Create a customized žalobu o vypořádání společného jmění manželů

This template was prepared by: Mgr. Pavel Kosař, Mgr. Pavel Kosař, advokátní kancelář UP Legal

Instructions

.

Žaloba o vypořádání společného jmění manželů

Návrh podává
Název soudu:
Ulice a č. p.:
Město a PSČ:
Manžel:
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
(dále jako „Žalobce“)
Manželka:
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
(dále jako „Žalovaný“)
Věc: Žaloba o vypořádání společného jmění manželů
Přílohy:
– dle textu
Dvojmo
Úvodní prohlášení
Manželství účastníků bylo uzavřeno dne u a bylo rozvedeno rozsudkem okresního soudu, č. j. .
Manželství bylo rozvedeno rozsudkem Okresního soudu , č. j. , ze dne , který nabyl právní moci dne .
K dnešnímu dni nebylo vypořádáno jejich společné jmění dohodou a tímto návrhem se Žalobce domáhá vypořádání jejich vzájemných majetkových vztahů.
Za trvání manželství účastníci nabyli z prostředků tvořících společné jmění manželů movité nebo nemovité věci uvedené níže v tomto návrhu.
1 Příkázání majetku Žalobci
Žalobce je ten, kdo bude tento návrh podávat na soud (to budete pravděpodobně vy)
1.1 Žalobce navrhuje, aby soud přikázal následující majetek do výlučného vlastnictví Žalobce:
přidat další věc
přidat vozidlo
přidat dům
přidat byt
přidat pozemek
2 Příkázání majetku Žalovanému
2.1 Žalobce navrhuje, aby soud přikázal následující majetek do výlučného vlastnictví Žalovaného:
přidat další věc
přidat vozidlo
přidat dům
přidat byt
přidat pozemek
3 Ocenění
Aktuální cena výše uvedených věcí, jejichž vypořádání se domáhám, mi není známa a nepředpokládám, že bychom byli s žalovaným schopni se na ceně dohodnout v rámci shodných tvrzení.
S ohledem na výše uvedené navrhuji dokazování znaleckým posudkem znalce z oboru oceňování věcí.
Vznikly za trvání manželství nějaké společné dluhy?
4 Přikázání finančních závazků
Nechť je přikázán dluh vůči věřiteli, kterým je , IČO: , se sídlem , který vznikl uzavřené dne , jež činí ke dni podání této žaloby částku slovy.
5 Finanční vypořádání
Finanční vypořádání
Kromě výše uvedeného rozdělení majetku a případně dluhů chci finanční vyrovnání
Nechť je určena povinnost zaplatit Žalovanému částku ve výši slovy na vypořádání nároků ze společného jmění manželů s přihlédnutím ke zjištěným cenám výše uvedeného majetku a dalším rozhodným skutečnostem.
Spokojíte se s majetkovým vyrovnáním půl na půl?
V , dne
_____________________
_____
I would like my document verified by a solicitor’s office
Mgr. Pavel Kosař | Mgr. Pavel Kosař, advokátní kancelář UP Legal
Show more Hide
I want to be notified of approaching deadlines FOR FREE
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Get this document in PDF and Word

This document costs 199 Kč (240,79 Kč with VAT)

Please wait, document is now generating.