Obchodní podmínky pro jednorázové užití aplikace Legito

(dále jako „obchodní podmínky“)

1.         Užití aplikace Legito

1.1       Uživatel má právo užít aplikaci Legito k Vygenerování Dokumentu za cenu uvedenou u tohoto Dokumentu, a není-li u Dokumentu uvedena cena, pak má právo jej užít zdarma.

1.2       Za vygenerování se neplatí žádné skryté poplatky, cena uvedená u Dokumentu je konečná.

1.3       Uživatel obdrží Dokument na zadanou e-mailovou adresu automaticky po zaplacení.

2.         Doplňkové právní služby

2.1       Doplňkové právní služby (tedy kontrola Dokumentu advokátem, vytvoření Dokumentu advokátem a/nebo poradenství k Dokumentu od advokáta) nejsou poskytovány Provozovatelem. Doplňkové právní služby jsou poskytovány přímo advokátem (advokátní kanceláří) uvedeným v aplikaci Legito.

2.2       Provozovatel pouze poskytuje technické řešení (platformu) pro realizaci Doplňkových právních služeb.

2.3       Odpovědnost za poskytování Doplňkových právních služeb nese výhradně advokát (advokátní kancelář), který je poskytuje. Uživatel bere na vědomí a činí nesporným, že Provozovatel nenese odpovědnost za poskytování Doplňkových právních služeb.

3.          Legito není právní služba

3.1        Uživatel bere na vědomí, že aplikace Legito není právní službou ani právní službu nenahrazuje.

3.2        Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nemůže ovlivnit, jakou kombinaci Dokumentu a/nebo jaké nastavení Dokumentu a/nebo jaké údaje do Dokumentu Uživatel zvolí nebo zadá.

3.3        Uživatel bere na vědomí, že aplikace Legito je pouze (zejména textovým) editorem umožňujícím tvorbu právních dokumentů a databází řadící její prvky (texty) do celků a zobrazující je Uživateli.

3.4        Uživatel se zavazuje jednat tak, aby mu užíváním aplikace Legito nevznikla žádná škoda, zejména je Uživatel povinen škodám předcházet.

3.5        Uživatel aplikace Legito přijímá výhradní plnou odpovědnost za jím učiněná nastavení Dokumentů při užívání aplikace Legito.

3.6        Uživatel má možnost využít Doplňkových právních služeb. Při využití možnosti poskytnutí Doplňkových právních služeb nese odpovědnost za správnost Dokumentu daný advokát (advokátní kancelář). Uživatel činí nesporným, že vzhledem k charakteru aplikace Legito Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv škodu způsobenou Uživateli v důsledku užití aplikace Legito. Uživatel, který je podnikatelem, se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od Provozovatele neúmyslně (či jinak než z hrubé nedbalosti) způsobenou Provozovatelem Uživateli porušením jakékoliv povinnosti uvedené v těchto obchodních podmínkách a/nebo v důsledku užití aplikace Legito v důsledku užití Dokumentu.

4.         Vysvětlení pojmů 

4.1       V těchto obchodních podmínkách:

 • Legito“ znamená počítačový program s názvem Legito, jehož součástí je internetová stránka dostupná z Internetové adresy;
 • Provozovatel“ znamená obchodní společnost Legito s.r.o., IČO: 02649659, se sídlem Pod Lipami 19, Zeměchy, 278 01 Kralupy nad Vltavou, spisová značka C 221946 vedená u Městského soudu v Praze;
 • Dokument“ znamená jakoukoliv část aplikace Legito, která tvoří ucelenou a vzájemně propojenou část Aplikace zobrazující se Uživateli  jako ucelená smlouva, dohoda nebo jinak označený právní dokument (resp. tvoří samostatný řádek v příslušné tabulce v databázi Aplikace);
 • Internetové adresa“ znamená jakoukoliv internetovou adresu, ze které je dostupná aplikace Legito, zejména www.legito.com;
 • Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu, která užívá aplikaci Legito;
 •  „Vygenerování“ znamená funkci aplikace Legito, která převede Dokument v Uživatelem vyplněné a nastavené podobě do souboru formátu „PDF“, „.docx“,“.odt“, „.rtf“ a/nebo v jiném formátu.

5.         Smlouva o zpracování osobních údajů

5.1       Užívání aplikace Legito zahrnuje aktivity, při kterých může docházet ke zpracování osobních údajů Zpracovatelem pro Uživatele, jakožto správce údajů, ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („Nařízení“) přímo aplikovatelného od 25. 5. 2018.

5.2        Provozovatel i Uživatel mají zájem na tom, dostát všem povinnostem, které jim vyplývají z Nařízení.

5.3        Na základě článku 28 Nařízení je Uživatel (jakožto správce) povinen uzavřít s Provozovatelem (jakožto zpracovatelem) písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které Provozovatel mimo jiné poskytne dostatečné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany osobních údajů v rámci aplikace Legito.

5.4        Provozovatel bude ve smyslu článku 4 bodu 2) Nařízení pro Uživatele zpracovávat osobní údaje, které Uživatel získal nebo získá v souvislosti se svou činností nebo které pro Uživatele za tímto účelem získá samotný Provozovatel („Osobní údaje“), a to v rámci plnění povinností Provozovatele vyplývajících z JLS, LSU a/nebo Jednorázové licence.

5.5        Účelem tohoto článku je stanovení rozsahu povinností Provozovatele souvisejících především se zajištěním ochrany Osobních údajů při jejich zpracování.

5.6        Provozovatel zpracovává pro Uživatele osobní údaje v rozsahu nezbytném pro plnění povinností Provozovatele podle z JLS, LSU a/nebo Jednorázové licence.

5.7        Provozovatel bude dle této Smlouvy zpracovávat Osobní údaje klientů, jejich pracovníků, poradců a osob v podobném postavení, stejně tak jako údaje pracovníků Uživatele a dalších osob, jejichž údaje Uživatel vloží do jakéhokoliv dokumentu v aplikaci Legito („Subjekty údajů“) v rozsahu:

 • jméno a příjmení;
 • datum narození;
 • rodné číslo;
 • adresa trvalého pobytu a kontaktní adresa;
 • další kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa);
 • IČO;
 • DIČ;
 • další údaje vložené do jakéhokoliv dokumentu v aplikaci Legito v rámci daného uživatelského účtu.

5.8        Osobní údaje Subjektů údajů bude Zpracovatel zpracovávat nejdéle do nenávratného smazání (nikoli pouze deaktivování) daného uživatelského účtu a/nebo do doby anonymizování daného dokumentu v aplikaci Legito, ke kterému se údaje vztahují; podle toho, která okolnost nastane dříve.  

5.9        Provozovatel se zavazuje, že ve smyslu článku 32 Nařízení přijme s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany Osobních údajů způsobem uvedeným v Nařízení či jiných obecně závazných právních předpisech k omezení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k Osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití Osobních údajů.

5.10      Tento článek VOP se řídí ve věcech zde neupravených zákonnými ustanoveními vztahujícími se ke smlouvě o zpracování osobních údajů.

6.         Závěrečná ustanovení

6.1       Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu podle Souhlasu se zpracováním osobních údajů a se zpracováním souborů cookies podle Souhlasu se zpracováním souborů cookies. Součástí těchto obchodních podmínek jsou také Informace pro spotřebitele.

6.2       Uživatel a Provozovatel tímto ujednávají, že jakékoliv údaje vložné Uživatelem do databáze obsažené v aplikaci Legito jsou části databáze shromážděné Provozovatelem a pořizovatelem databáze je výhradně Provozovatel. Uživateli nevzniká jakékoliv právo k databázi obsažené v aplikaci Legito.

6.3       Uživatel, který je spotřebitelem, výslovně žádá Provozovatele, aby Provozovatel mu byl Dokument Vygenerován co nejdříve, tedy aby Poskytovatel začal s plněním před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy. 

6.4        Právní vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí právem státu Provozovatele a případné spory budou rozhodovány věcně a místně příslušným soudem podle zapsaného sídla Provozovatele.

6.5        Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 25. 5. 2018.


STARŠÍ VERZE OBCHODNÍCH PODMÍNEK PLATNÁ DO 24. 5. 2018:

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO JEDNORÁZOVÉ UŽITÍ APLIKACE LEGITO

(dále jako "obchodní podmínky")

 
1. Užití aplikace Legito

1.1 Uživatel má právo užít aplikaci Legito k Vygenerování Dokumentu za cenu uvedenou u tohoto Dokumentu a není-li u Dokumentu uvedena cena pak má právo jej užít zdarma.

1.2 Za vygenerování se neplatí žádné skryté poplatky, cena uvedená u Dokumentu je konečná.

1.3 Uživatel obdrží Dokument na zadanou emailovou adresu automaticky po zaplacení.

2. Doplňkové právní služby

2.1 Doplňkové právní služby (tedy kontrola Dokumentu advokátem, vytvoření Dokumentu advokátem a/nebo poradenství k Dokumentu od advokáta) nejsou poskytovány Provozovatelem. Doplňkové právní služby jsou poskytovány přímo advokátem (advokátní kanceláří) uvedeným v aplikaci Legito.

2.2 Provozovatel pouze poskytuje technické řešení (platformu) pro realizaci Doplňkových právních služeb.

2.3 Odpovědnost za poskytování Doplňkových právních služeb nese výhradní advokát (advokátní kancelář), který je poskytuje. Uživatel bere na vědomí a činí nesporným, že Provozovatel nenese odpovědnost za poskytování Doplňkových právních služeb.

3. Legito není právní služba

3.1 Uživatel bere na vědomí, že aplikace Legito není právní službou ani právní službu nenahrazuje.

3.2 Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nemůže ovlivnit jakou kombinaci Dokumentu a/nebo jaké nastavení Dokumentu a/nebo jaké údaje do Dokumentu Uživatel zvolí nebo zadá.

3.3 Uživatel bere na vědomí, že aplikace Legito je pouze (zejména textovým) editorem umožňujícím tvorbu právních dokumentů a databází řadící její prvky (texty) do celků a zobrazující je Uživateli.

3.4 Uživatel se zavazuje jednat tak, aby mu užíváním aplikace Legito nevznikla žádná škoda, zejména je Uživatel povinen škodám předcházet.

3.5 Uživatel aplikace Legito přijímá výhradní plnou odpovědnost za jím učiněná nastavení Dokumentů při užívání aplikace Legito.

3.6 Uživatel má možnost využít Doplňkových právních služeb. Při využití možnosti poskytnutí Doplňkových právních služeb nese odpovědnost za správnost Dokumentu daný advokát (advokátní kancelář). Uživatel činí nesporným, že vzhledem k charakteru aplikace Legito Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv škodu způsobenou Uživateli v důsledku užití aplikace Legito. Uživatel, který je podnikatelem, se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od Provozovatele neúmyslně (či jinak než z hrubé nedbalosti) způsobenou Provozovatelem Uživateli porušením jakékoliv povinnosti uvedené v těchto obchodních podmínkách a/nebo v důsledku užití aplikace Legito v důsledku užití Dokumentu.

4. Vysvětlení pojmů 

4.1 V těchto obchodních podmínkách:

Legito“ znamená počítačový program s názvem Legito, jehož součástí je internetová stránka dostupná z Internetové adresy;

Provozovatel“ znamená obchodní společnost Legito s.r.o., IČO: 02649659, se sídlem Pod Lipami 19, Zeměchy, 278 01 Kralupy nad Vltavou, spisová značka C 221946 vedená u Městského soudu v Praze;

Dokument“ znamená jakoukoliv část aplikace Legito, která tvoří ucelenou a vzájemně propojenou část Aplikace zobrazující se Uživateli  jako ucelená smlouva, dohoda nebo jinak označený právní dokument (resp. tvoří samostatný řádek v příslušné tabulce v databázi Aplikace);

Internetové adresa“ znamená jakoukoliv internetovou adresu, ze které je dostupná aplikace Legito, zejména www.legito.com;

Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu, která užívá aplikaci Legito;

 „Vygenerování“ znamená funkci aplikace Legito, která převede Dokument v Uživatelem vyplněné a nastavené podobě do souboru formátu „PDF“, „.docx“,“.odt“, „.rtf“ a/nebo v jiném formátu.

5. Závěrečná ustanovení

5.1 Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu podle Souhlasu se zpracováním osobních údajů a se zpracováním souborů cookies podle Souhlasu se zpracováním souborů cookies. Součástí těchto obchodních podmínek jsou také informace pro spotřebitele.

5.2 Uživatel a Provozovatel tímto ujednávají, že jakékoliv údaje vložné Uživatelem do databáze obsažené v aplikaci Legito jsou části databáze shromážděné Provozovatelem a pořizovatelem databáze je výhradně Provozovatel. Uživateli nevzniká jakékoliv právo k databázi obsažené v aplikaci Legito.

5.3  Uživatel, který je spotřebitelem, výslovně žádá Provozovatele, aby Provozovatel mu byl Dokument Vygenerován co nejdříve, tedy aby Poskytovatel začal s plněním před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy. 

5.4 Právní vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí právem státu Provozovatele a případné spory budou rozhodovány věcně a místně příslušným soudem podle zapsaného sídla Provozovatele.

5.5 Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 16.2.2016.