Create a customized Žalobu o vypořádání společného jmění manželů

This template was prepared by: Mgr. Pavel Kosař, Mgr. Pavel Kosař, advokátní kancelář UP Legal

Instructions

.

Žaloba o vypořádání společného jmění manželů

Návrh podává
Název soudu:
Ulice a č. p.:
Město a PSČ:
Manžel:
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
(dále jako „Žalobce“)
Manželka:
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
(dále jako „Žalovaný“)
Věc: Žaloba o vypořádání společného jmění manželů
Přílohy:
– dle textu
Dvojmo
Úvodní prohlášení
Manželství účastníků bylo uzavřeno dne u a bylo rozvedeno rozsudkem okresního soudu, č. j. .
Manželství bylo rozvedeno rozsudkem Okresního soudu , č. j. , ze dne , který nabyl právní moci dne .
K dnešnímu dni nebylo vypořádáno jejich společné jmění dohodou a tímto návrhem se Žalobce domáhávypořádání jejich vzájemných majetkových vztahů.
Za trvání manželství účastníci nabyli z prostředků tvořících společné jmění manželů movité nebo nemovité věci uvedené níže v tomto návrhu.
1 Příkázání majetku Žalobci
Žalobce je ten, kdo bude tento návrh podávat na soud (to budete pravděpodobně vy)
1.1
Žalobce navrhuje, aby soud přikázal následující majetek do výlučného vlastnictví Žalobce:
2 Příkázání majetku Žalovanému
2.1
Žalobce navrhuje, aby soud přikázal následující majetek do výlučného vlastnictví Žalovaného:
3 Ocenění
Aktuální cena výše uvedených věcí, jejichž vypořádání se domáhám, mi není známa a nepředpokládám, že bychom byli s žalovaným schopni se na ceně dohodnout v rámci shodných tvrzení.
S ohledem na výše uvedené navrhuji dokazování znaleckým posudkem znalce z oboru oceňování věcí.
Vznikly za trvání manželství nějaké společné dluhy?
4 Přikázání finančních závazků
Nechť je přikázán dluh vůči věřiteli, kterým je , IČO: , se sídlem , který vznikl uzavřené dne , jež činí ke dni podání této žaloby částku slovy.
Kromě výše uvedeného rozdělení majetku a případně dluhů chci finanční vyrovnání
5 Finanční vypořádání
Finanční vypořádání
Nechť je určena povinnost zaplatit Žalovanému částku ve výši slovy na vypořádání nároků ze společného jmění manželů s přihlédnutím ke zjištěným cenám výše uvedeného majetku a dalším rozhodným skutečnostem.
Spokojíte se s majetkovým vyrovnáním půl na půl?
V , dne
_____________________
_____
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Mgr. Pavel Kosař | Mgr. Pavel Kosař, advokátní kancelář UP Legal
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (240,79 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.