Vytvořte si Informaci o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání

Vzor pro vás připravil(a): JUDr. Šárka Kincelová, Advokátní kancelář Šárka Kincelová, s.r.o.

Instrukce

  • Použijte tuto dokumentaci v souladu s GDPR, pokud se u Vás někdo uchází o pracovní pozici.

Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání

(dále jen jako „Správce“) tímto poskytuje uchazečům o zaměstnání informace o tom, jaké osobní údaje Obchodní společnost jako správce zpracovává o fyzických osobách, které se ucházejí o pracovní pozice ve Společnosti, k jakým účelům a jak dlouho Správce tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, jaká práva fyzickým osobám náleží v souladu s činností Správce.
1
Správce
Správce, který zpracovává osobní údaje fyzických osob, je Obchodní společnost se sídlem , IČO v obchodním rejstříku zapsal .
E-mailová adresa: .
Správce pověřence pro ochranu osobních údajů.
2
Výběr uchazeče o zaměstnání, kontaktování uchazeče o zaměstnání
2.1
Osobní údaje, které jsou zpracovávány
Uchazeči, kteří se ucházejí o pracovní pozici, zasílají, příp. osobně předávají Správci své osobní údaje, které jsou u Správce zpracovány v tomto rozsahu:
-
jméno a příjmení;
-
datum narození, rodné číslo, pokud jej uchazeč o zaměstnání uvede;
-
adresa bydliště;
-
e-mailová adresa;
-
telefonní číslo;
-
přehled vystudovaných škol;
-
předchozí zaměstnavatelé.
2.2
Účely zpracování a zákonný důvod zpracování a způsob zpracování
Osobní údaje uchazeče o zaměstnání se zpracovávají k účelu a z důvodu:
-
evidence, vyhodnocení a výběr uchazeče o zaměstnání (oprávněný zájem);
-
získání podkladů pro uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (oprávněný zájem).
Osobní údaje jsou zpracovány v papírové formě prostřednictvím zaměstnanců Správce.
2.3
Příjemci a kategorie příjemců osobních údajů
Osobní údaje uchazečů o zaměstnání , a to: za účelem .
2.4
Doba uložení osobních údajů
Po dobu výběrového řízení. Pokud je uchazeč vybrán, stávají se osobní údaje součástí složky zaměstnance, která je nadále uchována po dobu trvání pracovního poměru. V opačném případě se osobní údaje po ukončení výběrového řízení ihned vymazávají a skartují.
3
Práva subjektů údajů
V případě, že fyzická osoba bude pro Správce identifikovatelná a dále prokáže svoji totožnost, má tato práva:
-
právo na přístup k osobním údajům (tj. na vydání potvrzení, zda Správce osobní údaje uchazeče o zaměstnání zpracovává, nebo nikoliv, právo na doplňující informace, zejména o účelu a povaze zpracování a o zdrojích, ze kterých údaje pocházejí);
-
právo na opravu (tj. v případě, že se uchazeč domnívá, že dochází ke zpracování neúplných nebo nesprávných údajů, má právo na opravu nebo doplnění těchto údajů);
-
právo na výmaz - právo být zapomenut (tj. v případech stanovených právním předpisem může uchazeč o zaměstnání požadovat výmaz svých osobních údajů);
-
právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat Správce o předání těchto údajů jinému správci);
-
právo na omezení zpracování (tj. v případě důvodů daných právními předpisy);
-
právo vznést námitku (tj. vznést námitku proti zpracování);
-
právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování (tj. uchazeč o zaměstnání má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo). Správce neprovádí žádné automatizované rozhodnutí bez vlivu lidského posouzení;
-
právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (tj. souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv odvolat v případech daných právními předpisy). Pokud je zpracování založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů a souhlas je následně odvolán, není tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu odděleném před jeho odvoláním;
-
právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (tj. v případě porušení povinností má uchazeč o zaměstnání právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz).
4
Společná a závěrečná ustanovení
Obchodní společnost nezpracovává, neshromažďuje a nepoužívá informace osob, které jsou mladší 15 let.
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
JUDr. Šárka Kincelová | Advokátní kancelář Šárka Kincelová, s.r.o.
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.