností a podkladů
Add Comment
Cancel
......................................
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Ondřej Strava, advokát | Ondřej Strava, advokát
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

Your Document is Generating, Please Wait.