Create a customized Závěť na míru

This template was prepared by: Mgr. Pavel Kosař, Mgr. Pavel Kosař, advokátní kancelář UP Legal

Instructions

 • Použijte na všechny případy, kdy chcete pořídit poslední vůli o celém svém majetku či pouze některé z jeho částí.
 • Buďte velice obezřetní a pečliví při specifikaci majetku, zejména pak nemovitostí. Nesprávná specifikace majetku by mohla mít vliv na určitost/neurčitost vymezení předmětu závěti a tím i na její platnost či neplatnost.
 • Zůstavitel má možnost do závěti přidat i podmínku, doložení času nebo příkaz, který musí dědicové splnit. Vzhledem k tomu, že zapracování podmínek a příkazů tak, aby mohly být považovány za platné, je velice složité, doporučujeme se v těchto případech obrátit raději na advokátní kancelář. 
 • V závěti můžete uvést libovolný počet dědiců.
 • Pokud závěť vytisknete a podepíšete, je třeba, aby byli u podpisu alespoň dva svědci. Svědkem nemůže být osoba nesvéprávná nebo osoba, která není znalá jazyka, ve kterém se závěť pořizuje, nebo způsobu dorozumívání, v němž se projev vůle činí. Svědkem nemůže být ani dědic, osoba dědici blízká či zaměstnanec dědice, dále pak pisatel, předčitatel, vykonavatel závěti, tlumočník či úřední osoba. 
 • Pokud svědky nechcete, je třeba vytisknutou závěť celou slovo od slova přepsat rukou.

Závěť

Já, , bytem , datum narození , pořizuji o svém majetku v souladu s §1494 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pro případ své smrti a po zralé úvaze tuto závěť:
Výslovně připouštím, aby se výše uvedení dědicové při pozůstalostním řízení dohodli o rozdělení majetku i jinak, než je uvedeno v této závěti.
Před přítomnými svědky prohlašuji, že tato listina obsahuje mou pravou poslední vůli
Tuto závěť
V , dne
______________________
_____
Svědci
My, níže podepsaní, tímto dosvědčujeme, že _____ před námi současně přítomnými svědky podepsal(a) dnes vlastní rukou tuto závěť s rozvahou, vážně a bez donucení, a stvrzujeme, že tato závěť je skutečně projevem poslední vůle jejího výše podepsaného pořizovatele, který prohlásil, že listina obsahuje jeho poslední vůli.
V _____, dne _____
______________________
Jméno: , datum narození , bydliště
V _____, dne _____
______________________
Jméno: , datum narození , bydliště
I would like my document verified by a solicitor’s office

Mgr. Pavel Kosař

Mgr. Pavel Kosař, advokátní kancelář UP Legal
750 Kč
 • • Provedeme kontrolu řádné identifikace smluvních stran a předmětu dědictví, zejména pak identifikaci nemovitostí. • Spočítáme Vám podíly, které bez ohledu na obsah závěti potenciálně připadnou neopomenutelným dědicům. • Provedeme kontrolu existence dalších specifických podmínek zákona. • Zkontrolujeme, zda konkrétní svědci označení v závěti smějí tuto funkci vykonávat. V tomto případě jde o zcela zásadní podmínku, která by byla způsobilá učinit celou závěť neplatnou. • Posoudíme, zda by ve Vašem konkrétním případě nebyl efektivnější jiný právní postup, jako např. vypořádání majetkových vztahů již za života zůstavitele např. darováním nemovitosti se zřízením věcného břemene atd.
 • Specialists will determine the best possible solution to your situation
 • You will receive the revision of the document the next working day
 • The solicitor’s office is responsible for the legal flawlessness of the document
 • The solicitor’s office has liability insurance
 • The solicitor’s office receives payment only once everything has been successfully processed

I want to be notified of approaching deadlines FOR FREE
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach
for free

Get this document in PDF and Word

This document costs 199 Kč

Or

activate a monthly subscription for the same price – get more 4 documents for free, unlimited modifications, and an option to save your templates for later

Pleas wait, document is now generating.