Všeobecné obchodní podmínky pro uživatelské účty

(dále jen „obchodní podmínky“)

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele pramenící z užívání SW se řídí těmito obchodními podmínkami.

1.         Definice

1.1        V těchto obchodních podmínkách:

JLS“ znamená jednorázovou licenční smlouvu ve smyslu ust. § 2358 a násl. Občanského zákoníku, uzavřenou mezi Uživatelem a Provozovatelem Odesláním, jejímž předmětem je poskytnutí Jednorázové licence;

LSU“ znamená licenční smlouvu k užívání uživatelského účtu ve smyslu ust. § 2358 a násl. Občanského zákoníku, uzavřenou mezi Uživatelem a Provozovatelem Akceptací Návrhu, jejímž předmětem je poskytnutí Licence;

DB“ znamená databázi, jež je součástí SW;

Jednorázová licence“ znamená nevýhradní bezúplatnou licenci udělenou Provozovatelem Uživateli k užití SW pouze prostřednictvím UI k vygenerování právě jednoho (1) Dokumentu;

Kupon“ znamená slevový kupon a/nebo slevový kód, který je tvořen unikátní a/nebo generickou řadou znaků, s jejímž zadání do SW prostřednictvím k tomu označeného místa v UI je spojeno snížení výše Licenční odměny;

Licence“ znamená nevýhradní bezúplatnou licenci udělenou Provozovatelem Uživateli k užití SW pouze prostřednictvím UI, a to v rozsahu a na dobu podle údajů uvedených příslušného typu Uživatelského účtu v UI v momentě Registrace;

Licenční odměna“ znamená peněžitou odměnu za zřízení Uživatelského účtu a/nebo za vygenerování Dokumentu ve výši uvedené v UI u daného Uživatelského účtu nebo Dokumentu v momentě zřízení Uživatelského účtu;

Jiná platba“ znamená jakýkoliv finanční převod realizovaný prostřednictvím SW odlišný od Licenční odměny;

Registrace“ znamená spuštění funkce SW provádějící uložení Přihlašovacích údajů do DB prostřednictvím aktivace tlačítka s označením „Registace“ nebo s označením s obdobným významem (včetně překladu do cizího jazyka) Uživatelem v UI;

SPPS“ znamená Smlouvu o poskytnutí právní služby uzavřenou prostřednictvím SW mezi Uživatelem a třetí osobou, jejímž předmětem je poskytnutí Doplňkových právních služeb Uživateli třetí osobou;

Doplňkové právní služby“ znamenají právní služby poskytnuté Uživateli třetí osobou na základě SPPS;

Souhlas“ znamená vyjádření souhlasu Uživatele s těmito obchodními podmínkami prostřednictvím označení (zaškrtnutí) tzv. checkboxu v UI, u něhož je text ve znění „Souhlasím s obchodními podmínkami, včetně souhlasu s poskytnutím osobních údajů a zejména beru na vědomí, že tato aplikace není právní službou ani ji nenahrazuje.“ nebo ve znění s obdobným významem (včetně překladu do cizího jazyka);

Odeslání“ znamená spuštění funkce SW provádějící Vygenerování Dokumentu prostřednictvím aktivace tlačítka s označením „Odeslat smlouvu“ nebo s označením s obdobným významem (včetně překladu do cizího jazyka) Uživatelem v UI;

Vygenerování“ znamená funkci SW, která převede Dokument v Uživatelem vyplněné a nastavené podobě do souboru formátu „PDF“, „.docx“, „.odt“, „.rtf“ a/nebo v jiném formátu, který je Uživateli umožněn zvolit prostřednictvím UI;

UI“ znamená uživatelské rozhraní SW dostupné Uživateli prostřednictvím Internetové adresy;

Přihlašovací údaje“ znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího jména v podobě e-mailové adresy Uživatele a hesla zvoleného Uživatelem, které Uživatel uloží do databáze SW při zřizování Uživatelského účtu prostřednictvím UI a/nebo Uživateli automaticky vygenerovaného Aplikací;

Uživatelský účet“ znamená část SW, která je uživateli přístupná po zadání Přihlašovacích údajů;

Dokument“ znamená jakoukoliv část SW, která tvoří ucelenou a vzájemně propojenou část SW zobrazující se Uživateli prostřednictví UI jako ucelená smlouva, dohoda nebo jinak označený právní dokument;

Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném  znění;

SW“ znamená počítačový program s názvem Legito, jehož součástí je internetová stránka dostupná z Internetové adresy;

Provozovatel“ znamená obchodní společnost Legito, s.r.o., IČO: 02649659, se sídlem Pod Lipami 19, Zeměchy, 278 01 Kralupy nad Vltavou, spisová značka C 221946 vedená u Městského soudu v Praze;

Internetové adresa“ znamená jakoukoliv internetovou adresu tvořenou doménou druhého řádu ve znění „legito“ a zároveň jednou z domén prvního řádu, zejména „.com“;

Cookies“ znamená jakýkoliv datový soubor, který webový server odesílá do počítače Uživatele nebo jiného zařízení připojeného k Internetu, aby bylo možné získat jedinečnou identifikaci webového prohlížeče Uživatele nebo do webového prohlížeče uložit různé informace a nastavení, zejména IP adresu, vlastnosti webového prohlížeče, vlastnosti zařízení, operační systém, jazyková nastavení, odkazující URL adresy, akce provedené v SW a data a časy návštěvy SW;

Údaje“ znamená jakékoliv údaje (data) vložené Uživatelem do SW, resp. DB, vyjma Osobních údajů;

Osobní údaje“ znamená osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, které Uživatel vloží do SW, resp. DB, a Cookies;

Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Provozovatele, která užívá SW prostřednictvím UI.

2.         Uzavření smlouvy

2.1       Odesláním je uzavřena JLS.

2.2       Registrací je uzavřena LSU.

2.3       Součástí JLS a LSU jsou tyto obchodní podmínky, s čímž Uživatel před uzavřením JLS nebo LSU vyjádřil Souhlas.

3.         JLS

3.1       Uzavřením JLS podle odst. 2.1 této Smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení tohoto 3. článku obchodních podmínek.

3.2       Provozovatel poskytuje Uživateli JLS Jednorázovou licenci a Uživatel Jednorázovou licenci přijímá, a to vše za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách.

3.3       Jednorázová licence končí Vygenerováním Dokumentu.

4.         Odpovědnost za škodu

4.1       Uživatel portálu, zejména vzhledem k ust. odst. 8.8 až 8.11 těchto obchodních podmínek, přijímá výhradní plnou odpovědnost za jím učiněná jednání při užívání SW, zejména při zvolení, vyplnění, nastavení a použití Dokumentu.

4.2       Uživatel činí nesporným, že vzhledem k charakteru SW, zejména vzhledem k ust. odst. 8.8 až 8.11 těchto obchodních podmínek, Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv škodu způsobenou Uživateli v důsledku jakéhokoliv užití SW.

4.3       Uživatel, který je podnikatelem, se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od Provozovatele neúmyslně způsobenou Provozovatelem Uživateli porušením jakékoliv povinnosti uvedené v těchto obchodních podmínkách a/nebo v důsledku užití SW a/nebo v důsledku Dokumentu.

4.4       Uživatel prohlašuje, že mu je známo ust. § 1747 Občanského zákoníku, a v důsledku této skutečnosti činí Uživatel nesporným, že žádné ustanovení tohoto 4. článku obchodních podmínek pro něho není překvapivým ustanovením.

5.         Databáze

5.1       Uživatel a Provozovatel tímto ujednávají, že jakékoliv Údaje vložné Uživatelem do DB jsou části databáze shromážděné Provozovatelem a stávají se součástí DB Provozovatele, aniž by Uživateli jeho jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k DB.

6.         Osobní údaje 

6.1       Součástí těchto obchodních podmínek je Souhlas s poskytnutím osobních údajů a Souhlas se zpracovávním souborů coookies.

7.         Uživatelský účet

7.1       Uzavřením LSU podle odst. 2.2 této Smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení tohoto článku 7 obchodních podmínek.

7.2       Provozovatel poskytuje Uživateli LSU Licenci a Uživatel Licenci přijímá, a to vše za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách.

7.3       Licence končí uplynutím doby, na kterou je Uživatelský účet zřízen. Doba zřízení uživatelského účtu je doba, která je uvedena v UI u daného, Uživatelem vybraného typu Uživatelského účtu v momentě jeho zřízení Uživatelem; to neplatí v případě, že Uživatel uplatní jakýkoliv Kupon, v takovém případě je Uživatelský účet zřízen na dobu, který je v SW, resp. DB, přiřazena k danému Kuponu.

7.4       Provozovatel je po uplynutí doby Licence oprávněn plně a/nebo částečně znepřístupnit Uživatelský účet Uživateli.

7.5       Provozovatel se zavazuje vyvinout úsilí k ochraně dat Uživatele vložených do SW před zneužitím třetími osobami.

7.6       Váže-li se k Uživatelem zvolenému Uživatelskému účtu Licenční odměna, má Uživatel povinnost zaplatit Poskytovateli za Licenci Licenční odměnu; v takovém případě nastává účinnost Licence momentem zaplacení Licenční odměny.

7.7       Provozovatel má právo Kupon i zpětně odmítnout a slevu odebrat a/nebo neposkytnout, v případě, že Uživatel bude uplatněním Kuponu porušovat a/nebo obcházet podmínky uplatnění Kuponu a/nebo ustanovení těchto obchodních podmínek.

7.8       Uživatel nesmí zřídit víc než jeden Uživatelský účet.

7.9       Provozovatel garantuje Uživateli dostupnost SW v rozsahu minimálně 95 % doby, na kterou byla Licence poskytnuta; do této doby se nezapočítává doba odstávek SW podle odst. 8.5 těchto obchodních podmínek.

7.10     Uživatel má povinnost aktivovat Uživatelský účet prostřednictvím aktivace hypertextového odkazu obsaženého v e-mailové zprávě od Provozovatele, která bude Uživateli doručena na e-mailovou adresu zadanou Uživatelem do SW při registraci Uživatelského účtu.

7.11     Dokud Uživatel nesplní svou povinnost stanovenou v odst. 7.6 této Smlouvy, má se za to, že se Licence vztahuje k Uživatelskému účtu, s nímž není spojena povinnost zaplatit Licenční odměnu; obdobně se užije toto ustanovení i na případy, kdy uplyne doba účinnosti Licence.

7.12     Uživatel se zavazuje držet přístupové údaje v tajnosti.

7.13     Uživatel nemá právo udělat podlicenci k Licenci; za podlicenci se považuje i umožnění vytváření smluv třetí osobě (vyjma zaměstnanců Uživatele), např. sdělením Přihlašovacích údajů a/nebo vytváření Dokumentů pro třetí osoby. Zákaz vytváření Dokumentů pro třetí osoby se nevztahuje na Uživatele, kteří jsou advokáty, daňovými poradci, auditory, aktivními realitními makléři a/nebo insolvenčními správci.

8.         Užívání SW

8.1       Provozovatel má právo SW a/nebo Uživatelský účet kdykoliv odstavit, změnit a/nebo jej znepřístupnit z Internetové adresy.

8.2       Uživatel se zavazuje SW užívat pouze prostřednictvím UI způsobem neohrožujícím technické – softwarové a/nebo hardwarové technické prostředky Provozovatele a/nebo užívané Provozovatelem. Zejména je zakázáno strojové užívání, tj. užívání tzv. softwarových robotů.

8.3       Uživatel se zavazuje zdržet se užívání SW ve zlé víře a/nebo záměrného poškozování SW.

8.4       Uživatel se zavazuje zdržet se obcházení softwarových a/nebo hardwarových technických, zejména ochranných, prostředků SW.

8.5       Provozovatel má právo odstavit SW za účelem provedení jeho aktualizace a/nebo úpravy, přičemž se zavazuje o této skutečnosti informovat Uživatele prostřednictvím UI.

8.6       Uživatel bere na vědomí, že SW, DB, jakýkoliv grafický prvek SW, technická dokumentace SW a/nebo jiné autorské dílo obsažené v SW je autorský dílem, k němuž vykonává majetková autorská práva Provozovatel.

8.7       Uživatel bere na vědomí, že SW není právní službou a právní službu nenahrazuje.

8.8       Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nemůže ovlivnit, jakou kombinaci Dokumentu a/nebo jaké nastavení Dokumentu a/nebo jaké údaje do Dokumentu Uživatel zvolí nebo zadá.

8.9       Uživatel bere na vědomí, že SW je pouze (zejména textovým) editorem umožňujícím tvorbu právních dokumentů a databází řadící její prvky (texty) do celků a zobrazující je Uživateli.

8.10     Uživatel se zavazuje jednat tak, aby mu užíváním SW nevznikla žádná škoda, zejména je Uživatel povinen škodám předcházet.

8.11     Smluvní strany jsou si vědomy, shodně prohlašují a činí nesporným, že SW splňuje podmínky ust. § 562 odst. 2 Občanského zákoníku, tedy že záznamy údajů v SW a jeho DB, jakožto elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.

8.12     Uživatel má právo na užívat SW v aktuální verzi dostupné z Internetové adresy.

9.         Platby

9.1       Veškerá finanční plnění realizovaná prostřednictví SW nebo platební brány propojené se SW se považují za zaplacené připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní účet.

9.2       Uživatel tímto bere na vědomí, že Provozovatel pouze poskytuje technické řešení (platformu) pro Jiné platby realizované Uživatelem a Jiné platby nejsou určeny Provozovateli.

10.       Doplňkové právní služby

10.1     Doplňkové právní služby nejsou poskytovány Provozovatelem. Doplňkové právní služby v jednotlivých státech jsou poskytovány osobou uvedenou v SPPS dostupné Uživateli prostřednictvím UI.

10.2     Provozovatel pouze poskytuje technické řešení (platformu) pro realizaci Doplňkových právních služeb.

10.3     Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel není smluvní stranou SPPS.

10.4     Uživatel bere na vědomí, že poskytování Doplňkových právních služeb se řídí výhradně SPPS, a to včetně odpovědnosti a/nebo reklamace.

10.5     Uživatel bere na vědomí a činí nesporným, že Provozovatel nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s poskytováním Doplňkových právních služeb.

11.       Informace pro spotřebitele

11.1     Součástí těchto obchodních podmínek jsou také Informace pro spotřebitele.

12.       Změna obchodních podmínek

12.1     Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel uzavírá LSU v běžném obchodním styku s větším počtem osob a LSU jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto obchodní podmínky. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Provozovatele podle těchto obchodních podmínek vyplývá a již před uzavřením LSU vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto obchodních podmínek.

12.2     Smluvní strany tímto ujednávají, že Provozovatel může tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu změnit a zároveň ujednávají, že změna obchodních podmínek bude Uživateli, jako druhé straně, oznámena prostřednictvím emailové zprávy odeslané na emailovou adresu zadanou Uživatele při Registraci. Uživatel má v takovém případě právo změny obchodních podmínek odmítnout a předmětný závazek mezi ním a Provozovatelem z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době jeden (1) kalendářní měsíc, o které Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného subjektu.

12.3     V případě, že dojde k uzavření nové LSU k již existujícímu Uživatelskému účtu (tj. k obnovení nebo prodloužení Uživatelského účtu), řídí se taková LSU obchodními podmínkami ve znění ke dni uzavření takové LSU.

13.       Smlouva o zpracování osobních údajů

13.1     Užívání aplikace Legito zahrnuje aktivity, při kterých může docházet ke zpracování osobních údajů Zpracovatelem pro Uživatele, jakožto správce údajů, ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („Nařízení“) přímo aplikovatelného od 25. 5. 2018.

13.2      Provozovatel i Uživatel mají zájem na tom, dostát všem povinnostem, které jim vyplývají z Nařízení.

13.3      Na základě článku 28 Nařízení je Uživatel (jakožto správce) povinen uzavřít s Provozovatelem (jakožto zpracovatelem) písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které Provozovatel mimo jiné poskytne dostatečné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany osobních údajů v rámci aplikace Legito.

13.4      Provozovatel bude ve smyslu článku 4 bodu 2) Nařízení pro Uživatele zpracovávat osobních údaje, které Uživatel získal nebo získá v souvislosti se svou činností, nebo které pro Uživatele za tímto účelem získá samotný Provozovatel („Osobní údaje“), a to v rámci plnění povinností Provozovatele vyplývajících z JLS, LSU a/nebo Jednorázové licence.

13.5      Účelem tohoto článku je stanovení rozsahu povinností Provozovatele souvisejících především se zajištěním ochrany Osobních údajů při jejich zpracování.

13.6      Provozovatel zpracovává pro Uživatele osobní údaje v rozsahu nezbytném pro plnění povinností Provozovatele podle z JLS, LSU a/nebo Jednorázové licence.

13.7      Provozovatel bude dle této Smlouvy zpracovávat Osobní údaje klientů, jejich pracovníků, poradců a osob v podobném postavení, stejně tak jako údaje pracovníků Uživatele a dalších osob, jejichž údaje Uživatel vloží do jakéhokoliv dokumentu v aplikaci Legito („Subjekty údajů“) v rozsahu:

  • jméno a příjmení;
  • datum narození;
  • rodné číslo;
  • adresa trvalého pobytu a kontaktní adresa;
  • další kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa);
  • IČO;
  • DIČ;
  • další údaje vložené do jakéhokoliv dokumentu v aplikaci Legito v rámci daného uživatelského účtu.

13.8      Osobní údaje Subjektů údajů bude Zpracovatel zpracovávat nejdéle do nenávratného smazání (nikoli pouze deaktivování) daného uživatelského účtu a/nebo do doby anonymizování daného dokumentu v aplikaci Legito, ke kterému se údaje vztahují; podle toho, která okolnost nastane dříve.  

13.9      Provozovatel se zavazuje, že ve smyslu článku 32 Nařízení přijme s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany Osobních údajů způsobem uvedeným v Nařízení či jiných obecně závazných právních předpisech k omezení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k Osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití Osobních údajů.

13.10    Tento článek VOP se řídí ve věcech zde neupravených zákonnými ustanoveními vztahujícími se ke smlouvě o zpracování osobních údajů.

14.         Rozhodné právo

14.1       Tyto obchodní podmínky, JLS a/nebo LSU se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem.

14.2       Jakékoliv spory vzniklé na základě JLS, LSU a/nebo těchto obchodních podmínek budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.

15.         Účinnost

15.1       Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 25. 5. 2018.


STARŠÍ VERZE OBCHODNÍCH PODMÍNEK PLATNÁ DO 24. 5. 2018:

Všeobecné obchodní podmínky pro uživatelské účty

(dále jen „obchodní podmínky“)

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele pramenící z užívání SW se řídí těmito obchodními podmínkami.

1.         Definice

1.1       V těchto obchodních podmínkách:

„JLS“ znamená jednorázovou licenční smlouvu ve smyslu ust. § 2358 a násl. Občanského zákoníku, uzavřenou mezi Uživatelem a Provozovatelem Odesláním, jejímž předmětem je poskytnutí Jednorázové licence;

„LSU“ znamená licenční smlouvu k užívání uživatelského účtu ve smyslu ust. § 2358 a násl. Občanského zákoníku, uzavřenou mezi Uživatelem a Provozovatelem Akceptací Návrhu, jejímž předmětem je poskytnutí Licence;

„DB“ znamená databázi, jež je součástí SW;

„Jednorázová licence“ znamená nevýhradní bezúplatnou licenci udělenou Provozovatelem Uživateli k užití SW pouze prostřednictvím UI k vygenerování právě jednoho (1) Dokumentu;

„Kupon“ znamená slevový kupon a/nebo slevový kód, který je tvořen unikátní a/nebo generickou řadou znaků, s jejímž zadání do SW prostřednictvím k tomu označeného místa v UI je spojeno snížení výše Licenční odměny;

„Licence“ znamená nevýhradní bezúplatnou licenci udělenou Provozovatelem Uživateli k užití SW pouze prostřednictvím UI, a to v rozsahu a na dobu podle údajů uvedených příslušného typu Uživatelského účtu v UI v momentě Registrace;

„Licenční odměna“ znamená peněžitou odměnu za zřízení Uživatelského účtu a/nebo za vygenerování Dokumentu ve výši uvedené v UI u daného Uživatelského účtu nebo Dokumentu v momentě zřízení Uživatelského účtu;

„Jiná platba“ znamená jakýkoliv finanční převod realizovaný prostřednictvím SW odlišný od Licenční odměny;

„Registrace“ znamená spuštění funkce SW provádějící uložení Přihlašovacích údajů do DB prostřednictvím aktivace tlačítka s označením „Registace“ nebo s označením s obdobným významem (včetně překladu do cizího jazyka) Uživatelem v UI;

„SPPS“ znamená Smlouvu o poskytnutí právní služby uzavřenou prostřednictvím SW mezi Uživatelem a třetí osobou, jejímž předmětem je poskytnutí Doplňkových právních služeb Uživateli třetí osobou;

„Doplňkové právní služby“ znamenají právní služby poskytnuté Uživateli třetí osobou na základě SPPS;

„Souhlas“ znamená vyjádření souhlasu Uživatele s těmito obchodními podmínkami prostřednictvím označení (zaškrtnutí) tzv. checkboxu v UI, u něhož je text ve znění „Souhlasím s obchodními podmínkami, včetně souhlasu s poskytnutím osobních údajů a zejména beru na vědomí, že tato aplikace není právní službou ani ji nenahrazuje.“ nebo ve znění s obdobným významem (včetně překladu do cizího jazyka);

„Odeslání“ znamená spuštění funkce SW provádějící Vygenerování Dokumentu prostřednictvím aktivace tlačítka s označením „Odeslat smlouvu“ nebo s označením s obdobným významem (včetně překladu do cizího jazyka) Uživatelem v UI;

„Vygenerování“ znamená funkci SW, která převede Dokument v Uživatelem vyplněné a nastavené podobě do souboru formátu „PDF“, „.docx“,“.odt“, „.rtf“ a/nebo v jiném formátu, který je Uživateli umožněn zvolit prostřednictvím UI;

„UI“ znamená uživatelské rozhraní SW dostupné Uživateli prostřednictvím Internetové adresy;

„Přihlašovací údaje“ znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího jména v podobě emailové adresy Uživatele a hesla zvoleného Uživatelem, které Uživatel uloží do databáze SW při zřizování Uživatelského účtu prostřednictvím UI a/nebo Uživateli automaticky vygenerovaného Aplikací,;

„Uživatelský účet“ znamená část SW, která je uživateli přístupná po zadání Přihlašovacích údajů;

„Dokument“ znamená jakoukoliv část SW, která tvoří ucelenou a vzájemně propojenou část SW zobrazující se Uživateli prostřednictví UI jako ucelená smlouva, dohoda nebo jinak označený právní dokument;

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném  znění;

„SW“ znamená počítačový program s názvem Contractator nebo Legito, jehož součástí je internetová stránka dostupná z Internetové adresy;

„Provozovatel“ znamená obchodní společnost Legito s.r.o., IČO: 02649659, se sídlem Pod Lipami 19, Zeměchy, 278 01 Kralupy nad Vltavou, spisová značka C 221946 vedená u Městského soudu v Praze;

„Internetové adresa“ znamená jakoukoliv internetovou adresu tvořenou doménou druhého řádu ve znění „contractator“ a/nebo „legito“ a zároveň jednou z domén prvního řádu, zejména „.com“;

„Cookies“ znamená jakýkoliv datový soubor, který webový server odesílá do počítače Uživatele nebo jiného zařízení připojeného k Internetu, aby bylo možné získat jedinečnou identifikaci webového prohlížeče Uživatele nebo do webového prohlížeče uložit různé informace a nastavení, zejména IP adresu, vlastnosti webového prohlížeče, vlastnosti zařízení, operační systém, jazyková nastavení, odkazující URL adresy, akce provedené v SW a data a časy návštěvy SW;

„Údaje“ znamená jakékoliv údaje (data) vložené Uživatelem do SW, resp. DB, vyjma Osobních údajů;

„Osobní údaje“ znamená osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, které Uživatel vloží do SW, resp. DB, a Cookies;

„Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Provozovatele, která užívá SW prostřednictvím UI.

2.         Uzavření smlouvy

2.1       Odesláním je uzavřena JLS.

2.2       Registrací je uzavřena LSU.

2.3       Součástí JLS a LSU jsou tyto obchodní podmínky, s čímž Uživatel před uzavřením JLS nebo LSU vyjádřil Souhlas.

3.         JLS

3.1       Uzavřením JLS podle odst. 2.1 této Smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení tohoto 3. článku obchodních podmínek.

3.2       Provozovatel poskytuje Uživateli JLS Jednorázovou licenci a Uživatel Jednorázovou licenci přijímá, a to vše za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách.

3.3       Jednorázová licence končí Vygenerováním Dokumentu.

4.         Odpovědnost za škodu

4.1       Uživatel portálu, zejména vzhledem k ust. odst. 8.8 až 8.11 těchto obchodních podmínek, přijímá výhradní plnou odpovědnost za jím učiněná jednání při užívání SW, zejména při zvolení, vyplnění, nastavení a použití Dokumentu.

4.2       Uživatel činí nesporným, že vzhledem k charakteru SW, zejména vzhledem k ust. odst. 8.8 až 8.11 těchto obchodních podmínek, Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv škodu způsobenou Uživateli v důsledku jakéhokoliv užití SW.

4.3       Uživatel, který je podnikatelem, se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od Provozovatele neúmyslně způsobenou Provozovatelem Uživateli porušením jakékoliv povinnosti uvedené v těchto obchodních podmínkách a/nebo v důsledku užití SW a/nebo v důsledku Dokumentu.

4.4       Uživatel prohlašuje, že mu je známo ust. § 1747 Občanského zákoníku a v důsledku této skutečnosti činí Uživatel nesporným, že žádné ustanovení tohoto 4. článku obchodních podmínek pro něho není překvapivým ustanovením.

5.         Databáze

5.1       Uživatel a Provozovatel tímto ujednávají, že jakékoliv Údaje vložné Uživatelem do DB jsou části databáze shromážděné Provozovatelem a stávají se součástí DB Provozovatele, aniž by Uživateli jeho jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k DB.

6.         Osobní údaje

6.1       Součástí těchto obchodních podmínek je Souhlas s poskytnutím osobních údajů a Souhlas se zpracovávním souborů coookies.

7.         Uživatelský účet

7.1       Uzavřením LSU podle odst. 2.2 této Smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení tohoto článku 7 obchodních podmínek.

7.2       Provozovatel poskytuje Uživateli LSU Licenci a Uživatel Licenci přijímá, a to vše za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách.

7.3       Licence končí uplynutím doby, na kterou je Uživatelský účet zřízen. Doba zřízení uživatelského účtu je doba, která je uvedena v UI u daného, Uživatelem vybraného, typu Uživatelského účtu v momentě jeho zřízení Uživatelem; to neplatí v případě, že Uživatel uplatní jakýkoliv Kupon, v takovém případě je Uživatelský účet zřízen na dobu, který je v SW, resp. DB, přiřazena k danému Kuponu.

7.4       Provozovatel je po uplynutí doby Licence oprávněn plně a/nebo částečně znepřístupnit Uživatelský účet Uživateli.

7.5       Provozovatel se zavazuje vyvinout úsilí k ochraně dat Uživatele vložených do SW před zneužitím třetími osobami.

7.6       Váže-li se k Uživatelem zvolenému Uživatelskému účtu Licenční odměna, má Uživatel povinnost zaplatit Poskytovateli za Licenci Licenční odměnu; v takovém případě nastává účinnost Licence momentem zaplacení Licenční odměny.

7.7       Provozovatel má právo Kupon i zpětně odmítnout a slevu odebrat a/nebo neposkytnout, v případě, že Uživatel bude uplatněním Kuponu porušovat a/nebo obcházet podmínky uplatnění Kuponu a/nebo ustanovení těchto obchodních podmínek.

7.8       Uživatel nesmí zřídit víc než jeden Uživatelský účet.

7.9       Provozovatel garantuje Uživateli dostupnost SW v rozsahu minimálně 95% doby, na kterou byla Licence poskytnuta; do této doby se nezapočítává doba odstávek SW podle odst. 8.5 těchto obchodních podmínek.

7.10     Uživatel má povinnost aktivovat Uživatelský účet prostřednictvím aktivace hypertextového odkazu obsaženého v emailové zprávě od Provozovatele, která bude Uživateli doručena na emailovou adresu zadanou Uživatelem do SW při registraci Uživatelského účtu.

7.11     Dokud Uživatel nesplní svou povinnost stanovenou v odst. 7.6 této Smlouvy, má se za to, že se Licence vztahuje k Uživatelskému účtu, s nímž není spojena povinnost zaplatit Licenční odměnu; obdobně se užije toto ustanovení i na případy, kdy uplyne doba účinnosti Licence.

7.12     Uživatel se zavazuje držet přístupové údaje v tajnosti.

7.13     Uživatel nemá právo udělat podlicenci k Licenci; za podlicenci se považuje i umožnění vytváření smluv třetí osobě (vyjma zaměstnanců Uživatele), např. sdělením Přihlašovacích údajů a/nebo vytváření Dokumentů pro třetí osoby. Zákaz vytváření Dokumentů pro třetí osoby se nevztahuje na Uživatele, kteří jsou advokáty, daňovými poradci, auditory, aktivními realitními makléři a/nebo insolvenčními správci.

8.         Užívání SW

8.1       Provozovatel má právo SW a/nebo Uživatelský účet kdykoliv odstavit, změnit a/nebo jej znepřístupnit z Internetové adresy.

8.2       Uživatel se zavazuje SW užívat pouze prostřednictvím UI způsobem neohrožujícím technické - softwarové a/nebo hardwarové technické prostředky Provozovatele a/nebo užívané Provozovatelem. Zejména je zakázáno strojové užívání, tj. užívání tzv. softwarových robotů.

8.3       Uživatel se zavazuje zdržet se užívání SW ve zlé víře a/nebo záměrného poškozování SW.

8.4       Uživatel se zavazuje zdržet se obcházení softwarových a/nebo hardwarových technických, zejména ochranných,  prostředků SW.

8.5       Provozovatel má právo odstavit SW za účelem provedení jeho aktualizace a/nebo úpravy, přičemž se zavazuje o této skutečnosti informovat Uživatelem prostřednictvím UI.

8.6       Uživatel bere na vědomí, že SW, DB, jakýkoliv grafický prvek SW, technická dokumentace SW a/nebo jiné autorské dílo obsažené v SW je autorský dílem k němuž vykonává majetková autorská práva Provozovatel.

8.7       Uživatel bere na vědomí, že SW není právní službou a právní službu nenahrazuje.

8.8       Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nemůže ovlivnit jakou kombinaci Dokumentu a/nebo jaké nastavení Dokumentu a/nebo jaké údaje do Dokumentu Uživatel zvolí nebo zadá.

8.9       Uživatel bere na vědomí, že SW je pouze (zejména textovým) editorem umožňujícím tvorbu právních dokumentů a databází řadící její prvky(texty) do celků a zobrazující je Uživateli.

8.10     Uživatel se zavazuje jednat tak, aby mu užíváním SW nevznikla žádná škoda, zejména je Uživatel povinen škodám předcházet.

8.11     Smluvní strany jsou si vědomy, shodně prohlašují a činí nesporným, že SW splňuje podmínky ust. § 562 odst. 2 Občanského zákoníku, tedy, že záznamy údajů v SW a jeho DB, jakožto elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.

8.12     Uživatel má právo na užívat SW v aktuální verzi dostupné z Internetové adresy.

9.         Platby

9.1       Veškerá finanční plnění realizovaná prostřednictví SW nebo platební brány propojené se SW se považují za zaplacené připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní účet.

9.2       Uživatel tímto bere na vědomí, že Provozovatel pouze poskytuje technické řešení (platformu) pro Jiné platby realizované Uživatelem a Jiné platby nejsou určeny Provozovateli.

10.       Doplňkové právní služby

10.1     Doplňkové právní služby nejsou poskytovány Provozovatelem. Doplňkové právní služby v jednotlivých státech jsou poskytovány osobou uvedenou v SPPS dostupné Uživateli prostřednictvím UI.

10.2     Provozovatel pouze poskytuje technické řešení (platformu) pro realizaci Doplňkových právních služeb.

10.3     Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel není smluvní stranou SPPS.

10.4     Uživatel bere na vědomí, že poskytování Doplňkových právních služeb se řídí výhradně SPPS, a to včetně odpovědnosti a/nebo reklamace.

10.5     Uživatel bere na vědomí a činí nesporným, že Provozovatel nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s poskytováním Doplňkových právních služeb.

11.       Informace pro spotřebitele

11.1     Součástí těchto obchodních podmínek jsou také informace pro spotřebitele.

12.       Změna obchodních podmínek

12.1     Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel uzavírá LSU v běžném obchodním styku s větším počtem osob a LSU jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto obchodní podmínky. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Provozovatele podle těchto obchodních podmínek vyplývá a již před uzavřením LSU vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto obchodních podmínek.

12.2     Smluvní strany tímto ujednávají, že Provozovatel může tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu změnit a zároveň ujednávají, že změna obchodních podmínek bude Uživateli, jako druhé straně, oznámena prostřednictvím emailové zprávy odeslané na emailovou adresu zadanou Uživatele při Registraci. Uživatel má v takovém případě právo změny obchodních podmínek odmítnout a předmětný závazek mezi ním a Provozovatelem z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době jeden (1) kalendářní měsíc, o které Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného subjektu.

12.3     V případě, že dojde k uzavření nové LSU k již existujícímu Uživatelskému účtu (tj. k obnovení nebo prodloužení Uživatelského účtu), řídí se taková LSU obchodními podmínkami ve znění ke dni uzavření takové LSU.

13.         Rozhodné právo

13.1       Tyto obchodní podmínky, JLS a/nebo LSU se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem.

13.2       Jakékoliv spory vzniklé na základě JLS, LSU a/nebo těchto obchodních podmínek budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.

14.         Účinnost

14.1       Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 2. 2. 2015.