Kompletní správa dokumentů

Plně centralizovaná. Včetně automatizovaných workflow a schvalovacích procesů. Bezpečné vyjednávání a spolupráce. Extrakce dat. Flexibilní integrace. Bez nutnosti programování.

126349 společností a klientů z celého světa miluje Legito

Jak funguje chytrá tvorba dokumentů?

Má dlužník ručitele?
Vyberte položku
1 Předmět smlouvy
1.1 Věřitel se tímto zavazuje zapůjčit Dlužníkovi částku ve výši
částka
slovy (dále též jako "Zápůjčka") a Dlužník tímto přijímá Zápůjčku, a dále se zavazuje ji vrátit Věřiteli ve lhůtě a za podmínek uvedených v této Smlouvě.
1.2 Smluvní strany tímto souhlasí se zajištěním Zápůjčky Ručitelem (jak je definován v této smlouvě) v rozsahu dle ručitelského prohlášení, které tvoří přílohu této smlouvy.
2 Poskytnutí Zápůjčky
Věřitel se tímto zavazuje poskytnout Dlužníkovi zápůjčku
na bankovní účet Věřitele, číslo účtu
IBAN
, , vedený u
SWIFT
.
3 Smluvní pokuta a úroky
3.1 Smluvní strany sjednávají za Zápůjčku
ve výši
% za
3.2 Úrok za daný kalendářní měsíc je splatný poslední den daného kalendářního měsíce, avšak ne později, než spolu s vrácením poslední části výše uvedené Zápůjčky.
Jak bude zápůjčka splacena?
Vyberte položku
4 Vrácení Zápůjčky
Dlužník se zavazuje vrátit Věřiteli výše uvedenou Zápůjčku v
2
splátkách následovně:
částka Splatnost
částka
slovy
DD.MM.YYYY
částka
slovy
DD.MM.YYYY
5 Mlčenlivost
Smluvní strany se zavazují, že nezveřejní žádnou informaci, která bude dané smluvní straně poskytnuta druhou smluvní stranou v souvislosti s plněním této smlouvy, a to zejména informace tvořící obchodní tajemství druhé smluvní strany.
6 Smluvní pokuta
6.1 V případě, že kterákoliv Smluvní strana poruší svou povinnost stanovenou v ustanovení článku 5 této smlouvy, zavazuje se zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši
částka
slovy
6.2 V případě, že se Dlužník dostane do prodlení se splacením Zápůjčky či její části, zavazuje se tímto Dlužník zaplatit Věřiteli smluvní pokutu ve výši
2
1% je nejvyšší možná hodnota
% z dosud nesplacené části Zápůjčky za každý kalendářní den do úplného splacení celé Zápůjčky.
Zobrazit vše

Jak naši klienti používají Legito

Chytrá práce s dokumenty
Automatizujte tvorbu dokumentů
Spravujte dokumenty, případy a transakce
Schvalujte a podepisujte dokumenty
Zapojte klienty (klientský portál)
Vytvoření procesu pro "self-service" tvorbu dokumentů
Vyjednávejte smlouvy
Extrahujte a sledujte deadliny smluv
Analyzujte dokumenty a tvořte hlášení

Zjednodušte si práci s dokumenty

Ukládejte & analyzujte

Vyjednávejte & podepisujte

Automatizujte & sestavujte

Spravujte & sdílejte

Vaše Legito dokumenty
mohou vypadat jako tento
Letter of Intent (anglicky)
Zobrazit

Začněte automatizovat právě teď

Snižte čas tvorby dokumentů až o 90 %

Odstraňte administrativní chyby

Zkraťte čas nutný pro kontrolu na polovinu

Sdílejte
firemní know-how

Pokračováním a vytvořením účtu vyjadřujete souhlas s našimi obchodními podmínkami.