Všeobecné obchodní podmínky pro právníky

(dále jen „obchodní podmínky“)

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele, Kanceláře a Právníka se řídí těmito obchodními podmínkami.

1.         Uzavření smlouvy o spolupráci

1.1       Zaregistrováním Kanceláře v Aplikaci je mezi Kanceláří a Provozovatelem uzavřena smlouva o spolupráci, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky.

1.2       Přiřazením Právníka ke Kanceláři v Aplikaci vyjadřuje Právník souhlas s těmito obchodními podmínkami. Kancelář za jednání takto přiřazeného Právníka přebírá odpovědnost tím, že jeho přiřazení ke Kanceláři potvrdí v Uživatelském účtu.

2.         Práva Kanceláře

2.1       Kancelář má právo na odměnu za každé placené vygenerování Dokumentu vytvořeného Kanceláří Uživatelem. Výše odměny činí 10 % z ceny Dokumentu bez DPH, dokud Kancelář nedosáhne odměny v celkové částce 30 000 Euro, a poté činí výše odměny 5 % z ceny Dokumentu bez DPH. Kancelář má dále právo na odměnu ve výši odpovídající poměrné části (viz. dále) z 30 % z ceny placeného uživatelského účtu Uživatelů bez DPH. 

2.2       Kancelář má právo uvádět údaje o Právnících Kanceláře u Dokumentůčlánků patřících k Dokumentům.

2.3       Kancelář má výhradní právo poskytovat Doplňkové právní služby k Dokumentům. Cenu Doplňkových právních služeb má právo si určit Kancelář.

2.4       Kancelář nenese odpovědnost za to, jak si Uživatel vyplní nebo nastaví Dokument, nebo za to, že Uživatel použije Dokument na nevyhovující případ.

3.         Povinnosti Provozovatele

3.1       Provozovatel má povinnost na vlastní náklady zajišťovat reklamu a propagaci Aplikace a v ní obsažených Dokumentů, a to například tak, že bude zajišťovat a platit reklamní kampaně v internetových vyhledávačích a na sociálních sítích. 

3.2       Provozovatel má povinnost zajistit, aby pro daný právní řád nebyl v Aplikaci zveřejněn totožný právní dokument, jako je jakýkoliv Dokument vytvořený Kanceláří.

3.3       Provozovatel nese veškeré náklady na zajištění technického a marketingového provozu Aplikace.

4.         Povinnosti Kanceláře

4.1       Kancelář má povinnost tvořit Dokumenty s náležitou péčí a v profesionální kvalitě tak, aby Dokumenty byly v souladu s právním řádem, v jehož rámci jsou tvořeny.

4.2       Kancelář má povinnost aktualizovat Dokumenty při změně právního řádu tak, aby byly Dokumenty vždy platné podle aktuálně účinného právního řádu daného státu. 

4.3       Provozovatel a Kancelář budou vzájemně spolupracovat a usilovat o vylepšování Dokumentů podle požadavků Uživatelů.

4.4       Kancelář má povinnost platit Provozovateli za technickou realizaci Doplňkových právních služeb servisní odměnu ve výši 20 % z ceny každého poskytnutí Doplňkových právních služeb, a to v případě, že uživatel využije k zaplacení odměny Kanceláři platební bránu v Aplikaci (tj. zaplatí prostřednictvím Aplikace). Náklady Provozovatele na technickou realizaci Doplňkových právních služeb jsou zahrnuty v servisní odměně (zejména poplatky za bankovní transakce, poplatky za použití platební brány, pronájem serveru, e-mailing a související technická údržba).

4.5       Kancelář je povinna poskytovat Doplňkové právní služby s profesionální péčí, zpravidla do druhého pracovního dne po obdržení zaplacené objednávky a případně daných právních dokumentů. V případě, že si Uživatel objedná prostřednictvím Aplikace Doplňkovou právní službu od Kanceláře, vzniklá smlouva o poskytnutí Doplňkových právních služeb přímo mezi Uživatelem a Kanceláří; Poskytovatel je pouze technickým zajišťovatelem objednávky a zaplacení Doplňkových právních služeb.

4.6       Kancelář ve vztahu k Doplňkovým právním službám prohlašuje, že má veškerá příslušná oprávnění poskytovat placené právní služby a v případě, že jej ztratí, má povinnost o této skutečnosti bezodkladně informovat Provozovatele. 

5.         Užívání Aplikace

5.1       Provozovatel uděluje Kanceláři (tedy i všem jejím Právníkům) bezplatně nevýhradní licenci k Užívání aplikace včetně Uživatelského účtu.

5.2       V rámci licence má Kancelář právo užívat Aplikaci dálkovým přístupem prostřednictvím sítě Internet přes uživatelské rozhraní Aplikace. Bližší podmínky a rozsah užívání jsou uvedeny v pokynem a nápovědě umístěné v uživatelském rozhraní Aplikace.

5.3       Veškeré údaje vložené Kanceláří (tedy jejími Právníky) do Aplikace (tedy do databáze spojené s Aplikací) se stávají vlastnictvím Provozovatele momentem jejich uložení, tedy pořizovatelem databáze je výhradně Provozovatel. Právník a/nebo Kancelář poskytuje nevýhradní, časově a místně neomezenou licenci Provozovateli k užívání všech autorských děl vložených Právníkem přiřazeným ke Kanceláři do Aplikace, včetně práva tato autorská dále upravovat, měnit a/nebo spojit s jiným dílem. Provozovatel má právo v rámci licence udělit neomezený počet podlicencí a/nebo postoupit licenci na třetí osobu. Výpověď smlouvy o spolupráci nemá vliv na trvání licence.

5.4       Vybírání, přiřazování, vytváření, schvalování a publikování Dokumentů se řídí procesem uvedeným v Uživatelském účtu.

5.5       Kancelář nebo Právník tímto vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu podle Souhlasu se zpracováním osobních údajů a se zpracováním souborů cookies podle Souhlasu se zpracováním souborů cookies.

5.6       Za vlastníka, správce a administrátora Kanceláře se považuje Právník, který Kancelář zaregistroval.

6.         Upřesnění podmínek 

6.1       Cenu Dokumentů určuje nejprve Kancelář (včetně práva, že Dokument bude zdarma) výběrem z možností v Uživatelském účtu. Provozovatel má právo cenu testovat a měnit za účelem optimalizace zisku.

6.2       Dokumentem se v těchto obchodních podmínkách označuje Dokument vytvořený danou Kanceláří (tedy Právníky přiřazenými v Aplikaci k dané Kanceláři), nevyplývá-li z textu jednoznačně, že se jedná o veškeré Dokumenty.

6.3       Provozovatel má právo provádět marketingové akce, zejména právo poskytovat slevy na Dokumenty nebo Dokumenty nabídnout zdarma.

6.4       Cenu běžných uživatelských účtů určuje Provozovatel. 

6.5       Cena stanovená Kanceláří za Doplňkové právní služby nesmí převýšit běžnou cenu, za kterou je taková služba poskytována na relevantním trhu (tedy v daném státě).

6.6       Poměrná část z 30 % z ceny placeného uživatelského účtu uvedená v odst. 2.1 těchto obchodních podmínek se vypočte poměrem všech Dokumentů vygenerovaných daným Uživatelem ku počtu Dokumentů vygenerovaných Uživatelem, které vytvořila daná Kancelář.

6.7       Totožným Dokumentem ve smyslu odst. 3.2 těchto obchodních podmínek se rozumí Dokument, který řeší shodnou životní situaci a shodným způsobem; v případě obecných Dokumentů se za totožný právní dokument nepovažuje Dokument stejného typu, který však práva a povinnosti upravuje speciálně nebo unikátně pro konkrétní situaci (např. mohou vedle sebe existovat smlouva o dílo jako obecný Dokument a smlouva o vedení účetnictví, smlouva o vývoji softwaru a smlouva o stavbě domu). V případě pochybností má Kancelář právo obrátit se kdykoliv se stížností na Provozovatele, která má povinnost situaci důkladně zvážit a s ohledem na dosavadní praxi rozhodnout o povolení či zamítnutí pozdějšího Dokumentu.

6.8       Veškerá finanční plnění mezi Kanceláří a Provozovatelem jsou splatná vždy za daný kalendářních měsíc společně, a to do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který jsou placeny, vyjma části odměny, která je tvořena podílem z ceny uživatelského účtu Uživatele, která je splatná posledním dnem kalendářního měsícem následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém uplynula doba, na kterou byl daný uživatelský účet Uživatele objednán (bez ohledu na to, zda byl Uživatelem prodloužen). Nebude-li možné finanční plnění splnit započtením vzájemných pohledávek, bude finanční plnění placeno bankovním převodem.

6.9       Kancelář odpovídá za všechny Právníky k ní přiřazené. Provozovatel neověřuje, zda daná osoba je právníkem či jiným zaměstnancem Kanceláře.

6.10     Provozovatel a Kancelář budou komunikovat elektronicky, prostřednictvím Aplikace nebo e-mailových zpráv odesílaných na e-mailové adresy vložené do Aplikace. Zpráva doručená na e-mailovou adresu se považuje za doručenou dnem následujícím po dni, ve kterém byla doručena na e-mailový server příjemce.

6.11     Placeným uživatelským účtem Uživatelů pro účely těchto obchodních podmínek není poskytnutí Aplikace k užívání pouze jako technické řešení bez právních Dokumentů. 

7.         Ukončení spolupráce

7.1       Kancelář má právo vypovědět smlouvu o spolupráci kdykoliv z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu, a to s výpovědní dobou tři (3) kalendářní měsíce, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Uplynutím výpovědní doby zanikají Uživatelské účty všech právníků přiřazených ke Kanceláři. Kancelář má právo ukončit smlouvu o spolupráci okamžitě, dokud v Aplikaci nedošlo ke zveřejnění žádného Dokumentu patřícího Kanceláři.

7.2       Provozovatel má právo smlouvu o spolupráci vypovědět jen v případě opakovaného porušování povinností ze strany Kanceláře, na které je Kancelář před podáním výpovědi upozorněna Provozovatelem.

7.3       Výpovědní doba činí tři (3) kalendářní měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Uplynutím výpovědní doby zanikají Uživatelské účty všech právníků přiřazených ke Kanceláři.

7.4       Smlouva o spolupráci zaniká dnem, kdy Kancelář oznámí Provozovateli, že pozbyla oprávnění poskytovat placené právní služby.

8.         Vysvětlení pojmů

8.1       V těchto obchodních podmínkách:

Aplikace“ znamená počítačový program s názvem Legito, jehož součástí je internetová stránka dostupná z Internetové adresy;

Provozovatel“ znamená obchodní společnost Legito s.r.o., IČO: 02649659, se sídlem Pod Lipami 19, Zeměchy, 278 01 Kralupy nad Vltavou, spisová značka C 221946 vedená u Městského soudu v Praze;

Uživatelský účet“ znamená část SW, prostřednictvím které lze zakládat a/nebo vytvářet a/nebo měnit Dokumenty či jejich obsah, která je přístupná po zadání přihlašovacích údajů;

Dokument“ znamená jakoukoliv část Aplikace, která tvoří ucelenou a vzájemně propojenou část Aplikace zobrazující se Uživateli jako ucelená smlouva, dohoda nebo jinak označený právní dokument (resp. tvoří samostatný řádek v příslušné tabulce v databázi Aplikace);

Internetové adresa“ znamená jakoukoliv internetovou adresu, ze které je Aplikace dostupná v síti Internet, zejména www.legito.com;

Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Provozovatele a/nebo Právníka a/nebo Kanceláře, která užívá Aplikaci včetně Dokumentů;

Právník“ znamená jakoukoliv osobu, která si vytvořila v Aplikaci Uživatelský účet přiřazený k určité Kanceláři;

Kancelář“ znamená právní a/nebo advokátní kancelář, která byla zaregistrována Právníkem k ní přiřazeným v části Aplikace určené pro registraci právních (advokátních) kanceláří postupem podle odst. 1.1 těchto obchodních podmínek. 

9.         Závěrečná ustanovení

9.1       Kancelář a Provozovatel se zavazují dbát o své dobré jméno a o svou dobrou pověst. 

9.2       Provozovatel může tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu změnit. Změna obchodních podmínek bude Kanceláři oznámena prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na e-mailovou adresu zadanou Kanceláři do Aplikace.

9.3       Smlouva o spolupráci se řídí právem státu registrace Provozovatele a případné spory budou rozhodovány věcně a místně příslušným soudem podle zapsaného sídla Provozovatele. 

9.4       Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 4. 2. 2016.